Goudsche Courant, woensdag 13 december 1882

i S856 Woensdag 13 December 188S GOUDSCHE COURANT JSIieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Chantomelanus OOGE WATER krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verzwakking afmatting zware drukkende stekende en jeukende oogea ontstaan door lang ingespannen zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwflls vocht ontloop vooral bg koud weder enz enz Alle oogljjders wordt dit middel ten sterkste aanbevolen Prjjs per flacon met gebruiksaanwjjzing 60 Cts Verkrijgbaar bij Wed N Sanders Leiden W Ligtheltn Voorbarg A Boi Berkel ffnelpersdruk van A Brinkman te Gouda Wegfcns vcrg eVorderd Seizoen worden de nog voorradig e WINTERMANTELS leg en veel verminderde prijzen O p g e 32 CL ï jscl cL S CHENK óg gPON TEWilTnTAPUTir GOEDIJNSTOFrEN en BEHAUGEESAETEELEN B de JONG Behanger Gouwe C No 200 ZÜIVEaE FRANSCHK VTIJNEN De bekende BORDEAUX ó 27 per 48 Plesschen met accijns franco hnis geheel Nederland ook per proefllessoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTMAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van WsUen s Boonekamp Elizter Bij den onderg eteekende staat de inteekening open op den nieuwen jaargang van het lilL4 van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Raad inkomen alsde discussiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden GOÖDA December 1882 A BK IISTKIIMIAISr Het Depot der echte Singer Machines de beste en mees gezochte NAdlMACHINJE der wereld FABRIKAAT der SINGER MAATSCHAPPIJ te New York bevindt zich te GOUDA uitsluitend 122 23 HOOGSTRAAT 122 23 Machines op proef en gratis onderricht Oegel ke garantie Gemakkelflke betalingsconditiën van af f 1 per week aan desverkiezenden Hooge Korting voor contante betaling Men VRAAGT iemand genegen te Strijken Overbemdeii en Boorden Vereischten zgn tjes glansrgk elke week thnis Met opgave van naam woonplaats en prgs onder No 774 aan het Bureau dezer Courant 311 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 18 DECEMBER e k Wed Bosnian Gouda A Prins Zevenhuizen Wed G Wilhelmu Woerd ADVERTEI 1TIEI in alle Binnen en liuitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda 2e CONCERT D£E Vereenigde Toonkonstenareo zal plaats hebben op DONDERDAG den 14 DEC in de Zaal Kunsthim der Sociëteit ONS GENOEGEN Prgzen niet geteekend hebbende HH Leden Dames en Kinderen 0 99 Leerlingen der Muziekschool 0 50 Aanvaag half 8 uur BOTERLETTERS SA VSJJZENBROODJES APPELBOLLBN en ander versch gebak voorhanden bij Raaymaakers Haven o E£H WINEELIEH VRAAGT prflsopgave van en TOUW of GAREN om Vischnetlen te maken Adres motto Garen aan den Boekhandelaarj M W JVAANDERS ZwolU Talrijke getuigtohrifien van rerate GeneetkundigcD Op versoheideue Tenloouslelliogeu met Midullei bekroond liet door 30 jaar gerenommeerd s Anatherin Mondwater au Dr J G POPP KK Uof Tandmtetttr ie ITuim Uadiknal genertiniddel oor elke Tandpijn nlsook roor iedere tiekte Ier Mondholte en au het Tandrieeuti Beproefde Mondspoeling bg aauhiiadeude Keeliiekte 1 groole flesch i f 1 75 1 fleioh ii 1 80 1 kleine fleioh il ƒ 0 80 Plantaardlff Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit lander a te beschadigen Prijs per doos 0 80 Anatherln Tandzeep in glaien dooua van 1 20 beproefd Tandzuiveriagimidilei De eohte arotnatisohe S 9 ld vau Db J Q POPP g Izij maakt de tanden zuiver wit tonder het 9 émail aan te doen bewaart ze voor uekelijka aandoeuiugen en houdt den mond friicb Het stuk kost 40 cta en li toereikenda voor een half jaar Tandplombeerlng praktiioli eii zeketit middel voor setfptombeering van holU kielen Prg per étui ƒ 2 60 Kruldenzeep aangenaam on best middel voor Vlekken Uitslag Zomérsproeten e Puisten Hoofd en Baardsohilver en Kotsten Huidkrankhedeu en alle onreiuheden der bovenhuid Prijs pet stuk 35 Cente Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelijk KK HofTandmeester POPP s 0eiieeimiddel te verlangen en slechts die aan te nemen mijn Fabrieksmerk zijn voorsien DépSis zijn gevestigd te Ooudn bg L Sohenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij P E van Santen Kolff apoth en A 8oMpperegn Co blanwe poroeleinwinkel te s Hage bg J h V Snabilie apoth te Delft bg A J van Rgn te Schiedam bg C Malta G te Leiden bij E Noordgk te Amsterdam bij F van V indheira 8t Co en H H Ulolh Co apotheek te Schoonhoven bg 8 Wolff en Zoon te Alphen bij L Varossieau en Zoon te Utrecht bg ft H N van Spanje idem Labry Porton Droogisteu BINNENLAND GOUDA 12 December 138 Bij Kon besluit is op gn verzoek eervol ontslag verttetad aan den heer O Prince Jr als 2e Luit bg de dd Schutterij Ie Gouda Het jaarlgkich examen der Stedelijke Muziekschool dat Maandag 18 December e k plaats heeft zal dit jaar ii t bgzonder de aandacht verdjenen van cnze ttadgenoolen Wij vestigen hun oog op het ui dit nr voorkomende stuk aangaande dat examen dat hun dienaangaande alle vereischte inlichtingen geeft Onder tie vereenigiiigen in deze gemeente ier bestaan op prijs verdient Ie worden gesteld behoort voorzeker ook lie Dilettantïn chib Tweemaal per jaar toch verschaft deze vereeniging hare ledeof met hunne dames een recht gezrll gen avond en d t legen eene cbnlributie die inderdaad zeer laag moet worden genoenid H t is dan ook gebleken dat deze tt laag is D ervaring heeft doen zien dat zij moet worden vïrftoogd De kosten eeuer tooueelvoorstelling bedragen een veel hooger aqm dan ten oningewijde zich kan voorstellen en hoewel het aantal contribueerende leden der ereeuiging vrg aanzienlijk is zoo is de iioodzakelgkheid gebleken tot een verhooging tier contributie over te gaan Blijkens achterstaande advertentie wil men daartoe overgaan met 1 Januari e k Wij durven veronderstellen dat geen der conlribfleerende leden daartegen bezwaar zal hebbin vooral daar de verboogiug gepaard zon gaan met e a anstlge bepaling wat aangaat het getal dames iat men bg een voorstelling mag medebrengen 00 menige genotvolle avond zoo menige schoone tooneelvoorsielling ons door de Dilettantin club verschaft ligt ons nog te versch in het geheugen dan dat ineu niet van ganscber harte inleen verhoogde contributie zoude toestemmen De Afdeeling Gooda van het Nedrrlandsch OnderwijzersOenooischap zal morgenavond te T s uur in de Sociëteit Ons Genoegen eene vergiulering houden waarop de stelling zal tuurden besproken Zuiver egoinme it een weldaad voor de tHaatichappy in te leiden door den heet Dr D Terpstra Toorts zal worden behandeld het vraagpunt Moet de onderteyar altijd m deteljdt klatu ondermji geven of il hel ieter dal hg nu tn da verplaatit leordtf in te leiden door den heer van der Boer Voorls zal op deze vergadering de verkiezing plaats hebben van 2 leden van het Beslaar in de plaats van de bh H W Kramers en J van Kempen die echter herkiesbaar zijn Voor eenige weken werd bij vele ingezetenen alhier een billet bezorgd waarboven stond dat het zou worden teruggehaald terwjjl hel de onderleekeniug droeg van den Directeur van het Postkantoor Dit billet bevatte een reclame en een iuteekenbillet voor het Algemeen Handeltblad Ook in andere plaatsen moeten dergelijke billetten door de daar gevestigde postdirecteuren onderteekend verspreid zgn Door de alhier gevestigde boekhandelaren is daarover een bezwaarschrift ingediend bg den Minister van Waterstaat Dezer dagen ontvingen zij ten antwoord dat bg wgze van nigeraeeoe maatregel aan de ambtenaren wordt opgemerkt dat zg zich behaoren te onthouden van de verspreiding van aanbiedingen in den geest van hel bedoelde billet De Firma de Wed Knox en Dorlland alhier heeft de volgende circulaire verzonden Met den laten Januari 1883 treedt de wet van den U Juli 1882 Staatiblad no 93 lot wijziging der wet op het recht van zegel van 3 OoIober 1843 Staatsblad no 47 in werking Hierdoor werden nieuwe bepalingen in het leven geroepen omtrent hoi zegelrecht waaraan kwitanties wissel assignaties en alle ander handelspapicr onderworpen zijn Als bijlage geven wij U hiernevens een uittrek sel van die bepalingen deee tyn ock opgenomen i u de GoUDSCHE CoüEANT W Zondag 10 December il waaruit blijkt dat het recht in hoofdzaak aanmerkelijk ia verlaagd maar dat daarentegen de strafbepalingen tegen overtredingen sterk zgn verscherpt en verzHaartl Bij gehouden overleg over de toepaesiiig van die wet is gebleken dat het nschelijk en noodzakelijk wordt gtacht zich stipt daaraan te houden en de naleving daarvan te bevoitferni Dientengevolge deelen wg U mede dat door ons geeu kwiiantie wiskeU assignaiirs of ander haudelspapier vervallende ga uU December a s ter incasseering worden ingenomen of door ons worden betaald die niet vkn behoorlijk zegel overeenkomstig de wet zijn voirziec Wij teekenrn ons boDgochtend Uw D Dienaren WED KNOt k DOttTLAND N Daar ua het in werking treden van bovenbedoelde wetsbepalingen alle Wissels Orderbriefjes Assignaties of ander Haudelspapier die ons in handen komen zullen gece eld zgn verzoeken wij ons steeds nauwkeurige inftructièn omtrent het al of niet protesleeren te gevfn bij gebreke van die neme wg aan dat protuf wordt verlangd De gemeenteraad ran Hoogeveen heeft zich bereid verklaard om aan den heer de Bock alhier concessie te verleeuen voor eén stoomtramweg tus hen Hoogeveen en Avereesl VerleeDCD van een subsidie van ƒ 300 sjaa gedurende 75 jaren werd echter niet doolr bet belangf der gemeente gewettigd geaobt Er aehgut legt hd Jig DhU van Ned lndie op Atjeh met de verandering iu het militair commando en met de vervanging der overgeplaatste burgerlgke ambteoareu eenige verandering in onze tactiek gekomen te zijn iu zooverre er weder meer gepatrouilleerd wordt en de patrouilles ook zander geleide van een controleur in de kampongs mbgen gaan De uitwerking schijiit goed te zijn Was vroeger de gouverneur af keerig van het patrouilleereii omdat dit volgens hem onrust bracht onder de bevolking thans sohgot het dat he vertoon der troepen een aansporing is voor de na de laatste echees der benden minder krijgslustig geworden bevolking om zich meer te onderwerpen Alihsiis uit Toeiigkoep juist de meest gevaarlijke streek in de XXVI Moekims komen daaromtrent gunstige berichten De dienst wordt er echter niet lichter door en correspondenten blijven steeds aandringen op de onbillijkheid om aan het leger dat op Atjeh zulk een moeielijke laak te versullen heeft en in zoovele opzichten Ie gevaren de moeited eu de ontberingen vau den oorlog te doorstaan heeft de voordeelen te onthouden aau den soldaat en den officier in oorlogstijd gewaarborgd Staten Qeneraal Eerste Kamee Zittingen van 9 en 11 December Eenige wetsontwerpen de meeste tot regularisatie van begrootingsposten zgn Zaterdag aangenomen o a ook een to bekrachtiging van ruiling van gronden en gebouwen met s Hertogenbosch Gisteren zijn met algemeene stemmen aangenomen de verschillende wetsontwerpen tot bekrichliging der Indische credieten de sasistelling van het slot der Indische rekeningen en wgziging van de begrootiug van Ned Indie voor 1882 De Zaterdag door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen zijn verzonden naar cfe afdeelingen Tegen Woensdag a s zijn weder eenige ontwerpen aan de orde gesteld Staten Goneraal Tweede Kamee Zittingen van 9 en 11 December De beraadslaging over de begrooting van Justitie werd voortgeret De heer Rutgers v Rozenburg trad nog uitvoerig terug in de qnaestie der duivenschieterij donarbg hoofdzakelijk betoogeude dat de Min door allerlei redenen van convenienlie de vrijheid van eigendom heeft geschonden Voor de vrijheid en voor de vrgheid in t algemeen in Nederland moeten wij pal staan omdat wat heden den een gebeurt morgen den ander kan overkomen Slechts op wetten en verordeningen raag bet gezag steunen al deze Varen hier niet geldig De beer Hrydenrijck vroeg nadere belofte van den Min dat bij He nieuwe fiscale wetten geen eeds uitbreiding zal plaats hebbeu De heer Gratama hield zijn stellingen aangaande het notariaat vol De heer v d Peltz rtplioeerde ook nog op de kwestie van de duivenschieterij en verdedigde rgn persoonlijke houding tegenover den Minister wien hij geluk geweiiBcht he ft met zijn weder optredmg De heer v Nispen kwam terug op de noodzakelijkheid der vereenvoudiging van de rechtspleging voor het kantongerecht en acht een nitnwe bepaling noodig omtrent de vrijwillige betaling van het maximum van geldboeten De heer Bergsma kamt op tegen U verkeerde geTolgtrel king welke men zou kunnen maken uit de verminderde opbrengst van deu acoijui op het gedistilleerd over de goede werking van de drankwet Neeu die achteruitgang komt voort uit den achteruitgang van landbouw veeteelt en nijverheid in hoogere en lagere kringen De heer Koëll daarlatende of de Minister in den duivenschietwedstrijd verstandig heeft gehandeld verklaarde echter dat de Minister in het Kon besluit van 1861 als hoofd der Rijkspolitie heeft te zorgen voor de rust en de veiligheid en dat iu hetgeen hg gedaan heeft berustte op de bestaande regelingen op dat punt Een absoluut recht had de Min en reeds den 30 Aug had de Gemeentestem betoogd dat op dergelijke sohietwedstrgden de wet op bet recht van vereeniging en vergadering toepasselgk wu De heer van Eek kwam met deu heer Rnfgen op vóór het begrip van vrijheid in zake de duivenschieterij Alle gezag moet op het recht en de wet gegrond zijn De heer Schaepman wees nog op de eenzijdigheid bg de benoeming van notarissen voor zooveel het R Cath geloof betreft De Min verdedigde nog nader kortelgk zgne handelingen waarna het algemeen debat werd gesloten Verworpen werd met 61 tegen 17 stemmen het voorstel van den heer Gratama tot schrapping van den post van een dertienden raadsheer bij den hoogeti rand Naar aanleiding van het amendement Bergsma tol schrapping van den post voor een lokaal voor t kantongerecht te Berlikum heeft de minister dien post vooralsnog teruggenomen De overige posten zgn onveranderd aangenomen echter rees omtrent de artikelen voor de gevangenissen te s Hage Breda Zutphen en Alkmaar in de Kamer bezwaar wegens de praejudioe op de heohteniswet Die posten werden nogthans aangenomen na ecu goedkeurende beslissing met 32 tegea 6 stemmen Hoofdstuk Justitie is eenparig aangenomen zoomede de begrootingen voor de Ommerschans en den Gevangenisarbeid Tot toelating van den heer Brantzen van de Zijp is besloten De beer Brandsen van de Zijp heeft gisteren zitting genomen Het debat over hoofdstuk 5 is aangevangen de heeren Schaepman en van Nispen zullen tegen de begrooting stemmen met het oog op de onderwgsuitgnnf wat de minister en de heeren Li ftit ck en Bronwens staatsrechtelijk onjuist achtten Tot vermindering op de gemeenten wilde de minister gaarne medewerken Aangenomen is het amendement op de verboogiug van tractementen der griffieambtenaren iu Gelderland doeh verworpen een soortgelijk voorstel voor Limburg De vaccinedwang werd door verschillende anti revolutionairen bestreden al erkende de heer ven Wassenaar niet het nadeel der vacoine Het amer demenl de Jong om vermindering voor het gesticht te Medemblik voor 500 lyders in te richten is aangenomen met 34 tegen 33 stemmen De heeren Bichon de Savoruin Lohman T P Mnckny en van Asch van Wgk hebben veertien amendementen op de begrooting van Binnent Zaken voor 1883 voorgesteld alle betrekking hebbende op de drie tnkkpn van oiiderwij