Goudsche Courant, zondag 10 december 1882

Zondag 10 December N S855 m mmmuM stout onderscheidt zich door aaugenamen smaak WORDT DOOK TiL VAN GEI EESKUKDIGEX AM UEVOLEN wegens rykdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gfering gg halte aan alcohol is met gewoon Hollandsch Bier vermengd ook voor kinderen een nitn mend versterkende drank De nn reeils g evestig de iniustige reptatien levert het beste bew s dat bovenie noemde biersoort geschikt is om het buitenlandsche fabriekaat te vervangeD El i ML A in concurrentie met Engelsche fabriekaten tegen veel lageren prgs Princesse en Bruine Bieren in onderscheidene qualiteiten Bordeaux Az a KruidenAzyn Dragon en Wyn Azijn in onderscheidene prgzen Bierbrouwerij en Azijnmakerij DE GEEROONDE VALT AIHSTERDAIII DORDBECHT 1882 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van adrertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave De veemarkt met gewonen aanroer alles werd tot enorme hooge prijsen rerkoehl Tette varkens an S5 a 28 4 t varkens geacbikt voor Londen van 22 a 24 CIS per half kilo magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 90 a f 1 10 per week vetle schapen tot hoage prijzen verkocht overliouders traag te verkoopeu Kaas aange oerd 41 partgen handel vlug eerste qualileit IsT a ƒ 32 60 tweede qualiteit ƒ 26 a ƒ 28 Noordhollandsohe ƒ 84 a ƒ 36 fioeboler ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Weiboler ƒ 1 20 a ƒ 1 30 BurgerlUke Stand OEBORGK 2 Deo I Mnderl ouder J Spruitenborg en K lao der Meij 4 Filippua ouders öchrani pq A Leeman 5 Pieternella Chriatina onders A C van der Want en C J Lagtbart Jobanues onders b Boot en A J van Draanen OVERLEDEN 6 Dec B Kurnan 79 11 m C de Hoop 28 j A vau deu Berg S tt ADVERTENTIEN Bevallen van een Dochter J 0 VAN DEE WANT Gouda 5 December 1882 Lugthart Heden overleed onze eenige Broeder JAN WILLEM STRAATMAN in den ouderdom van 57 jaren P J STRAATMAN J W STRAATMANVAN floOBENHÜIJZl Eenige en algemeene kennisgeving Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven Voor de menigvuldige en harteiyke bewyzen van deelnemingfzoq van hier als elders ondervonden bfl gelegenheid van ons VIJFTIGJARIG HUWELIJKSFEEST betuigen wfl ook namens de verdere familie door deze onzen hartelüken dank J T VAN SARK H J VAN SARK Gouda 5 December 1882 Wennekes ♦ De ondergeteekenden betuigen hunnen hart lgken dank voor de vele bewezen vanbelangstelling in de laatste dagen ondervonden Dr H IJSSEL de SCHEPPER E IJSSEL DE SCHEPPER BUSSEUAKEB De ondergeieekende betuigt bö dezen zgnen hartelflken dank voor de vele bewezen van belangstelling hem van hier en elders betoond ba gelegenheid van zgn 25 JARI6 JUBILÉ als Directeur der Maatschappg voor Nieuwe Geoctroyeerde Gasbereiding J DE VRIES ROBBÉ En f 2400 graat ieder jaar naar Sint Jan De Openbare Verkooping van den Inboedel aan den Bleekerssingel R n 203 te Gouda door Notaris Mr KIST aangekondigd tegen 12 DEC e k is acht dagen TJITGESTELD en zal alsnu plaats hebben op Dinsdag 19 December 1882 LETTEMETTEUS kunnen geplaatst worden ter Boekdrukker van A W SIJTHOFF te Leiden Men VRAAGT iemand genegen te Strijken Overhemden en Boorden Vereischten zgn netjes glansrgk elke week thais Met opgave van naam woonplaats en prys onder No 774 aan het Bureau dezer Courant Weldadiglieids Loterij DAMES die hunne toezegging hebben gedaan eenige voorwerpen gereed te maken voorbovengenoemde Loterjj worden beleefd verzocht hunne toezendingen uiterlgk 15 DEC a s tedoen plaats hebben Alsmede wordt aan belanghebbenden kennis gegeven dat den 18 DEC a s gelegenheid zal zgn tot het bezichtigen der ingekomen prgzen van af des morgens 10 tot des namiddags 4 ure ten huize van ondergeteekende Mej C VAN DBS BURG Bonnede Pretidente 311 Staats Loterïj De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 18 DECEMBER e k 0 PE13iTBA K E Aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda z n voornemens op WOENSDAG den 13 DECEMBER 1882 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar by inschryving AAN TE BESTEDEN De leverantie van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1883 benoodigde MATERIALEN als 1 Houtwaren 2 Ijzerwerk 3 Spijkera en lichte ijzerwaren 4 Lood Zink en Soldeer 5 Verfwaren en Glas 6 Teer 7 Kalk 8 Grind 8 Zand 10 Fijne puin 1500 M 11 Flanttioen en Boomgewas 12 122 Upenboomen met inbegrip van planten en onderIiouden De monsters van No 8 9 en 10 zgn aan de Stads Timmerwerf te bezichtigen De Bestekken en Voorwaarden liggen dageIgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De luschryvings Biljetteb op zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den 12 December 1882 uiterlijk des middags teu 5 ure op gezegde Secretarie ingeleverd zyn BURGEMEESTER en WETHOUDERSvta Boskoop maken bekend dat wegens te doent herstellingen aan de yzeren draaibrug over d Gouwe de passage over die brug met rg ot voertuigen van af VRIJDAG den S tot ei met ZATERDAG den 23 DECEMBER a i niet kan plaats hebben Voor de communicatie kan worden gebruik gemaakt van de route over Waddinxveen ot Alphen Boskoop den bi December 1882 De Burgemeester Vak HALTEREN De Secretaris N J SCHOORKL Te Stoluiijk wordt tegen 1 JANUARI 1888 GEVRAAGD eene OniEBWUZEKES met acte voor NUTTIGE HANDWBRKB Jaarwedde ƒ 600 Stukken franco un den Burgemeester vóór 20 DECEMBER a i Een flinke Jongen GEVRAAGD Adres D C vak dïe POOL Snikerwerker Gouwe C 29 KRAEPELIEN HOLM S Cigaretten tegen AsthnA Prgs per Étui 80 en 50 Cents SALMIAK PASTILLES oplossend en verzachtend bg Hoest en Vwkoudheid Prjs per fleschje 20 Cent Verkrflgbaar bg de meeste Apoth en Drogisten KBAEPEUKN 8c HOLM Apgth jfj Fl lÖOO Eene hoogst gewichtige uitvinding heeft de Scheikundige Doctor LEFRIES gedaan Dezelve bestaat in een Eksteroogen Tfnctuur welke binnen 3 dagen zonder de geringste pgn ieder Eksteroog met den wortel voorgoed verwgdert waarvoor de uitvinder voor zóóverg randeert dat hg een ieder die na het gebroik dezer Tinctuur nog Ëksteroogen heeft eeM premie van Fl 1000 contant uitbetaalt Met recht kan dan ook beweerd worden dat A het eenige middel is dat met gunstig gevolg kan worden aangewend Prgs per flacon inclusief Penseel en gebruiksaanwgziing Fl 1 Te verkrijgen in de bekende Depots en bj den uitvinder Doctor LEI BIES Botterdanh fc 44 WESTZEEDIJK 44 Snëlperadrok Van A Bbinkman te Gonds üe uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 9 Deoembet lSb2 In de littiag der RotterdaiMcbe Arr ReohthBok Tnn DoDderdagmorgeu wenl Tr jre prokeD j A d H ilMhltr te Sohoonboieii bekl Tan uitere G een jongen van 12 jaar vellte hem arde met een laohtenmei aau den enkel verwond te hebben Vervolgens itonden o a terecht W r B arbeider te Waddinxveen bekl an diefstal rau tlib bisoh ƒ 10 boete of 3 lanen ger J C B voeripaii tonder nste woonplaats bekl van diefstal van een paardendeken te Oouda Eiach 1 jaar gev Hel eigenaardige in deie taak is dat bekl reeds driemaal door dete rechtbank op eenen ralschen naam fenordeeld is In bovenst uken over 8 dagen uitspraak Ten vervolge op het telegram medegedeeld in de 8l Ct van B dezer is door den OoureroenrOeneraal tan Nederlandsch Indié den 7den dezer nog bet volgende aau het Depirtement lao Koloniëa geseind Berichten uit Aljeh bevredigend Bg laatste ontmoeting waarby kapitein Botter neuvelde verlies rijand teer belangrijk XXVI Moekira in rust Radja Pattangan door onze boodgenooten die door marine gesteund warden geheel teraggedreren heorelbentings Paleuh door tgn volk verlaten en daarna door onze bondgenoolen gMlecht Staten Oeneraal e b ti KAK a Zitting vau 7 December In de zitting van Donderdag is ingekomen de mededeeling van het overijjdeo van bet lid der Kamer Jhr den Tex De voorzitter bracht hulde aan de nagedachtenis van den overledene Naar de afdeelingen werden verzonden de door de Tweede Kamer aangenomen begrootings hoofdstukken Vervolgens werden met algemeene slempien goedgekeurd een aantal naturalisatie ontwerpen een t ruiling van gronden te Ariihrm en een tot wyeiging van hoofdstuk 4 der begrooting van 18S1 Heden liju weder eenige oiitnerpen aan de orde Staten GeneraaL Twiedx Kamir Zittingen van 7 en 8 December lu de zitting van Donderdag is ingekomen een voorstel van den heer Buma tot instelling van een onderzoek omtrent de droogmakiog en afsluiting der Zuiderzee Na eenige discussie is hoofdstuk III buitenlaudsche zaken aaiiKenomen met 64 tegen 12 stemmen De conclusie der minderheid in de zaak van generaal ran der Hegden is verworpen met 56 tegen 2 stemmen waarna de conclusie der meerderheid ia aangenomen met 64 tegen 12 stemmen De commissie tot onderioek der Billiton stukken heeft voorgesteld dat daar de Indische regeeriug bij de verlenging der concessie niet de wet naleefde CU s lands belang behartigde de Kamer het opprbestuur wensoht uit te noodigen volledige ryheid te handhaven om bij het einde der oorspronkeiyke conclusie loor de nalering der wettelyke bepalingen en a lands belang te naken De discussie o er het hoofdstuk Justitie is nnn gevangen Vooral werd de minister bestreden wegens zgue houding in de qnaestie der dniveuschieterg Tal van andere zaken werden ook besproken Ia de zitting van gisteren bij het voorlgeiet debat over het hoofdstuk Justitie werd de houding van den minisier in zake de duivenschieterg nogmaals bestreden aangedrongen op beperking van bet aantal reden herziening van he notariaat en Zondagsheiliging De heer Schaepraan klaagde over aohteruiizettiiig van Katholieken bij notarieels benoemingen De heer Maekay drong aan op sering van bookmakers bQ wedrennen De minister van justitie verdedigde uitvoerig zijne houding tegenover de dnivensohieters ontkende achterstelling bg het doen van benoemin en van Katholieken bij Protestanten verklaarde te tullen overwegen of de kleinhandel in aterkeu drank tot een liter was toe Ie laten De uotariawet wordt 1 Januari verwacht en anders tal de minister partieel toetioht en cautie regelen Heden voorttelling Nair men verneemt tal door de Ontrale Comaiasie binnenkort de definitieve vaatslelling der verschillende onderstanden aan de nagelaten betrekkingen in take de JiUer geaohiedeu opdat die met lo Jautlari aiist kannen ingaan Overigens hebbèa tij dia terstond ondersteuning behoefden die voortdurend ontvaagen De Standaard dringt nogmaals aan op een paHementaire enquête omtrent het vergaan van de Adder Het thans uitgebracht rapport der Koninklijke Commissie noemt het reen medisch prophylactische diagnose in plaats van hetgeen het inderdaad behoorde te neten een juridisch inqnisitoir Wie is de schuld van het onheil P Aan wien is het te wijten dot geen pogingen tgn aangewend om de schipbreukelingen te redden Wisaelwaohteri stokers of conducteurs zegt de Slandttard die ddor vertuim een spoorwegongeluk verooriakeu worden crimineel lervolgd en hier waar hooggeplaatste personen onder verdenking vau verzuim komen bij eeu zeeramp die 65 raeuschen het leven kostte tal men lich tevreéstellen met een platonische beschouwing Wg kunne er ons uiet bg neerleggen en komen nogmaals tegen deze krenking van het rechtsbesef op Ook wg gelooveu na van het uitvoerig rapport der Commissie kennis genomen te hebben dat omtrent de vraag van al of met verantwoordelijkheid van verschillende autoriteiten eeu nader onderzoek behoort ingesteld te worden De feiten tgn thans door de Commissie op vohloende wgte onderrocht en vaslgesteld De raag echter of niet bepaalde personen wegens stratbare iialaligheid die in dete zoo vreeseIgke gevolgen üihad heeft nadere rekenschap ïerschuldigd zgn bigfl een geheel opene Alleen door een tal vaj vergissingen van verzuimen van nalatigheden ea onzekerheden omtrent zaken waaromtrent een twgfel liestuan mocht is de rfderrnmp mogelijk gewe st Ook wij vragen kan de Kamer na kennisname van een dergelgk rapport lich bepalen tot het dunkteggen nan den miuialer voor de verstrekte inlichtingen Of zou er niets iets van geheel anderen aard moeten volgen Mqe noodig dit laatste moet geacht worden wdlen wij slechts door éa voorbeeld aanlooneu Blijkens de getuigrn verhoorea van dr Plantenga goneesheir A Hakker logementhouder en D Taat scheepsbouw ADVERTENTIEN worden geplaatstvan 1 5 regels a 50 Ceiiten iedere regelmeer 10 Centen GROmOTE LETTERSworden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN meester te Katwijk aan Zee processen verbaal nr 6 8 en 9 van bedoeld rapport hebben dete den 5 Juli de Adder nabij de kust gezien De heer Plantenga heeft volgens zijn verklaring nog dentel de dafeea lelrgraphisch bericht doen toekomen aan de A Bott Ct en aan het ministerie van Marine Blijkens het laatste aan de Commissie in xiriffinali overgelegd telegram ia dit eerst van Katwijk den 9n dus na hel bekend worden der ramp verzonden Wij noemen hier slechts ééa punt de Standaard haalt er tien aan die allen evenzeer een ernstig onderzoek naar de mogelijke schuld van verschillende pertonen wenschelgk ja noodzakelijk maken W De volgende karakteristieke bijdrage omtrent de noodlottige geschiedenis der Adder komt in de bglage van het rapport der commissie voor De heer S Beintema te Leeuwarden kort na het ongeval te Scheveningen zgnde zag daar aau het strand eeo joug vitscfaer blijkbaar tot de bovenbedoelden behoorende mengde zich in bet gesprek over het ongeluk dat plaats had en vroeg dien vis cber maar kon jelui dau nieli doen tot redding Hierop haalde de visscher tijn schouders op maar een forsche vitscheravrouw trad op den beer S B toe en spr k maar begrijp je dan niet mgnheer dat hat $ beschikking was dat die menschen moesten vergaan Aangezien den 1 Jan 1883 de wet van den 11 Juli 1882 Stil no 93 tot wgziging der wet op het recht van zegel in werking treedt ia het misschien n el ondienatig een kort uittreksel te geveu van de bepalingen waaraan kwitanties wissels aasignatiet en alle ander handelapapier dan onderworpen tullen zgn Aan een vast recht van 5 cent zgu anderhevig onverschillig het bedrag a alle wissels assignaties orderbrief jea en ander handelapapier binnen het rijk betaalbaar alsmede de duplikalen of kopieën betaalbaar hetig op vertoon of ticht heltg uiterlgk drie dagen na tichl of vertoon of uiterlgk acht dagen ua de dagteekenii g 6 alle wissels en alle ander haudelspapier buiten het rijk betaalbaar c alle kwitanties bevattende de erkenning doot of namens den schuldeischer van het geheel of gedeeltelgk te niet gaan eener geldschuld onverachillig in weikeu vorm die stukken overigens zijn opgemaakt al ware het in dien van berichten of brieven d de kassiers kwitanties Aan een evenredig recht tgn onderworpen alle wissels ssignalies orderbriefjes en ander handelspapier binnen het rgk betaalbaar getrokken op andere termgnen dan aub I aangegeven Dit evenredig recht bedraagt tot ƒ 100 5 cent boven ƒ 100 lot ƒ 200 10 cent ent voor elke ƒ 100 vgf cent meer Kwitanties niet meer dan ƒ 10 bedragende en niet strekkende op rekening of tot areheele voldoening van eene grootere som zijn vrijgesteld van zegelrecht Ëen boete van honderdmaal het niet overreukomstig de wet betaalde rerht doch minstens van ƒ 26 is verschuldigd door ieder die een der bovenbedoelde stukken heeft geteekend verhandeld geaccepteerd geendosseerd betaald gekwiteerd of voor j aval geteekend of wel wegens noc acceptatie of