Goudsche Courant, vrijdag 15 december 1882

N 2857 VrUdag 15 December 188d GOUDSCHE COURANT j ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken PLAATSVEEVAITGING eo Nummerverwisseling Hoofdkantoor de Wed J MAAS te Haarlem De ondergeteekende brengt ter kennis van belanghebbenden dat bjj hem is opengesteld het sluiten van Contracten voor PLAATSVERVANGING en NUMMER VER WISSELING voor de lichting 1883 Is dagelgks te ontbieden en Reglementen worden op aanvrage francp gezonden C VAN WINGERDEN bfl de theetuin de Kap te Gouda Snelpersdruk van A Beinkman te Goüda Yf lf l e ondergeteekenden maken bekend dat door hen onder het wettig gedepo KROONMEEU neerde handelsmerk Een Kroon boven het woord KROONMEEL een buitenlaudsch Voedermeel in den handel wordt gebracht bevattende ca 45 eiwit en ca 10 vet Dit Meel heeft ca 50 meer voederwaarde als de beste Ignkoeken het wordt door het vee met graagte gegeten en geeft bij melkvee en mestvee verrassende resultatsn De prfls is 12 75 per 100 Kilo franco boord te Rotterdam L A L KORTMAN van Rotterdam IK Hoeren wederverkoopers genieten rabat Bij d fcn ondergfeteekende staat de inteekening open op den nieuwen jaargang van het liiL4 van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOVD In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bj den Raad inkomen als de discnssiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden GOUDA December 1882 J BK IlsrK M A 2iT BËRNHARDINER echte Alpen Krulden Elixer van Wallrad Ottmar Bernhard te Munchen Hofleverancier van Z M den Koning van Beijeren Fabrieken te Zurich in Zwitserland en te Kufetein in Tyrol Is bereid uit de meest bloedzuiverende en fijnste bergplanten der Tyroler en Zwitsersche Alpen bekroond op verschillende tentoonstellingen scheikundig onderzocht en aanbevolen door Autoriteiten der Medische Wetenschap hetzelve regelt direct alle functiën der maag is bet beste middel bjj gebrek aan eet en slaaplust slechte spjjsverteering en maagcatarrh reinigt het lichaam van ziekelgke aandoeningen versterkt zenuwen en spieren en is door zijn Aroma en smaak het fijnste Bitter Elixer Men neme slechts eene proeve Verkrygbaar in fiesschen met uitvoerige gebruiksaanwijzing a ƒ 2 f5 ƒ 1 50en l te Qotida bij Wed J GÜ0RIS8EN Mzn Leiden BUST KRAK enz Is het zutversta en me Bt goedkoops van alle bekende soorten van Bitter liet is gamenlestcld uu Hop Bnohn Almln eo Leenvrentand velke de beste de oudste nn krachtdadiMte fCeneosni 1 1 1 den der wereld lijnen mtstakende geneeikrachiit e cigen vchappen beiitten hetgeen met andere oorlen tan Bitter niet het geval ii Het ii de beste reiniger van het bloed en regelt de functies van de lever het geeft een oieav levBD en heritelt de getondheid Gcone eiekte of slechte gesondhehl die met door dil Bitter orerwoDnen vorden iijne werking is even verschillend als heilzaam Het geeft krachten en een nieuw leven aan onde of iwakko lieden Voor hen die lijden atn storing m de werking der rerteringi of waterlooimgsorganen ert bij gevolg een krachtig en versterkend middel niodig hebben om den oetlastop te wokken h dit Bitter uiterst hoiTsaam daar deszelfieigenschappen bij uitstek tonisch opwekkend en geaeeskrachUg iijn zonder te bedvrelmen Wat gij ook moogt gevoelen of aan welke nekte t ij ok nioogt lijden gcbrnikt HOP BITTEB Wacht niet lotüit gi bedlegerig iijt bij de minste storing die gij gevoelt moet rij HOP BITTER gebruik en Het kan n het leven redden looals hetdat duit nilen aoderen gedaan heeft Het is bcweien dat dil Bitter alie nokt I flneest of verlichting jianbrengt Uet is eene aanegi name en rerfrisschende drank voor de zieken en km met water of andere driïtaken vermengd gobruikt worden Lijdt niet en belet uwe vrienden te lijden gebruikt en raadt andaren aan bet HOPBITTEH te gebruiken erlieil voaral met nit het oog dat het HOP BXTTER geen knoeimiddel of geheime geeitrijke drank is bet IS 1 tegendeel het beste geneesmiddel wal ooit bestaan hiofl het is de vriend en hoop van daa Bleke Hel moest in geen een huishouden ontbreken Neemt er van af beden de proef van Verkrijffbaar bij de voornaamste Drogisten en Apothekers HOF BITTERS Manufacturing C 9reda ea te LoBdn intwerpeo Isv Tork es ToroiU Depot te Gouda bij THIÜVE Een gehuwd PERSOON zgn eigen Zaak doende en eenige vrjje tgd daags over hebbende wenscht deze te besteden hetzij met Loopend of Schrijfwerk Adres onder No 775 aan het Bureau dezer Courant 311 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 18 DECEMBER e k ADVERTEOTIEI in alle Binnen en Bnitetdandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda 0 PE33iTB A R El op WOENSDAG den 20 DECEMBER a 8 in de Zaal Konstinln Sociëteit ONS GENOEGEN des avonds te 7 uren fl J STEENBERGEN De ondergeteekende beveelt zich beleefdelnk aan voor het glansr k STRIJKEN en WASSCHEN A VBRBAAR de Zoo Breestraat N Haven 288 TE HirüR op een der beste standen te Gouda een ze r geschikt WINKELHUIS Brieven franco onder No 776 aan het Bureau dezer Courant ® ® ® 7W E BEAITDSliIA Kalverstraat 158 Amtterdam In verzegelde pakjes verkrijgbaar bg I C 6 DÜTILH Spieringstraat P 50 Gouda In het bijzonder wordt de aandacht geveatigd op SOUCHON ü f 1 30per5 0iu Fl iooö Eene hoogst gewichtige uitvinding heeft de Scheikundige Doctor LEFUIES gedaan Dezelve bestaat in een Hksteroogen Iinetuuv welke binnen 3 dagen zonder de geringste pgo ieder Eksteroog met den wortel voorgoed verwgdert waarvoor de uitvinder voor zóóver garandeert dat hjj een ieder die na het gebroik dezer Tinctuur nog Eksteroogen heeft eene premie van Fl 1000 contant uitbetaalt Met recht kan dan ook beweerd worden dat AÜ het eenige middel is dat met gunstig gevolg kan worden aangewend Prjjs per flacon inclusief Penseel en gebruiksaanwgzing Fl 1 Te verkrijgen in de bekende Depots en bg den uitvinder Doctor LEI BIES Rotterdam 44 WESTZEEDIJK 44 BORST P ASTILLÈÏT In zakjes al5 ets en in doosjes a 30 en 50 centi EMSEH PASTILLBN In doosjes met 30 pastillen 50 cents SLEIU MA A OFILLEN In doosjes met 50 pillen 25 cents TEER CAPSULES In flacons met 60 capsules 60 cents Te bekomen Govda 3 C ZELDENEIJK L SCHENK H voM GIMBOfiN EmmerH Melbourne 1881 I Preis SilberueHediiUle Spielwerke 4 200 Slucke spielend mit odcr ohiie Eipre sion Mandoline Trommel Glooken C tagnetteii Himmelsttimrnen Harfeospiel etc Spieldosen 2 16 Slucke spieleud j ferner Nece iairei Cigarrenstauder Schweizerhiiuschcn Pholographiealburaa Sohreibüeuge Handschuhka ten Briefbefohwerer filumenvaseu Oinarren Etm Tabaksdoten Arbciuiiwhe Plaiohen Bierglawr Portemonnnies Stühle eto Allea mit Musik Slets dns Neueate und VorïUjtliohBle empfiehlt jr H HELLER Bern Schwei i F Nur directer Bezug garanti t Aeohlheit r illustrirte Preiahsten aende franco 8nni 3mJ3A siumjj n gggj ludy 08 siq o o iaqmsiojsi iiojijsMpidg uo aj3jnB5 usp ia nn iiaaimo soaojj 000 05 noA aSoiisg uii S J J Hsianoijos sp OOI BINNENLAND GOUDA U December 18S2 De heer A Kueiien hooglreraar te Leiden zal Donderdag 21 üeeember e k in eene vergadering der Afd Oouda en Omêtrelten ran het Ned Proteatantenbond eene voordracht houden Htt komt ona voor dat het voorrecht om Anrn talenliollen godgeleerde in ona midden Ie zien optreden door onze alndgenooten op hoogen prija tal warden getldd Dat de heer Koenen niet alleen hier te lande ecu grooten naam heeft maar ook in het baitenland zeer gewaardeerd ordt blijkt ait het feit dat hg eene aitnoodiging ontTiug van i £ Biatuurdera der bekende Hibberl at chting in Engtland om dit jaar te Oxford en te Londen een reeka voorlezingen te houden welke eer alechta ten dael valt aan de meest aitatekende mannen op tbeologiach gebied iu Europa en die de heer Knenen deelt met ten Erneat Reoan en een Max Müllrr De heer Kuewsn heeft de gate zóó te apreken dat bij duidelijk ia toor ieder zoodat men met grond mag verwachten dat de leden van het Proteatamenbood deze oordracht in grooten getale zullen bewonen en ook ruimachoola van hun recht gebruik maken om atadgenooten die geen lid zgn voor ééne vergadering te introduceeren Tot ona leedwezen hebben wij de openbare Nutarergadertng ran Dinadagavond niet bg kunnen wonen Naar wij vernemen beeft de voordracht ran den heer P Heering die eene Orerjaelache dorpanovelle roordrpeg algemeen roldaan Giateren arond omatrceka half rgf ia de 0Kilrüdw A dw o oI HB MaiMfMatcB nog korft bggewoottd op de eloep ran den heer r d Grijp op de Haren alhier onwel geworden en eren daarna toen hg in het gaathnia wa gebracht orerieden De heer J van Gent ran Gouda ia tr Middelburg werkzaam om door het rerraardigen ran teekeniugen ten behoere ran het rijk de reatanratie ran den atadhuiatoren aldaar roor te bereiden Woenadag 3 December werd ten Raadhnize alhier ten behoere dezer gemeente aanbeateed Hout A de Jong en Zn £ pCt benedentarief IJzer J 1 Verdriea 16 pCt beneden tarief Spgkera J J Verdriea 25 pCt beneden tarief Lood Zink en Suldeer H ran Berkel en J 1 Verdriea beiden 22 püi beneden tarief Verfwaren en Glat C ran Dillen en Zn 10 pCt beneden tarief Teer L Vieaer 8 pCl beneden tarief Kalk A Jonker en Zn 12 pCt benedentarief Grint A Bouwman te Slrijenr 10 pCt beo tarief Zand niet ingeachreren Puin IBOO M A Slootweg Leiden ƒ 1999 99 Pinntsoen C Groolendorat Boakoop 297 IJpenboomen B Droog Boakoop ƒ 530 Chinine de Boaaon Dordrecht ƒ 163 37 p k Lerertraan idem ƒ 77 p ton IB Suiker Gebr Kamphnijzen 83 cent per kilo 16 Carboltttur de Boaaon 68Vi oent per liter n IJierOhloride C ïhira ƒ 47 o per 100 k g Aan den heer A Kapign conceaaionaria van dei aloomtrnraweg Gouda Schoonhoven i op zgn rerzoek door den gemeenteraid ran Sohoonhoren uitalel rerleend tot 1 Januari 1888 voor de atortiug van liet waarborgkapiiaal in de gemeentekaa Tot rroe lvrou r te Gouderak ia benoemd Mej A P Koaatedc Boulogne te Hengelo Tot onderwijzeres aan de 2de openbari school te Bodegraven ia benoemd mej G vaii Orooa te Boskoop Efn 73 jarlge grijsaard te Polsbroek is half rerkrand m zgn woning gevonden Ook stond het r rertrek in brand waarschgnlgk oor het omrallen eener petroleumlamp 1 De heer 8 Velaing t Krimpeji a d Lek is benoemd tot hoofd der 2e openbare lagere school aan den Lekdgk te Berg AmbacSit Staten Generaal Tirede k hek Zittingen ran 12 en 13 December Er is ingekomen een wMsroorstel ran den heer Schepel strekkende om het reatingstelsel te beperken tot de stelling Ameterdam Verder welaontwerpen tpt nadere regeling ran den auikeraccijns eu de oateigening roor een gedeelte ran het Kijkskanaal tnascbeu de acheidingaaluis tussohen de Vecht eo den Vaartschen Rijn Bij de Deraadslagiag oret het onderwga wezen de beeren Schaepman en van VVaasenaer nogmaals op de te weelderige inrichtJiig r in het hooger onderwga bnilen rerhoudiug tot de leerkrachten en tot uadeel der raderlandaohe oproeding der finantieele rermogena en der vaarachtige wetenschap De heer VVintgena werkte dat ema toi het onderwga in zgn geheelen omraog it meer speciaal wat de hoogere burgerscholen betreft waaromtrent hg wil hentel ran de eenbeidsacbool tusschen lager eu hooger onderwga De heer ran Baar betoogde dat de uitgaren roor bet Onderwgs den staat en de gemeenten Ie gronde rieliten De heer Roeil betoogenda dat de geest der hooger onderwijswet niet bedoelt gelijke rerdeeling van de leerkrachten orer alle academiën achtte de motie ran den heer Sohaepman eene te incidentecle greep in de wet De beeren T Maokay Vermeulen en Godin ontwikkelden de bekende grte legen bet middelbaar en lager osderwg De heer Borgesius rooropstellende dat de geldquaettie de eenige drgfreer is bg de anti liberalen doch dat die in praotgk zou bigken eene leus en eene illusie te zgn deed vooral uitkomen de tegenspraak taaachen het standpunt ran den minister roornl omdat hij zich liberaal blijft noemen i e herr Lohman antwoordde dat die rede een noodkreet waa strijdig echter met de algemeene opinie ran het land omtrent de financieele gerolgen ran het onderwijs Van de liberale banken werd geroepen dat de heer Borgesius niet namens de liberale partij spiak De heer Lohman prees dan ook den minister roor zijn loyaal erkennen ran de waarheid waarran de algemeene erkenning eindelijk tot reehtraardigbeid voor het rolk zal leiden In de Dinsdag arond gehouden zitting is het algemeen debat orer het onderwijs gesloten na eene korte repliek ran den heer Borgesius en een zeer belangrijke rede ran den minister Zitting ran 18 December Nadat met 77 tegen 1 stem het amendement Bichon c s tot schrapping ran den post roor de benoeming van een hoogleeraar is de archaeologie te Leiden was aangenomen werd op grond dat de kamer hiermede haar wensch te kennen gegeven had ra art 126 der wet op het hooger onderwgs nog niet volledig uit te voeren door den minister overgenomen het amend tot schrapping ran posten roor een hoogleeraar in de christelgke archaeologie te Utrecht en voor een in het oudHollandsch recht te Groningen Met 42 tegen 27 stemmen werd het amend lot schrapping van den post roor het pathologisch laboratorium te Leiden rerworpen De overige amendementen betrekkelijk de univeraiteiten werden ria ingetrokken Aangenomen werd met 40 tegen 39 steminen het araendementBastert lot schrapping ran ƒ 10 000 o B roor het gymnanium te Amersfoort rn met 44 tegen 37 slemmcu het amendemenl Biohon tot rerraindering ran het cijfer roor den bouw van hoogere burgerscholen met ƒ 10 000 Op eene interpellatie van den heer De Casembroot deel Ie de minister mede dat nog dit jaar het zeeraarlkundig onderwgs geregeld zal worden in verband met het middelbaar onder ijs terwijl kweekscholen voor de zeevaart in het noorden en zuiden des lands e i gesubsidieerde zrevanrtsoholrn opgericht zullen worden Staten Generaal Eerstk Kamek Zitting ri n 13 December lle kleine wetsontwerpen werden aangenomen waaronder de overeenkomst met de maatschappij De Sikelde lot exploitatie der harens enz te Vlisaingen Het wetsroorstel Bombach betrekkelijk den gk op g ameters werd rerworpen met 22 tegen 8 stemmen nadat de minister daarentegen geadviseerd had Heden de Indische begrooting Het houfdbestnur der Vereeniging van gepenv aneerde onderoffictcen en minderen rau het Nederlandaehe leger heeft de Tweede Kamer vertoeht haire medewerking te schenken en zoo noodig het inftialief te nemen lot htt alanog rerleenen ran eene toelage of bgslag op hun penaioen aan de militairen beneden den vang vnn officier en gepen iQneerd róór de wet van 29 Mei 1877 Bijaldien dit verzoek niet voor innilliging vatbaar wordt geacht rraagt het hoofdbestour een rgkssubsidie ten be oere der Vereeniging om h ar in staat te stellen aan de meeet holpbehoevende onder de ond gepensidueerden een tegemoetkoming te rerscheffen Onze afgeraardigde Godin de Beaufort heeft zgn t r aidentpeech gehouden in de 2e Kamer Het Vaderland zegt ran zijn optreden het rolgende Of de rerwachting ran het optreden ran den heer Goilin de Beaufort bij zijne rerkiezinir door de Standaard een man ran ongemeene knnde talent en rekenaar genoemd bijzonder groot waaj is ons niet bekend Het optreden zelf was achnul De heer de Beaufort gaf een paar antirerolntionaire algemeenheden orer de loepaaaing raa de onderwijswet rooral ten aanzien der schoolKeldbeff fiog ten beate De aelioalgBldbeffiug moest er uimschien bü komen om te doen zien dat deze nieaire afgeraardigde de groote man der anlirerolutio nairen roor de financiën is die ous geheele financieil beheer zal omzetten inaar iets bgzonders was er in hetgeen deze afgevaardigde zeide niet hel was een herhaling ran wat reeds honderd malen door andei e anti rerplntionaire Kamerleden en de antirerolntionaire pers is gezegd De details die de heer Godin de Beaufort er bij haalde kwamen in dit algemeen debat over onderwijs waarin orerigens roor allea plaats schijnt te zgn minder tot hun rroht De heer Buma schrgft iih de toelichting ran zgn roorstel tot afsluiting der Zuidenee het rolgende slotwoord De afsluiting en het droogleggen der Zuiderzee is zeker een grootsch werk een werk onzer geschiedenis en der 19e eenw waardig een werk roor Nederland van onberekenbaar algemeen belang Nederland zou roor zich door dit werk in de toepassing eener vreedzame annexatie zeer rijke rruchten oogsten en terens een sterken dam oprichten legen de meer en meer aanwassende kapitaal en arbeidskracht derrende het land noodwendig rerarmende zucht tot landrerhuizing Maar er is meer Het denkbeeld namelgk wint meer en meer veld eu de ervaring schgnt het te bereatigen dat door de verwgdering onzer zeegaten of het aanslibben en daardoor verkleinen van de waterberging der Zuidertee of wel door beide deze bg stormweder een hoogeren waterstand aauneemt dan bg stormweder een hoogeren waterstand aanneemt dan vroeger daardoor steeds geraarlgker wordt roor de on liggende prorincieii en alzoo voor geheel Nederland Het provinciaal bestuur rau Friesland besteedde in de laatste jaren dan ook eenige millioenen roor verhongiug en rerslerkiug zguer leedyken om zich tegen de nadeelige gevolgen van dit feit te rrgwaren bij de behandeling der Slaatabegrooting ran 1882 zijn door Zijne Lcxelleulie den minisier van waterstaat handel en ngverheid reeds in dezen geest mrdedeelingeii gedaan en dezer dagen nog vragen de Ambachtsbestureii van West Friesland tegen dit gevaar de dichting van het Eierland che Gat en de bedijkiiig van den Horst Is de uitvoering du door de indirecte roordeelen er aan verbonden itemclielyk ze schgnt tevens