Goudsche Courant, woensdag 6 december 1882

JN S854 1889 Vrydag S December wBV De Ondergeteekenden maken bekend dat door hen onder het wettig gedepo KROONMEEL neerde handelsmerk Een Kroon boven het woord KBOONMËEL een baitenlaudsch Voedermeel in den handel wordt gebracht bevattende ca 45 eiwit en ca 10 vet Dit Meel heeft ca 50 meer voederwaarde als de beste Ignkoeken het wordt door het vee met graagte gegeten en geeft bg melkvee en mestvee verrassende resultaten De prgs is f 12 75 per 100 Kilo franco boord te Rotterdam L A L KORTMAN van Rotterdam p Heeren wederv rkoopers geDieten rabat GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Is hat xuiverata an meest goadkoopa van alle bakende eoortan van Bitter Het lit samaofenteld mt Hop Buoha Alruin en Leeavratitaiid welke de besU de oadste ea krachtdftdiMle geneesmiddelen der vereld lijnen aitslekeode eneeskrachiige eigenschappen beiilten hetgeen met anaert oorton van Bitter niet hel geval is Het is de beste reiniger van bet bloed ea regelt de tunctlea van de lever het geeft een nieuw leren en herstelt de gesondheid Geene xiekte of ilechte gewndheid die met door dil Bitter overwonnen worden itjne werking is evon venchilii nd alt heilzaam Hat geelt krachten en een nieuw leven aan onde ofiwakke lieden Voor hen die lijden aan storing m de werking der verterings of waterloonn sorganen en bij ge olK een krafiitig en Tersterk od middel noodig hebben om den eetlQstop te wokkdn i du Bitter niicrst heiTxiam daar leiieUaei ienMïhap pen bi uitstek tonisch opwekkend en geneeskrachtig iijn zonder te bedwelmen Wat gij ook moogt geToetm aan welke nekte v l ook moogt lijden gcb inkt HOP BITTCR W icht et totdat KiJ bedlegerig iijt bij de minste storing liii gij govoolt moet kij HOP BXTTER etini ki ii Het kan Q het leten redden looala het dat duit nJen andertn Keilaan heeft net is bt weten ij tl du Bitter alle liekt ii eneest of verlichting aanbrengt Het is cent aince njm en rerfrisscbemle drank voorde iiekea en kin met water of andere dranken rermi n fij gübruikt worden Lijdt niet en belet uvre vrienden te lijden gebruikt en raadt anderen aan bet ROPBITTEB te gebruiken Verliest vooral niet ail het oog dat bet HOP BITTER geen k ioeirniddel ef lehoime jee trijk iraiik is het 18 iiile i ndecl bet beste geneesmiddel wal ooit besUin Inert het is de vriend on boop v n den Bleke Ikl moest in geen een haishouden ontbroken Neemt or van a helen de iiroef vdn Verkrijgbaar hij de voornaamste DiofftsUh en Apoththpn HOFBITTERS Hanniactaring G Breda vM teLaatleii iit erpfl Rew Tork ea Teraata Depot te Gouda bij THINE SROOTE BCLOOMIHS De Notaris 8PERNA WEILAND te Bodegraven zal ten verzoeke van COMMISSARISSEN van den STRAATWEG van Gouda naar Bodegraven op DINSDAG 19 DECEMBER 1882 des voorm ten elf uur in het Logement van C BLOMMESTEUN nabg Bodegnaien PUBLIEK VMBKOOJPSN 60 Iepen Booiuen zeer geschikt voor Wagenmakers en ÉÉN POPULIER staande te groeien op den berm van voornoemden Straatweg nabg Spokersbrug Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Gukoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat b gelegenheid van de 3de Abonnemeuts Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 7 DECEMBER 1882 de SOCIËTEIT van dea avonds ZE8 UUB af xal GESLOTEN isijn Namens hbt BESTüua J C IJSSELSTIJN Secretarie Gouda 5 December 1882 Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelyk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda snrr nicolaas cadeaïïz Bfl mg voorhanden een F IJ NE KEUZE Zilveren Nouveauté Armbanden Broches Doekspelden een rnime collectie DIAMA NTEN VOORWERPEN Bloedkoralen eo Gouden Colliers Broches en Oorknoppen en verder vele fijne GOUDEN ARTIKELEN Mij inzonderheid voor het maken van KÜNSTHAARWERKEN aanbevelende Blgf met Hoogachting UEd Dw Dienaar George van de Pavoordt A 130 HOOGSTRAAT PLAATSVËËVAITGING en Nummerverwisseling Hoofdkantoor de Wed J MAAS te Haarlem Er wordt GEVRAAGD tegen 1 FEB a s een MD EÜISEOÜDSTEE van de P G tusschen 40 en 50 jaren nd om by een eenig HEER alle billgke werkzaamheden te verrichten Nadere inlichtingen te bekomen b A BRINKMAN Boekhandelaar Lange Tiendeweg De öadergeteekende brengt ter kennis van belanghebbenden dat bij hem is d ngesteld het sluiten van Contracten voor PLAATSVERVANGING en NUMMERVERWISSELING voor de lichting 1883 Ia dagelgka te ontbieden en Reglementen worden op aanvrage franco gezonden C VAN WINGERDEN SLOTEliIAIZEE en C Westhaven 199 Citroen Punch per Liter ƒ 1 50 per fl 1 30 SYROOP VAM PtJMCH per Liter 1 40 per fl 1 20 bg de theetuin DB Kap te Gouda Fl 1000 Eene hoogst gewichtige uitvinding heeft de Scheikundige Doctor LEFRIES gedaan Dezelve bestaat in een Eksteroogen Tinctuur welke binnen 3 dagen zonder de geringste pgn ieder Eksteroog met den wortel voorgoed verwijdert waarvoor de aitvinder voor zóóver garandeert dat hg een ieder die na het gebrnik dezer Tinctunr nog Eksteroogen heeft eene premie van Fl 1000 contant uitbetaalt Met recht kan dan ook beweerd worden dat dit het eenige middel is dat met gunstig gevolg kan worden aangewend Prjjs per flacon inclusief Penseel en gebruiksaanwgzing Fl 1 Te verkrögen in de bekende Depots en bfl den uitvinder Doctor LE1BIE8 Rotterdam 44 WESTZE EDIJK 44 aniverseel Zuiverlngs Zout is het eenvondigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpön maagkramp slechte spysverteering zuur hoofdpijn duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook hg het inmaten van zure vruchten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten bponen linzen enz zeer goede diensten bewjut in ieder huisgezin gevonden worden In pakjes 18 33 en 60 cents Medicinale Levertraan In fl van 8050 en 90 cents IJzer Levertraan Een eetlepel bevfit 0 15 gram gzer in een licht verteerbaren orm a flac 50 cents Druiven Borstsiroop met Fenkel onig werkt genezend en verzachtend bg keelpgn heeschheid hoest pgn in de borst kramphoest en kuchhoest in flesschen a 30 60 ets en 1 Te bekomen Gouda J C ZELDENRIJK L SCHENK H VON GIMBORN Emmerik Isds eenlge Engelsche of Amerikunsclie KAAuaa VSblAB die door hare voortrolTcIMkhcid eune Medaflto ver en beeft opda TentMuMUlBc Bruial In 1 M Het geeft aalMibBar aao grut haren ae natuurlijke kleur weder het belet qnmldaelljk het uitvallen van het haar geeft het een nleuv leren en krachllgen groei De mormi wnaAmvt vervangt alle andere haarherstelleri Het la geen verf YtT rtllll aar iit heeU en halve lUuche Mi Kappen en Parflimeuri lAnwr Vu D W POLETTB 10 Botfmfl IH Mmu FvilL Be voorteeUfe nttietrklnt va d Sa a Wima t ft ut iwutig tat M Ut voortiurtM aan mUne ClUnHUe tal aanbevelen M NED RLAMO foné tu U BBOUIL SCmvtEN Coiftenr Dn OT VOOl BEI MORBERT DEKBTR S7 InAdkilttltailniiiii Depdt te Goada h i amk LAROCHE OP KINA WIJN net ea zondfr gter van KRAEPELIGK HOLM Apothekert te Zeiit is verkrggbaar in flacons k f 1 00 en 1 90 Eenig depot voor Oouda en Otmlreken bg den Heer C THIM Apoth te Gouda Sociëteit ONS GENOEOEN 3 Abonnement Voorrtelling DONDERDAG 7 DECEMBER 1882 Kon NederlanHfoh Tooneel Afd Rotterdam Tooneelspel in 3 bedr van A DÜMAS Fils GBVOIiGD dMB Hïj is net jaloerscb Blgspel in 1 bedrgf nit het Hoogduitsch door ROSIER FAASSEN Aanvang 7 uur IHT Gew one bepalingen en prijzen Snelpersdrak van A Beinkman te Goi da BINNENLAND GOUDA 7 December ISSZ Tot Ie luit aüjndanl by bet 5e bataljon 4e reg inf hier in garnixoen is benoemd de Ie luit i H A Nlentratz thana te Delft 1 Wanneer men geloof mag laaii aaii eene correapouilentie uit deze gemeente in de tHeutce Rolterjtamuhe Courant en naar vrij meenen ia dat tolicomen het geval dan is de Burgemeester deter gemeente niet gehoord b j de benoeming van den nieuwen oommissaris van politie alhier Het behoeft geen betoog hoe verkeerd inlln ia De wettelqke voorschriften mogen den Hiniater al niet de verplichting opleggen het gevoelen van den Burgeireeiter in te winnen bet getond verstand schrijft voor dat men den Burgemeester het hoofd der politie in eene gemeente raadpleegt alvorens tot een dergelijke gewichtige benoeming over te gaan Het ligt voor de hand dat ren persoon in t algenften genomen een geschikt politiecom missaris kan tyn maar ten üerolge van bgtondere omstandigheden nn juist in deae of gene gemeente niet op tyn plaats Die bytonclere omstaudiïhedeu kunnen den Minister nalunrlijk nirt bekend tijn maar ile Burgemeester is daarvan geheel op de boogie en derbaUe is hy de man ien men in de eerste plaats bij een dergelgke beuoeralng moet raailpleiien Oeschirdt dat niet dan miat men de nooaige waarborKon dat de belangen der burgerij vol doende worden in bet oog gehouden en men beeft alle kans een commissaris van politie in tiju midden te krijgen die juist overal beter op tqn plaats lou tijn dan daar waar by biyoemd is Wat de taak nog vreemder maakt is dit Nageioeg allen tollioitanlen die naar den Haag gingen om tioh ersaonlyk voor de belrekking aan te bevelen werd de raad gegeven naar Gouda te gaan ten einde tich e presenteeren bij het honfd der gemeente die bij deie benoemirg 2011 mrêen geraadphegd De heeren geven iiatuurlyk aan dien raad gevolg en ten slotte blykt dat de Minister een benoeming doel geheel builen den Burgemeester om De handelwijze van den Hiniater in deie ia teer te betreuren en naar onie meening tep hoogste aftekeurenl In het boofdkieadistrict Zutphen is tot lid van de Tweede Kamer gekoten de heer mr W G baroik Brantsen vun de Zyp met 1413 van de 2784 geldig uitgebrachte stemmen De heer an Tets bekwam 1858 stemmen De heer jhr mr C J A den Tex lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal en van 1868 tot 1880 burgemeester van Amsterdam is gisteren in den onderdom van 69 jaien overleden De heer P Heering die tijdelyt hier te lande verblijf houdt en die bij de lezera van Gids en Tgdspiegel gunstige bekendheid verwierf door menige goedgedaohte en boeiend geschreven novelle tnl Dinsdag a tl als spreker alhier in 1 Nut optreden Ten behoeve vau de Internationale LandbouwTeutoonstelliiig in L884 te Amsterdam te honden i te Gonderak ƒ 1 ea Ie Berkenwoude IS BO bijgedragen Deter dagen overleed te Byswyk de heer J W Straatman eerst Doopagetind predikant te Groningen en later hoofdredacteur van het dagblad Het Koorden Nadat bedoeld blad waarin looals men weet de radicale richting met talent werd verdedigd had opgehouden te bestaan vestigde tioh de keer Straatman te Kyswijk waar hij weldra het vertrouwen lijner medeburgers won toodat hg tot lid van de RmA ea later tot wethouder werd gekoten Ondettussohen besteedde de heer Straalman het grootste deel van tyn lyd aan de beoefening der welensohap en in de Vragen dea lijds van welk tijdschrift hij tot aan het laats van tyn leven me deredacteur was verscheaen tal van opstelleii van tijn hand die getuigde van groote kennis en heletenheid Zijn laatste wrk was de vertaling van het beroemde eeonamistrhe werk van Henry Georges Staten Oeneraal Eibsti Kahib Zitting van 6 December In deee tilting beeft de heer Fyntppel als lid titling genomen Doot de afdeelingen waren benoemd tot voortitters de hh Blutse v n Limburg Stirum de Baadt en Sckimmelpenoinck tot ondervoortitters de hh de Sitter Borsins van Vollenhoven en PijU Voorts verden de rapporteurs medegedeeld over de unhtngige ontweipen terwyl besloten werd tot behandeling tta enkele ontwerpen van eenvoudigen aard op heden ten S g ure Staten Oeneraal Twrde Kajiee Zittingen van B en 6 December In de titling van Dilisdtg is het algemeen begraotinga debat voortgetet De heer Borgesius bettreed bet ministerie oadat het een politiek programma aanbood dat onsttvoerbaar is en ontwikkelde ook fintnoiëele beiwareo De heer de Jong onttegde tyn vertrouwen aan dea minister van financiën op grond dat hd leeningni sluit maar belaatinghervormingen aohtervege houdt De heet HaCtmanns weet Ie ooriaak van den politieken toesland aau de uitroeiing van de cooeeriatiereii door de liberalen rri betoogde dat noodministerieii nog lang noodig tullen bigven De heer vau Blom vroeg finanoiëele bervormingiplaiiuen 0 4 de heer van Kiapen bestreed hel beleid van den minister van financiën Ue heer Hejdenrycli bettreed den heer Uaffmanus de dood der conservaiievea was veroortaakt dcor miskenning van het bi4 ig der sohool auaesiie D minister van finaw lou bij hoofdatuk Ha noién tijne plannen mededeelen maar vertekerdetninigheid te tullen betrachten De minitter vanbinnenl taken bettreed krachtig de aanvallen van den heer Boriieaitts De regeering handhaaft haar programma en wil men eene motie van wantrouwen stellen de regeering is gaarne bereid de moeieIgke taak neder te leggen Het algemeen debat is afgeloopen lu de titling van gisteren is hoofdstuk II der begrooting met algemeene stemmen aangenomea Bg hoofdstuk III verdedigde de ministervan buitenlandsche taken uitvoerig tijn beleid in de kustvaarl uaettie er was geen beter resultaat te verkrijgen Ëen nieuw traotaat met Frankrijk is in overweging waarb de toepassing van het conventioneel tarief berust op de Frausohe wet en dat elk jaar npiegbaar is lu de Bomeo naestie heeft hg de eer en waardigheid van Nederland opgehouden Inmenging in ds qnaestie van de vaart op het Suet kanaal was onnoodig en ou schodelyk hebben kunnen tyn Het amendement om den chef van het kabinet des ministers in het kader der gewone ambtenaren op Ie nemen is aangenomen met 81 tegen 29 stemmen Heden voortietling Door den heer Oldenhuis Oratama is op het hoofdstuk Justitie een amendement voorgesteld tot vermindering van den post trnotemeiiten van den hoogen raad met ƒ 5000 ten einde het voorgedragen getal van dertien raadsheeteu op hel minimum te brengen Door de heeren Sohnepraon en van Nispen is een amendement voorgesteld op het hoofdstuk Binnenl taken om art 34 tgdelyk subsidie voor het lager onderwijs aan behoeftige gemeenten Ie verminderen met de helft en dus Ie brengen op ƒ 250 000 De Nederl Rijnspoorwegmaatsohappy heeft in November van dit jaar vervoerd 179 801 personen De totale opbrengst was ƒ 383 27 9 38i f De totale opbrengst van 1 Januari af bedroeg ƒ 4 938 359 04 tynde per dogkilometer 65 Ü6 tegen 6 027 342 6B 9 ƒ 68 41 per dagkilometer in 1881 Op de lyn Lfideu Woerden was ds opbrengst in November 10491 reizigers ƒ B37B 80jbagage 12 ton ƒ 82 15 bestel yl en vraobtgoederen 3309 ton ƒ 2878 27 levende dieren ryluigen ent ƒ 211 22 Totnnl ƒ 8048 44 Totale ontvangst van 1 Januari af ƒ 100 015 45 tijnde per dagkilometer ƒ 8 31 tegen f 104 883 58 8 71 per dagkilometer in 1832 Door de ijverige bemoeiingen van bet hoofdbestuur der maaiBchappy tot Nut van t Algemeen ie men in itaat gesteld kennis te maken met de uitbreiding van het onderwijs in handenarbeid in ons land Genoemd onderwijs wordt gegeven op 33 plaatsen aan ruim 1500 leerlingen waarvan ruim Va ksoteloos De ouderdom der leerlingen varieert tusechen 7 en 14 jaar en de duur van de lessen is voor lederen leerling meestal 2 uur per week Uit den Bommelerwaard schreef men Zondag aan de Amk Cl Als onie dgken behouden blyven dan ia dit voor een goed deel te danken aan de voortreffelijke wyie waarop de heemraden dag en nacht den dijkgraaf ter tqde staan De werken aan den panoven boven Zall Bommel te Oenselen Bossam Driel en Hedel uitgevoerd leggen daarvan de meeet afdoende getuigenis af Ook leeken kunnen getaiakkelijk tien dat deskundigen met het grootate beleid en met kalmte de hand aan den arbeid aioegen Hoe de laatste niet minder onmisbaar ia dan de eerste bleek toen Zondag eenige uren het noodsein op den toren van Zalt Boramel geheschen zonder noodiaak angst aanjoeg Men begrijpt wat zulk een sein voor den Bommelerwaard beteekent daar een doorbraak van de bovenzijde ontzaggelijke Ecvolgen ton hebben en tal van menschenlevena in gevaar brengen Te Rossum waar de toestand tot het noodsein aanleiding ton gegeven hebben begreep men er niets van riet Gerechtshof te Amsterdam behandelde Maandag in hooger beroep de bekende strafzaak tegen den IS jarigen Dnilschen cadet der militaire school Oraniènrim bij Dietz F R W W door de Rechtbank aldaar tot twee jaren celstraf veroordeeld wegens moed willigen doodslag in den nacht van 13 op 14 Aug gepleegd op den logementhouder i P IJ Bontekoe Nadat een uitvoerig verslag was uitgebracht van het voor den eersten rechter voorgevallene werden drie gxtnigen op nieuw gehoord zynde de weduwe B de commissaris van politie en commensaal die in dien nacht op detelfde kamei vertoefde als gemelde cndet Het voor de Bechtbank gevoerde debat over de toerekenbaarheid en de op te leggen siraf werd thans voor den advocaat generaal mr Jolles met denielfden verdediger mr Bamaer gevoerd Eerstgenoentde vroeg de bevealigiug van hel vonnis dea eersten rechters laatstgenoemde wees o a op de omstandigheid dat die rechter in tyn vonnis had erkend dat bekl door het aan het feit voorafgegane in een toes and van vrees en hevige spanning had verkeerd en oordeelde zelts bg het aannemen van de toerekenbaarhrid de straf te zwaar De arrondissements reohtbank te s Gravenhage heeft op 24 deier vonnis geweten in de vroeger reeds vermehie procedure der Singer Maalechappy te NewYork legen den handelaar in Naaimachines den heer G Spenger te Delft Zoo als men zich hcinneren zal heeft laatstgenoemde verscheidene keeren in de couranten aangeprezen en te koop aangeboden Veel verbeterde Binger SlaalNaaimacbines en hierdoor naar het beweren der eischeres het publiek misleid en tien aan inbreuk op het eigendomsrecht der eischeresae op haar naam Singer schuldig gemaakt aangeiien dete werktuigen niet uit de fabrieken van Singer afkomalig waren De rechtbank vereenigde lich dan ook met het gevoelen der cischerease verklaarde verschillende ad erteutien van den gedaagde als onrechtmatige daden en veroordeelde hem dientengevolge tot schadevergoeding nader op te maken by staat In dtn Colisenm aohouwburg te Cincinnati werd werd verleden Donderdag een sluk vertoond waarin de tooneelspeler Frayne een appel moest wegschieten van het hoofd van Annie von Bekein èene actrice