Goudsche Courant, zondag 17 december 1882

Hie niet anden kunnen bestreden wordea dis door giften VBD beUu stellende Christenen De genoemde heereu hebben een circulaire rondgnonden wsaria i j belangstellenden tot het iuKnden van tulke giften opwekken Indien er aa afloop ran het gevoerde beheer een saldo mocht oferblgren dan al dit in het belang der tending orden besteed pi Op het ontwerp tol aaowijiing der gestichten waar hetiy gevangenisstraf helzy hechtenis wordt ondergaan t jn ècnige wyiigingen voorgesteld als 1 door den heer van der Kaay strekkende om art 1 aldus te leien De strafgestiohten worden ondersoheiden ia gevangenissen huizen van bewaring passantenhuiten en rijksnerkiniiohtingen i door dentelfden om in art 7 3c en 3e lid in plaats van te Alkmaar te leien aan den kruisweg bg Doetinohem en mocht dit amendement worden aangenomen in art 10 laatste lid in plaats van aan den Kruisweg bv Doetiuchem te leten te Alkmaar 3 door den heer Oldenhuis Grktama pm de aline van art I te leten als volgt eeiie afrouderlijke wet bepaalt de plaatsen waar s Mgks werkinrichtingen zgn gevestigd Mocht dil amendement worden verworpen dan stelt de heer Gratama voor die alinea te lezen als volgt De Bijkswerkinrichtingeu zgn gevestigd te Ommerschans en Veenhuizen In het jongste nummer van De WerkmanAod trof ous een uitilrukking elke zoo eenvoudig is dat wat zij behelst kan genoemd worden een oarhtid als een koe maar die toch in den kring waar zij thans ler overweging wordt aangeboden zoo stelselmatig wordt over het hooïd gezien uat het niet overbodig is er de bijzondere aaniiacht voor te vragen Een goed knap zetter zoo luidt het daar is veel voor een drukkerg en het is voordeeliger voor een p itroon zoo iemand voor ƒ 12 a ƒ 13 je hebben dan een minder bekwame voor 10 Hel is maar zeer zwak uitgedrukt De cijfers hadden nog veel sprekender kunnen gekozen worden Maar overigens is er een onloochenbaar feit door aangewezen Ed wat hier omtrent den letlerzetler wordt gezegd is evenzeer waar voor alle andere werklieden Het is echter niet voldoende van zulke algemeen erkende waarheden kennis te nemen als het nut kan hebben moet men zich ook afvragen of er geen gevolgtrekkinsen uil te maken zijn Dit is hier wel zeker hel geval De eerste gevolgtrekking welke hier in het oog springt is dat men toepassing wil van een verkeerd stelsel wanneer men zegt een letteneller een metselaar een smid een timmerman een verwer of welke andere ambachtsman ook moet zooveel of zooveel per uur verdienen De schrijver in rimanibodt heeft het zelf erkend hel werk van den een is nog geen dubbeltje waard terwijl men voor dat van den ander gemakkelijk dertien centen en meer kan betalen Zelfs al neemt men bij tarieven voor loonen per uur oategorién aan bv van leerlingen jonggezellen volleerde werklieden enz dan heeft men nog geen goeden maatstaf gevonden want de eene zoogenaamd volleerde werkman zal toch altijd veel knapper wezen in zgn vak dan de andere tn ook zal er veel verschil zgn in ijver volharding en vlugheid bij den arbeid De loonen dienden dus bepaald Ie worden naar de deugdelijkheid en de hoeveelheid werks dat de man kan voortbrengen Ëen tweede gevolgtrekking is dal de werkman hel grooiendeels in eigen hand heeft tot ruimer verdiensten Ie geraken i als hij zich goed bekwaam maakt in zgn vak als hij zijn best doet om zoo goed en zoo veel Ie arbeiden als in zgn vermogen is dan zal zijn patroon hem gaarne meer belalen dan aan de anderen dat zal voor beiden voordeelig zijn En de voorbetlden lat het werkelijk zoo gebeurt zgn dan ook ofschoon hel stelsel van gelijkmatige betaling per uur nog maar al te veel heerscSt niet moeielijk te vinden AJs slotsom is er ook nog deze gevolgtrekking uit te maken dat er geen meer afdoende middel is aan te geven ler verbetering van den toestand des werkmans dan dit maak u bek aam en wees gverig Werd algemeen van dat middel gebruik gemaakt dan zou wat men noemt de sociale quaestie wij eggen niet opgelost zijn maar toch veel nader lol haar oplossing zijn gebracht en misschien wel van lelve tot gebeele oplossing geraken Dagblad In hel halfjaarlgksch verslag van den adj iuspecteur tan het HfneMknndijj Sinalstoezicht in Limburg wordt zeer te velde getrokken legen het verleenen van verlosen geneeskundige hulp in die provij cie dnor onbevoegden zoomeile tegen verkoop van gflieiramiddtlen Nieltegenstunnde herhaaldelgk proces verbaal is opgemaakt en ondanks de ernstige pogingen van het Staatstoezicht om de kwakzalverg te keereu blijft deze sinds even krachtig voortwoekeren en zal dit ten spgt van alle mogelgke wetten en vervolgingen blgven doen zoo lang bet groote publiek nog gediend is van de leus Mundus vult deuipi decipiatur ergo eu vooral zoo lang er geneeskundigen en apothekers gevonden worden die speculeerende op de domheid van hel graole publiek hel op de beurs eu de gezondheid hunner medemeuschen toeleggen eu dsartoe in het groot den kwakzalver spelen De eerste voorstelling van Hosier Faassen s nieuwe drama Zwarte Griel had Dinsdagavond in den Botlert amschen schouwburg plaats Hel sluk is uitmuntend bevallen Alle vertoouers zgn door het talrijk publiek tweemalen teruggeroepen behalve bg het laatste bedrgf toen driemalen het voordoek moest worden opgehaald Toen nog werd den schrgver den heer Rosier Faasseu door het publiek eene schitterende ovatie gebracht onder de fanfares van het orkest Het tooneelverboud oood Faasscn een prachtigen lauwerkrans aan Mevrouw Beersmaus leverde als Zwarie Griel eene onovertreffelgke creatie Haar grime en spel van hel laatste bedrgf waren treffend van waarheid Onder hel vele schoone dat zg gaf muntten hel tweede en derde bedrgf uit De gebroeders Haspels da familie Faassen vader vrouw en zoon Poolman Mina Beersmans en Jeanne de Groot vertolkten met talent en liefde hunne rollen Zwarte Oriel zal heel Rotterdam naar den schouwburg lokken en ook in andere plaatsen om sirgd orden begeerd De Zooi i een weekblad in t zuiden van ons land dat te Bergen op Zoom wordt uitgegeven stelt voor als nieuwe bron van inkomsten eene belasting Ie heffen op de kwakzalvers arlikelen in den vorm van den jenever acogns Wg welen niet of het dit blad juist ernst is met dil voorstel toch verdient het overweging Belasting op luxe artikelen wordt het gemakkelgkst gedragen omdat zij vrijwillig is en bovendien zou zg zgdeliogs dienst doen om de volksgezondheid Ie beschermen door het veibruik Ie doen verminderen of zoo niet eene belangrijke bijdrage leveren aan de schatkist Iu Engeland beslaat iels dergelgks reeds lang Dez g geheimmiddelen palent medicyiiei zijn aldaarvolgens eene Acl van t jaar 1783 onderworpenaan een reoht tot autorisatie ticenu en eene vrijhooge zegelbelasiing Ofiiiiddeld brengt dil jaarlijks een voordeel aan de aohalkisl van 200 000 Pd 8i M aandil l de ho Gedurende de jonstverloopen jaren heeft de scheikunde geleerd lat een menigte producten der groote induitrie die vroeger lan geringe waarde werden beschouwd een schat tan nevenproducten in zich bevatten als een afdoend voorberld daarvan behoeven wij slechts te wijzen op de koolteer waaruit allerlei producten van waarde en van den zonderlingsten aard worden verkregen Wie zou in vroeger jaren hebben ondersteld dat er nu reeds sedert lang de fijnste geuren van allerlei welriekende bloemen uilgevonden worden voornamelgk ten behoeve van de parfumeriefabricken Indien iemand voor eenige jaren had beweerd dat de keurigste vanielje uit de hars van pgnboomen kan worden vervaardigd die de natuurlijke vanielje volkomen evenaart hoe zou men hem hebben uitgelaehen en bespot t En toch geschiedt dit thans op groote schaal en met hel beste gevolg Honderden voorbeelden van gelijken aard zouden bggebracht kunnen worden tot bevestiging van de juistheid dezer woorden Zoo heeft de scheikunde onlangs weder een nielswaardig product in eere gebracht Wat moet men doen met koffiedik P Wie deze vraag doet zal in den regel ten antwoord krggeo dat woet het kleinste kind t moet een twee drie uit de voelen I Wellicht zou deze of gene bloemist er de raededeeling op laten volgen dat er indekweeke rgen wel eens gebruik van wordt gemaakt Werd deze vraag echter gericht tot den beroemden Pranschen scheikundige Payen die zou daarop in dezer voege antwoorden Op grond van een nauwgezet onderzoek door mij in t werk gesteld is mg gebleken dat koffiedik rgk is aan stikstof en phosporzuur zoodal het met t volsie reoht mag worden geruqgschikt onder de uitmunlendste meststoffen llillioenen kilogrammen van dit voor den landbouw zoo belangrgke middel lot vrochlbaarraaking van den akker worden als een voorwerp zonder eenige waarde als vuilnis verwijderd en weggeworpen Waarom wordt de les door den beroemden scheikundige gegeven niet ter harte genomen Buitenlandsch Overzicht De Pali Mall Gazette verklaart gemachtigd Ie zijn lot de verklaring dal de heer Gladstone tyne functiën als kanselier der schatkist heeft overgedragen aan den heer Childers Ten gevolge daarvan wordt eene reconsirueering van het kabinet noodzakrigk De Kölniteke Zeitmg bevat eenige bgzonderhedea ovei het dezer dagen veel besproken bondgeuoottcbap tusichen Duilsohland en Oostenrgk Het duurt lot 15 October 1884 maar zal stellig el verlengd worden omdat het loo doeltreffend gebleken is Gelgk men weet heeft de Duilsche Rijksdag besloten alleen de staalsbegrooting van 1883 81 ia behandeling te nemen en niet ook levens die van 1884 85 zooals de Regeering wensohl De Nat Zeitung zegt Ie dien opzichte dat het besluit van den Rijksdag bewijst welken afkeer de volksvertegenwoordiging heelt van elke poging om de grondwettige bepalingen Ie onidntkeu De Rijksdag wil niet tol een parlement van den tweeden rang verlaagd worden Ue Berliner Zeilmg gelooft dat print fiitmurck in de aanstaande zitting opnieuw met zijn voorstel zal Ie berde komen maar met even weinig kans als nu De Germania noemt de de verwerping der tweejarige begrooting eene noodeloos uitgelokte nederlaag In de Ooslenrgksehe Kamer deelde de Uiniiler van Koophandel mede dat in 1883 te Weenen een inlernalionale electriciteitstentoousltl ling zal worden gehouden In de Fransche i amer duurt de beraadslaging over de buitengewone begrooliog voort zonder eohler iets nieuws op te leveren Men spreekt van de sluiting der Kamen legen 23 dezer daar de Senaat met de behandeling van de builengewoue begroeting zou willeu wachten tot het volgend jaar aar de Regeering tegen is In de Luxemburgsche Kamer is het rapport over de begrooling 1883 ingediend De direoteurgeas raal van Financiën Mongenat gaf een overziebt van den financiëekn toestand des lands In 1881 zeide bg bedroegen de ontvangsten 8S1 740 in 1882 bedragen zg 619 335 frs meer dan de uitgaven te zamen 1 447 076 fret De verlieten ten gevolge van het faillissement der Nationale Baak geleden beliepen 3 407 309 frcs de aangeganeItening had 2 96f 000 fret opgebracht Het overschot moest due met ongeveer 600 000 frcs worden verminderd maar andere nog Ie verwachten balen konden er bQ gerekend worden zoadat het in elk geval meer dan 1 233 060 frcs bedragen zou Uit de daarna gevoerde discussie bleek dut over t geheel de finanoiëele toestand niet ongunstig werd geacht Arabi en oierige oproerlingen die reroordeeU zijn tot eeuwige ballingschap tgn uilgenoodigil tick gereed te houden tot hun vertrek binnen tien dagen Zg zullen alleen van hel strikt noodige vooriien worden Men ia nu ook bezig wrrk te maken van lie tohadelootstelling der Egyptische bevolking of liever men heeft eene internationale commissie benoemd of nog liever men is orereengekcuen dal de commissie zal bestaan uit een FrantohmaD un Engelsohman een Oostenrijker een Duitscher een Italiaan een Rut een Griek eu een Turk teiwijl België Nederland Zwiiterland Spanje en Portugal een gemeentchappelijken commissaris tullen kieten De sedert geruimen tijd in de Vereenigde Slalea van Noord Amerika bestaande sIrgd over het spoorwegtarief il volgent een telegram uil New York van 14 deter bijgelegd Het oude tarief zal weder ingevoerd worden Il III I a Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woentdag 13 December 1882 Eerste gedeelte Kantonrechter Mr J H van MIEROP Vmbteoaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN Ie Rotterdam VEROORDEELD A L van L arbeider Ie Bleiswgk tot 2 boelen van 20 gulden of 4 dagen met verbeurdverklaring van het gebezigd jachtgeweer wegens jagen zonder acte en zonder vergunning op eens anders jachtveld in den polder de Honderdveertig Morgen onder Blèlawgk V arbeider Ie Reeuwijk tot 3 gulden of 1 dag wegens visschen mrt schakels in eens anders viaohwater in den iolder Stein onder Reeuwgk zqedcrvergunning van den rechthebbende j K H A V d H en A V de lo sjoa er de 2de gepensioneerd ambtenaar de 3e uitdrager te Rotterdam ieder lot 60 cents of 1 dag wegens visschen met een hengel in eeiia anders vischwater onder Bleiswgk tonder vergunning van den recblhebbende J W koopman Ie Bergschenhoek lol 3 gulden of 1 dag wegens aan den Kruisweg onder Bleiswijk geheel los en zonder toezicht op den weg laten staan van zijn kar bespannen mei twee honden A M D 8 en P de W alle drie jongens te Zevechuiien ieder tot 1 gulden of 1 dag wegeut sfiteken van titseri vuurwerk op den openbaren weg te Zevenhuizen zonder vergunning van den Burge meester A O en A B zijn deswege rrggesprokeu Arie Kerkhoven landliouwer te Zevenhuizen tot eene boete van 10 gulden rn eene boete van 1 gulden of 3 lagen wegeua in kennclijken staat vau dronkeulohap zich bevinden op den openbaren weg te Moercapelle en jagen des nachta in den polder de Honderd Morgen ouder Moercapelle Cornelit Va leiihout arbeider te Zevenhuizen lot 1 gulden of 1 dag wegeut openbare dronkenschap te Zevenhuizen Jacob Waardenburg kleedermaker Ie Bleitwijk lol 1 gulden of l dag wegens openbare droukeoichap Ie Bleitwijk Panlus van Meurt arbeider te Zevenhuizen tot 3 gulden of 2 dagen wegent openbare dronkenichap Ie Zevenhuizen Johannes vau der Beek arbeider Ie Zevenhuizen tot 2 boelen van 6 gulden of 4 dagen wegens openbare dronkenschap Ie Zevenhuizen op twee tijdstippen VRIJGESPROKEN C B landbouwer Ie Moercapelle van de aanklacht te Moercapelle des nachts door hel lossen van geweerschoten de rust der inwonen Ie hebben verstoord Niet bewezen dat de rutt der iuwonert door het schieten it vertloord geworden INSCHRIJVING VOOR DE Nationale Müitie EEBSTE KENNISOEVINQ BUBGËMEESTKR en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gezien de wet van den 19den Augnttnt 1861 Slaattilad oo 72 betrekkelgk de iVn ioiia i J t iMc Herinneren bij deze alle belanghebbenden aan hunne verplichting tot hel doen van aangifte ler inichrgring voor de Nationale Militie in de maand Januari 1883 en brengen ter kennia de volgende bepalingen der genoemde Wel Art 16 Jaarlijks worden voor de Militie ingeschreven alle mannelgke ingezeleoeii die op dm Itten Januari van hel jaiir hun 19de j iar waren ingetreden Voor lagezetenen wordt gehouden 1 o Hij wiens vader of it deie overleden wient moeder of zgn beide overleden wient voogd ii ezeten is volgens de Wet van den 28sten Juli 1860 Slaatitlad no 44 ïo Hij die geen ouden of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in de rersie zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande aohllien maanden in Nederland verbigf hield 3o Hg vau wiens ouders de langtllevende ingezeten was al is zgn voogd geen ingezeten milt hg binnen het rgk vrrblgf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorende lot ecnen slaat waar de Nederlander niet aan de verplichte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienttplichtigheid het beginsel van wederkeerighrid it aangenomen Art 16 De InsohrijvinK geschiedt lo Van eeu ongehuwde in de Gemeente waar de vader of ia deze overleden de moeder of zgn beiden overleden de voogd woont 2o Van een gehuwde en van een weduwnaar in de Gemeente waar hg woont 3o Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deze it achlergelalen of wient voogd buiten t landt gevetligd it in de Gemeente waar hg woont 4o Van den builen t landt wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van t landt dienti iu een vreemd land woont in de Gemeente waar zgn vader of voogd het laalat in Nederland gewoond heeft Art 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven lo De in een vreemd Rijk aohteigebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is 2o De in een vreemd Rgk verbigf houdende oude rlooze zoon van een vreemdeling al is zgn voogd ingezeten 3o De zoon van den Nederlander die ter zake van s lands dienst in t Rijks oveneescbe bezittingen of koloniën woont Art 18 Elk die volgens art 15 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daartoe bg Burgemeetler en Wetbouden aan te geven tussohen den Isten en Sisten Januari Bij ongesteldheid afwezigheid of onlttenicnis is zijn vader of it deze overleden zgne moeder of zijn beide overleden zijn toogd lOt bet doen van die aangifte verpliohl De wijze waarop van het doen van de aangifte blgken moet wordt door Ons bepaald Art 20 Hij die eerst iin het intreden van zgn 19e jaar doch voor het volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordt is verplicht zich eoodra dit plaats heeft ter insobrgviug aan te geven bg Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschrijving volgens ari 16 moet geschieden Daarbg gelden de bepalingen der 2e eu 3e zinsnede van art 18 Zgne inschrgving geschiedt in het register van bet jaar waartoe hij volgens zijnen leeftijd behoort Burgemeetter en Wethoudert voornoemd roepen dientengevolge de iugezetenen die hun IBde j d r hebben bereikt dat zijn zij die in het jaar 1864 zijn geboren en overeeukomilig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verplicht zgn op om zich op de volgende dagen ter Secretarie aan Ie melden van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure en zich iu de daarbij vermelde orde te doen inschrgvcn Ie weten die hun geslachtsnaam begint met de Letter A B C D E F G H I J K L en M tussohen den 2 en 15 Januari 1888 eu die hun geslachtsnaam begint met de Letter N O P Q R S T U V W X Y en Z tnssehen den 15 eu 31 Januari 1883 Voorts strekt tot informatie van de Belanghebbenden dat het regisier van inschrijving op den Sisten Januari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten eu zij die alsdan verzuimd hebben dfe voorgeschreven aangifte te doen ingevolge art 183 der Wet vervallen in eene boete van f 26 tot ƒ 100 dat ieder die voor de Militie m iet orden ingeschreven zich behoort te voorzien van een extract uit het geboorte register hetwelk bij de aangifte moet worden medegebracht dat dit extract aan hen die binnen deze gemeente ign geboren op hunne aauvrage op hel Bureau van den Burgerlgken Stand gratie zal worden uitgereikt terwgl zg die elders geboren zijn zich ter Gemeente Secrelari kunnen aanmelden teneinde genoemd extract van het Oemeentebesiunr huuner geboorteplaats te doen aanvragen eu dat ieder gehouden is te zorgen dat hij bij de inschrijving Wijk en Nommer zijner woning juist kan opgeven Gouda deu 12 December 1882 Burgemeester eu Wetkonden voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Bargerlilke Stand Oouda OEBOBEN 13 Dec Dsmii videri I A van Strstico CD D J Vngk PieterDclU Woolen oaderi D HuuriaSD en G IJiHUtgn U Wdltra Johionn ouders W J Toinman eu E Besea 15 Jan osden A Kocrts en M Radder Johaonrl Adrlinnt oudcri i Koolmees en M rau itn Berg Carolina Barüina ouders K TuluenburK eu N J de Mot Ggabertus Johannes ouders W Nienwveld en H Koot OVKKLEDEN 14 Dec A van Loon 19 d ONDERTROUWD 14 Dec J Schuin Ie Zc eohuiMn 21 j en F A M 3lam 80 j Burgerlijke Stand van ondcniaande gemeenten van 7 lot 14 Dee 1882 Moordrecht GEBOREN Cent ouders A Droog en A den Braber OVEHI EDEN A M de KedU Houtman hnisvr vau G de Wilde J7 j P Versaal 9 d Qouderak GEBOREN Jacolias ouders K SUm ea E Spek OVERLEDEN A Kasfaergen 2 m Haastrecht GEBOREN Cornelia ouders Steebouwer en P Hoeksel Nicolaas Martiuus ouders C vaa Diesten M Huisman Stolwjjk GEBOREN Vlargje ouders J Molenaar en O Amersroorl OVERLEDEN i P Boom 16 m O JüERTROUWD A van Eek en G de Haan Reeuwük GEBOREN Maria ouders G do Bruin ea M van Leeuwen Maria ouders F Slolwijk en C van Leeuwen Gerrigje ouders R Vis en J Scheer Waddinxveen GEBOREN Jannetje ouders L Koetsier en J Braal Pietertje ouders M vau Veen en N vau Oosterora Johanna Maria ouders J 1 Bouefaas en M J Ploog Margarelha ouders L Slinger en M C de Jong Jacob ouders J van Helden en B E van Kooij OVERLEDEN D Mulder 20j H K van Beek 14 w A Koster 3j N Stceoksmp 70 j M de Heer 7 m P van Veen 10 d J Brouwer 64 j ONDERTROUWD P an Klaveren en G de Jong GEHÜttD W van Leeuwen en N van Hoogdalem ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van een Dochter NEELTJE HORNES geliefde Echtgenoot van Hendkiküs M DBROKSEN DILETTANTENCLÏÏB te GOUDA Het BESTUUR maakt bekend dat uithoofde eener gebleken ontoereikendheid der tot heden geheven Contributie van 1 Gulden het plan bestaat van aflJANUARI 1883 die Contributie te stellen op 2 Gulden per jaar De bgdragen der contribueerende Leden waren tot heden op verre na niet voldoende voor twee Voorstellingen daar daarvan slechts de kosten van ééne Voorstelling bestreden konden worden Het Bestuur acht zich evenwel verplicht alvorens tot die verhooging van Contributie over te gaan eerst de opinie van Heeren Contribueerende Leden daaromtrent in te winnen Het noodigt de Leden dus uit zoo zfl bezwaren tegen die verhooging mogten hebben en niet op die nieuwe voorwaarde Lid wilden blgven daarvan schriftelijk kennis te geven aan den Secretaris der Dilettantenclub vóór VRIJDAG den 22 DECEMBER 1882 Indien de Leden met die verhooging genoegen nemen zal dan de vrge introductie van Dames worden uitgestrekt tot twee in plaats van zooals tot heden het geval was ééne Dame Namens het Bestuur der Dilettantenclub De Secretaris W A L VAN MIEROP 1 Eau Merveilleuse is het eenigste en zekerste middel wat aan de haren zgn jeugdige kleur geeft geen verfstof Alleen verkrggbaar in flacons a 1 00 bij Louis P WELTER Parfumeur 193 Westhaven 193 LA KATIOKALË LeTensTerzekering Maatscliappij Voorheen Eoninklgke Maatschappg Opgericht te Parijs in 1830 WAABBOKGF0 1S2fl2MILLI OEM FRAIS Verzekeringen in geval van overlgden tweeledigejVerzekeringen verzekeringen op bepaalden tgd overlevings tgdelgke en uitgestelde Verzekeringen en Lgfrenten De Maatschappg heeft sinds hare oprichting voor bgna 900 000 000 fr aan kapitalen en voor ruim 21 000 000 aan renten verzekerd en heeft over de dieustjaren 1880 en 1881 ongeveer 5 000 000 aandeel in de winsten aan de verzekerden uitgekeerd De Maatschappg werkt met HoUandsche polissen en onderwerpt zich aan de Nederlandsche rechtspraak PROSPECTUSSEN VERSLAGEN en verdere inlichtingen zgn te verkrggen bg den Heer P M SCHELLIITG floofd gent voor GOODA en OMSTREKEN te Gouda Men Vraagt AGEI ITE1 in elke Gemeente brieven te richten tot genoemden HoofdAgent Inspecteur voor Nederland C voN SAHER te Dordrecht ê