Goudsche Courant, vrijdag 8 december 1882

et ien kjj reiloofd wu Sr was iet onklaar geraakt aan het geweer waarmede lulka geiohiedde en dieotengerolge drong de kogel ia het hoofd van het meisje dat een kwartier later stierf De voorstelling werd oiimiddelijk gestaakt en de aohouwbarg door de beioekers ongefeer 2300 in aantal ontruimd Frayne was der wanhoop nabq £ en ongewoon adres is aan de Tweede Kamergericht de heer Wiggers vau Kerchem Senior wonende te Brussel doch ook domicilie bebbeodein Leiden en roereode Eooraede onroerende goederenin Nederland bcuttende voorts Nederlands belasting betalende Nederlandsch burger in t bezitlijoer volle staatsburgerlgke rechten en alsnog onderdaan van Z M den Koning der Nedrrinnden al die qualificaties komen in t adres yoor beklaagt eich dat hy te vergeefs hulp gezocht heeft by den Nederlandscheu getant te Brussel en bijden Netlerlandschen minister van buiteulaudsohe taken tegen de soms lichamelgke immer 7 edelyke mishandeling die hy van 2 December 1S81 toten met 26 Augustus 1832 heeft moeten verdurenin het particulier gekkenhuis Ie Heele bg Brussel We kunnen niet uitmaken of de adressant zich terecht beklaagt maar in elk geval schynt het onseen veeg teeken dat in den laatslen t d zooveelvuldig de tusschenkomst wordt ingeroepen vande Tweeile Kamer wier hoofdtaak toch zeker nietbestaan mag in t recht spreken tusschen volk en regeering S Nbl Jhr de Casembroot stelt voor te Vlissingen of te IJmuiden een iuriohtiUg iu t leven te roepen tot opleiding van scheepsjongens in den geest maar op eenigszins grooter schaal dan te Xjeideii Hg acht die opleiding beter doeltrelfeuder en tevens billgker dan de tegenwoordige De bootsmansleerlingen zullen dan afgeschaft worden Voorts stelt hij voor den intendant eo de kwartiermeesters van bet corps mariniers bg het corps officieren van administratie bg de marine in te lijven en ten derde wordt door jhr de C voorgesteld de opleiding der adspirant admiuisiraleurs te doen plaats hebben te Amsterdam alnaar leeraren voor allerlei vakken ouder anderen ook voor waren kennis Ie vinden zgn ter ijl de jongelieden op het Hacht Bchip of op s lands werf gelogeerd kunnen worden De aanwezighei l van het kleediug en uilrustiuf Smagazijn ile vele en annboudeude keuringen van allerlei behoeften voor de marine daar ter plaatse steeds geschiedende geeft den jongelieden de gelegenheid zich ook practisoh te bekwamen leder kent het kevertje met sierlgke schildjes dat meest bekend is onder den naam Ome lievC Heerêbeeilje Dit kleine diertje dat schier door heel Europa verspreid is en reeds voor vele eeuwen ook in ons land bekend was en in het naburig Duitschlaud droeg vroeger bg de Germanen ilen naam Wodana omdat het aan hun oppersten god Wodan gcwgd was Die wijding dat heilige hebben andere volken gedachletooi van die zoogenaamde heidenen overgenomen In Friesland noemt men het diertje koffieeitgeltje in andere deden vau ons land heet hel ook wel Manaiever de Frnuschen zeggen héte o bon Dien vache a Die bete de ia Fierge de Duitsch r spreekt lau Gottesldmmchen Soitnenka er iSonneniinU de Engelschman van Ladybird Jjidybug ent Ëen groot historisch belang biedt een proces dat voor het civiel gerechtshof te Pargs behandeld wordt De opvolgers van een zekeren heer Monneron welke lot de uitvoerende macht van de eersle revolutie behoorde verlangen van de gezameidgke leden der familie Orleans terugbetaling van een som van 600 000 francs die de vader van Louis Philippe de in 1794 ter dood gebrachte burger Egalité voor een zijner vrienden H v Gonlou Biron borg gesproken had De familie Orleans beweert dat deze schuld na de verbeurdverklaring mn de goederen dezer familie op den Staat ts overgegaan Met belangstelling ziet men de uitspraak van dil rechtsgeding tegemoet In een vorig nr werd door ons een bericht overgenomen uit bet Corr bl Ned Oud Gen omtrent het niet verleeneu van verkorting van den tijd van eerste oefeningen aan een onderwgter milicien Naar I aanleiding hiervan deelt men narler het volgende mede De gevallen waarin aan miliciens verkorting van I oefeningslijd wordt toegestaan worden voor elke j lichting bij Kon besluit vastgesteld Voor de i lichting van 1832 geschiedde dit bij K B van 15 Januari 11 No 14 dat met de daarop betrekkrigkc Min beschikking van 20 Januari No 29 is opgenomen in het Receuil Mil btz 10 Daarin is echter geen sprake van hulp apothekers noch van onderwijzers zorxlat het niet aannemelijk is dal aan ren milicien der lichting van dit jaar verkorting van oefeninüstijd zon zijn toegestaan op grond dat I hij onderwijzer it Omdat de bepalingen die in dit opzicht voor de ééne lichting worden gergaakt daarom nog geenszins voor eene volgende lichting lan kracht behoeven te zqn is het teker om teleurstellingen te voorkomen teer gewensohf dat dn militiepliohtigeu toodra en too volledig mogelijk bekend warden met hetgeen daaromtrent is vastgesteld ten aanzien der lichting waarvan zij deel tullen uitmaken wanneer ij hun dienstplicht iu persoon vervullen Op dien grond vestigt men de aandacht op het boekje Meêrtand i Leger dat reeds sedert een zestal jaren telkens iu het begin van het jaar op last van het Departement van Oorlog wordt uitgegeven en alle inlichtingen omtrent den militairen dienst bevat die voor hem die in dienst wil of moet treden van belang zijn te weten ook de bep ilingen omtrent den eersten oefeningstijd voor de militie De prijs van dit boekje is fO 76 De Zuid Afrikaan acht het noodig dat voor Nederland een biddag wordt gehouden In Nederland ijp er sedert zoovele jaren bidstonden gehouden voor de bewoners van andere werelddeelen dat het niet meer dan billijk is dat er nu ook eens voor ons wordt gebeden Met Afriknansche blad motiveert zijn advies aldus nHolland heeft voorbiddiug noodig De godsdienstige en nationale geest kwijnt er en het volksweten dreigt overvleugeld te warden door on bescheidene zich zelven op den voorgrond dringende vreemdelingen gesteund door de navolgingszuchl van eigen landzaten Sommigen spreken reeds van het gevaar dat er alleng s in Holland een toealand ontstaan zal overeenkomstig dien in Zuid Afrika Daar zullen Franacben en Duit chers den landaard vertreden en de landstaal verdringen gelijk hier door de Engelschrn en eerlang door de Duitschers geschiedt Na lezing van deze toelichting zal men iSoeten erkennen dat men in Zuid Afrika evenmin op de hoogte is van Nederland als Nederland op de hoogte is van Zuid Afrika Dat de godsdienstige geest kwijnt wordt eiken dag gelogenstraft De godsdienst in den zin van lie Zuid J rikaa wint voortdurend veld ook zonder dat men in Zuid Afrika nog eene bede daarvoor heeft opgezonden Het gevaar dot wij overvleugeld worden door vreemdelingen die zich op den voorgrond dringen en allengs hier een toestand zou ontstaan als mi ZuidAfrika dat Duitschers en Franschen onzen landaard vertreden is louter fantasie Onze wet op het Nederlanderschap behoedt opt dat in staatsrechtelijke beteekenis de bewering rfaorheid kan zijn en wat den handel aangaat het is een gevolg van de betere middelen van gemeenschap dat vreemdelingen hier betrekkingen aanknoopen en zoo zij als kooplieden zich in ons land vestigen dan hebben zij het aan eigene activiteit overleg en spaarzaamheid te danken zeo zij mettertijd onze eigen winkeliers overvleugelen Dat die toestand zou zijn weg te bidden is meer dan twijfelachtig Iu Znid Afrika vergeet men dat wij niet op een afgezmderd hoekje van den aardbodem liggen maar in het hart van Europa te midden van induslrieele en handrldrijvende volken dat wij ons by het internationaal verkeer hebben aaugesloten en de gevolgen daarvan de goede zoowel als de minder goede moeten oiidervinden De goede iitentie van de Zuid Afrikaan op prijs stellende zouden wij haar den rand durven geven als zij bedestonden wil houden zieh binnen de grenzen van haar eigen land Ie bepalen of tot die onderwerpen waarover sij oordeeleu kan Hel zwaard van Damocles dat boven de gasfabrieken hing is weder voor forler ot langer lijd in de soheede gestoken Te Berlijn waar de electrische verlichting was aangebracht en zeer goed werkte heeft zij weder moeten plaats maken voor gaslautarens omdat het bleek dat die elecirische lichten zich ook voedden met telegrammen Althans de telegrafische gemeenschap werd verstoord tengevolge der nabijheid van draden voorde nieuwe verlichting Zeer waarschijnlijk zal de wjieiischap wel een middel vinden om dii bezwaar weg te nemen dat iu ieder geval niet bestont waar en zoo lang de telegraaflgnen boven den grond zijn maar voor dit oogeublik is het toch een hinderpaal die uit den weg moet worden geruimd want hoeveel waarile declicirisclie verlichting ook hteft het telegrafisch verkeer is iooU eene zaak van greater maatschappelijk belang Voor bestrgders der koepokinenting bovenal maar ook voor de bevorderanrs daarvan is dez dagen een zeer merkwaardig officieel lerslag openjlnnr gemaakt bclretfende de verwoestinijen door de pDkziekle in Beieren aangericht gedurende de jaren 1872 lot 1881 Ten jare 1871 heerschie in Frankrijk een geduchte pokkenepidemie die binnen weinig tijds naar Beieren oversloeg Het geiolg hiervan was dat in den loop van gemeld jaar 30 742 personen door de pokken werden aangetast dat is 0 68 pi rcent van de bevolking Vau de ingeente lijders bezweken 13 6 percent van de gerevaooineerden 8 2 en van de niet iugeéute lijders 60 2 percent Van da in 1877 door de pokziekle aangetaste personen stierven van de ingeënten 10 8 percent van de gerevaocineerdeo 8 2 en van de niel ingceute Igders 53 1 percent In 1 878 waa de verhouding aldus van de ingeinte lijders waa het verlies 11 8 percent gerevtccineerden 8 1 en niet ingeënten 39 5 percent Ten jare 1879 bezweken 3 6 percent van de mgeènten van de geievaccinee len 0 0 en van de niet ingrëute Igdert 41 1 percent In 1880 stierven van de pökkenlijdcrs ingeente 12 8 percent gerevaccineerden 12 2 oiet ingrëuten 37 0 percent Ten jare 1881 bezweken van de ingeente lijdera 10 3 percent van de gerevaooinetrde 8 1 en van de nietingeënie 48 3 percent In zijne Engeltehe Kroniek besprek hel faMi teu paar dagen geleden de proeven in Engeland en Amerika genomen met Hntilage met zoogenaamd ingelegd groen veevoeder De heer Amersfoordt onte bekende landbouwkundige die door lijn geestkracht en ijver too vele diensten bewees aan ons land heeft eveneens een proef er mede genomen die echter niet goed is uitgevallen Hij schrijft aan het N e d D Daar het natte najaar van 1882 het moeielijk maakt om eene vrij groote partij nagrai dai ik te veld had als droog nahooi eigroeu te winnen besloot ik dit als zuur gras iu te leggen ik ging bü een bevriend landbouwer nog eens zien en goeden raad vragen en legde mijn gras in bij twee partijen de eene groot 35 zware voeren onder dak de andere de oogst van 7 hectaren in een kuil Het noodige tost werd er tusschen gestrooid het raadsel goed aangestampt met behulp van een oud mak paard allea zorgvuldig toegedekt met volkoaoen zuiver daiutaad Toen na den sneeuwstorm die onlangs het vee uit de weiden verjoeg de stad werd betrokken werd de voorraad aangesproken en gereikt aan het jonge vee de drooge koeien en de slieren Het bleek spoedig dat de bewerking goed geslaagd was bet vee at bet z uure gras met graagte bleef goede spijsverteering houden en toonde tish gezond Nu werd besloten het nieuwe voedsel nit te reikeu aan vier melkkoeien die oog slechts zeer weinig melk gaven zijnde op bet punt van drooggezet te worden en wier melk bestemd wat voor kalveren en varkens Aan deze melk werd niets ongewoons bespeurd de kalveren gebruikte hatr met de gen one graagte de koeien gaven de voorkeur aan het verzuurde boven het gedroogde nagras Men meende nu veilig Ie kunnen overgaan om aan de melkkoeien het nieuwe voedsel te reiken en zulks geschiedde voor het eerst op Maandagmorgen Des avonds toen Mevrouw Amersfoordt de melk gebruikte die zij gewoon is met Emaerwater te drinken bespeurde zij daaraan een onaangename lucht en een sluitenden smaak den volgenden Dinsdagmorgen kwam er eene expresse van de meikinrichting te Amsterdam met tal van klachten over gebrek aan de melk Onniiddelijk werd het nieuwe voedsel afgrcommandeerd en reeds des avonds bracht de melkboer de blijde tgding mede dat de melk weder goed was Intusschen is men voorlgegann met proeven Ie nemen met de melk van de vier koeien die bereidt gedurende langeren tijd het zure voedsel ontvingen Het is gebleken dat de onaangename reuk en smaak moeielijk Ie bemerken zijn als de koe pat gemolken is vooral moeilijk door personen die tabak rooken troutvens de reuk is alt die van eenig brandend kruid broeiend hooi verzuurde kool of iets dergelijks de smaak is olieachtig en bitter De beer Amersfoordt schreef dit niet om van het gebruik van verzuurd vorder af te schrikken maar om daaiby vooizichtigheid en nauwkeurige wsarneningen aan te raden Wy hebben wel eeni tiooren klagen over het onvoldoenile van ingelegd groen voeder als uittluiiend voedsel voor melkvee Het pul dit vee teer uit indien niet ander voedsel er by gegeven wordt Doch ofschoon wy in vele boerderyen melk proefden vau vee niet entilage gevoederd hebben we nooit eenigen bgimaak aan de melk btproefd Het ingemaakt voedsel Wis echter zoover wg ons herinnereii altgd gehakt voo rjanrsgraa en klaver Ebl Buitentandsch Overziebt De Fransclie Kamer hoeft de gedachlenwisseling over het budget 1883 voor liet openbaar ondcrwga voorlgetet en de hoofdslukken 7 lot 28 oangeuomeu Verder is de qiiaestie der koloniën wnarschgnigk haar eiudpliase ingetreden De minister prfsident Duclerc heeft een belaugrgk rapport uitgebnioht waarin hg vooreerst opmerkte dat de ondervinding gelterd heeft hoe een eenvoiidig bestuur der koloniën niet meer voldoen kan aan de meer en meer gilgebreide eischen Daarmede ia van elf de vraag letteld of ei n nieuw ministerie uitsluitend met het betlunr daarvau belati niet noixlig is Op voorstel des ministers i thans eene commissie benoemd die lieli zal moeten bezighouden met het onderzoek iu hoeverre de bestaanda toestand te verbeteren is tonder het aantal ministerier te vermeerderen of in hoever de verschilleude werktaamhedeo voor de koloniën verdeeld kunnen worden tusschen de bestaande ministerieele departementen Slechts in geval geen dezer maatregelen mogelqk is zal men overgaan tot het scheppen van een ministerie vau koloniën Verder moet dt commissie zich bezigboadeii met de koloniale wetgeving en vooral met de quaettie van de vorming va een koloniaal leger De verhouding tusschen Fradkrgk en het rgk der Britten is door de wgte waarpp in de Engelsche troonrede van de gevolgen der in Februari gesloten bsndelsovereenkomsten werd melding gemaakt volgens sommigen minder gespannen De Morning Poll verheugt zioh in die zinsnede der troonrede Maar is t too zeker ia men geneigd te vragen dat die banden van vriendschap niet door andere invloeden tullen verzwakken dan door die welke met den handel in betrekking staan Is Frankrgk s hartelgkheid tegenover Engeland niet een weinig gedaald door de Egyptische zaken en door Eugelhnd t houding in het rraagstuk van Madagascar Ieder weel hoe hel Fransche volk denkt over het handig neutraliseereu van de inmenging der republiek in alle taken die Egypte betreffen hoe het te moede is nu het plotseling Engeland a aandoeulgke bezorgdheid waarneemt voor het weltgn en de onafkaokelgkheid van de Madagascareesche natie Dit laatste onderwerp is in de ttoonrede niet aangeroerd waarschgnlgk wijl de besprekingen heeten nog niet ver genoeg gevorderd Ie tgn maar met belrekking tot Egypte had Fraukrgk wellicht rtcht meer te verwachten dan nu in een reeks aangename algemeenheden is uitgedrukt Tunis blijkt verre van eene goedkoop paardje op stal Ie tyn De volgende week zal weder aan de Fiantche Kamers een credict aanvrage worden gedaan van 30 millioen frs ten behoeve der bezetting sidaar lerwgl de minister tan marine bovendien een crediet van 4 millioen voor Tunis tal aanvragen Vier a vgf millioen zullen tevens voor de reohterlgke organisatie in bet Regentschap noodig zgu die door de Kamer reedt is aangenomen De algemeene indruk over het vergelgk dat door lord Dufferin getroffen is met de regeeriug in Egypte beireffeuda Arabi paoha ia dal het hoofddoel daarvan was het figuur van den sterk gecompromilteerden sultan te redden Kngelands verhouding tol Turkge ware onverdrageIgk gespannen geworden zoo openbaar bewezen ware dat de sullan de hoofdfchuldige was in Egypte en hg tegen tgn eigen vasal heeft taaingupannen Nu heeft de Sultan feilelgk Egypte verloren doeh wordt hy niet openigk vernederd Ouiler de Ë yptciiaren ichgnt Engeland s verstandige lankmoedigheid legen de overwonnenen een voortreffcigken iudmk Ie maken In den Duitschen Rgksdag werd Dinsdag uitvoerig gediscussieerd orer hel voorstel tot toekenning van schadeloosstelling aan onschuldig veroordeelden van verschillende tgden werd het voorstel warm verdedigd maar de Begeering bleef volharden in haar weigering de Staaliteoretaria van Justitie Schelling voerde aan dat het hier niet tooteer gold de finanoieele beiwaren alt wel de moeilgkheden aan de zaak telf verbonden vooreerst zou het dikwerf volstrekt niet uitgemaakt zgu dat iemand die later op grond van nieuwe getuigen weer werd vrggesproken iuderdaad ook onschuldig was verder zouden er gevallen voorkomen dat een onschuldige lich liet veroordeelen uit finanoieele berekening Ook de Spaansohe premier Sagnsia heeft het wecschelgk geacht tgn getrouwen om zich te vertamrlen ten einde over den politieken toestand te preken Hg hield by die gelegenheid pen redevoering waarin hg verklaarde dat de zienswgze en bedoeliugen der Regeering onveranderd bleven en dat zg de begiuaeleu zon biyven handhaven welke de leden in de oppositie hadden verdedigd Hervormingen zouden lu al de takken van bestuur orden ingevoerd waaronder godsdienst en drukpersvrgheid Ontwerpen betreffende de rechtspraak door gezworenen en het burgerlgk huneiyk zouden worden ingediend De aanmerkingen op het regeeringsbeleid gemaakt schreef de Minister toe aan den geest van zelfmoord welke onder de liberale partijen de overhand had Waarom verlangde men toch zeide hg o n dat de Regeering belofte en aspiration in overijling en onvolledig zou verwezenlyken daar het immers verkieslgk was langzaam maar dan ook zeker te gaan Ten aanzien van maarschalk Serrano s nienwe dynntlieke partg kivara de minister er voor nit dat hg de daarin zioh openbarende beweging met isgenomenheid had gadegeslagen immers hg zag er de zege iu van het staatsbeleid der Regeering waardoor een einde wat gekomen aan het petsinritme van de fanatieketegenstanders der bestaande instellingen hij heettede partg welkom indien ty medewerkte tot hettot stand brengen van hervormingen maar zg zouniets vermogen voorspelde hg indien zg strekteom de Monarchie en de vrgheid iu gevaar te brengen De vergadering besloot den vorigen voorzitter en vice voorzitter der Kamer te herkiezen De vergadering werd door 261 van de 335 leden der Kamer bggewooad VERGADERING VANDEMEHEEIERAAD DINSDAG 6 DECEMBER Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zgn al de leden behalve de heeren Kist van Straaten en Fortugu Droogleever De Voorzitter deelt mede dat de heer Kist heeft keunis gegeven wegens ongesteldheid niet tegenwoordig te kunnen zgn De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat Gedeputeerde Staten bet raadsbesluit vau 17 November jl tot het instellen van een rechtsvordering tegen mevr de wed Koek in zake de Gasthniskerk hebben goedgekenrd Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zgn Eene missive der Openbare Gezoudbeidscommisaie ondersteunende het adres in de vorige vergadering ingekomen van vau Kleef o s betreffendebel plaatsen van tonnen met gezuiverd water in de Korte Akkeren Ter visie Eene aanbeveling voor Lid der Openbare Gezottdheidsoomminie ter voorziening in twee vacaturen veroorzaakt door periodieke aftreding Daarop tyn geplaatst de hh J D Rgk en C J C Hoo endyk Dr J W Kroon eu Dr C VV Ballaan 3 Een aanbeveling voor Lid der Commissie van Toezicht over de Stadt Mutiekscbool ter voorziening eener vacature veroorzaakt door periodieke aftreding Daarop zgn geplaatst de hh M Sprugt en Dr Ot W Bollaan 4 Verschillende mitai¥et van besturen van gesobsidieerde Instellingen van weldadigheid inzendende aanbevelingen ter voonieuing in vacaturen veroorzaakt dour periodieke afirniing ala voor lid Burgerlgk Armbestuur de heeren F C van Zeg Ien eu C C Knaap Regent beide Gaalhuiten de heeren H P N Koemant en A Sotaoneveld van der Cloel Regentes beide Gaathniieo mevr Steent Zguen vaa der Doet en mevr Temminck Heule Regent Weea en Aelmoesenierthuis de heeren G Knaap en mr J H van Hierop Regentes Weet en Aelmoesenierthuis mevr wed Dyxhooru van Bentnm en mevr Scboneveld van der Cloet Schonten Regent Beatcdelinghuis de heeren J Brakel eo C van Veen Regentes Besledeliiighuis mevr C W van Zeglen Schenk en mevr A van Vreumingen van Wgngaarden De stukken sub 2 3 en 4 worden ter visie gelegd lerwgl de benoeming al plaats hebben in de volgende vergadering 6 Een voordracht voor onderwgzer aan de 2e kosteloote sohool Daarop tyn geplaatst de heeren H Bruniuk te Spaarndam J P van Trioht te Hilversum en N Vlasveld te Hendrik Ido Ambacht Ter visie en benoeming in de volgende vergadering Het suppletoir kohier der plaatselgke dir belasting dienst 1882 Ter visie F n adres van den heer A Kaptgn verzoekende verlenging van den termgn voor aanlegvan den stoomtr imweg xouda Schoonhoven inverband met het voorschrift der Provinciale Verordening dat voortchrgft goedkeuring van Gedeputeerde Staten voor het leggen der rails Iu handen van B en W om bericht en raad Een adres van A H van Dillen verzoekende benoemd te worden tot brugwachter aan de ophaalbrug op de Turfmarkt Ter visie Een adres van W Prince vertoekeudo omontslag als omroeper en lykdrager Wordt eervol verleend Adressen van J C van der Bruggen H J van der Ben en 3 P van Beuzckom verzoekende benoemd te worden tot omroeper Ter visie Adressen van N Bloklanden H J van der Beu verzoekende benoemd te woiden tot Igkilrager Ter visie 12 Een adres van J Linders verzoekende ingebruik te mogen nemen een stuk gerioleerdengrond In handen van B en W om bericht en raad De beer Fortugn Droogleever komt ter vergadering De Raad neemt daarop tonder ditcustie en zonder hoofdeiyke stemming aan de voorstellen van B en W tot Goedkeuring der Rekening van het voormalig Armbestuur van Stein dienst 1881 Goedkeuring der Rekening der Stads Librgë dienst IS81 Wgziging der Gemeente begrooting voor 1883 Vaststelling van een Reglement voor de Inrichting ter opleiding van bewaarschoolhouderesaen Het door B en W voorgestelde Reglement wordt daarop artikelsgewgze behandeld en onveran derd goedgekeurd Benoemd wordt daarop tot Lid in het Collegie van Regenten van het vereeoigd Wees en Aelmoeteniersbuit de heer D G van Vreumingen met 12 stemmen lerwgl 3 stemmen worden uitgebracht op den heer G A Ondgk Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering door den Voortitter gesloten R C L A M E Gebruikt geen bedwelmende dranken maar het natuurUjk voedsel der hersens en der zenuwen Hop Bitter Het geneest omdat bet dei oorzaak der ziekte egneemt en de krachten terugneemt Gg kunt DoktersRekeningen uitsparen en uwe familie gezond houden met Hop Bitter Heiler s Speelwerken worden jaarigka om dezen tg d aangekondigd om spoedig daarna als glanspunt op duizend Kersttafels de kostbaarste voorwerpen in de schaduw te stellen Uit Overtuiging roepen wy ieder toe Wat kan de echtgenoot aan zgne ecbtgenoole de bruidegom aan tyue bruid de vriend aan zgn vriend schooners en aangeoaroers schenken Een speelwerk van Heller vertegenwoordigt gelukkig doorgebrachte uren lacht en soberst door zgne vrolyke verheft hart en gemoed door zyne ernstige wgzen verdrgft treurigheid en neerslachtigheid is het beste gezelschap voor den eenzalne de tronwate vriend ja ook den Igder den zieke en hem die aan zgn hnis gebonden is me één woord een Speelwerk luii Heller mag en kan in geen talon aan geen tiekbed in het algemeen in geen fatsoenlgk gezin gemist worden Voor heeren hóttlkoudert eon Uenrt zoomede winkeliers van allerlei soort bestaat er geene eenvoudiger eu zekerder aantrekkingskracht dan zulk een welk om de gasten en klanten op den duur aan zich te verbinden Zooals ons van vele zgdeii bevestigd werd zgn de inkomsten van zulke inrichtingen inderdaad verdubbeld waarom keeren hStelkondert en tandt laare die nog niet in bet bezit van een speelwerk zijn niet dringend genoeg kan aanbevolen worden zich dese too zekerieerkende aanlrekkingikracU tonder dralen aan Ie tciafrn en wel te meer daar op verlangen de betaling gemakkeiyk gemaakt wordt Aan keeren geeetelyken die om hunne betrekking of wegens den stand concerten ent niet kunneu by onen verschaft zulk een kunstwerk het schoonste duurzaamste genot wy doen opmerken dat de keus der verschillende stukkeu met zorg gedaan wordt de nieuwste eu Ie getgk de meest geliefde oudere opera s operetten dansen en liederen zyn in de werken van Heller op bet schoonst vereenigd De fabriekant heeft de eer leverancier van vele hoven en hooggeplaatste personen te zyn en is daarenboven op tentoonstellingen bekroond onlangs te Melliourne de eenige die speciaal voor zich alleen den eersten prgs diploma met zilveren medaille bekwam Eene voor deten winter vastgestelde verdeeling van premiën van 100 Speelwerken ten bedrage van 20000 francs tal teker tot bgzoiidrre opwekking strekken daar iedere kooper zelfs van eene kleine Speeldoos daardoor in het bezit van een groot werk kan komen op elke 25 francs krygt men een premiebewys Uitvoerige geïllustreerde prysiysteu met plan worden op verlangen franco toegezonden Wg bevelen ieder ook ten opzichte van eene kleine Speeldoos aan zfch rechtstreeks lot de fabriek Ie Bern te wenden daar op vele plaatsen werken die iel van H CILLER zyn als zoodanig worden aanbevolen Alle echte werkeu en Speeldoozen dragen zgn gedrukten naam waarop men wel acbt moet geven De firma beeft nergens dépSts MAR KTBERICHTEN Oouda 7 December 1882 In granen ging heden weinig om Tarwe bracht flauw vorige prijzen op de beste witte ging van f 10 25 a ƒ 10 76 de mindere en polderterwe ƒ 9 50 ü ƒ 10 atwgkende daar beneden Rogge bracht in de bette soorten ƒ 6 50 a ƒ 6 75 op Gerst ƒ 6 25 a ƒ 6 Haver ƒ 3 60 i ƒ 4 de ligte en ƒ 4 25 n ƒ 4 60 de zwaaidere Hennepzaad ƒ 10 50 i ƒ 10 75