Goudsche Courant, woensdag 13 december 1882

Dl Toornumste daaronder ttrekken om 1 o met ket oog op den ateeda toenemenden twjjfel OTer de noodiakelijkheid Tan drie uniTertiteiten thans geen nieuire gebouwen met name van een locaal Toor pathologiiche anatomie te stiohlen 2a geen ifionderlgke leerstoel in te stellen Toor het onderwijs in de Christelyke archeologie met het doel m dit onderwas met een ander leervak te Tereenigen 3o geen gelden uit te trekken voor een leerstoel in het oud Hollaudsch recht ann de Groninger Hoogeschool en om geen afzonderlijke leeraren Toor de Fransche ISngelscbe en Hoogduilsohe taal en letterkunde te benoemen 4o oor rermeerdericg ran gymnasia en progymnaaia geen geiden meer beschikbaar te stellen doch het benoodigd subsidie afzonderlek te doen aanTrageu In de aanbesteding van graan TOor d e garnitoenen zal alrast eene afdoende retanderiug komen Hen wil te Amsterdam een centraal graan magazijn oprichten en Tan daar alle garDizoensbakkerljeu Toorzien De noodige molens om het graan te malen souden aan het magasijn worden toegcToegd Aan het rettlag omtrent deu dienst der postergen in Nederland over 1881 ontleenen wy dat bet bezoldigde personeel der postergen op 81 December 1881 bestond uit 34 ambleuareu bij de afdceling aan het departement en 3895 ambtenaren in actieven dienst het vermeerderde in 1881 met 173 personen Onder dit personeel bevonden zich 26 vrouwelgke beambten dus 10 meer dan in 1880 nl 6 geagreëerde klerken op postkantoren 8 id op posten telegraafkantoren en 13 brievengaardsters De vergelijking van het aantal verzonden en ontvangen brieven briefkaarten gedrukte stukken acten en geschreven bescheiden en monsters of stalen van koopwaren in 1881 met de cgfers van 1880 levert de volgende uitkomsten op Biunenlandsch verkeer 44 144 240 brieven waarvan 306 640 ongefrankeerd 1 269 058 meer dan in 1880 en 15 499 731 briefkaarten 1 611 128 meer dan in 1880 builenlaudsch verkeer 13 298 865 brieven 126 777 meer 1 993 618 briefkaarten 210 559 meer Met expresse bestelling werden vervoerd 11 693 brieven in het binnenlandsch en 13 433 id in buitenlandich verdeer België en Duitschluiid Aangeleekende brieven en verdere stukken werden verzonden en ontvangen 871 970 gewone 62 241 meer en 85 099 10 378 meer met aangegeven geldswaarde in biunenl verkeer en 457 812 gewone en 60 090 met aaflgegeren waarde in buitenlandsch verkeer Als onbestelbaar of door de geadresseerden geweigerd werden gedurende 1881 bij het hoofdbestuur ontvangen 35 459 binnenl en 6642 voor het buitenland bestemde brieven die geweigerd werden geadresseerd waren aan overledenen of aan personen die zonder u lres uchler te laten naar elders vertrokken waren alsmede niet afgehaalile poste restante brieven 269 brieveu waarop geen plaats van bestemming was aangewezen 75 brieven zonder adres 32 413 brieven die wegens onvolledig of onnauwkeurig adres niet besteld konden worden Het geheele getal niet uitgereikte brieven bedroeg in 1881 72 221 ofO 14pCt an het aantal verzonden brieven Het aantal gedinkte stukken dat behandeld werd bedroeg in binnenl verkeer 15 475 955 dag en weekbladen a 1 cent port 21 170 876 a een halve cent 12 939 422 sluks verdere gedrukte stukken totaal 49 586 262 4 701 601 meer dan in 1880 in buitenl verkeer 6 249 558 dagbladen tijdschriften en andere drukwerken In bioneul verkeer werden 980 694 monsters of stalen van koopwaren verzanden in buitenl verkeer 1 212 481 behandeld Ook de heer P J Joubert de commandantgeneraal is opgetreden als candidaat voor het presidentschap in de Transvaal Hg heeft reeds vijf adressen ontvangen met 227 handteekeniitgen In zijn antwoord daarop herinnert hg aan het tot nu toe voorgevallene omtrent de oandidatuur van den heer Kruger en schrijft hg o n verder Ik had mij gevleid met de gedachte in de hoop en verwachting van rust zoodra de Ëd Achtb Volksraad weder zijne zitting nam en de Staalspresident oude optreden voor mg alsdan de tijd zou sgn aangebroken om van het politieke leven af te stappen De redenen of drijfveeren die mij in belrekking hielden of liil Van het driemanschnp deden sgu waren niet met het oog op mgn eigen voordeel of om een aandeel van het presidentschap voor mg te houden Mijne zwakke krachten ten dienste van ons land te stellen dat zou ik gaarne doen en zou onder andere omstandigheden niet geaarzeld hebben langer als lid van het driemanschap te blgven dienen totdat wg in staat waren om onzen Slaat met den Zusterstaat te vereeniïon of lot wanneer het niet anders kan het dricraa schap in overeenstemming mei het volk onzer Bepnbliek hunne keuze had laten vallen op een ter goeder naam bekenden en geleerden persoon Ziet daar mgne geachte medeburgers in korte trekken eenige van de redenen en daadzaken voor u geschetst die mg tot het achrgven van mijn brief hadden geleid De brief apreekt voot ziohzelren en van den inhoud zou ik niets willen terugnemen Ik heb daarin mgii overtuiging uitgesproken dat de omstandigheden zeer ernstig vorderden dat de heer S J F Kruger zich candidaat zou stellen Nu hij het reeds heeft aangenomen op de aan hem z er talrgk geteekende adressen dringt hg tot mijne verwondeiing iu het slot van zijn antwoord er op aan mij tot candidaat te stellen Het hoofdbestuur der Vereenigiug voor Igkverbrandiug heeft bg den Minister van Binnenlaudsohe Zaken een adres ingediend inhoudende gdat het met belangstelling kennis heeft genomen van de stappen door de Kegeeiing gedaan die zooals het Hoofdbestuur verwacht eerlang ook bier te lande zullen leiden tot wettelijk geregelde vrijheid van lijkverbranding dat het den vrijheidszin der Begeering die haar tot deze stappen heeft genoopt hoog waardeert f cn dat het de invoering van den bedoelden maatregel te eer durft verwachten daar immers te Gotha Milaan en elders verordeningen op het verbranden van lijken in werking zijn welker bepnlingen de belangen der justitie voldoende bigken te waarborgen De beruchte bandiet Pancha Ampla eigelijk genaamd Juan Pujol y Pontauet is eiudelgk dezer dagen gevat Dat dit geeue geringe moeite kostte blijkt uit het feit dat voor zgne inhechtenisneming de tusBchenkomst vereischt is van den minister van slaat in Frankrgk en Spanje verscheidene consuls en vice consuls de gouverneurs der Catalonisehe provinciën de directie der civiele garde en drie verschillende troepen gewapende mannen Sedert Maart 1880 werd hg met ijver achtervolgd in Catalonié waarbij verblijf hield maar telkens raakte zijn spoor verloren want de boeren durfden zgne schuilplaats uit vrees voor zgne geduchte wraak nooit verraden Eindelijk heeft men hem ontdekt op de Fransche grenzen en hem gevolgd tot bij Carcassonne De Spaansche gendarmerie waarschuwde de Fransche gendarmerie deze nam Pancha Ampla in naam der wet gevangen en zul hem weldra aan het Spaansch gouvernement uitleveren De zoogenaamde Vliegende Hollander de snelste trein van den Engelsche Great Weshern spoorweg legt den afstand tussohe London er Bxeler 313 kilomer af in 4 uur 14 minuten Hij houdt onderweg slechts vier maal op Zgn gemiddelde snelheid is 74 kilometers per uur De van Londen naar Leeds gaande sneltrein van den Great Northern spoor gemet vier halten voor den 300 kilometer groeten afstand slechts 4 uur en legt dus per uur gem 75 kilometer af De Vliegende Scliot van den Midland spoor heeft op den 683 kilometer langen afstamt tot Glasgow een gem snelheid van 66 kilometer per uur De daarmede coocurrrerende trein van deu GreatNorthern spoor doorloopt den 638 kilometer langen afstand tusschen Londen en Edinburg in slechts 9 uren dus met een gemiddelde snelheid van 70 9 kilometer per uur Ook deze trein houdt op dit geheele traject slechts viermaal op De snelste trein ter wereld voor het tegenwoordige loopt op den Pennsylvania spoorweg tusschen Jersey City en Philadelphia Deze legt den 142 kilometer langen afstand af in 100 minuten daarbg éénmaal ophoudenile en heeft dus een gem snelheid van 86 kilometer in eet uur De staatscommissie welke een onderzoek instelde naar de oorzaak van het vergaan van den rammonitor Adder gaf o a als haar meening in haar breedvoerig rapport te kennen dat een kustwacht door haar onontbeerlijk wordt gei cht en dat zg meent te moeten aanbevelen de organisalie van een geheel stelsel kustbcwaking Naar aanleiding van deze behartigingswaardige wenken vestigt de heer Jules Van Hasselt uit Kampen de aandacht op de kustwachten in Amerika die daar langs de geheele kust worden aangetroffen en welke geregeld patrouille houden De verschillende reddingsstaiions zijn daar onderling door den telegraaf of de telephoon verbonden zoodat zonder eenig tijdverlies hoegenaamd hulp ingeroepen kan worden In het afgeloopen dienstjaar kwamen in de nabgheid van Noord Amerika slechts twaalf mentchen in de golven om Buitenlandscii Overzicht De staatsbegrooting die rloor den stnntssecretaria fiurchard in den Duitscben Eijlisdag werd ingeleid onderscheidt zich vai de vorige doordat zij loopt over de jaren 1863 en 1884 Er waren tegen dergelgke tweejaarlgksche behaudeliugr politieke bezwaren ingebracht niet alleen doch men meende ook dat de macht en het aanzien van den rgksdag zullen worden terneergedrukt Maar de regeering heeft streng un bet lievelingsdenkbeeld tbs Biamanik vastgehouden omdat bet volgens hare overtuiging noodig werd de verkeerde verhoudingen die de beraadslagingen over de staatsbegrooling in den landdag zoowel als in den rijksdag telken jare na zich sleepen zooTeel mogelgk te doen verminderen Zeker is het dat het tweejaatlgkseh budget geen sympathie vindt bg de drie liberale fracties en evenmin voor zoover men kan nagaan bg het centrum en de Polen In den geest van de grondwet is het dan ook niet al is het er niet mede iu strgd Het eindcijfer van de rekening over het jaai 1881 82 was zeer gunstig hel gaf een saldo van meer dan 26 millioeu mark Deze aanzienigke ontvangsten moeten vooral worden toegeacbreven aan het posten telegraatwezen ook de spoorwegen brachten veel op verder moet niet ergeten worden de verbooging van de belastingen op braudewgs en bier en de meerdere opbrengst van de tabak Van dit saldo zijn lO g millioen voor het loopend jaar gebruikt zoodat de overige millioenen op de begrpoliiig voer 1883 84 kunnen gebno it wordeo Voor het budget van 1884 85 zal dus een evenredig saldo van dit jaar te verwnonten zijn en het eindcgfer van het loopende jaar kan slechts worden vermoed Na uitvoerige beschouwingen over de ihkomsten en uitgaven van dit jaor kwam de beer Burchard lot de alotaom dat voor de bègraatiag van 1884 86 een aatdo van hoogstens 2 604 00 mark beschikbaar is Maar naast deze min of meer schoone uitkomsten staan een paar leeuiugeu een van 32 mitlioe voor t loopende jaar een evei groote voor het volgende en een van 23 millioen voor 1884 Een opgaaf der leden van den rijksdag naar de partgen doet zien dat behooren tot de Duitaeheonservatieven 47 tot de Duitsche rgkspartij 24 lot het centrum 96 tolde Polen 18 tot Je natio naalliberalen 46 lot de liberale Tereeniging 43 tol de Porttchrittêpartei 61 tol de volkspsrlij 9 tot de sooiaal democraien 12 terwgl 24 leden tot geene partg worden gerekend en onder de opgegeven cgfers er zich eenige bevinden die als hotpitanlen nu eens met de eene dan weder loet de andere groep stemmen Kr zgn vier zetels vacant De Fransche kamer van afgevaardigden heeft de begrooting van schoone kunsten sender wijziging aangenomen nadat verscheidene amendementen waren Terworpen Ier vermeerdering der credieten De kamer heeft daarop de geheele begrooting goedgekeurd In den Senaat zgn tot opvolgers van admiraal Pothuan en den heer de Larcy gekozen de heeren ordoux en Clamageran van de linkerzgde De onderhuodelingcn tusschen Frankrijk en Kageland aangaande de Egyptische zaken waarover ia den laaiBieu tijd zooveel gesproken is schgnen nog iriet tot eenig resultaat te leiden terwgl de berichten omtrent den toetland van Gambetta minder gunstig luiden Zooals men weet lijdt de ttaalsinan aan de gevolgen van een wond welke hg zichzelf door een schot toebracht Sommigen vrceceo dtt de geheele rechterarm zal moeten worden afgeiet De conservatieven in Engeland maken zich tot een veldtocht tegen het kabinet gereed Zij zullen daartoe de buitenlandaohe politiek doen dienen en het land trachten ie overtuigen dat wanneer de liberalen aan het beatuur blgven tij uiteen miaplsattt geroet van edelmoedigheid aan Egypte zelfbetluur znllen geven waardoor al de voordeelen der overwinning van Engeland tonden verloren gaan Doeh lot duaver is nog uit niets gebleken dat het kabinetGladstone dien weg op wil Door een paar in Engeland gehouden politieke redevoeringen is weinig licht op den toestand geworpen Lord Salisbniy sprak vooral tegen de Iersche politiek van den heer Gladstone en de rede van den heer Porslcr was van volkomen persoonlijken aard Hg bewaarde een bescheiden stilzwggen over de aanleiding tot zgne aftreding als secretaris voor Ierland en verdedigde met veel waardigheid zijn gedrag tegenover zijne kiezers De Daily Nevt prijst zeer den loon door den heer Forster aangeslagen en achgut zgne wederoptrediug te wenichen in bet Kabinet dat na het Kerstfeeat gerecons itueerd zou worden Volgens de Timet zou lord Derby eene portefeuille aannemen en de heer Gladstone den post van kanselier der schatkist aan den markies van rfartington afstaan Volgens een telegram uil Cairo van de oorrespondent der Standard zou het ontslag van Riaz pacha minder aangename gevolgen voor Engeland kunnen hebben l5e afgetreden Premier zou namilgk pogingen nanwendep om met behulp van Borelli bey die op t oogenblik een offic euse niet officieele factor der Fransche poliiiik i een minislerieele crisis in t leven te roepen Coder die omstandigheden is dr leger organisatie op den achtergrond getreden voor meer dringende naesties looals de hervorming der inlandsohe rechtspleging een billgker verdeeling van grondbelasting reorganisatie der financiëele contrSle en het verleeneu van neer invloed san ds inlanders op den gang der openbare laken Nog wordt gemeld dat t leer waarsehynlijk is dat vier bataljons van het bcteltingsleger spoedig naar Engeland terug worden gecondeu Yacoub en Uahmoud 7ehmi stonden Zondag voor den krijgsraad terecht Arabi en de andere veroordeelden hebben aan Broadley bg geiohrifte om aan de Engelkche en Egyptische gouvernementen te worden opgetonden hun eerewoord verpand dat tij op Oylou sullen blgven zoolang de Khedive goedvindt zij tullen naar Ceylon worden gezonden aan boord van een door het Egyptische gouvernement gehuurd vaartuig Fn g b zoTnI b n Naar vij van goeder hand vernemen beeft den 18 Dec e k het jaarlijksch examen der stedelijke Mutiekschool alhisc plaats in de Zaal Kunstmiu van de Sociëteit Ons Genoegen Was dat examen steeds voor velen een aangename avond tooals bg vorige jaren bleek door de belangstelling daaraan gewyd dit jaar belooft ilie avond de vorigen Ie overtreffen Wg vernemen nl dat op hel programma voorkomt eene Compositie van den heer K Hol den geachten en gevierden Nederlaudsoheii looukunstenaar sg heel t OuDïBHCis woorden van den heer Beiger Het is too als wg gelooven tgn jongste Compositie voor kinderkoor en tal het de tweede maal ign dat het in ons land wordl opgevoerd De eerste rtaal was te Leeuwarden bij gelegenheid van bet in dit jaar gehouden Muiiekfeest aldaar Om voorloopig omtrent de waarde van deie Compositie eenigttns te kunnen oordeelen laten wij hier volgen een uittreksel van eene beoordeeeling over dat werk M hare eerste opvoering Het gfdioht van den heer Beiger heeft den Componist gelegenheid gegeven een werk te scheppen dat in Noord Nederland éénig daar Staal op het gebied van kinderkoor Er is innigheid gevoel en opgewektheid in het werk hier en daar zijn klanken vol weemoed en juiohtonen uit de volle kinderborst die ons lol Ir nen roeren of meeslepen in dans en jubelklanken Niei alleen de laeltgestemde vrouwenharten maar telfs die der tonen van Mars kregen hel op het einde te kwaad en menige traan werd in het geheim weggesmokkeld Tot looverre namen wg de uitspraak over dit werk over zoo als wg dien vinden in Caecilia Wij twijfelen dus niet of ook hier tal het niit aan belongstelling ontbreken vooral daar ons is medegede eld dat de hev Hol zeil tich tal belasten met de directie Alfoo den 18 December e ia beroemd man in ons midden voorzeker een bewgs dat onze Stedelgke Muiiekschoul ook in wijder kring gunstig bekend staat De Effectenlseurs XLVI Amsterdam 11 December 1882 In de afgeloopen week bleef het al even stil en Insleloos als in de vorigen toch heerschte er een vastere ja voor sommige soorten een gunstiger stem ming Amerikaantche sporen bleven weifelend BiNNENLANUscHE WAARDEN Staati PrmincuUt en GemeenU ondtem Behalve integralen die een paar fraotién verbeterden en obl ara Syn die stegen waren deie aoorteu flauwer vieren telfs ia o de Amst Iceningeu was 79 s Blinder en SVspCt I 4 beter Ook verbeterden zoowel de obl prov Groningen als gemeente Groningen s Premieleeningen Amst loten sluiten j en lager ten gevolge van t anubed door de booge koereen uitgelokt ook Bott j minder Credieten Paleislolen rcsp en i beier Spoorwegleeningen Het was in deze soorten vry lusteloos Aand Haarl Zandv profiteerden h aand Holl Sp v lo Slaatsp InJ Sp Vs minder do Bgnsp vaster Van de Centraalwaardeii verloren aand en obl uitg sch iVs obl stegen 2 en gest do Vio Boxtelwaarden algemeen Inger de obl I de overigen Tramwayleeningen De aand N en Z Holl stoomtram verbeierden Het blijkt dat de benoemde Commissie het onderzoek flink aanpakt Dit is in dete hoek de eenige verbetering De obligatien der Amst Oranibusinij verloren voor de 6pCl 3 voor de t jpOi I terwijl aai d Bott Irnm B pCt prijs g ive Indmtrieele waardfn Aand Kananlmij bleven gedurende de geheele week in den hiindel De koere steeg tot BO doch bleef op 48 dut nog avant Overigens was t ook bier vrij lusteloos Aaud Air Hv 1 4pCt obl Gemeente cr 1 Hv Amtt Kol Bk Ned Bk Java lager Aand Handelmij bielden zich flink EciiopEESCHE WAUKOEM Staatifondun De variatiën zgn meerendeels teer gering Hongaren 67 verloor Vt Ootlenrgkers s heter Van de Bassen gaven iels prijs obl 62 64 66 Ie en 3e Ooslerl 73 76 j ï 1 en 80 Onde Bussenen 60 hooger 4pCt Spanje minder Turken hielden zich vrij wel 5pCt sluiten u Vs P V hooger doch het meest avanceerden 4pCl Egypte die per saldo 4V8 profiteerden 72 s Prtmieleeninfpit Weener loten stegen 1 do Bodeuerediet en Turken Vs Boss 66 j en Oostenr 54 s Hongaren Oostenr 64 en Madrid lager SpoortcegUeningen Aand Theiss Sp 1 do Fr Oost n 9e Em flauwer obl Theiss en aand Warschau Bromb beter WarschauWeenen onveranderd Bussische grootendeels t flauwer uitgetonderd obl Brest Graj die en Kurtk Ch Aiow die Terbeterden IniMelrittle waarden Hongaarscbe pandbrieven verbeterden en Buss Hyp Bk l Oost Hong Bk Vi minder Aherikiaiische waabden Staaltfmdun Van de Brazilianen rezen 65 en 76 daalden 60 en 63 reap t Vs Peruanen Va heter doch alle overigen hoogstens i l j behalve Louisiana s die 3 pCt verloren Spoorweglteningen De weifelende houdij g der meeste soorten veroonaakte in deze hoek groote stilte De meeste varialiên zgn dan ook onder 1 pCt meer veranderden ten voordeele Canada eert 2 Chesap Ohio Ie hyp 1 pref Chio N W 3 2e hyp Gr Tr i Mich Cenir 2 Miss K sh 1 N York Pensylv 1 ten nadcele Alch Top 1 Buff PitUb 1 Calif Oreg l Blo eert P Wabash 1 Braz Spwl s er Induttrieele waarden Colorado obl gingen achteruit beiile soorten van Maxwell s 3 pCt vooruit PnoLo NOATlEBïNTE was de gchecle week 5 docU steeg Zaterdag tot 6 T P S Heden was de stemming minder vast en de handel dos nog luslelooter 4 pCt Fjgyple sloot l pCi lager don Zaterdag Turken verloren doch Turksche loten meer geanimeird 12 Ook in Amerikaantche waarden was de stemming flauwer Bio oert Wabaah j l g f iLouiav en Nashv eert handhaafden zich op 62 Missourishares 31 Maxwel share stegen tol 26 j en do incomebonds tot S3 i slolkoers Van Binnenlandtohe waarden liepen vieren nog iels achteruit verbeterilen aand Holl Sp Vi do lud Sp gestemp Cenirael ruim 1 Kanaal mij A l Af l v 2yi lager 207 s Prolongatie rente 6 a 6 i LIJST VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 1 hdft der maand November 1882 uit Gouda veriondeu en door tuisohenkomst van het Postkantoor terug te bekomen D Smid Deventer Mevr Brandt s Grsvenhage C van Bee Haarlem J Jacobs Mook C Kluif Botterdam P van Hal Bozeudaal W van den Berg Slavenisae Uil WADDINXVBEN 8 Willing Amsterdam GOUDA 9 December 1882 De Directeur van hel Postkantoor te Gouda SIMONS BurgerlUks Staad GEBOREN I 9 Dec LeenJert ouder W Branüaen en H Verhoef Willem oajeri A Pnnseaberg en J Olikene Muike ooderl I Ijk b M Sleeawils Lieve ouders F JanKD en t Binmndijk Jobsoaes NïcoIsm ooders J N v D der Wouden eo U van der Metleo Hendriks ouden H so der Heiden eo A n der Drwij GeerIruids Cutbirins ouden P H Verveen en M n Griifeilisd Arnoldns Joli nne ouders A d Hoog en L t n der KIen c OVEKLEÜEN 9 Dec E J vun den Hoed wed J Slreng 81 j 11 ra 10 P Tik 2 j II ra U J G Wsard tl w J G Heparou 3 m ADVERTENTIÊN Heden overleed ons jongste Zoontje JOHANNES GERARDÜS in den ouderdom van 11 weken H J WAARD A M WAARD DB BamN Gouda 11 Dec 82 ♦ Voor de menigvaldige en hartelgkebewgzen van deelneming zoo van hier aUelders ondervonden bg het overlgden ti denWelEd Heer A C COSIJN betnigen w n zen hartelgken dank i Mevr de V7ed A C COpUN VAK LkBMT en KiKDïaEK iiiiï m wMi Voor eenige weken heeft zich te Utrecht een Commissie gevormd met het doel om een GEDENKT£1EKEN op te richten voor wölen den Hoogleeraar J J tan 003TERZEE Op de plek waar het atoffelgk overschot rust van den man die met de van God hem geschonken gaven daizenden in den lande ten zegen was en eene zoo eervolle plaats innam op Godgeleerd en letterkundig gebied mag een bewgs van dankbare hnlde niet ontbreken Zgne geschriiten zgn in veler handen Op menigeen ook in deze Gemeente heeft zgn welsprekende Evangelieverkondiging voorzeker een blgvenden indrak achtergelaten De ondergeteekende lid van bovengenoemde Commissie noodigt daarom hen die voor dit doel een gave beschikbaar hebben uit die vóór den 31 dezer hem toe te zenden De van RHIJN DÏLETTAHTENCLUB te GOUDA Het BESTUUR maakt bekend dat aithoofde eener gebleken ontoereikendheid der tot heden geheven Contributie van 1 Galden liet plan bestaat van afIJANÜARI 1883 die Contributie te stellen op 2 Gulden per jaar De bgdragen der contribueerende Leden waren tot heden op verre na niet voldoende voor twee Voorstellingen daar daarvan slechts de kosten van ééne Voorstelling bestreden konden worden Het Bestuur acht zich evenwel verplicht alvorens tot die verhooging van Contributie over te gaan eerst de opinie van Heeren Contribueerende Leden daaromtrent in te winnen Het noodigt de Le3en dus uit zoo zg bezwaren tegen die verhooging mogten hebben en niet op die nieuwe voorwaarde Lid wiWen blgven daarvan schriftelijk kennis te geven aan den Secretaris der Dilettantenclnb vóór VRIJDAG den 22 DECEMBER 1882 Lidien de Leden met die verhooging genoegen nemen zal dan de vrge introductie van Dames worden nitgestrekt tot twee in plaats van zooals tot heden het geval waa ééne Dame Namens het Bestuur der Dilettantenclub De Secretaria W A L VAN MIEROP KRAEPELIEN HOLM S Cigaretten tegen Asthma Prga per Étui 80 en 50 Cents SALMIAK PASTILLES oplossend en verzachtend bg Hoest en Verkoudheid Prgs per fleschje 20 Cent Verkrggbaar bg de meeste Apoth en Drogisten KRAEPELIEN HOLM Apoth te ZeUt f