Goudsche Courant, zondag 17 december 1882

N 3858 Zondag 17 December 1882 DË DIIKË OF DURHAM CI6ARETTGK zijn te Gouda uitsluitend verkrijg baar in de van D van der LAAH Dz Korte Tiendeweg D 12 Bij den ondergeteekende staat de inteekening open op den nieuwen jaargang van het GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adnertentieblad voor Gouda en Omstreken afgegeven hetig in den vwm eener gewone kwitantie hetzij in dien an een bericht of brief dan zijn die alle aan het zegel n 6 cent onderworpenj de wet toch befat niet zooils bij de wissels een viijsielling van de dobbelen an kwitanties Op de binnenlanilsohe wissels die i66t 1 Jan 1883 getrokken zijn en op de buitenlandsche wissels die ïdór dien dstura bier zgn geaccepteerd geendosseerd enz tal de oude wet toepasselijk zijn onder de nieuwe wel vallen echter de buitenlandsche wissels die in 1882 getrokken maar eerst in 1883 hier zijn geaccepteerd geëndosseerd enz Naar men remremt fantaai het voornemen bg het centraalcomilé in zake de Aiier om in verband met de belangrijke so die ontrangen is ten behoeve der nagelaten bttrekkingen een blgvend fonds uit die gelden te stichten Uu einde daaruit later bij vrijralling van renten op andere menschlierende wijze te kunnen beschikken Staten Qeneraal Ensn Kamek Zittingen van 14 en 15 December In de zitting ran pondeidag is met algemeene stemmen aangenomen het ontwerp betreffende de overdracht aan den slaat va btaittingeii en lasten der Amslerdamsche kanaalmaatschappg Aangenomen is met 18 tegen 2 stemmen het ontwerp tot bekmchligiug der overeviikomst t de Mollaiidsehe ijleren spoorwegmaatschappij Tegen stemden de hh Teding van Berkhout en Haadt van Oldenbameield De beraadslagingen over de Indische begroeting zijn aaiigerangen De heer 3ohimmelpenniuok van der Oye hreft financièele bezwaren De hctr Muller bestrgdl hel beslaande koloniale slelsel De minister heeft hen beantwoord In de iittii g van gisteren is langdiirig beraadslaagd over e Indische jpgrootmg 1883 Nog rele sprekers hebben hei woor rgevoerd D h wr Pransoa ran de Putte is tegen de agressieve politiek in Atjeh opgekomen De minister van koloniën ontkent dat die politiek is gevolgd maar zegt dat die ni een militair oogpunt soms noodzokcKik is geweest Ten slotte zijn aangenomen de hooHsiakken der nitgaten in Nederland en in Nederlaadscfa Indiê met 25 stemmen tegen 1 die van den he i Schimmelpenuinck van der Oye en de wel op dt middelen met algemeene stemmen De vergadering is gescheiden tot Woensdag 27 December liiL4 van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die b den Raad inkomen ala de discussion in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden GODDA December 1882 J BK Il rZKi MI AulT Statea Geaeraal Twhede Kamek zittingen van 14 en 15 Deoember In de zitting van Donderdag zijn bg het voortgezet debat over hoofdstuk V verschillende amendementen verworpen Alleen zgn aangenomen dat om ƒ 50000 te schrappen voor nieuwe subsidién voor kweekscholen dat om geen gelden meer beschikbaar te stellen voor overdekte speelplaatsen in afwachting van de herziening van hetschoolbouwbesluit Ook is verworpen met 41 tegen 37 stemmen het amendement tot vermindering van 2 t ton voor onder wgssubsidien Hoofdstuk V is aangenomen met 57 legen 17 stemmen De Tweede Kamer heeft besloten ook bij alle stukken van haar uitgaande na 1 Januari de nieuwe spelling aan ie nemen Het debat over het hoofdstuk Marine is gisteren aangevangen De heer Lieftlnck Gratama van der Hoop Kool ru van Wassenaer Calwijck bespraken de Addet tMa zg brachten hulde aan de slachtoffers maar betoogden dat er heilij bij hel departement of bg de marinearabie naren schuld was De minister van marine bracht eenige verontschuldigingen in verklaarde de enken der oommissie te zullen opvolgen en alles te doen wal de zelfstandigheid der commandanten niet benadeelde Na het debat hierover heeft de minister aan den beer van der Hoop toegezegd oflicicele inzending van hel i fer rapport aan de kanirr die het nader zal onderzoekeu Het algemeen debat is hierop gesloten Het voorstel van wet van den heer Schepel tol het beperken van hel vestingsteliel tot de slelting van Amsterdam bepaalt het volgende Het vestingstelsel van het koningrijk der Nederlanden omvat de stelling van AmslerdaT De vtrken Heden herdenken onze geliefde Ouders PREDERIK TOBIAS SCHARLEMAN KN WILHELMINA HOU WEL hunne 25 JABIGB BCHTVBRBBNIOING P Hunne dankbare Kinderen A SCHARLEMAN F T SCHARLEMAN P G SCHARLEMAN Gouda 16 Deo 1882 Gezellig Verkeer Voor eene fatsoenlijke DAME wenschte men gaarne met een nette FAMILIE kennis te maken ten einde met elkander in overeeu stemming te komen aangaande 6EHEELE OPNAME in het GEZIN met gebruik van vrjje ZIT en SLAAPKAMER of ruime ALKOOF Gegadigden gelieven zich fianco te adresaeeren onder letter B aan den Boekhandelaar J W KNI POCHEER Jr Haven Lokaal TIVOLI Niet te verwarren met vroeger in Gouda opgetreden Theaters Cagliostro Theater Directie Prof R BOBKINI de grootste Toovenaar Geestenbezweerder en illusionist onzer dagen Zondag17 December 1882 Sroote Brillante Gala Voorstelling slechts de nieuwste phenomenale Bxperi mentationen op het gebied der geheime Magi que Physique Spiritisme en Muziek PROGRAMMA Iste Afdeeling Tours d Adresse voorgesteld door den Heer Prof R BORKINI élève van E BA SCH 2de Afdeeling Débnt optreding van MISS LURLINE koningin der Goochelaars zonder concurrentie in geheel Europa 3de Afdeeling Exercices Instramentales 4de Afdeeling Grande Soiree de la Physique Amusante Aanvang ten 8 ure s avonds Opening Bureau ffin 7 ure PRIJZEN DER PLAATSEN 25 Cents ADVERTEMTIEIX in all Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadeljjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Ft 1000 Eene hoogst gewichtige uitvinding heeft de Scheikundige Doctor LEFRIES gedaan Dezelve bestaat in een Ekateroogen Xinctuur welke binnen 3 dagen zonder de geringste pgn ieder Eksteroog met den wortel voorgoed verwijdert waarvoor de uitvinder voor zóóver garandeert dat hij een ieder die na het gebruik dezer Tinctuur nog Bksteroogen heeft eene premie van Fl 1000 contant uitbetaalt Met recht kan dan ook beweerd worden dat dit het eenige middel is dat met gunstig gevolg kan worden aangewend Prijs per flacon inclusief Penseel en gebruiksaanwijzing Fl 1 Te verkrijgf in de bekende Depots en bij den uitvinder Doctor LEIRIBS Rotterdam 44 WESTZEEDIJK 44 Wegens vergevorderd Saisoen VAN WINTËRIHAAiTÉLS VOOR DAMES EN feiNDEREN EN D SAMSOM Openbare Verkoopingf te GOUDA op DINSDAG 19 DECEMBER 1882 voorm ten negen ure ten overstaan van Notaris Mr KIST aan hel sterfhuis van Mevrouw de Wed van DUÜRA Bleekerssingel R n 203 van een uitgebreiden zeer netten INBOEDEL waarin verschillende fraaie MEUBELEN en mooi HUISRAAD onderscheiden LEDEKANTEN MATRASSEN BEDDEN en BEDDENGOED KACHELS Brusselsche en andere TAPIJTEN en KARPETTEN goed onderhouden PORCELEIN KRISTAL GLASKOPER KOPERen BLIK WERK eene uitgezochte partjj fraai gebonden Fransche Duitsche Engelsche en Nederiandsche BOEKWERKEN van de beste schrijvers eene groote partij gewerkt GOUD ZILVER en JUWEEL enz enz Alles te bezichtigen particulier op Zondag van 12 4 en publiek op Maandag te voren vap 9 12 en 2 4 uur AANBESTEDlfGT Het onderhouden van en het doen van eenige herstellingen aan het Gebouw van de Rijks Hoogere Burger school te Gouda gedurende de jaren 1883 en 1884 Raming f 2000 Aanbesteding te s Oravenlmge op ZATÜRDAG 23 DECEMBER 1882 des voorraiddags ten llVj ure Aanwijzing op Vrijdag 15 December 1882 des morgens ten 10 ure Inlichtingen zijn te bekomen bgden Opzichter der Universiteitsgebouwen K de BOER HzN te Leiden en bjj den Rijksbouwkundige voor de Gebouwen van Onderwas enz te s Graven hoge Heden in Lossingf EEN LADING PUIKE GEOVE EACHHKOLEN tevens voortdurend verkrggbaar prima HA ARDen SMEBKüLEN concurreerende prijzen A VINGERLING Firma ö LAFEBEE Kamemelksloot 482 Bestellingen worden mede aangenomen bg Wed P HAZEBROEK Raam 222 en W M JEU Mr Vleeschhouwer Lange Tiendeweg benevens ligplaats Schip Hontmansgracht bj de Hoogere Burgerschool De Notaris P M MONTIJN te Gouda zal op DONDERDAG 28 DECEMBER 1882 bg inzet en op DONDERDAG 4 JANÜAEIISSS bij afslag telkens s morgens ten Elf ore in het KofBjhuis de Habmonie aan de Marktte Gouda publiek veilen en verkoopen Eene Bouwmanswoiüng bestaande in WOONHUIS met anneien KOESTAL HOOIBERG ZOMERHUIS twee SCHUREN en BOENHOK benevens aaahoorige uitmuntende WEI en HOOILAIVDEIV alles staande en gelegen onder de Gemeente Zwammerdam en Reeuvijk nabjj den Goudschen Straatweg thans bewoond door A Kromwuk alles kadastraal bekend Gemeente Zwammerdam Sectie C no 83 614 615 664 a 671 675 685 a 687 706 a 708 717 a 719 764 765en 884 en Gemeente Reeuwijk Sectie B n 1091 1092 1170 1172 en Sectie C n 123 b 125 136 a 141 730 737 738 en 867 te zamen groot 22 Hectaren 06 Aren en 13 Centiaren Te aanvaarden de Landen dadeljjk en de Gebouwen 1 Mei 1883 Breeder by billetten en nadere information te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris en bij de Heeren S LAGERWBIJ en H VAN WIJK te Woerden Universeel Zuiveringszout Het echte algemeen gunstig bekende ÜNIVERSEEL ZÜIVERINGSZOUT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking Haftwater enz is thans echt verkrijgbaar in i pakjes a 15 cent s pakje8a27 ceutenheele pakjes a 50 cent te Gouda bjj J H BOERS Apoth Benthuizen bij Wed C den Bouwmeester Woerden bij J F Sweerman Bodegraven bij P Versloot Alphen a d Rjjn bij L Varossieau Zoon Boskoop bij J van Bergen Bnelpersdruk van A Brinkman te Gov da BINNENLAND GOÜD 16 Deoember 1862 De beer D Krijijer alhier is benoemd tot deurwaarder te Veenendaal In de M af der Kotterdarasche Arr Kechtbank T n Donderdagmorgen werd o a veroordeeld J G B roerniau londer traite woonplaats bekl ran diefstal ran een paardendelcen te Gouda lot jaar ge W V R arbeider te Waddinxreen bekl fan diefstal vau slib werd Trijgesproken Verrolgelis stond o a terecht F A B zilTcrimid te Sckoonhoren bekl van verwonding met een mes Ëisoh 2 maanden gev tfta eo 8 boete In deze zaak over 8 dagen uitspraak Naar aaiticiding van ons bericht dat den Uirecteareii der Ifcstkanlaren van hoogerhand is te kennen gegeven dat zg zich hebben te onthouden van de verspreiding van reclames en inteekenbiljetten voor dagbladen zegt het Rott NieuuMad het toIgende Die nanschrgfing is niet billgk daar postkantoren bestellingen op drukwerken aannemen en daarvoor de ge one boekrerkoopers provisie trekken is elk postambtenaar rerplicht zich een patent als boekverkooper aan te schaffen Dit patent stelt hem dan echter ook olkomeu gelgk met boekhandelaren en hg moet bet recht hebben evenals dezen om door alle geoorloofde middelen werkzaam te zgn in t belang zgner provisie die een deel zijner inkomsten uitmaakt waarop bg de tractementsbepalingen wel deagdelgk wordt gerekend i Spreekt van zrlf dat de dienst daaronder geen sehade mag Igden doeh daarover is nog nooit geklaagd t Is in hel belang van t publiek dat in het geheele land of beier gezegd in geherl Europa de postambteoaren als boekverkoopers optreden in het belang van t publiek behoort dan ook een weinig niet ongepaste maar ongewone gter niet terstond door ambtelgke aanschrijvingen tegengegaan t orden De opbrengst der Rijksmiddelen die thans tot 1 Deoember bekend is is folgens het Hbl niet ongunstig in vergelijking met de raming welke zg met 3 4 millioen reeds te boven gaat maar wel tegenover het vorige jaar toen reeds f 460 000 meer in kas was gekomen Dat nadeelige verschil wordt alleen veroorzaakt door de lazere opbrengst der indirecte belastingen van welke het successierecht alleen 1 millioen minder gaf de registratierechten 780 000 de zegelreohUn ƒ 76 000 de hypotheekrechten ƒ 86 000 minder dan in 1881 te zamen een nadeelig verschil van bgna i millioen Van dit bedrag heeft November alleen ƒ 665 000 minder ingebracht of ruim een vierde en daarbg ƒ 220 000 uit bet successierecht Omtrent registratie en zegel vindt dit feit vermoedelijk zgn verklaring in de aanstaande verlagingen van de rechten De accijnsen hebben echter in 1882 reeds ƒ 660 000 meer gegeven dan in 1881 ofschoon het gedistilleerd bleef achteruitgaan en reeds 4 ton of bijna 2Vi pGt minder heeft opgebracht Hel voordeelig saldo is hier grootendeels te danken aan den suikeraccijns die reeds 11 ton boren de raming en S j ton meer dan in 1881 in kas bracht Het Hbl deelt eene correspondentie mede tusichen de directie der Amsterdamsche bank en den minister van finuiciéu over de toepassing van de legelwet die met 1 Januari a s in werking treedt in sommige gevallen Blgkens s ministers antwoord is een kwitantie voor gestorte gelden die in rekening courant ersohnldigd zgn aan het zegelrecht au vijf cents onderworpen Indien echter de gestorte gelden meer bedragen dan de in rekening courant verschuldigde som en dus roor t oogenblik een vordering scheppen behoort een zegel van 15 cent in hoofdsom gebruikt te worden Wordt voor één en de zelfde betaling eener schuld meer dan één kwitantie noodig voor de voltooiing van de stelling van Amsterdam worden uitgevoerd binnen vier jaren na het in werking treden dezer wet De vestingwerken welke aicl behooreu tot de stelling van Amsterdam worden zoodra die stellinE voltaoid is als verdedigingswerken opgeheven en aan hel bestuur der domeinen overgegeven om ze als verdedigingswerken onbruikbaar te nnken Tot dieu tijd worden die werken voor zooztr noodig in voldoenden staat van onderbaud geheoden Nu hel vaatstaal dat over den omvang der verdediging eeae beslissvRg moet zgn genomen voor dat tot de regeling der vcidedigingsmiddelen kan worden oveigegaan wsuschl de voersteller daartoe eene poging te doen door voormeU voorstel van wet aan de bpoordeelinz en beslissing der wetgevende macht te onderwerpen Tot toelicirtiug vm zgn voorstel vindt men het bttoog geleverd fat evenmin alv wg met onze beperkte macht kunnen optreden als buiten onze grenzen onze rechten rn belangen worden verkort wg evenmin daarmede uoiUr alb omstandigheden de reusachtige vesting HoHaad kannen verdedigen eene vesting van 60 ure gaans in omtrek zeker de grootste der wereld dat wij door den staat waarin in vredestijd de nieuwe HoUandsche waterlinie verkeert nog minder knnnrn gereed qn aan de landvooral aan de oestzijde valt Hallaül dut er alzoo geen sprake is van eenig zekerheid om Holland iu ataat van ritediging te kunnen brengen Eenige werklieden der Defftsehe Spiritis en Gistfabriek leggen wekelijks een klein beilrag ter zijde en storten dat in de spaarkas der fabriek Het doel dat tg daarmede beoogen is ecu sommetje bijeen te krggeu noodig voof een reis naar en van en het verblijf te Amsterdani om daar de producteo van wetenschap nijverheid ea knast Ie bewonderen die er in 1883 ia een groote werFldtf toonsIcUing worden bgeengebrmht De leder der Zwahohe w rkt ereeniging zgn voor eeiiigen tijd betzelfii begonnen Tot heden vernamen wg niet dat hun voorbeeld elders is gevolgd Zal men daar weder mede wachten tol het te laat is WerimaMhoil Een commies bij de algemeene rekenkamer te Batavia terzocht zijn cbeC des hoofdcommies dezer dagen vergnnniag s middags vijf minuten voor drieën te mogea heengwn ten einde de tram te kunnen halen die naar Meester Cornelis reed De hoofdcommies zoo bet den referendaris eens vragen de referendaris vroeg bet den areretaris de secretaris onderwierp de vraag aan de uitspraak der leden de leden besaad aagden er etn vol uur over en t slot was dat een nieuw dienstreglemeiit werd opgesteld waaibif nog eens uitdrukkelijk werd verklaard dat niemand vóór drieën het bureau verlaten mocht Of in ludie de zaakjes ook stipt gaan Jan Pekelharing ond 32 jaren rondreizend houder van voordrachten tot verschillende straffen veroordeeld wegens openbare dronkenschap te Rotterdam en hier ter stede wordt door de justitie gezoeht De heeren T M Looman C Geel mr Th Heems kerk en ds H V Hoogerzeil te Amsterdam mr L W C Kenchenins te s Hage mr Th P baron Maokav te Winterswijk J G Sillera A Breedé H J Heynes C H Hoite en T C Neumann Jr te Amsterdam hebben zich verecnigd tot een comité hetwelk zich ten doe JH fC Ü gelegenheid van de in 1883 te AmstM Mk Jte iiouden internationale koloniale en uitvoerH wIm fl tj ti Boiislelling de alge meene aandacht te PiPl lS e beteekenis kracht werking invloed en ÖBfe ier zending ondef en op de niel cliristtlijke volken Verschillende binnenlannsche genootschappen die zich met de tending en bijbelverspreiding bezighouden hebben betuigd tot dut doel te willen medeweikeii Het comité weiischl op het lentoonslellingBlern in een klein gebouw op te richten waar de inzendingen kunnen worden tentoongesteld en uanr dour sprekers uit het binnen en buitenland vourdrachleii betreffende de zending kunnen worden gehouden De aan dit plan verbonilen kosten zgn geraamd op f 20 000