Goudsche Courant, vrijdag 15 december 1882

feJttttel jk te xyn ter afwend ing ran een zeer ernstig geraar Naar het oordeel ran oodergeteckeude moet echter die uilvoeriox namelijk de afsluiting der Zuiderzee niet partieel maar iu haar geheel plaats hebben tn alzoo eeue algemeeue nationale zaak vertegenwoordigen Geen afsluiting dus alleen van Bukhuizen ntar Kampen waardoor de gevaarlgke toestand bestendigd ja voor Friesland Groningen en Over sel belangrgk vergroot zou orden en waartegen de Stalen van Friesland dan ook bij eenparig genomen besluit van 14 Nov 1877 hunne bezwaren ann de Regeering hebben kenbaar gemaakt Neen beide de afsluiting en bet droogleggen van de geheele Zuiderzee zg einddoel maar het laatste een gevolg van het eerste dit de voorbereiding van het laatste Het eerste de afsluiting moet Siaatswerk zyn bet droogleggen meent de ondergeteekeude kan allbans voorlooplg worden overgelaten aan den particulieren ondernemingsgeest onder toezicht van len Staat Zoodoende bigft de Sta t zizh geheel op zijn terrein bewegen hij biedt zijne offers aan waar het behoud des geheels wordt bedreigd neem t de dirtote schade voor zyue rekening en zal de indirecte voordeden er van genieten door de kracht en ondernemingsgeest der natie die van de daaruit geboren gelegenheid op de meest geleidelijkeen voordeeligste wgle gebruik kan maken Ëu dat te er gebruik van zal maken ja dat die drooglegging een verbazende vlucht zou nemen wordt gewaarborgd door de geschiedenis op dit gebied en door de bekende vruchtbaarheid der nu nog bespeelde gronden Het onderzoek betrekkelijk een gedeeltelyke droogleggin der Zuiderzee van Bakhuizen Kampen de plannen omtrent het zoogenaamde Wieringermeer de in bewerking zijnde aanhechting van Ameland aan den vasten wal en andere reeds nan de zee outwoekerde gronden mlii onder de daarvoor zeer cngunifige iestaaiide onutandigheden strekken hier tot bewijzen Het beweren door sommigen dat het noorderminder vruchtbaar en meer diep dan het zuidergedeelte der Zuiderzee zou zgn en aUoo ongeschikt lot drooglegging berust op geen onderzoek is in strgd met genoemde plannen met de verkregen uitkomsten op dat gebied en met de cijfers der zeekaart die betreffende de gemiddelde diepte zelfs het tegendeel aanwijzen Het denkbeeld om de Zuiderzeegronden weder aan de zee te outwoekeren ia niet nieuw Integendeel verschillende desbetreffende plannen werden reeds aan het oordeel der Regeering onderworpen ze waren a van den heer Jerome Weumaekers ook voorgestaan door den heer van Diggelen de strekkinghebbende het droogleggen der geheele Zuiderzee b van den heer jhr P Opperdoes Alewijn bedoelende eene afsiniling van Wieringen naar Hindeloopen en e van den heer Beijerinck zich beperkende tot eene afsluiting van Enkhuizeu langs Urk naar Kampen Van het laatste is zelfs door de Regeering een wetsvoorstel aangeboden dat echter voor de behandeling weder werd is trokken De zaak die sedert van de baan geraakte en rustende bleef weuscht ondergeteekeude weder aan de orde te stellen door een desbetreffend onderzoek uit te lokken en mocht dit daartoe strekkend wetsvoorstel de goedkeuring van de Stnlen Generaal en de Regeeriug verwerven dan zou de Begeering wellicht eene staatscommissie in het leven kunnen roepen aan wie onder ruim mandaat werd opgedragen dat onderzoek te volbrengen en dienaangaande met overlegging van een financieel overzicht binnen een niet te lang verwijderd tijdstip de Regeering en Yerteurenwoordiging beiden te dienen tot raad en advies Dit advies kan zoo noodig tweeledig zijn en op verschillende tijden worden uitgebracht etrat aangaande de afsiniting waarvan het onderzoek als één geheel vormende betrekkelijk spoedig kan zijn TOlbiacht daarna omtrent het droogleggen waar langer tgd voor noodig is omdat dit meer in bgzonderheden afdaalt Het spreekt echter vanzelf dat dit als eene zaak van uitvoering aan de Regeeriug blijft overgelaten Ondergeteekeude heeft gemeend bij zijn voorsiel de voorgaande beschouwing te moeten voegen omtrent de strekking de wijze van uitvoering de uitvoerèaarfieid en ket nut der zaak niet om de e als leiddraad bij hel onderzoek te stellen mnar alleen om daardoor zijn bedoeling beter te kunnen verduidelijWn en als zoodanig wenscht hij ze dan ook te hebben beschouwd Hij geeft alleen het denkbeeld de beste oplussin er van kan alleen worden verkregen door een speciaal en deskundig onderzoek Oiiderslajuid adres is aan de Tvvcede Kamer der i Staten Generaal verzonden door F Schelling en Zoon en 28 andere firma s in Zuid Holland Wenden zich eerbiediglijk de ondergeteekenden allen Steenfabrikanten aan de rivieren IJael en Noord om hunne beswaren kenbaar te mnken omtrent het Ontwerp wet behelzende bepalingen op den Kinderarbeid den 25n April jl aan Uwe Vergadering aangeboden Zij veroorloven zich op te merken dat gemeld Ontwerp wet na mogelijke aanneming zou bigkeu te zijn grootendeels doelloos heilloos en verderfelgk voor deu rootsten tak der Nederlandsche Industrie en gronden zich voor dit hun beweren op de narollende feilen Van alle takken van Industrie in ons land is de Sle nfabricnge die welke de meeste handenarbeid versohaft Buitendien nog wordt middellijk door de Sleenindustrie belangrgk erk versohaft aan Verveners Blnnenschi pers enz De loonen in dn Steenfabrieken hebben eene hoogte bereikt waarop de concurrentie met het fiuilenland met lage loonen zuuar gevoeld ivordt Wèl stam nog steeds bij alle soliede vakmannen de Nederlandsche steen aangeschreven als in qualiteit verre uitmunleud boven al hetgeen door het Buitenland wotdt geproduceerd doch is zelfs der Nederlandsche Regeering blgkens de treurige ondervinding der laatste jaren geeiie aansporing om zich vaü Nederlaudsch fabrikaat Ie bedienen en d r waar de Hooge Regeering voorgaat volgen te vele particulieren het door haar gegeven voorbeeld weinig daarbij berekenende de ook voor henzelf schadelijke gevolgen Op de Steenfabrieken geschiedt alle werk in de open lucht Het wordt er gedurig afgebroken door kort opvolgende rusturen zoodat des zomers het langste werkschaft van s morgens 5 tot 8 slechts 3 uur bedraagt terwijl de overige werkschaften nooit langer zijn dan ü tot Z s nur Het werk op de Steenfabrieken is gezond zoodat men daar weinige zieken aairtrefi en de gemiddelde levensduur veel langer is dan op eenige andere fabriek Men vindt ilau ook onder de arbeiders velen die een hoogen leeftijd bereiken Hel vormen der steen het eigenlijk steenmnken heeft plaats v in af begin April tot in September Slechts gedurende dezen vormlijd 22 a 24 weken is de kinderarbeid noodzakelijk Het steeurormen kan alleen geschieden bg bepaald droog weder terwijl de fabrikanten tot uitoefening van hun bedrijf bovendien nog afhankelijk zgn van waterstand en vele andere oinstaoilighedeu Een gevolg hiervan is dat gedurende een geheelen zomer gemiddeld slechts i 60 volle werkdagen voorkomen zooals bigkt uit onderstannden werkstnat van eeue der grootste Steenfabrieken aan den IJsol de Spreeuicenkoek van P Schelling h Zoon te Ouderkerk aan den IJsel In 1819 werd gewerkt op Ï2 dageo wsarrnn S9 volle werkd 1880 127 64 1881 126 42 1882 120 43 In 1882 werd op dezelfde fabriek gevormd vau af 5 April tot 20 September is 169 dagen of de Zondagen niet medegerekend 146 dagen Het aantal werkuren bedroeg 1036 of 146 dagen a ruim 7 uor daa 8 Het is ondoenigk vooruit te berekenen of gedurende den gcheelen dag dan wel alleen gedurende morgen middag of avond gevormd kan wordeu Echter wordt nooit gewérkt vóór B uur s morgens of na 8 uur s avond In de eerste en ile laatste weken moet tengevolge de duisternis later aangevangen en vroeger geëindigd worden Een gevolg van dezen toestand die evenzeer als wat veldarbeid betreft door de natuur wordt in het leven geroepen en waarmee dus evenzeer rekening moet worden gehouden als de Hegeering dit doet ten opzichte de veldarbeid is dat er omstreeks 30 weken in het jaar overbigven waarop de arbeiders van 12 tot 16 jaar geheel kunnen wordeu vrijgesteld en zij zich geheel aan het schoolgaan kunnen wijden Bg den veldarbeid zal men moeilijk op 30 vrge weken kunnen wijzen Uit bovenstaande daadzaken resumeeren adressanten dot mocht gemeld ontwerp tot vet worden verheven het in vele gevallen ondoenlijk zou blijken kinderen van 12 tot 16 jaar te gebruiken het verdiend weekloon in de meeste huisgezinnen aanzienlijk besnoeid zou worden hetgeen onverinijdelgk armoede zou na zich slteped Op bovennangehnutde fabriek komt onder meer voor een huisgezin beslimnde uil mai vrouw zoon van 16 jaar zoon van 14 jaar en 4 kinderen onder 12 jaor Zg zouden het thans verdiende zomerloon ad ƒ 26 zien dalen tot ƒ 20 60 of ƒ 16 Zulke voorbeelden zijn op iedere fabriek aan te wijzen wel zal hel loon voor voUvasstnen nog stggen eu z il iit oorzaak zijn dal de conourrenlie met het Buileiilund te zwaar wordl voor den inlandsohen fikriekanl doch zelfs bij eene aanzienlijke loonsverhaogiijg zal nog sieeds het weekloon van het arbeidersgezin verre beueden hel tegenwoordige blgven soms zullen de kinderen dagen aaneen van alle werkzaamheid verstoken blgven aangezien gedurende die dagen alleen des morgens of alleen des avonds wordt gewerkt en zullen deze kinderen in ledigheid opi roeien terwgl zg niet vooralt wetende wanneer het weder zal toelaten de werkzaamheden weer asii te vangen natuurlgk aan geen schoolgaan kunnen deuken zij die gedurende de zomerweken werk ontvaugeu voor eenige oren daags zullen zeker alsdan geene scholen bezoeken Reeds thans nu in den winter geheel niet gewarkt wordt worden de herbalingtscholen ten platte lande en daar alleen vindt men steenfabrieken niet of zeer schaarso i bezooh door gebrek aan werkkracht zal minder geproduceerd worden het gevolg hiervan is dat terwijl de volwassen arbeidei thans gedurende 30 weken vast werk hebben met voorbereidende werkzaamheden voor bet volgend eaizoeu het alsdan onmooglijk zal blijken het volle getal werklieden des winters werk te verschaffen waardoor alweder de armoede wordt in de hand gewerkt de Hollandsohe Steenindnstrie en door en nut haar de aangrenzende takken van Nijverheid znlleo kwgnen door gebrek aan werkvolk te hooge loo ien ongelijke concurrentie met het Buitenland Terwijl adressanten echter volkomen toejuichen het denkbeeld van de Regeeriug om overmatigeu en ongeschikten arbeid van kindereu tegen te gaan veroorloven zij zich nan Uwe Vergadering te verzoeken Het ontwerp zooals het daar ligt iu zijn geheel af te steramen Te bewerken dat eene deugdelijke en oupartgdige enquête worde ingesteld naar bet aantal kinderen naar de verschillende jaren die arbeid verrichten in iedere tak van industrie of broodwinning j den aard van den arbeid die aan deze kinderen is opgedragen den intellectueelen en physieken invloed van deieo arbe d naar zgn onderscheiden aard op de kinderen den invloed dien beperking van den kluderarbetil zal teweegbrengen voor industrie nering en Isndbouw Om uit die enquête te kunnen resulteeren of bet weuschelgk kan warden geacht allen fabrieksarbeid gelijk te stellen eene nieuw te ontwerpen wet in zijn geheel dadelgk verbindbaar te verklaren om zoo noodig doeltreffende overgangsbepalingen te maken t Welk doende enz icaegel P SCHELLING ZOON Ouderkerk a d IJieJ en 28 andere firma s Het Voorloopig verslag der Eerste Kamer op de Indische begrooting voor 1683 Is verschenen Daaruit blgkt dat de bevoegdheid vau den gouverneur generaal tot opening der kredieten in versohillen ilen zin werd besproken Men weosohte regeling te dier zake desnoods mei wgtiging van het regeeringsregleinen en de comptabliteitswet Men meende dat geldelgke bepilingeu van concessies voor spoorwegen of openbare werken aan de goedkeuring des wetgevers moesten worden onderworpen In alle afdeelingen besprak men den toestand der Indiifihe finauoiétt Uat de inkomsten in de naaste toekomst belangrgk zullen vermeerderen laat zich niet vervachten zij zgn in hooge mate van de koffieprgzen afhankelijk De uitgaven zgn niet voor belangrijke vermindering vatbaar De tekorten moeten dus door leeningen worden gedekt Die toestand gaf bij veleo geen reden tot beklag anderen betoogden dat dt toestand der Indische financiën niet zoo onganslig is nis bg ons wordt voorgestelii Men achtteeei zuinig beheer een eersten plicht Een aantal leden gaf niet toe dat de aanhangige begrooting daarvan de bewijzen levert zeer enkele leden verklaarden tegen te zullen stemmen De groote meerderheid achtte door afstemming der begrooiiiig het doel niet bereikbaar en verlangde betere verhouding tussohea Nederlandsche en Indische financiën omtrent de wijze hoe bestond groot verschil van gevoelen Men meende dat de koffie cultuur op deu duur in staat is goede lesullaten op Ie leveren Ernstig werd de vraag overwogen of men zou voortgaan met het bouwen van spoorwegen door den Slaat dan wel of men den aanleg aan particulier initiatief zou overlaten De toestnnd in Aijeh kwam ultvoerii ter sprake Men prees de regeering dat zg aan den aandrang om het militair gezag weder in te voeren weerstand heeft geboden maar het kraoht werd aangedrongen lat de regeering brak met een toestand Jie noch vredes noch oorlogstoestand is Naar al wat men van links en rechts in Europa en Amerika virnemen is er vel kans op een langen harden winter den aanleg belaste of op radere wgze deze ondernemingen steune Van den heer W F Schimmel is als Academisch proefschrift een boekdeel verschenen dat iu alle opzichte een grondige bestudecring waardig is Het is getiteld Gesahiedkuudlg overzicht van het Muntwezen in Nederlanil In vijf stukken verdeelil wordt daarin eerst beschreven de toestnnd der munt hier te lande sedert de invoering van den zilvtren gulden tot heleinde der 18e eeuw 2o het muntwezen tijdens den Franseben invioeil en overhrersching 1795 1813 3o de dringende noodzakelijkheid der munthervorming bij bet herstel der onafhankelijkheid en de mislukte pogingen daartoe 1830 1847 4o De munlwel van 26 Nov 1847 en de maatregelen die daardoor noodzakelijk werden eu 5o De Internationale muntbewegiiig eu de moeielijkheden voortvloeiend uit de demonetisatie vau het zilver 1847 Nov 1882 Het werk getuigt van ernstige studie van dit hoogst belangrijk vraagstuk eu we achten de keuze van bet onderwerp daarom te gelukkiger omdat de muutquaestie ook thans weder een der voornaamste vraagpunten van den dag Is De schrijver hoopt dat aan onzen tijd het voorrecht moge te beurt vallen om een blgvende regeling gevestigd op internationalen grondslag tot stand te brengeu In Madrid lag verleden Zondag een voet sneeuw in de straten in New York zijn verschillende menichen doodgevroren in Engeland hebben de sneeuwstormen aan zeer vele landbouwers eu herders het leven gekost Zelden heeft het dan ook in Engeland en Schotland zoo zwaar gesneeuwd als iu de vorige week Het verkeer op den grooten weg en op de spoorbanen werd in vele oorden des lands gestremd gedurende verschillende dagen De Kevallen zgn tulrijk dat gansche treinen zijn ingesneeuwd De meeste reizigers die zulk een onheil hebben ondervonden zullen daarvan de wrange vruchten nog tang ondervinden enkele hunner zgu reeds overleden ann de gevolgen der iloorgestane koude en ontbering Iu Wales is de toestand nog ernstiger dan in Engeland want daar is rooveel sneeuw gevallen dat bet openbaar verkeer niet slechts was gestremd maar vele personen hebben er het leven verloren dewgl zy er ingesneeuwd geraakten en bezweken onder de felle koude Buiteiilandsch Overzicht Gladstone vierde gisteren den 50n verjaardag van zijn eerste verkiezing tot lid van het Parlement Hg werJ den 13n Dec 1832 tot afgevaardigde van Newark gekozen Als vervolg op ons bericht over de begrootingsdiscussie in den Duitschen Rijksdag dieue het volgende Spoedig na de inleidingsrede van den staatssecretaris Burchard in den Duitschen rijksdag stond de leider der progressistische partij de heer Richter op om de meeoing zijner vrienden iu hel licht te stellen eu een hevigen nauval te doen op de voorgestelde begrooting Een tweejaarlgksch budget kan slechts dienen zeide hij om het parlement in minachting te brengeu de kroon heeft niets van het parlement te vreezen en toch tracht men nu weer in den post van kanselier te veel macht te vereeiiigeii Verschillende feiten bewgzen het dat het gonverneraent niet is een goniecuemeut van partijen maar een p irtgdig gouvernement Oumogelgk ia eene tweejaarlijkiche begrooting getuige hel voor het jaar 1884 voorgestelde budget ikt slechts eene copie van dat van het voorgaande jaar kan genoemd worden De conservatieven begrgpen wel dat de lijd van eene volksregeeriug tegen den zin des volks weldra voorbij zal zijn en daarom schermen zg ijverig met den naam democraten doch de FortickrUttpartei heeft zich haren democratisohen oorsprong nooit geschaamd en dien nooit verloochend Zij is er trotsch op ondir hare leden mannen te hebbeu die democraten zijn in den besten zin vau hel woord Eu dezen willen bezuiniging in plaats van nieuwe belasting Deze rede van meer dan twee uren maakte een grooten indiuk en werd door de linkerzgde harts t Ergst is Scbollnnd getroffen door de sneeuwstormen gepaard met een verbazend zware koude Bgna geen enkele spoorweg ia er in het laud waar de dienst niet is gestremd geweest gedurende twee dagen want in menige streek lag de sneeuw 7 a g voet hoog op den weg Sedert Maandag van de verleden week zijn alle dorpen in Zuidelijk Lancashire en in Duinfrieshire gedurende vele dagen van alle verkeer met de buileimereld verstoken geweest in tal van plaatsen in Schotland is in diezelfde dagin het telegraphisoh verkeer totaal gestremd geweest Dagen lang heeft deze sneeuwstorm over het land gewoed nu ecus meer noordelijk dan weder in t Zuiden en Westen des Unds ten gevolge waarvan de daardoor veroorzaakte nood in sommige oorden langer heeft aangehouden dan schier bij mensuheuheugeiiis is gebeurd Telegrammen melden dat Frankrijk België Duitschlaud Oostenrijk en Rusland van koude eu sneeuwIgden en er dus alle kans is dal we een zwaren wiuter zullen beleven Hand In de Xordd JUgemeine Zeilung hel orgaan van den Duitschen Uijkskanselier leest men de volgende scherpe opmerking aan iet adres der Ne derlandsche Regeeriug Bg de gelegenheid van de behandeling der begrooling van bet Pruisische Huis van Afgevaardigden beeft een lid herhaaldelijk de klacht ter sprake gebracht dai de onderhandelingen die door de Rgnoevertaten geopend zijn over het sluiten van een eonventie tot het regelen der ulmvissoherij in de Rijnmonden nog tot geen gunstig resultaat hebben gevoerd Het is helaas totnogtoe niet gebleken dal de Nederlandsche Regeeriug op de verloogen om tot een meer verschoonende regeling dier visscherg over te gaan eenige practische maatregelen genomen heeft om een einde aan de daar gebruikelgke roufvangst te maken en evenmin dat Nederland eenige acht geeft op de klachten van Staten die geregelde verboden tgden iu achtte lemeo en door kunsl matige teelt de visscherij iu den Rgn pogen te verbeteren In vroeger tijd mocht men aannemen dat eenige leden der Nederlandsche Regeering die uitgebreide vischrechteu bezaten daar de hand in hadden Thans echter kan slechts gebrek aan bereidwilligheid in hel ItóchièÜik toegejuicht algemeen als oorzaak van die houdiug worden aangemerkt en hei zal dus in het belang d er andere Rgnoeverstalen bezwaarlijk langer vermeden kunnen worden om in deze aangelegenheid gaandeweg tol krachtiger maatregelen over te gaan Naar de N R Cl verneemt wordt hel adres aan den Koniug ter bevordering van een system itisch net van tramwegen nit alle deehndes lands krachtig ondersteund Daar omtrent deze zaak aan Gedeputeerde Staten der verschillende provinciën een onderzoek is opgedragen mag men verwachten dat omtrent dit onderwerp waarbij de belangen zijn betrokken van zoo menige streek die thans vau een versneld middel van vervoer is verstoken het noodige licht zal worden verspreid De ondervinding toch heeft reeds overtuigend aangetoond dat het particulier initiatief in deze onmachtig is om met de nooelige kracht op te treden E enals met de spoorwegen bier te lanile het geval is geweest heeft men zich van enkele verbindingen meester ge maakt die bij zuinig beheer goede fiuanoieele uitkomsten beloreu De tramwegen aangelegd in de centrums van verkeer en iu de groolc sleden hebben ougelwgfelii een goede uitkomst maar het zgn voornamelijk de kleinere stenen en groote dorpen van het platteland die reikhalzend naar dit verbeterd verkeeriuiddel uitzien t zij tot verbinding met de epiiorwegstalions l zij ter bevordering van hiuidel eu industrie Voor deu aanleg dezer laatste zal hel beiHioiligdc kapitaal zich niet zjo spoedig laien vinden omdnt dinrvaii niet direct groote winsten zijn ie verwnohtpii iciuij de Staal zich met De heer Burchard had in het licht gesteld dat nieuwe belastingen noodzakelijk zijn eu was opgekomen tegen eene vermindering der kredieten voor de marine Vau de rechterzijde sprak de heer v Minnigerode die door cijfers poogde te bewijzen dat de economische politiek van bet Duitsche rgk gunstige resultaten oplevert Deze discussie werd gevolgd door een groot óohec voor het gouvernemenl het voorstel tot het behandelen van een tweejaarlijksohe begrooting is door het parlement ontvangen op de wijze die te voorzien was Met 224 tegen 43 stemmen werd besloten zekere artikelen vnn de begrooting 1884 1885 niet in handen te stellen van de begrootingscommissie ja zilfs weigerde men het debat o er de beweegredenen wtlke het gouvernemenl aanvoert Ier verdediging van de tiveej uirlijk che begrootingen en ter veroordeeling vnn gelijktijdige zittingen van het huis vuil afgevaardigden en den rijksdag Men iet dus dat d regeering een anilercn weg zul moeten inslaan en afzien van haar anti parlemenlaire plannen Zaterdag behandelde de Belgiaohi kamer eene belangrijke znak namelijk het ontwerp van wet op hel gebruik der Vlaamsohe taal in hel middelbaar onderwijs Het einde der berandsliigingen is geweest dat hel gebruik der talen zal orden vrggelaten Zij ilie luniie kinden n in de spraak van Arievelde willen doen on erriohten zullen klassen vinden wiin in het Vlaamsch wordt gebruikt D i Vlnmen dnnrenlegeii die hunne zonen willen inwijden iu de taol van Bjssuet zullen evenmin telenrgesteld worden De komst van deu Russischen minister van bni tenlandsche zaken von Giers te Weeuen is eenpaar dagen uitgesteld In de staatkundige kringen van genoemde stad houdt de bewering stand dai de heer von Giers zou trgchlen om Engeland Oostenrgk en Italië over te halen tot het denkbeeld eener Europeesche conferentie ingeval de onderhandelingen lusscben Frankigk en Engeland niet mochien slagen en laatstgenoemde mogendheid het volkomen overwicht in Egypte verkrijgt in welk geval door de andere mogendheden een equivalent zou moeten opgespoord worden Deze combinatie geldt natuurlijk slechts voor het geval dal het aan de Wesiersche mogendheden niet gelukken mocht zich te verslaan wat te Weeuen zeer belwgfeld wordt De Kreuzieitung meent van goed onderrichte zgde te kunnen raededeelen dat de onderhandelingen tusschen Frankrijk en Engeland met betrekking tot de Egyptische aangelegenheden gunstiger staan dan algemeen aangenomen wordt Volgens eene dépêche uil Philadelphia blijl t uit bet definitief rapport dal de nieuwe Kamer der Vej tegenwoordigers in de Vereeuigde Staten van NoordAmerika bestaat uit 191 democraten 1121 republikeinen 10 adjusters van Virgiuië en 5 onaf bankelijken De meerderheid der democraten over al de andere partijen te zamen wordt op 5 9 stemmen berekeud iTe C L A M E Hop Bitter geeft eene goede eu bloeiende gezondheid en geene familie moest zonder dat midilél zgn Hardlijvigheid Galachtige Zenutvachtigheid en ellendig gevoel wordeu genezen door Hop Bitter Herinner u dat een weinig Hop Bitter grocle doktersrekeningen uitwint wanneer niets anders helpt De natuurlijke reinigers van het lichaam zgn de lever de maag de darmen en de nieren Is de werking derzelve niet regelmatig dan kan daaruit het schrikkelijkste lijden ontstaan Men gebruike dus ten spoedigste de Zwitserschc pillen van Rich Brandt om deze edele organen hunnen normalen toestand weder te geven Deze pillen zijn te bekomen te Gouda bij den Apotheker Hoefhamer a 70 ets de doos toodat het dagelijksch gebruik op ets te si iau komt GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een breitoestel van rood lint met beeueu doppen twee nieitwe katoenen kinderwautjes een oorbelletje vau twee kralen met goud MARKTBERICHTEN OOUda 14 December 1882 In granen ging niet veel om Puike zeeuwsche Tarwe prijshoudend ƒ 10 a ƒ 10 75 Mindere en poldersoort ƒ 9 25 a ƒ 10 25 afwgkende daar beneden Rogge in goede elroogc soorten welke echter weinig voorkomt lot ƒ 7 bruikbare en goede ƒ 6 25 a ƒ 8 75 Gerst ƒ 6 25 tot ƒ 6 Ligte Haver ƒ 3 50 h ƒ 4 zware ƒ 4 25 a ƒ 4 50 Inlandsch Hennepzaad ƒ 10 60a 11 buitenlaudach ƒ 7 60 a ƒ 8 25 De veemarkt met gewonen aanvoer alles werd tot enorme hooge prijzeu verkocht vette varkens van 25 a 27 et varkens geschikt vq r Londen van 22 a 24 ets per half kilo magere varkens en biggeu iets vlugger biggeu ƒ 1 a ƒ 1 20 per week vette schapen tot hooge prijzen verkocht overhoudera traag te verkoopen Kaas aangevoerd 28 partijen handel vlug van ƒ 26 a ƒ 31 n nar wicht en qualiteit Noordhollandsche ƒ 32 a ƒ 34 floeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Weiboter ƒ 1 20 ü ƒ 1 30 Burgerlilke Stand GEBOREN 10 Dec Antonia Glizabelh oaders H t Hsrt en N LoriuB 12 Jansje ouders G Tempelman eu A Slobbe Wijna ouders C van Dam eu J Vtrmeuleu OVERLEDEN 12 Utc J van deo Toorn 8 in A Wakkier 7 in 13 Reparon 75 j GEHUWD 13 Deo J Graieateijn eu J van Dam ADVERTENTIËN KOSTGAI GERS In een fatsoenlijk BURGERGEZIN kunnen nog eenige KOSTGANGERS geplaatst worden Briefjes onder letter A aan den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Ja Haven 311 Staats Loterij üe TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAAÏ DAGIS DECEMBER e k