Goudsche Courant, zondag 10 december 1882

Don betaliDg fto loodanig stuk eeu acte ran protest heeft doen opmaken Il oeD UD efeuredig reofat onderhevige in het bnitecluid getrokken wissel in meer dau ééa exemplur opgemaakt of lyn daarvan kopieën vervaardigd dau ajjn de andere exemplaren en kopieën Tr Tan ket reeht mits a op den prima of den oorapronkelijkeu wissel het recht behooilgk voldaan z en i de kondor of de aeoeptant die binnen bet rqk op een der niet gezegelde andere exemplaren of kopieën het eerst = ne bandteekening zet aan die bandteekening de daardoor tevens bekrachtigde verklaring doe voorafgaan Het zegelrecht is op den prima of oorspronkel jken wissel behoorlgk voldaan Hij die deze verklaring in strjjd met de waarbeid ondcrteekent beloopt duizend galdeu boete Het zegelrecht waarvan geen opcenten verschuldigd zyn kan worden voldaan a door gebroik van het van rijkswege verkocht wordend haudelsiegel i door de formulieren voor de onderteekeuing tt doen zegelen aan het kantoor van buitengewoon lercl e door opplakking van eeu plakzegel en li wat betreft wissels uit het buitenland getrokken door een plakzegel of wel door de wissels te doen zegelen door den oiitvoDger der registratie voor do burgerlijke aclen Bij het gebruikmaken van plakzegels moet dit vóór de onderttekening geplakt worden op kwitanties en brieven ter plaatse voor de onderteekeuing beatemd op wisselbrieven assignaties orderbriefjes en ander handelspapier door de trekkers ter plaatse voor de onderteekening bestemd door de acceptanten op de voorzijde ter plaatse waar gemeenlek een acceptatie gesteld wordt door endossanlen op de plaats waar zij hun endossement of blanoo endossement moeten stellen Het plakzegel wordt vernietigd door de bandteekening voor de trekking de acceptatie het endossement of de kwgting met inkt daarop of oterheen te stellen en door op het zegel eveneens met inkt in te vuUeji den datum desverkiezende verkort waarop het ebruikt wordt De Tyd heeft een artikel Aan Z jne Koninklgke Hoogheid Prins Alexander der Nederlanden Prini ra Oranje waarin zij na in warme bewoordingen de onverbreekbare trouw en altijd levende getiechlbeid van het ToIk der Nederlanden aan rijn Xouingshttis in herinnering gebracht te hebben o a de volgende woorden tot den Prins richt Koninklgke Hoogheid I Het volk der Nederlanden is trouw maar zgn trouw is opreohle trouw Het kan niet zwqgen by nat in den jongsten lyd geschiedt Zonder waarheid en trouw geen waarachtige eerbied en waarheid en trouw gebieden uu te spreken Het heeft den schijn alsof gy Koniuklyke Hoogheid Prins M Oranje u wilt scheiden van uw volk Zoolang alleen do rouw over uwe gangen bestierde heeft uw volk uwe smart en uwe afzondering gecerl ie llg l Maar nu uwe gangen ziob niet meer richten naar den grafkelder nu zij niet leiden ter Troonzaal waar de Vertegenwoordigers van uw volk Il wachten vol eerbied en liefde nu in de laatste irfken de mare telkens rondgaat dat de Prins van Oranje als Grootmeester nationaal dan deze dan gene Loge van Vrijmetselaren heeft bezocht nu heeft uw volk het recht en den plicht u te zeggen dat het rIPTP u e gangen betreurt De Loge Koniukijke Hoogheid is voor uw ge leele volk een geheim en een ongerijmd geheim Wat van hare beginselen en daden bekend werd atrydt tegen de godsdienstige beginselen van het grootste deel der nederlandsohe burgers Den Katholieken onder uw volk verbieden eer en geweten tot de Vrymetselary toe te treden Om al deze redenen is het aanvaarden der zoogenaamde waardigheid van Qrootmeesler zijn de bezoeken door uwe Koninklijke Hoogheid aan de Loges rebracht voor het getrouwe volk der Nederlanden eene bron van ergernis en smart Het gevoelt zich ekwetst als doair eene nchteruitstollipg Gekwetst niet in zijne lierheid maar in zijne lietde niet in yne trouw maar in zijnen eerbied Het meent leter aan het Huis van Oranje te hebben verdiend lan dat de Prins van Oranje het openbaar leven intwykend werkzaam zou zijn in geheime bijeen omiten sledhts toegankelyk voor ingewijden In iiet open veld is de naam der Oranje gewonnen lie behoort niet in de Loge te loor te gaan Het moge Uwer Koninklyke Hoogheid behagen eêr te gaan liehooren mw het geheele volk der Nederlanden en gehoor te geven aan syne stem die or haar eerlijk en trouwhariig woord steeds wecrI lank heeft gevonden in het hart der Prinsen van Vrcuve ïfaar aanleiding van dit artikel van dt Tyd chrgft het üdUd Dat de T d op deze wyze zijne ergernis legen de Vrymetselary koelt is van zijn standpunt Ie begrgpen het aanvaarden eobler van het Grootmeeitersohap eerst door Prins frederU die de waardigheid meer dan eeue halve eeuw bekleedde en Uians door Prins Alexamder en het feit dat de Prins ifale de Ëngelsohe Troonopvolger en al zyne broeders tot de Vrijmetselaren behaoren is zeker voor het volk van Nederland een waarborg dat voor die ergernis geen grond bestaat Het zal dau ook niet kunnen inzien waarom de Prins va Oranje niet met die waardigheid tevens kau verbinden toewyding aan de openbare zaken en het algemeen belang Van dit standpunt vereenigen zich zeker allen met den weuach dat Z K H zich steeds meer tot zyne hooge roeping voorbereide door zich met al wat s ünds belangen aangaat bezig te houden eu daarin van zgne belangstelling te doen blyken Door eeu Duitsohe fïrma te Kirn aan de Nabe is een nieuw muziekinstrument uitgevonden een soort van piano die den klank geeft van eeu viool Het instrument wordt bespeeld als eene gewone piano met toetsen dezen brengen kleine rolletjes van hoorn die door een pedaal in eene draaiende beweging worden gehouden in aanraking met de snaren Een treurig ongeluk wordt uit Vught gemeld Sedert eenigen tijd is men aldaar druk aan het werk met het oprichten eener R O kerk Dezer dagen waren de werklieden weder opgeruimd aan den arbeid gegaan toed lol hun aller schrik tegen half vier in den middag eeu stuk muur naar beneden viel eu wat het ongeluk nog erger maakte was dat de muur in zgn val ook de stelling meesleepte waarop zich een groot aantal werklieden bevonden Allen vielen mei muujr n stelling naar beueden en werden onder de puin bedolven Jammerkreten hoorde men allerwegen Een lalryke menigte beijverde zich weldra om de ongelukkigeu uit hun benarden toestand te redden maar voor vele daagde die hulp nog te laat op Zet brave werklieden waren reeds overleden en vier andere werden zwaar gekwetst Een der doodeu was gehuwd eu laat eeu vrouw met drie kinderen onverzorgd ochter Heel Vught is in droefheid gedompeld In de laatste dagen heeft ziob een onbekend man bij verschillende ingezeteuen te Delft aangemeld om als kostganger in t gezin te worden opgenomen voorgevende onder ingenieur te zgn by de Hollandicbe Spoorwegmaatschappij Hij biedt een hoog kostgeld aan en zoodra de zaak baar beslag heeft gekregen veV zoekt hij gelden te leen om zijne koffers welke aau t station staau te lateu afhalen Zoodra aan zgnverzoek is voldaan gaat hij heen en luat zich nietmeer zien Een der liohtgeloovigen heeft hij op diewgze ƒ 3 afhandig gemaakt een ander 0 S0 lerwgl hg van een derde in wiens woning hg dennacht had doorgebracht behalve eenig geld ook een vest heeft meegenomen De onbekende is middelmatigvau lengte oud naar giwing 35 a 40 joreii met eenversleten niterlgk hg is gekleed met een versletenoverjas grijsachtige pantelon vetlaarzeo boven depantalon en pliitte pet Hij beeft eeu blonden baarden moet vroeger tapper geweest zijn te Leiden en genaamd Balk D Cl De Rotterdamsche Afd van iet Nederlandeeh Tooneel voerde Donderdauavond een stuk op dat op haar repertoire van bet nieuwe seizoen hetwelk ter loops gezegd niet vele echoone stukken rgk is een eerste plaats inneemt Het was getiteld Alphonse van Alex Dumas den jongere Op den naam van den schrijver afgaande en naar de geruchten te oorileelen die van elders hierheen waren overgewaaid wist men reeds vooraf te zullen zien opvoeren wat zekere lieden gewoon zyn te noemen een Framek stuk d w z een tooneelwerk waarvan de raofeele strekking van twgfelacbtig gehalte is Na de opvoering moet echter worden verklaard dal ofschoon het ten volle waar i dat onderwerpen als in Alphonse worden behandeld voor kinderen geen geschikte zgn om te zien bespraken en wij er ook zeer goed in kunnen komen dnt ouderen van dagen van dergelgke onderwerpen afkeerig liefst nnder soort stukken prófcreeren de etrekUng van Alpkonse volstrekt niet te veroordeelrn is De edele persoonlijkheid van Mmlaiglin en de ruwe tnaar cerlgke figuur van juffr Ouichard stellen de schooiie zgde van het menscheIgk karakter ten volle in het licht en warden ons geschetst op een zoo aantrekkelijke wijze dat een gunstige indruk niet achterwege kan blijven Zoo er iets i dat ons in de opvoering van dergelijke stukken zou hinderen dan is het dit dat daarin optreden kinderen als jongejuffr Pauline die up haar lieftgd zich nog slechts moesten bezig houden met schoolboeken poppen en siieelgoed in plaats vai een werkzaam aandeel te nemen bg de behandeliag van zaken die van het kinder oor en hel kinderbrein nog verre vu wijderd moesten bigven Overigeaa ia flHtuk boeiend gesobieven bevat een aangenameiJMlp eu daar geestigen dialoog en bevat verscbeidene tooueelen ttie de mcesterband van Duinas ten volle waardig zgn Het pel der verschillende leden van het gezelschap die tot de voorstelling medewerkten was van dieu aard dat zooais meestal bij hen het geval is veel viel te prijzen weipig te laken Mej Brersmaus die ons de herbergiers weduwe deed zien met haar goed hart en nobele inborst doch met manieren die in een salon nu eenmaal niet op huu plaats zgn was nitmnntciid in bet weergeven van die uu erna aanirekkelgke dan weer afstootende figuur Tot in de kleinste détails kweet zij zich uitstekend van haar taak en het deed ons genoegen bg deze lanttle voorstelling van de Botterd Afd in dit jaar haar talent nog eens te bebhen kunnen bewonderen De brave Monlaiglin werd op hoogst eenvoudige doch tevens op indrukwekkende wgze door den heer D Haspels vertolkt eu Mevr Burlage was als Saymonde niet het minst in bet tweede bedrgf goed op haar plaats De rol van Oetaet werd door den heer de la Har eveneens verdienstelgk vervuld Tot nastttkje werd gegeven üu is mixt jaloeisch uit t Hoogduitach door Rosier Paassen vertaald dal ten volle aau het vereisobtc van dergelgke kluchten voldeed de toeschouwers hartelijk te doen lachen De heer Paassen mevr Burlage en de heer Poolman kweten ook in dit stukje ziob goed van bun taak Boitenlandscli Overzicht Omtrent de zitting van den Duitichen Rgksdag op Dinsdag waarin het wetsontwerp behandeld werd behelzende toevoeging aan bet wetboek van strafrecht in het fiuileche rijk wordt nog het volgende gemeld De voorstellers waren de heeren Philippe en Lenzemann Hst voorstel strekt om aan veroordeelde of gevangen gehouden paisonen dit later onschuldig worden bevonden vau staatswege schadevergoeding Ie verleenen De aanspraak op deze vergoeding geldt niet indien de gevangene zelf zijn veroordeeling met opzet heeft teweeggebracht Er ontstond een warme disoussie De voorsteller Philippi somde 18 gevallen op die voorkwamen in den tgd an twe jaren en waarin ougeveer tachtig jaren gevangenisstraf is opgelegd van deze waren 40 jaren door onschuldigen ge dragen Verscheidene welsprekende voorbeelden werden door hem aangehaald o a een van honderd dagen preventieve hechtenis en deze allen stelden duidelijk aan bet licht hoe zonderling in Dnttsehland met de persoonigke vryheid wordt omgesprongen De Staatssecretaris von Schilling deed uitkomen dat de vrgs raak in de neeste gevalleu slechts een negatieve beteekenia heeft Wilde men nu aan den rechter opdragen om in het gegeven geval ook de positieve onschuld van den aangeklaagde nil K vorschen zoo zou men verschillende trappen van vrijspraak invoeren en aldus trrugkeeren tot vroegere thans lerecbt afgeschafte instellingen Dr Beichensperger meende dat de eeiiige mogeIgke waarborg tegen het onschuldig veroordeelei was het wederinvoeren van het hooger beroep in strafzaken En wat het tweede gedeelte van het ontwerp betreft de staat spreekt door de inheohteaisneroing van den aangeklaagde uit dat hg hem voor nohuldig houdt en hem zgn schuld zal be wgzen Indien de staat daartoe echter niet in staat is dan gaat het niet aau om te zeggen dat is nu een ongeluk voor den aangeklaagde evenall overstrooming of brand maar dan moet de stalt de ongelukkige gevolgen vergoeden die de vervolging na zieh heeft gesleept Ook het financieel bezwaar we d Ier sprake gebracht doch legde blijkbaar weinig gewicht in t schaal Op voorstel van dr Petersen werd beslo n aan een commissie vnn 14 leden op te dragen te onderzoeken in hoeverre het schoone beginsel in dit wetsontwerp neergelegd met de praktijk zal kunnen samengaan De Duitsche Rijkskanselier zal naar men uit Berlijn meldt zich spoedig in den Rgksdag veriooneo en Wfl om opnieuw de tweejarige begrootingen Ie verdedigen Het hoofdmotief is en blijft vermindering an do parlementaire werkzaambeden brengt men daartegen in dat die vermindering meer sehynbaar dan wezenigk is omdat er altgd supplementaire credieten zullen zija die bgna evenveel tgd zullen kosten de Prm C orr het orgaan van Bismarck maakt de niet onpractische opmerking dat men toch allgd beproeven kan in hoever dit het geval is De krijgsraad te Cairo beeft ten opziohle van Uameod pachi Sami Ali pacha FehmiAbdellal paoha CD Toelba pscha dezelfde gedntgslgn gevolgd als jegens Arabi Zij werden ter dood veroordeeld maar deze straf il door den Khedive in ballingschap veranderd Er is in dea laatsten tgd veel gesprek over ét reis welke de heer von Oiers Ruslauds minister tan buitenlandsche zaken in Europa maakt en het bezoek door hem bij prins Bismarck afgelegd Het algemeen gevoelen was dat de heer von Giers in list had de vriendschapsbanden lu schen Rusland en de twee Duitsche rgken nnuwer ti e te halen en Rusland als derde in de nauwe verstandhouding luslohen Duitschland en Oosleurgk op te nemen Met andere woorden herstel van het bekende driekeizerverbond Le Tempt zegt daarovir in zgn nommer van Woensdag Men behoeft slechts tot den oorsprong van dat verhoud op t klimmen om Ie begrgpen dat bet aan den legenwoordigen staatkundigen toestand vau Europa niet meer zou voldoen Het driekeizerverbond was in den grond der zaak slechts een verbond tussohen Rusland en Duitschland waarin Ooslearijk opname verzocht teen de nederlaag van Frankrijk hel met volkomen afiondering in Europa dreigde indien bet zich niet bg de twee noordelijke rgken aansloot Dit bond zette de kroon op de nauwe verstandhouding welke sedert hel vierde rener eeuw de hoven van Rusland en Pmisen verbond het gaf aanleiding tot deu Ruisisoh Turkschen oorlog Dooh het congres van 1878 bracht de teleurstelling en Ouslenrgk heefi sedert bg Dnilsehland de plaats ingenomen welke Ruslanu bekleedde De reis van den Duilschen rgktkanielicr naar Weeuen in het najaar van 1870 wai de voorbode tot de aanneming van een niruw itcliel dat sedert heeft bovengedraven en nog lang de Èuropeesche politiek schqnt te zullen bebeersohen t Was een der stoutste en gelukkigste grepen vau prins Bismarck en eeq zgoer schoonste diplomatieke zegepralen dat hg de overwonnenen van Sadowa er toe bracht om van hunne rot nis Duitsche mogendheid afstand te doen en het uitzicht op vergoeding in het Ooiteu te openen He DnitschOostenrijk scbe verbond werd in zekeren zin de tegenhanger van het verbond der drie rgken en Rusland kou daarbij niet langer als derde worden opgenomen Te oordeelen naar de taal rau losaroige officieuie bladen te Berlyn en Wienen zou het niet onmogelijk zijn dat de heer von Gien bg het onderhoud dat hg dezer dai eu met priui Biimarok hield van deze stemming de anroiikeubare leekenen opmerkte Men sou dat althans moeten opmaken uit hetgeen de Pol Corr en de Orentboten mededeelen hoewel daarin volstrekt niet ligt opgesloten dal de tegenwoordige verhouding tussohen Duitschland eu Rusland niet van bevredigendeu aard zou zgn AlleenIgk kan van het herstel van het driekeizerverbond geen sprake zgn Aan de Standard wordt uit Konitantinopel gemeld dat er tengevolge van het jongste oompiot tegen den Sultan nog voortdurend in het paleis een paniek beeriohl Ruim honderd Cireassische vrouwen lu den harem worden van medepliohtigheid aan het complot verdacht en zgn daarom naar verschillende irovinoiën verbannen De Sultan draagt steeds geaden revolvers en bouill zich voortdurend in den hsrem afgesloten terwgl h j uil vree voor vergiftiging bgiia geen voedsel gebruikt In Italië houdt men zich op hel oogenblix bezig met de vorming der partgen in de nieuwe kamer van afgevaardigden waar ontegenzegigk een nieuwe geest heerscht Er is sprake van eene oplossing der linkerzijde zooais die samengesteld was vóór de verkiezingeu Ook zou er een nieuwe groep gevormd worden van gematigde liberalen samengesteld uit de gematigde linker en de liberale rechtei ijde en oppositie voerende tegen de vrreeniging van prognsaisten radikaleo en republikeinen Sedert langen tgd reeds had de heer Depretis zich voorbereid om een beweging te maken naar de gemat gde reohterzgde en uit de troonrede is dutdel k genoeg gebleken waarheen het streven van het kabinet gaat na de algemeens verkieiingen Niet minder belangrijk dan de verkiezing van ten president die onlangs plaats vond is met betrekking tot de positie van den heer Depretis de uilslag van de stemming van een gommisaie voor de begrootiug De lijst van oandidaten was opgemaakt door eene commissie welke door den heer Depretis zelven was aangewezen raiiar twee der regeeriugsoniididaten konden niet zonder ernstig protest van de linkerzgde de zege behalen zg erlangden slechts enkele stemmen boven de volstrekte meerderheid Uil dit alles is op te inak it dat de meest gewichtige elementen der linkerzijde den heer Depretis niet wensohen Ie volgen in de manoeuvres die hij op het oog heeft De liberale dagbladen komen hier rond voor uit Eene ineensmelling der beide fracties zou zoo niet onmogelgk dan toch van zeer korten duur zgn En reeds loopen er gernchlen van eene ministerieele crisis In het Oostenrgksche Ministerie van Landbouw warden welioutwerpen gemaakt lot regeling van den werktijd en de sondsgsrnit Men beeft daarbg den praotiichen maatregel genomen om afgevaardigden van de werklieden zelf naar Weenen te loten komen en met hen in overleg Ie treden De zitting der Spaansche Cortes is zonder troonrede geopend Hel Congres is onmiddellijk lot de verkiezing van den voorzitter en de vice voorzitters overgegaan Gelgk men weel had de nieuwe de mocratischdynastieke partij den neef van maarschalk Serrano generaal Lopez Domingutz candidaat gesteld een van de ijverigste en invloedrijkste leden dier partg De uilslag was eeu schitterende overwinning der ministerieele meerderheid daar Posada Herrera met 233 legen 85 stemmen als voorzitter herkozen werd GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een kinder bandschoen gekleurd een paar nieuwe gekleurde dames haodschoenen een teekendoos een paar kousen rood een paar zwarte handschoenen eeu brtitocatel zgnde een rood lintmet twee bcenen doppen een sleutel tn een sigarenkoker Kaotongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 6 December 1882 Flaativervaugecd Kantonrechter Mr J FORTUIJN DROOGLEEVEB Ambteuaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VRIJGESPROKEN Th B jongen te Gouda van de aanklacht met sneeuwballen te hebben geworpen op den openbaren weg te Gouda Op de zitting bleek dat de ware schuldige aan den agent van politie valschelgk den naam van den beklaagde als den zijnen had opgegeven VÏÏUESCHOÏÏW BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda doen te weten dat het bg art 86 der Verordening op de Brandweer voorgeschreven onderzoek in Woonhuizen en Gebouwen door Heeren Brandmeesten en Onder Brandnieesters zal worden gedaan dm 12n en I3n December aanslaande lerwgl de naschouw zal plaats hebben den 27 n December daaraanvolgende wordende de bewoners of gebruikers uilgeuoódigif genoemde Heeren daartoe in staat te stellen Gouda 9 Deoember 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Burgerlijlie Stand Gouda GEBOREN 6 Dec artud ouden A di Wegir cu N C Melken 7 Adriiai oluaaa ouden N Oudvk co A Verbeifl OVERLEDEN Dec Jt tin den lleutcl 9 j 10 m 8 P C Branii 18 j ïi G Tut 69j ONDERTROUWD 8 Dee J Verborg 20 j co P Sucl 20 j Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 30 Nov tot 6 Deo 1882 Moordrecht GEBOREN Pieter ea Dirk ouden O H Vuilal eu G Uuitman OVERLEDEN H Hoogeudoorn huistr van W vso dor Hocten 8t j D VorZMl 1 d Oouderak GEBOREN Lundert ouden P BrosMO cu L Tuigt Neeltji ouden D FoU eo C Kilknuo Teunu oudersC TtrlooW eo M Sohonleo OVERLEDEN A Sckooteu 3 m J A Kool S m HaaMreoht GEBOREN Marrigje ouden O de Graaf en i vaa der Grift OVERLEDEN A M Jidmu 8 ra Btolwijk GEBOREN Jacobui Johsnnu ooders W Tulp en L Sloof Willetnpje Hendriks ouden W de Kuiper en J Groeneveld Jao en Jobauna Mnria oudan I van Schenderen euA Vermaat ONDERTROUWD A tan Eek en G de Haan Reeuwijk ObBOREN Willem onder J B kromme eu M van Groningen Eliiabeth oude l J SloUljk en J Mounts Adnsnnii ouden J tan Zoeat en I nan Iieeuwen Kaspers ouders ti Slappendcl en N Kip OVERLEDEN L Slreeflund Slj A Schouten 8 J GEHUWD A Pellekomen on J Ooalrora A Stoutharl eu J an Donselaar T Hagen en W an Wilsenis K Wcnaieen en I Breedgk Zevenhuizen GBUOREN Hendrik ouden P de Leede en G Venloot Adriana ouden C Ziere tn J ran der ïimit Pleunouders A de Vry en D de Jong Dirk ouden C M Hol en C MeiUiul OVERLEDEN W H Visser Séj J W van Pol 14 d ONDERTROUWD H v d Hsavel en C H v d Wilt ADVERTENTIfiN Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden onzer Grootmoeder Mevrouw de Wed van DÜÜRA geb van Ribt betnigen wg onzen dank J POST TAN DKR BURG W C POST VAN DBE BURG Gouda 9 Dec 1882 Merck Voor de menigvnldige en hartelgke bewgzen van deelneming zoo van hier als elders ondervonden bg het overlgden van den WelEd Heei A C COSIJN betuigen wg onzen hartelgken dank Mevr de Wed A C COSÜN VAN Leent en KiNDBBKN Ondergeteekenden betnigen h deze htinnen hartelgken dank voor de vele bewgzen van deelneming bg de geboorte van hannen Zoon ondervonden H J WES8ELS Ez J H P WESSELS Rotterdam 10 Dec 1882 Haedhzeb Aanstaanden DINSDAG den 12 DECEMBER wenscht de Heer B G VOORHOEVE nit dm Haag BIJBELLKZIK6 te honden in de Peperstraat in hei Lokaal Heil des Volks Aanvang des avonds tenhalf acht uur Toegang vrij Wed BOSMAN Van af MAANDAG 11 DECEMBER Opruiming van de nog voorhanden zgnde EIT lONCEIlEOZEEir tegen veel verminderde prijzen EEN BESTE LADÖG BAAED EAQCEELEOLEN a s MAANDAG in LOSSING aan de Houtmansgracht bg de Zwemschool tegen eene CIVIELE PRIJS D VAN STAVEL Uitdrager in de Vogelenzang Haast U Voor zoover de voorraad strekt PUIKE DROGE DEFÜSIPÜLP Fabriek Breda 3 25 Zevenbergen ƒ 3 10 PEBSPULP t 11 50 per 1000 Kilo Groote Vaart Adres W Deo HERTOG Lage Gouwe Gouda sedert 5 DECEMBER een zwarte halfslag KABSH OND luisterende naar den naam van Jan voorzien van een halsband met ring Terugbezorging bg M P OOSTERBEEK Tarfmarkt alhier zal goed beloond worden 4