Goudsche Courant, woensdag 6 december 1882

J WoeDSdig 6 Deeenber IN 2853 i88S GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken fo Ter voorkoming van misvertbuid zg Binnen nkele weken koojrf de minisier n t Kfbniktn mett lie er roDMnetjet leien ofÜK bij deie herinnerf dat het BUREAU ju iitie eene nieowe Botwi il te ontinogen beanmie lokalen uilen te rookn bealoot der GÖVDSCHE COUBANT voortdu n uilaemend bevoegd ileAaadige aan wien de be erking van du ontwerp h opgedragen i werkiaamheae meent uwe 1 commiMie d dan ook te mogen mededealen dat de eigenlgke grond waarop eene agitatie tegtn het tegenwoordig systeem an gymnasiaal en miAlelbaar onderwijs soa knntirn worden ondernomen het xm dat dit werkelgk nadeelige gevolgen voor dt phjsieke en psychisebe getondheid der lerrlingcn ton b i trib otie tuilTn moeten i etpfj ten eenenffiale oDlbrrekt Het moge in sommige opnehten voor verbetenng vatbaar nja J de JONG Az y Kuiperstraat K 227 te GOUDA IMTRÜMËNTËËLË ZUlVERAill van Huizen Slaapkamers en Meublement met 6 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad I Verzekering Hlaatschappij voor FLAATSTEI17ANBINI EN NUUUEIIVEIIWISSELM goedgekeurd by Koninklijk besluit vau 4 October 1881 No 25 Kantoor Ie Gouda bU den Heer J W C van der WERF C R A BETH 8TR A A T Ö40 en bij den Heer P L HESS1 G Korte Tiende veg 8 De Directie bericht aan belanghebbenden dat de deelneming tot het sluiten van contracten yooT JPLAAlsrEBVAlfGING OF NUMMBBrUBWISSELINO vooi de lichting 1883 is opengesteld Aan Ouders of Voogden Tan lotelingen wordt beleefd in overweging gegeren alvorens eenige overeenkomst aan te gaan nauwgezet kennis te nemen van den inhoud van het Reglement der Maatschappij De Directeur NB Reglementen gratis en franco aan bovenstaande kantoren J J HERENS Eau Merveilleuse is het eenigste en eekerate middel wat aan de haren zyn jeugdige kleur geeft geen verfstof Alleen verkrijgbaar in flacons a 1 00 Wj Louis P WELTER Parfumeur 193 Westhaven 193 Eenparig oordeel De medicinaalraad Dr RUST U Grabow in Mecklenburg zoowel als vele andere uitstekende geneesheeren roemen de echte Bgnlandsche Druiven borsthonig als een voortreffelijk huismiddel bij hoest heeschheid borst en keelpijn kinkhoest bij Kinderen dat deze ongesteldheden in veel korter tjjd doet verdwijnen dan elk ander middel Z E mijnheer de graaf en mevrouw de gravin zu Leiningen Dilligheim op het kasteel Billigheim ambt Moosbach in Baden vinden tegen hardnekkigen hoest en heeschheid geen geschikter middel dan de echte KIJNLANOSCHE DHUIVENBORSTHONIG De heeren Dr M PREYTAG kon profewor te Bonn Dr GRAEPE te Chemnitz Dr LANGE te Bitburg bevelen dit onovertroffen aangenaam preparaat uit persoonlijke overtuiging aan H E mevrouw de gravin zu Sayn Wittgenstein te Berlehurg in Westphalen is verbaasd over de voortreffelijkh id en goede uitwerking daarvan bij verkoudheden Mijnheer de Baron v Ditfurth Hauptmann a D op het kasteel Theeres bij Obertheeres te Beijeren verklaart dat zflne familie met den besten uitslag gebruik heeft gemaakt van den echten Rijnlandschen Druivenborsthonig tegen keelpijn hoest enz en niet dit oordeel komen de betuigingen van erkentelykheid en dankbaarheid van vele duizende genezen personen van alle standen volkomen overeen mhl Lange Tiendeweg D 60 GOUDA Lange liendeweg ü 60 AUe BOEKUN en TIJDSCHBIFTE worden binnen den kortst mogelgken tgd geleverd recommandeert zich voor 1 = II tiialfillüiiflii tegen zeer billgke prgzen pieeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelp opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Alleen echt verkrijgbaar in flacons a 65 Cent met witte afl 1 met roode en a fl 2 met geele capsulen welke nevenslaand fabriekstempel dragen Te Gouda bfl P H A Wolff Boekoop bij J T m Bergen Haastrecht bij J D den Hartog Oudewaier hij P JonkerIdenburg Bodegraven bij F Versloot Stolwijk bij C G v d Berg OBIM JAFAN EN JA7A directe aanvoeren in alle prijzen Java en Preanger Koffie in hot groot en klein AMI in alle verpakkingen zoo gewoon als Inxe Opnieuw ont ang en GHOCOLAAD van de Fabriek Ph SUCHARD Neuchatel Nieuw ontvangen CHOCOLAAD uit de beroemde Fabriek van P MARQUIS Passage des Panoramas te Paris Kistjes Pouchon 1 en 2 Kilo origineele sluiting en fljne Chineesche THEBKISTJES en andere VOORWERPEN zeer geschikt voor St IMicolaas Cadeaux GfEB KAMPHUUZEN Hoflevera iciers Ontyangf Betaalkaiiloor L Droogfleever Forluijii Rotterdam stand der Depo nitorente Opvraagbaar na één maand 3 o twee maanden i drie ét i zes 4Vs Vo twaalf S De rente wordt bjj vooruitbetaling voldaan De stortingen kannen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Ma J FORTIJLÏN DROOGLBBVER Advocaat te Ooooi TJÜT TTmï Iff Volkomen genezing door DDlJa U AÜJiN de Bandage Uéguhteuryexi Dr Waeusegers gobreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 35 te Anlioerpen Universeel Zuiveringszout Het echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEEL ZUIVERINOSZOUT een zeker middel tegen Maagkwulen Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkr gbaar in pakjes a 15 cent s pakjes a 27 centen heele pakjes a 50 cent te Gouda ba J H BOERS Apoth Benthuizen bij Wed C den Bouwmeester Woerden bj J F Sweerman Bodegraven bjj P Versloot Alphen a d Ryn by L VBrossieau Zoon Boskoop bg J van Bergen Melbourne 1881 1 Prels Sllbenie Me llle Spielwerke 4 200 Slücki apieliiid rail oiler ohiie Eipre sioii Mundohue TMinmil Qlooken OnaUgiietteii litmiDelutinimeii Harfenapiel eto Spieldosen 2 16 Slücke spiileiiil 1 fcrner Nece aire Ciisarrenstiinder Schweizerhauschen Photographiealbums Sclirub uge llandachuhkaaleii Briefbeschwercr Biutneuvaaeii Cinar renEtui8 Tabnkadoaf 11 Arhciialiache Flaaohen Bierglaspr Portemonnaiea Stuhle eto Allea mit Muaik Siela das Neueate und Voriuglicli8 e empfiilill J II HBLLEU Bern Schtveitf UV Nur directer Bfüug garaiiti t Acohlheil illustrirte Preislialen aendo franco aaninnjjajY im 3iuiHa eiu gggi l jdy OG siq o B joqiuSAO uioA U9 j3Miaidg uoa iijjjnii uop jaion iioiuuioj souiUi QOO OS noA aBojisg uii 9y i iisiBiioqos jsp OOI Snelpcrsdruk van A Beiskman t Gouda rend blgfl gevestigd In dr tereeoigde Tergmtkring van Rgnland deier dagen te Leiden gekondn i de begrooting roor 1883 raaigesteld op ren oMtang van 289 22 5 72 en een nitgaaf van ƒ 2t8 W0 mitidien met een batig aaldo van 20 SSS l De omalag van de landerijen welke de volle betalen lal iqn ƒ 2 per huutk Vooraf was door de Vei Édering bealiat dat aan de Hooge Begeering vertof n worden gevraagd tot het slichten an een vqfde loamgemaal tot ontlasting van Bgnland a hituaL Dat stoongemaal lal te Spaarndara worden gestiedt Men meent wanneer deze itichting tol stand tal gebracht den bomm Ie kvnnrn beheerschen op e É stand welke het maalpeil dat voor een gedeelte jder poldrn in Bqaland bestaat ovrrbodig lal inakeB De wem W van der VliH c s te Amsterdamhebben aangeboden Zaandam van een waterleidingte voorrien mits de Geoanite 4 pCt rentewaarborge Omtrent het rapport waahiit rij in ons vorig nr reeds iets mededeelden itgebracht door de Langde Tiendewegr D 60 terwgl de DRUKKERIJ dezer Courant gevestigd blflfl MOLENWERF B 28 Zoowel de brieven voor de Redactie als voor it Administratie moeten bezorgd worden op bet Uarsan Men wordt verzocht geen brieven voor d Bedactie aan particnliere adressen te doen belorgen daar dit vaak aanleiding geeft tot vertngiDg BINNENLAJJD GOUDA 5 December libi Sq kon bcvloit ia met U Dee e k benoemd Mi oiBmisurit van politie te Oonda J A nn 1 iht i M oomra van pclitie te Soeek Commissie uit den Genee kin digcn Baad van Frinland en Groningen benoeiqd on een ondenoekin te stellen aangaande het beweren dat tich bij leerlingen van gymnasia en hoogere borgerscholen adcrlige gevolgen voordoa tengevolge van overlading van werk kan nog IkI volgende ordenmadegedeeld i Pe C m ia ie TWsrtaBihWagiB gaMskaa digen direetenren van kranknrnigeo grstichtes In de hedenmiddag gekoadcn Tergaderiii f VM den gemeenteraad js goedgekeurd De Rekening n het voormalig arabeiUiarvan Stein dieaat 1881 De Rekening der 8tad Librqe dienst 1881 Voorts lijn aangenomen de voorstellen van B en W H B Van de geasesknnd gen kwamen 13 anu I tot wjjiigiag det GaoaMdAagrootim ilUnat 188 tot viwlalelling van een Reglement voor de j g en directenren en directrices vanInrichting Ier opleiding ran bewaarsohoolhouderoaen scholen Tot lid van hst Collegie tan Brgenten van hel Weeshuis werd benoemd de heer D G van Vren mingen In deie lilliog deelde de Voonitter mede dat Gedepoleerde Stalen het raadsbesluit van 17 Novtmb r lot het instellen eenrr rechtsvordering tegen Mevr de Wrd Koek tot handhaving van het recht der gemeente op de Oasthniskerk hadden goedgekeurd Onder de ingekomen stukken waa o a ern voordracht voor onderwgier aan de 2e kosteloote a hool waarop geplaatst tijn de heeren H Brunink te SpMmdam J F an Trioht U Hilversum en N Vlasveld te Hendrik Ido Ambaeht woonlen onder welken twee van direeiearen vankrankzinnigeagestichten verder van 32 diitetcnren van H B S en van 11 teetoren Dr Titriaga I te Deventer door sijo erkni net betrekking totdete taak welbekend stuurde niela j De vraag Zijn er gevallen bekend van liehaansof van geesteaxieklrn dir kunnen of moeten worden toegeschreven aan het betoeken va een H B 8 of gymnaainm werd door de groote meerderbatd onder welke de twee direetruren van krank tinnigrngeatiehtea met een beslist neen beantwoord In den avond van Zondag jl is te Hekeodorp sen raoordaanalag gepleegd op den persoon van D Niermeijer klompmaker aldaar De dader is itktre H Amersfoort schippersknecht wonende te Zwammerdam 24 jaar oud De aanleiding hiertoe was eene mincarg die genoemde Amersfoort sedert ♦ jaar had roet de dochter van genoemden Niermeger die steeds tegen die verkeering waa Dit had reeds meer dan eens aanleiding gegeven tot onaangenaamheden en too ook Zondag toen Amersfoort me tgn meisje wandelde en Niermeijer tnaschen hen m kwam loopen en Amersfoort weldra bg de kee greep waarop dele laaUte twee revolverschoten loste om hem bang te maken en vervolgena een derde schol dat Niermeger in de tijde trof De kogrl is heden morgen uit het lichaam verwijderd loodat er alle hoop ia dat Je gexwetsle wel weder tal geneten De revolver is gevonden onder hel bed van Amerloorts moeder terwijl hg te is gearresteerd Ie Bodegraven in de boot gisteren geboeid hierheen is gebracht en heden morgen gevankelgk naar Kollerdam vervoerd JongsUeden Zaterdag is alhier oplichting grpleegtl by drn winkelier G IJs lsleiJn F n meid haalde op naam van den beer E C Cats alhier twee wollen motaen en twee cachenet Bij ondenoek bleek dat genoemde heer daartoe geen laat hail gegeven Gisteren is de meid aan het politiebureau ontboden tgnde E M dienstbode alhier 1 L L UUa nI AI fl Enkele gevallen warden medegedeeld De Commissie heefi die gevallen naawkeurig ondertoeht en er bleven er slechts vier over die misaehien aan overlading kannen worden geweten Zg behandelt in t voorbijgaan de vraag of heraenonistekmg gelgk dikwijls gebeurt wel aan overlading moet worden taegeschraven Op geneeskundige gronden bestrijdt tg die meening en bovendien is hel haar gebleken dat bij leertingen van hoogere burgeraeholen en gymnaaia heneaoatateking eer leldtaam is Van ds soldaten onter garnizoenen gemiddeld 25 tot 30 000 man sterk stiervea van 1873 lot 1876 jaarlgks gemiddeld 15 aan keraenonUleking I das 1 van l883 en van de leerlingen der gymnasia en hoogere burgerscholen waaromtrent ona informatiën werden verstrekt stierven aan Letseaontstcking drie dut 1 op 4136 en op 5 jaren gerekend jaarlijks dut 1 op 20 000 Voorwaar men ton indien herseninspanning hier oorzaak was eerder de kateme van overlading kannen beachuldigen tegt de commissie Wat nu de virr getallen betreft tij kwamen voor op een aantal van 12 400 leerlingen op iedere 3100 leerlingen werd erduaééntirke wiens tiekte op grond tan het niet aanwetig tijn vau andere oomken te rrchi o trn onrechte aan de methode van ondrrwqs kan worden toegeschreren en daar de leertijd op 5 jaar mag worden aangenomen be lraagl de jaarlgksche kans om het slachtoffer van die gepraesumeerde overladingstiekte te worden een 15 I duizendste Dureau oniooocn iguui a g daarop aaugcvuu l die bekend heeft de oplichting te hebben gepleegd i Vijen Igd niet door flinke lichaamsoete 1 Na daarop aangetoond te hebben dat vele leer J i t Hrhumsoefe ook wat de lorg voor de lichamelijke ontwikkeling der leerlingen betreft reden om met het tj ttm te breken bestaat er althans op hjgirni ehe gnmden niet Doder voorgeven als meesterknecht te iqn aangenomen om het stationageboaw te Woerden te vrEi grooten heeft Ven lang mager persoon van SD a tó jaren tich bij eene wediwe aldaar op 27 November in den koat besteed Den volgenden morgen is hg na ran haar vgf galden ta een paraplsie te hebben geleend vertrokken is de richting van Bodegrarei tonder lemg te keeren Ter vernietiging worden nog steeds dagelijks kisten met onde koperen centen de Rijksmnnt ingevoerd Biyft men aan het verlangen van den Miaiater vufiaaniiêa viMaen door ie op de Rükskantorcn inbeuling te geven dan kan men spoedig van denlast der oade eeaten bevrgd tijn Behalve de Bgkskantona kunnen ook diaoonieën en winkeliers de behalpnn e hand bieden om de oude centen spoedig bnitea omloop te brenge Hot im Ania U Aaialerdam nieuw gebouwde t nCr waigu pleei rtig teid Allr onroerende goederen die wijles Z E H Friaa Frederik in ons laad betat tullen naar men aan het Ftd mededeelt het uitsluitend eig daai warden van de vorstin von Wied Die goederm tgn de paletten cut te sHage Uet Paviljoen Ie Seheveningen de buitenplaatsen onder Waaaenaar en Voortdiotec eu eea dainoatginning onder Caatriean Er bestaat een kon besluit van 27 Februari No 8 waaibg aan tekere categoqeöi vaa milidena o a aan bcxit ers van een diploma van halpapothrker uithoofde vaa hnn verkregen palwikkeling ra beschaving en ten einde hea in hetbelang der maatsehappg niet langer aan hun werkkring te onttrekken dan voor den dieaat ia hetleger Doodig ia verkorting van dea lijd vaa eeraleoefening van 12 op 6 maanden wordt terieeBd Bij eea nader koninklgk besluit van 22 Februari oo 15 ia op verzoek van het Hootdheétnur de Ned Ooderwijtengenootscbapa dit voorrecht ook toepiaaelgk verklaard op onderwijteia miu iqin het betit tijn van eene akie ats toodaaig ealevens functionneeren aan een lagere school Beidekon besluiten ign officieel ter kennis gebracht van de militaire autoriteiten door afkondiging in de Ned Staatscourant en in het iZegws2 wülUart ca hB de Ê lerwgzen bekend uit no 1 1879 van kat Cor iwodentieblad van het Ned Onderwgaersaenoat Het schijnt evenwel dat b j de uitvoering aiet de gewenschte eenparigheid van handelen bestaat wg weten althans dat terwijl in draelfde stad een bnderwijteTmilicien op tijn vertoek in het genot van verkorten diensttijd wsfd gesteld dit aan een nder bepaald werd geweigerd Of er in hel laatste geval iels aan de in acht genomen formaliteiten heeft ontbroken valt maeilg k te oonstaterren In alleii geval beataat er grond om te vermoeden dal de bedoelde koninkigke besluiten niet algemeen zgn bekend of dreigen in vergetelheid Ie geraken Om dit laatste ir verhoeden meenen wg de zink hier in herinnering te mortrn brrcgen Wg geven daaibij tevens den onderwgters dir bij de militie worden ingelgfd den raad oai voor loover tij aaa de boven ermrlde vereischien voldoen uiet af te wachten of hun verkorte dienattijd zal worden ver