Goudsche Courant, woensdag 20 december 1882

SLOTEMAKER en Co WESTHAVEN B 199 QOUOA BORDEAUX WIJNEN van af 22 perankerenhooger MADERA per fl 0 75 0 90 1 10 DRY 1 40 PORT a PORT 1 25 1 75 Föne Roode en Witte PORT 2 50 Verder eiqnis fijne RIJN MOZEL BOUROOGNE SHERRY en CHAMPAGNE WIJNEN enz enz Prifscouranten worden op aanvraag franco toegezonden 1883 lIJÊ ÊÊ t 1 Januari P HT begint eennieuw lillL V Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 1 December Sb2 Daar Prof Kueneu door faiMilie orostandighedcn verlupderd ia Donderdag a st de aangekondigde voordracht te houden in de Afd Oouda e OmalrtitH viia het Ned Protetlantenbond is dtie uitgesteld tot Uqnderdi g 28 December e k Ill de Afdeeling Gouda rii Omstreken van het Nederlandsoh l roieiiautenboiid zalleu iii het seizoen 1882 83 de volgende heeren een spreekbeurt verruilen 28 December 1832 ür A Kuenen Hoogleeraar te Leiden 1883 Dr M A N Kovers te Haarlem 1883 i van Uossem te Bergeii op Zoom 1883 P H Huücuboltz voorganger van de vrije gemeente Ie Amsterdam S Januari 22 Februari 8 Maart Borg eu Weth van s Gr8 eDhage hebben op de voordracht ter benoeming van een leeraar in de Hoogduitschs taal en letterkunde aan de H B S voor jongens aldaar welke betrekking met lo Januari 1883 penkumt gaplaalit de heeren A h Bolimidl Jr leeraar aan de R H B S eu het stedelijk progymoasium te Gouda eu U H Leopold leeraar aan de B H B S te Groningen Op de voordnwkt voor onderwijzerei in de Nederl taal aan de openbare meisjesschool te Delft komen voor mej A Schim van der lioeff te Gouda en L Koyl te Leiden Door het Provinciaal Bettaar van ZuidhoUand is gisteren aanbesteed het verrichten van baggerwerk in den BiJD onder Leiden en Alphen in 2 perceelen eu in masu Minste iusohrijver was voor beide peroieleu de heer L Brouwer alhier reap voor 6100 en 800 en in massa voor 6890 Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland hebben eeue wijziging gebracht in de verdeeliug van het hoofdkieadisiriot Gouds voot de verkiezing van leden voor de Frovinoiile Stalen Daarbg is bepaald dat met wijiigiug lan de vroegere beschikking in dat boofdkietdistriot de gemeenten Barwoatswaarder en Bietveld worden afgescheiden van het onderkiesdistrict Wiiarder eu voortitan zalleu uitmaken afzoiiderlgke onderkiesdistricten voor de erkietiug viu leden der Prorinoiale Stalen Gisterenavond had in d zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen het examen plaats der leerlingen der Stedelijke Muziekschool Een leer groot aantal belangstelleiiden was opgekomen om hiervan getuigen te tgn De gunstige indruk dien men bij vorige gelegeuheden van het onderwijs op deze inrichting had gekregen werd door de uitvoering van gisteren nog verhoogd De verKhillende nrs van het programma weiden tot genoegen der aanwezigen ten gehoore gebracht doch vooral het alotnr eene compositie van Richard Hul getiteld t Oudikhuis Cantate voor kinderkoor voldeecl bijzonder goed Het feil dat de heer Hol de welwillendheid had lich zelf met de directie te willen belasten verHet werk van L B VAN E8 VAN Naaimachines spoedig billijk en accuraat HÜWËLÏJk7 Een niet onbemiddeld WEDUWNAAR van den R C Godsdienst zoekt langs dezen meer gebruikeiyken weg in nnis te koropn met een Jonge Dochter oilWeduwh zonder Kinderen uit de deftige fiurger of Boerenstand eveneens niet onbemiddeld om na wederzgdsche kennismaking een wettig HUWELIJK aan te gaan Zy die daartde genegenheid hebben adresseeren zich met franco brieven onder Letters 4 X I aan het Algem Advertentie Bureau van NIJGH van ÜITMAR Beursstraat 12 Amsterdam Stipste geheimhouding wordt verlangd en ook verzekerd 0 AH VLIET 154 Banketbakker 1S4 MARKT Versch voorhanden APPELBOLLEN SAUZIJZENBROODJBS ISooa xLln oo3 i LS KATTENTONGEN en divers Klein Oebak De nog voorhanden zgnde BAlIES EIN EIl REm en Wintermantels alsook JongensPAIi JES OVERJASJES worden tot VEEL verminderde prijzen opgeruimd BAHLMA1 I Co GOUDA Er BIEDT zich aan een VROUW uit den burgerstand voor HUISHOUDSTER Goede aanbevelingen staan haar ten dienste Brieven franco onder letters P J aan het Advertentie Bureau van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel te Gouda T3BT TTTnï W Volkomen genezing door OImU U éXJUm ide Bandage Régulateurvan Dr Waerseqers gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Anticerpen Openbare Verkoopingf te GOUDA Op VRIJDAG 29 DECEMBER 1882 des voormiddags ten elf ure in het koffijhuis Habmonie aan de Markt van Twee PAKHUIZEN tot één PAKHUIS ingericht met KANTOOR en ERP aan de Peperstraat en aan de Bogen te Gouda Wflk K N 261 en O N 131 Een PAKHUISea JSRFmn het Zwaansgat te Gouda Wflk O N 121 Een PAKHUIS en UBF met een een vr en opgang hebbend BOVENHUIS aan de Veste van den Tnrfsingel te Gouda Wp O N 575 en 575a Een PAKHUIS en XlBFaitn het Water van den Tnrfsingel te Gouda Wp O N 576 En een HUIS en KBF in de Robaarsteeg ie Gouda Wflk M N 183 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten W J FORÏUIJN kantore van den Sotaris DROOGLEEVER Talrijke geluigsohrlflen van eerste Geneeskundigen Op versobeidene Teiitoonstellingea met Medaille bekroond Het door 30 Jaar g erenommeera Anatherin Mondwater van Dr J G POPP KK Bof Tandmeetter te fTeenen Radijiaal generBmiddel voor elke Tandpijn alsook voor iedere ziekte der Mondholte en va bet Tandrleetch Beproefde Mondspoeling bij aanboudende KeeUiekte 1 groote ftesoh a ƒ 1 76 1 flesch a ƒ 1 20 1 kleine flesch a ƒ 0 60 Plantaardig Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zander ze te beschadigen Prijs per doos ƒ 0 80 Anathertn Tandzeep in glazen doozen van f 1 20 beproefd Tandzuiveringsmiddel De echte aromatische T lSriDZEEIIP Sa I an Dk J G POPP zij maakt de tanden zuiver wit zonder het émail aan te doen bewaart ze Toor ziekelijke aandoeningen en houdt den mond frisch Het stuk kost 40 ets en is toereikende roor een half jaar Tandplombeerin praktisch en zekerst middel voor zelfplombeeriog van holle kiezen Prijs per étui f 2 60 Krnidenzeep aangenaam en best middelvoor Vlekkeri Uitslag Zomersproeteu en Puisten Hoofd en Baardsohilver en Korsten Huidkrankhedeu en alle onreiuheden derbovenhuid Prijs per stuk 35 Cents Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelijk KK Hof Tandmeester POPP s Geneesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke van mijn Fabrieksmerk zijn voorzien DépSls zijn gevestigd te Gouda bij L Scheuk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij F E van Santen KolfF apoth en A Schippereijn Co blauwe porceleinwinkel te s Hage bg J L F Snabillé apoth te Delft bg A J van Rgn Ie Schiedam bij C Malta G te Leiden bij E Noordijk Ie Amsterdam bij F van Wiiidheim Co en H H Uloth Co apotheek Ie Schoouhoven bij S Wolff en Zoon te Alphen bij L Varossieau en Zoon te Utrecht bg G H N van Spanje idem Labry jt Porton Droogisten Lokaal TIVOLI Niet te verwarren met vroeger in Gouda opgetreden Theater Cagliostro Thé ter Directie Prof R BORKINI de grootste Toovenaar Oeestenbe iDweerder en illusionist onteer dagen Zondag 17 December 1882 Qroote BriUante Gfala Voorstelliiig slechts de nieuwste phenomenale Eiperi mentationen op het gebied der geheime Magi que Physique Spiritisme en Muziek PROGRAMMA Iste Afdeeling Tours d Adresse voorgesteld door den Heer Prof R BORKINI élêve van E Bascu 2de Afdeeling Début optreding van MISS LURLINE koningin der GoochelMn zonder concurrentie in geheel Europ 3de Afdeeling Exercices Instrumentales 4de Afdeeling Grande Soiree de la Phyaiqm Amusante Aanvang ten 8 nre s avonds Opening Buresn ten 7 ure PRIJZEN DER PLAATSEN 25 Cents Heden in Lossing EEN LADING PÏÏIEE GHOVE KACHELEOLn tevens voortdurend verkr gbaar prima HAABD en SMEEKüLEN conmrreerende prijzen A VINGERLING Firma S LAFEBIB Karnemelksloot 482 Bestellingen worden mede aangenomen bï Wed P HAZEBROEK Raam 222 en W bi JEU Mr Vleeschhouwer Lange Tiendeire benevens ligplaats Schip Houtmansgracht bj de Hoogere Biirgerschoo Ontyangf Betaalkantoor L Droogpleever Fortuiju Rotterdam stand der DeposHóVénle Opvraagbaar na één maand é ii twee maanden J i 7 drie 4V L zes 4V L twaalf 5 De rente wordt bg vooruitbetaling voldua De stortingen kunnen ook plaats hebbes door tnsschenkomit van den heer Me J FOKTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Oooba 311 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE beffint MAANDAG 18 DECEMBER e k In de Abshaubbin s of Anti Rbumatische Watten is het redmiddel voor rhumatische Igders gevonden Ben ieder beproeve deze bereide Watten met lichte of ernstige pijnen welke door koude z n ontstaan en men zal zeer spoedig de heilzame uitwerking ondervinden Elk pai met gebruiksaanw zing kost slechts 30 i waarmede men zich kan overtuigen en zich tevens van eene of andere lastige pgn ontdoen Hoofddepot te Delft bö A BREETVELT Az en verder verkrijgbaar bg C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J var Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C Sohlattraan Bodegraven K Oosterling Haastrecht r A G van Oeth Jfej de Wed Bosman Gouda W F J deu Ugl Sohoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S v d Kraats Bleiswgk i W d G Wilhelmus Woerden Snelpersdruk van A Brinkman te Goiida N 3859 Woensdag 20 December GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken kransen vereerd en door den heer van Willigen werd hem een woord van dauk gebracht voor zijne welwillendheid om hier in persoon de leiding der uitvoering zgnrr compositie op zich te willen nemen De lijst van die leerlingen welke prijzen ontvingen hadden wij gehoopt hier te Isunneu laien volgen doch wegens bijzondrre omata ighedeii zal ons dit eer t in een volgend nr mogejlgk zijn f Bf dankt voor het beroep naar Gouderak door ds W N Noordink pred te Hatïesteiu Staten Geaeraal l tru r Kames zittingen vBii 16 eu 18 December In de zitting van Zaterdag werj hoofdstuk Nationale schuhl met algemeeiie stemmen aangenomen Deminister verklaarde bet letningsontwerp te zullenwijzigen In plaats lan 35 millioeii als eerste termijn der seriëiileeuing vim 81 mitlioen zal hij ir eens eene leeniiiK voorstellen fvan 60 millioen voor Indië eu Nederland gezaroenlijlt Bg hoofdstuk Financien bestreden de heeren Blt ssé en Bulgers hetfinancieel beleid der regeering cu haar sliUitten De hrer van Bylandt drong aan op invoering vanden gouden standaard eu van itdirecte belastingen In de zitting van gisteren ferklaardc de minister van financiën in zake de munt aeitie iudien noodig voorstellen te zullen doen iiK dm geest van hetrapport van de hh Vrolik au Picrson Zijne belastingplannen zijn aldus Her ieiiing van het personeel te heffen naar 6 10 Tan het tegenwoordigbedrag en vcrvalliiig van de mndslagen der deuren en vensters haardsteilen en osluiiag op het roerend vermogen lot l s pCt verandering van het patentin bèilrijfsbelaeiiug heffiing van grondbelastingnaar eene vaste percentage tan 6 pCl Verderde heffing vau i gel op bait nUa h êke tn m ziging van zegel op biucenlaadsohe effecten wyzigiug van de successiewet opheffing van het buitengewoon registratierecht op acte van scheiding Het rijk zal 1 raillioeu en de gemeenten 4 milliocnmeer oiitvaiiger daar deze de 4 5 der personeelbelasting verliezen maar nevens opcenten op alle belastingen 50 opcenten op onbebouwde 60 opgebouwde eigendommen en 150 opcenten op het personeel zullen mogen heffen Rijksopcenlen zullen geheel vervallen Deze plannen gaven Unleiding tot breedvoerige protesten en beschouwingeu algemeen debat is gesloten Jawttib Snlim Taris is wegens zijne buitengewone letlerkundijjc verdiensten door den Padischah tot Jbrigade generaal aangesteld geworden zonder dat hg ooit tot den militairen dienst behoort heeft Het Journal für Buchdruckerêkunit vraagt te recht Sullte diese E nennnng vielleicht die Schnadightii des Styls be fordern Porle euUlt Jiin Holland beeft in eene korte brochure Ah de ééne hand de andere KaïM zgu oordeel bekend gemaiiki over het rapport van een commissie uit den geneesk raad van Friesland en Groningen omtrent den schadelijken invloed van het middelbaar eu gymnasiaal onderwijs op de geestvermogens der leerlingen Hij tracht op zijn eigenaardige wijze te hetoogen dnt de paedagogische leden vau de eommissie van bun medeleden hebben weten ts verkrijgen dat de 25 gevallen in het rapport opgesomd van ziekte worden verwaterd en ontzenuwd maar dat ten slotte het rapport niets bewijst tegeu de stelling dat middelbaar en gymnasiaal onderwijs bjj ons nadeelig werken door overlading van den geest kweeking van halve wetenschap en verwanrloozing van licbamelgke ontwikkeling Het aanhoudend verminderen van het aantal jongelieden dat als milicien dient en tot den gr uid van sergeant wenscht opgeleid te worden wordt doot den minister van oorlog hoofdzakeiyk geweten san de bepaling dat miliciens sergeanten zes maanden langer onder de wapenen moeien blijven dan de andere miliciens hunner lichting De minister heeft dan ook bet voornemen deze bepaling bij wijze van proef voor het jaar 1883 bul werking te stellen zoodat de milicieua sergeanten dier lichting gelijk mei de andere met onbepaaldv verlof Tyllni W i l ffUklir Xm aUfÊÓÊSSJ zg niet worden vrggeeteldvan 1i f onSHI Ï HeB komen Vodr herhalingsoefeningen Het Hel Centraali Comité in zake de Adder heeft beslist dat er geen biyvend fonds zal worden gesticht maar al de ingekomen gelden voor de nagelaten betrekkingen blijven voor zoover door de suboommissiën en gevers geeu beperkende bepalingen zijn gemaakt Uit IJrouiden sohrgft men van Zondag Sedert Donderdag II gedurende drie etmalen alleen heden uitgezonderd heerschte hier door een dikken mist bijna onafgebroken een Egyptische duisternii waardoor de Taart totaal gestremd waa De Donderdag benrt varende Londen en Hullbooten kwamen geheel van de beurt eerstgenoemde kwam eerst bedenmorgen binnen terwglde Hull boot heden nog niet arriveerde de mailboot SmKutra was tegeu wil en dauk genoodzaakt de reis naar hier te staken en het gelukte haar eerst heden morgen zee te kiezen ten 10 uur ongeveer Heden mistte het niet zoo dat de vaart gestremd was doch was het noodig te spuien zoodat na weder daardoor de scheepvaart oponthoud had De Ar h Ci vult hare mededeeling aan dat de hoogleeraar Buys een werk over de Grondwet zal uitgeven Het werk zal reeds in de eerste dagen van Januari althans voor een gedeelte het licht zien Den 4den of 6deo zal het eerste gedeelte van het Ie stuk verschijnen om eenige weken later door het tweede gedeelte te worden gevolgd Deze te laraen het eerste deel dat de dris eerste Dezer dagen komt tot stand de verdeeling van de nalatenschap van Z K H prins Hendrik der Nederlanden tiMichen Uds wettige erfgenamen In het aandeel van Z M den Koning komen o a de Luiemburgsche domeinen en het koninklijk paleis en domein van Soestdgk In het aandeel van U K H mevrouw de grootherlogin van Saksen lijn begrepen de Posensche domeinen en het paleii ip hel Voorhout te s Hage thans bewoond door H K H mevrouw de prinses Hendrik en waarvan het voortdurend gebruik aan H K H biyft a eslaaa De dezer dagen verschenen 6dc aflevering 2de jaari van bet maandblid Tettdtehade beval een belangrijk opstel over stijlvolle patronen overgenomen nil uMntter ttüvoller Sand arteUen Sr SckuU rf üaut van Emilie Bach directrice der rijksI school voor kunstuaaldwerk in Weeneii In bet De heer H H Borel sluit zich aan b j bet schrijven van den admiraal van Bees in het BU waarin deze opkomt tegen de beschuldigingen in het iUerrappart geoil tegen den kommandant SimoD van der Aa De zoon van den heer Borel de luit l z Sde kl G Borel die ook een der slachtoffers van de noodlottige ramp ia werd door tiju jongeren broeder candidaat in de rechten te Amsterdam naar de marine werf gebracht Van dezen laatste vernam de schr dat onderweg de heer Simon van der Aa in het rijiuig werd opgenomen die op de vraag wanneer hij dacht te vertrekken antwoordde dat hij in last had zoo spoedig mogelijk zich naar zgne bestemming te begeven en later dat hij niet langer buiten zon blijven dan hoogst noodig was en God zou danken als hq weder binnen was Uit dat antwoord blijkt dal de kommandant ten volle bewust was dat hy een zeer gevaarlijken tocht ging ondernemen Hel eenige wat meu wellicht hem kan ten laste leggen is dat hij niet op de hoogte was van de taak die hem was opgedragen en niemand had in zjjne omgeving die in staat was hem op de hoogte te krengen maar dat as niet zgn schuld en kau hem dus niet als een grief worden aangerekend boogde ile waarde dezer uitvoering den gevierden compouisi laat niet na een aange iamen 7 r lV ootsie helft der artikelen indruk te weeg te brengen en vi beamen ten volle de hoofdstukken dus ie groo woorden in Caecilia gezegd Er is innigheid van e Grondwet behandelt De chef redacteur van het Arabische Jourual 1W 1 daarbg behoorend advertentie blaadje komen voor gevoel en opgewekiheid in dit werk Den beer Hol werden gisterenavond twee sohooue