Goudsche Courant, woensdag 20 december 1882

W N RAAIJMAAKER8 Haven 17 Bestellingen w uden vnn af heden aangenomen de eiaolwBf loowel Toor het theoretiaehe als het praotiiche gedeelte voor het in Maart e k te houdea examen in nuttige handwerken Voortt eenige bepalingen waarop de Ned Maatschappij ter berordering Tan nijrerheid brt museam Tan knnstDiJTerlieid te Haarlem premien uitlooft Toor in te Eenden Borduurwerk uitaluiteud door Xed dattet Tervaardigd Ër is oonaak te reeten dat in sommige streken Tan Ierland de winter bitter hard lal zyn Waarde aardappelen zijn mislukt en weinig anders op den grond der boereu groeit zal zeker veel worden geleden Na rijp beraad heeft het goufemement erenwel besloien geeue algemeene beileeling te orjianiteeren Alle praoliscbe en nadenkende menschen sullen dit goedkeuren Indien directe ondersteuning ouvermgdelgk noodig is Toede men de hongerigen huisTeste men de Tan dak beroofden en kleede men de naakten Dat s iets wal niet eindeloos voortduurt en als het gepaard gaat met maatregelen die den wortel van het kwaad aantasten zal men ten minste de onvermijdelijke gevolgen vnn bet onderbonden eener groote bevolking door de openbare liefdadigheid zooveel mogelijk beperken Be heer 1 F de Booy heeft eenige rsanmeikiiigei en toelichtingen iu t licht gegeven op de memorie van beantwoording van den minister van oorlog op hel Toorloopig verslag van de commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer Die aanmerkingen en toelichtingen betreffen natuurlijk hel stelsel van aanbeete ing voor leTerantiëii ten behoeve van het leger De heer de Booy tracht daarbij in den brcede de ongeechikiheid der keurmeesters van bet departement Tan oorlog te betoogeii Verder levert hij nog eenige kantteekeniugen omtrent de publieke verkooping van 3400 ransels a 10 cenl welke ingeslagen z n legen d n prijs van circa ƒ 8 per stuk waarop de aandacht van de commissie van rapporteurs gevallrn was Zijn slotsom is dat door het gevolgde stelsel het opdrgven der prijzen uiet uitgebleven is het leger door de verkeerde toepassing van het stelsel van publieke aanbesteding juist afhaukelgk gemaakt wordt van enkelen waarom verschillende aannemers wenschen zich niel meer in Ie laten met de vervaardiging van militaire kleeding en uitrusting Het uitvoerend comité voor de inleruaiionale koloniale en nitvoerhandeltentoouslelling te Amsterdam in 1883 heeft de algemeene bepalingen voor de tuinbouwtentoonslelling bekend gemaakt waaruit bigkt dat zullen gehouiren wordelT lo Ëene doorloopende teiitooiistelling welke op iqn laatst geopend zal worden op den 15 Mei 1S83 en gesloten op den algemeeneu sluitingsdag 2o Zes tijdelgke tentoonstellingen welker duur cp een maand is bepaald en waarvan de datums der opening en sluiting nader zullen bekend gemaakt worden Voor de eerste worden behalve planleukassea enz aitslnitend boomen heesters ei vaste planten gevraagd bestemd voor den open grond en die daarin vóór den 15 April 1883 moeten geplant worden Voor de tgdelijke irnloonslellingen heeft men inrer bepaald bet oog op bloeiende planten vnn het seizoen of warme of koude kasplunten de eerste voorzoover zg daartoe geschikt zgn ter beplanting der bloemperken op de tentoonstellingsterreinen tèrwgl de overige in daartoe bestemde en geschikt kassen of tenten zullen geplaatst worden De planten voor de bloemperken moeien dtar gedurende een maand blgvrn namelijk tot aan de opening eener volgende tgdelgke teulooustelliug De eerste itjf tijdelijke tentoonsielliugen zyn voor bloemen en planten b slemd de lamste tegen den 15 September zal een vruchtenientoon telling op groote schaal zijn De programma s dadrvoor znllen zoo spoedig moge lijk lersproid worden Zij die aan vroegere planting b v nogi in dit jaar of vroeg iu het voorjaar de voorkeur geven gelieven zich hieromtrent Ie verstaan met den 1 secretaris de4 subcommissie den heer Jac P R Galesloot te Amsterdam aan wien tevens de zorg voor den aanleg en de inrichting van het terrein is toevertrouwd De prijzen worden toegekend op den voet der algemeene lentooustelling zoodnt het aantal prgzen onbe aald is en deze in waarde volkomen gelijk staan met ile overige De prgzen bestaan in 1 Het eere diploma 2 Utl diploma van gouden medalje 3 Het diploma van zilveren medalje 4 Het diploma van bronzen medalje 5 De eervolle vermelding Het voorloopig verslag over het eerste der outwerjien van de kieawetwgziging is verschenen Alle mogelijke meeningen over herziening des kieswet met of zonder grnr dwetsherzieuingv vinden daarin natuurlijk eei e plii iH Men knml door lezing van het stak ecliter niet verder dan tot dit resultaat dat enkelen of sommigen der leden het over de verschillende punten wel met elkaar eens zgn maar anderen weder niet Zooveel bigkt echter met zekerheid uit dit stuk dat de Kamer dit ontwerp Tan den census niet in openbare behandeling zal nemen aWorens zg met het ontwerp betreffende de indeeliug in kiesdistricten bekend zal zgn Althans hierover was men bel algemeen in de afdeelingen eens De afd Leiden en omstreken der Ned Maalsohappg l b der Geneeskunde heeft J Kiramel van het lidmaatschap vervallen verklaard omdat hij door met zgn recepten de handelingen eener onbevoegde zg somnambule te dekken zich schuldig maakt aan handelingen die den geneeskundigen stand ontecren en den dader de achting zgiier ambtgenoolen voor altijd doen verliezen Tegen het aaiistaand Nieuwjaar is het voorze er uiet ondienstig zooveel doenlgk ter algemeene kennis te brengen dal bij de Rijkspostspaarbank in den loop dezes jaars de gelegenheid is geopend om voor of ten behoeve van andere op gemakkelijke wijze inlagen in die Spaarbank te bewerkstelligen Vroeger ging dit met groote bezwaren gepaard Wil men alzoo de gebruikelgke Nieuwjaarsi ifleu die voorwaar niet allijd nuttig worden besleed geheel of ten deele doen strekken om anderenden weg tot sparen te vcgzen dan kan dit het bestgeschieden door miildel van een Spaarbankboekje hetwelk aan alle Postkantoren ioiteloof Xt leikrijgenis en ten name van hen wien men iets schenkenwil kan worden gesteld Hoewel reeds de deelneming in de Rijkspostspaarbank in Januari van het nog loopend jaar inzonderheid 911 Nieuwjaarsdag bgzoudcr groot is geweest er werd toch over die maand ruiin 190 000 ingelegd zgmle ruim ƒ 60 000 meer dnn in de daaraan voorafgaande maand is de voorspelling niel gewaagd dat de bovenbedoehie gelegenheid om voor anderen iets uit te zetten de deelneming in de genoemde Rijks instellioi als middel om een nuttig gebruik van de Nicuwjaarsgiften te bevorderen nog zeer zal doen toenemen EcD wet die iedereen kennen moet Ieder groot of klein heeft van tgd tol tgd met qnilantién of met rekeningen te maken Wanneer de Januarimaand in het land is zien we de laatste dikwgls meer dan ons lief is opdagen deeen wat vroeger de ander iets Inter maar komendoen ze toch allemaal zoo zeker als de Iste Januarizelf We hebhen er wel eens op gewezen dat het vooral Toor de kleine burgers niet goed isalle rekeningen tot Januari t doen oploopeii muarniet daarorer willen we het thans hebben i of derekening vroeger of later contant of eenmaal in tjaar wordt betaald i e zaak die we op t ooj hebben komt er in elk evnl bij te pas Wg bedoelen het zegelrecht Wat dat is behoeven we niemand te Terlelleu en dat met 1 Januari eeue belangryke wijziging Tan dat recht iu werking treedt weet zeker ieder ook reeds er is althans dikwgls genoeg over gesproken maar daar die wgzigingeu bgna allen slechts van belang zgn voor den groothandelaar den bankier en den kassier die dagelgks met wissels omgaan is de gissing zoo ongerijntd niet dat pariiculieren neringdoenden huismoeders en kleine burgers bij t lezen hunner courant de op of aanmerkingen over de zegelwet maar stilletjes hebben overgeslagen als iets dal hun niet irittre seerde Nu we kunnen hun gc cn on elijk geven t was over t algemeen droge lectuur en met het grootste gedeclle vnn die nieuwe wel zullen ze wel hoogstwaarschijulijk nooit van hun leven iets te maken hebben maar er komt ééne bepaling in voor die voor hen van oniniddellyk belang is en Waarvan ze deugdelyk kennis moeien dragen willen ze niet elk oogenblik schade of boete beloopen als straks de gewone rekeningen voldaan worden Als e zich met die ééne bepaling maat goed vertrouwd maken kunnen ze al l overige gerust aan de zorg van anderen overlaten daar dit hun alleen in bijzondere gevallei te pas zal komen en dan znl er ook wel gelegenheid bestann om zich bg den een of ander bgzonder te laten inlichten Die enkele bepaling waar het voor hen zoo op aan komt is dat op alle quitanüën doven de tien gulden een legelreckt van vijf cenli moet betaald worden Daarbg moet men echler weten dat onder quilanliëu niel uitsluitend worden verslaan de langwerpige stukken papier die in den regel ondir dien naam doorgaan maar alle stukken waarop iemand die geld te vorderen hnd verkhurt dnt hem dit geld voldaan ib Ben kleerm ikersrekeniiig clas om maar een enkel voorbeelïl te noemen die 1 men betaalt en op welk stok de kleermaker schrijft I Voldaan met den datum en zijne handteekening wordt een f uitantie er moet derhalve tyf et ü zegelrecht op betaald worden Die betaling geschiedt door i opplakken van eeu zegeltje dat men koopen kan aan de registratie kantoren of daar naar men ander gezegeld papier bekomen kan Die opplakking moet plaats hebbeo TÓór dat de voldannteekeniug geschiedt de handteekeuiug moet dwars over het zegel getohreren wor den Men kan ook gezegelde qnitautiën koopen Het gaai het Rgk natuurlijk niel aan wie die rgf cents betaalt maar als regel wordl aangenoineii dat hij die de rekening betaalt ook dat zegel recht zal betalen De schuldeischer lieett echter Ie zorgen dat dit zegelrecht voldaan wordt Als hij er niet voor zorgl en het wordt ontdekt krijgt hij een boete ran vijf eu lwintig gulden Wanneer dit ontdekt zal worden P Vooreent hebben de ambtenaren der regislraiie den last om alle overtredingen zooteel mogelgk op te speuren maar de uiet betaling van het zegel komt ook ou middellijk aan hel liolii wanneer later van de quilaiitie gebruik gemaakt zou worden Men vraagt natniirlyk een quilnntie om niel voor de tweede maal om betaling aangesproken te worden Moet nun zgn oude tjuitautieu iu zoo n geval vertoonen dan bIgkt tegelgkerigd dat het zegelrecht uiet belaald ia en vóór alles wordl de boete opgelegd Behalve by dergelijke groote rekeningen als vso kleermaker behanger timmerman schilder enz kortom de zoogenaamde nieuwjaarsrekeniiigeu komt het zegelrecht ook bg alle quitaiitién en rekeningen van buishoudclgkeu aard te pas Men betaalt biur van zijne woning eens per maand of eens per kwartaal t bedrag zal in den regel wel boveude tien gulilen wezen en op t qnitantie moet dus een zegelrecht Tan vijf cents betaald worden In vele gezinnen is het gewoonte en dit is nu bepaal delgk voor hnjsmoeders van belang dat de be stellingen bg bakker slager en kruidenier op een boekje worden aangeteekend en eens per raasod betaald worden Onversohillig of nu de winkelier een quitantie geeft dan wel of hg op het boekje voor voldnaii teckeut het zegelrecht moet betaald worden zoodrn t bedrag meer dan tien galden is Wat men ook bedenkt waar men ook rondziet elk stuk waarop vermeld staat dat een zeker beilrsg voldaan is is onderworpen aan eeu zegelrecht van vijf oenten tcnzg het bedrag niet boven de tien gulden loopt alleen in dat geval is men vrg Na moet men echter uiet denken dal men op giund van die vrgstelling het zegelrecht zou kunnen ontduiken door bijvoorbeeld een som van iwtntiggtüdsa te laten voldoen op twee quifantiën ieder in lic gulden dat gaat uiet g als dal ontdekt wordl loopt men de boete toch niet vrg het geheele bedrag wordt in aanmerking genonun Bg kruideoieis en slagersbockjet voor t huishouden lou dit alleen eeu uiltondering kunnen maken t Rgk heelt er naiunrigk niets over te zeggen of iemand dagelgks wekelgks maandelgks o jaarlijks zgne rekeningen wil voldoen buismceders die ilus het zegelrecht willen bezuinigen kunnen den winkclien last geven het bedrag nooit boven de tien galden te laten oploopen dan blijven zg Trij Maar anders is er geen middel te bedenken oin zonder een sirsf bare wetsovertreding waarop zeer scherp znl worden toegezien vrg te komen van de betaling van bel recht van zegel dat trouwens te gering is om ooit eene verleiding lOt welsoniduiking te kunnen wezen Botl NinieaUul Buitenlandsch Overzicht Tut de sedert tung verwachte benoemingen bg het Britsche Kabinet is Zalirdng overgrgmin In een te Windsor gehouden Kabinetsraad benoemde de Koningin tot minister van koloniën lord Derbjr tot minister van Indië lord Kimberley lot minister van oorlog lord Harlington en tot knnselier der schatkist den heer Cbilders De optreding van lord Derby in het Kabinet fHadstone ordt een belaugrgk feit geacht vooral na zijne te Mauchester gehouden redevoering Deze redevoering trekt bijzonder de aan ducht der Fransche bladen Het Journal dei Debate zegt te dien opzichte Twee punten in de rede van den oud raiuister vnn buitenlandsche zaken komen daarbg vooral uit Iu de eerste pla s verwerpt lord Derby elke neveiibedoeling vnn een Ëngelsch beschermheerschap over Egypte waal hij verkinnrde oterluigd Ie zijn dnt Er gelnnd niet het recht hieft een dng langer in fcgyple te blijven dan voor het herstel der orde noodig is Terwijl hg dus de volkomen belangeloosheid der Engelsclie politiek betoogde verkinnrde de spreker zich in de tweede plaats nadrukkelijk voor de handhaving vnn het verbond der twee Weslersohe mogendheden Niet slichls stelt hij voor ann de Fransche Kegeeiing de iryV hand op Mnünga Oiir te laten m iar hij wil ook niet cfat van den invloed welken Engeland in Egypte verkregen heeft is w J K Fraukrgk vgandigen geest gebruik worde gemaakt Hg gelooft dat in haar gemeenschappelijk belang en in dat van geheel Europa de twee westelijke mogendheden de vriendicfaap moeten annkweeken welke haar sedert verscheiilene jaren verbindt Men weet om welke redenen lord Derby sieh iu 1878 van lord Beaconsfield afscheidde Prins Bismarck had loeu het driekeizerverbond verbroken om zich met Engeland over de definitieve regeling lao het Ooslersche vraagstuk te venlaan Het boofd van het Foreign Office wilde zich uiet bij deze plotselinge fronlierandering aansluiten en trad liever af dan zijne medewerking te verleenen aan eene o mbinalic welke hij als avontuurlijk beschouwde Hij bigft trouw ann de iievoelens welke hij vóór fier jaren verkondigde en indien hij de ambtgenoot vnn den heer Gladstone wordl zal dit stellig niet zijn om h t verbond met Frankrgk op Ie geven en de Egyptische quaestie rechtalreeks met den sleun van prins Bismarck te regelen Het Engelsche gourernement zal binqen kort met voorstellen voor den dag komen betreffende het Saez kauaal Gelgk men neet hebben de mogendbeden op de oonfe ei lie Ie Konstantinopel het plan besproken om de scheepvaart in hel Suez kauaal te tellen onder eene internationale bescherming De toenmalige onderhandelingen stuitten af op de Engelsche beweging In Egypte welke elk gevaar in hel verkeer op het kanaal wegnam Nu zal de Engelsche regeeriug aldus meldt de Norddeutscie AUgemeint Zeitung zich richten tot do anilere mo fendheden die aan de cuufe culie hebben deelgeuomeu met plannen om lot eene eindregeliiig van dit vraagstuk te geraken Het is te hopen dal hel voorstel ten geweuschtr outhaul zal vinden Doch bovendien zal het ook de rechtvaardige laak der mogendheden zgn om de belangen dier laten te behartigen welke aan de oonfereulie geen deel gehad dooh di deor hnn kolauien tven goed bg de scheepvaart in hel Snez kauaal belang hebben T it deze moeien in de eerste plaats Nederland en S anje gerekend worden eu stellig Mos is de meeaing van hel Duilsche blad zullen de rechten dier rijken bij de eventueele oonfereulie worden erkend en do voordeelen van een vrge en gewaarborgde scheepvaart ook voor hen ori eu virzekeid De Loudeusolie bladen bevestigen hel bericht dat de telegraaf ons reeds bracht dat namelgk te Dublin twee personen zijn in hechtenis genomiu die doorgaan voor deelnemers aan deu raooril iii bet Phoe nilpark Zij zijtf terstond geoonfronteerJ met hen die op hit uojcllollige oo enblik zich in hit park bevonden en men lueiul een vnn hen tc herkeuiiee als den persoon die op het rijtuig zal dat de moordenaars heeft weggevoerd Het onderzoek in den moord van den rechter Field heeft bofreudieu het bestaan aan het licht gebraofal van oaa Uirgke vereeniging die den moord verzekert TOn hen die ter dood gedoemd zgn Men verw olil dus met reden spoedig nieu ve arrestaties De Pruisische Landdag bracl t Zalerda de eerste lezing van hel ontwerp tel opheffing van een deel der klassenbelasting on de gelgktijdige invoering van een belasting op deu verkoop Tan brandewgn en van tabak ten einde en verzond het neiir een commissie van 21 leden In die commissie znl het ontwerp c u eefvoUe begrafeais bereid worden Morgen gaat de Landdag uiteen tot 10 Januari De officiëele Duiisoho R usktanieiger raeldi dat de Keizer wegens een lich te verkoudheid de hofjaohl Zilerdag niet heeft bggewooud en waarschgnlijk eenige dagen zgn kamer zal moeien houden De Fransche Kamer heeft de buitengewone begrootingcn voor openbare werken pOsleryin en telegraphie eu voor oorlog zonder wyziging nangenomeu met 468 tegen 2 stemmen Lord Dufferin heeft aan de Egyplisohc Regeering een ontwerp tot hervorming der inlandsche gerechtshoven aangeboden Hij stelt voor om Europeesche rechters te benoemen en een wetboek te gebiuikeu t welk zooveel mogelijk ann dat der intcruntionale hoven gelijk komt Kantongerectit te Gouda Terechtzitting van Woensdag 13 December 1832 Tweede gedeelte Plaatsvervangend Kantonrechter Mr J FORTUIJN DROOGLEEVEB Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD M S huisvrouw y ii W H te W ddinxveen tot 5 girtdsn of dngen wegens Ie Waddinxveen moedwillig ni andclen vun baar hondje Arie von Wijligen smidsknechl te Wnddinxvci n tot 1 gulden of 1 dag wegens openb ire dronkeiisciiap te Waddinxveen Tbeodorus van Vliet stoker te V nddinxveen tot 1 gulden of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Waddinxveeu Jan Uilenbroek scheepmaker tc Waddinxveeu tot twee boeten van 3 gulden of 4 dagen wegens openbare dronkenschap te Waddinxveeu op twee tijdstippen Jan van Rhijn kleedermnker te Waddinxveen tot t ee boeten lau 2 gulden of 2 dagen wegens openbare dronkenschap te Waddinxveen op twee tgdstippen eens met verstoring van de orde Chiistiaan Damen schareuslijper te Gouda Int drie boeten van 1 gulden of 3 dagen wegens openbare dronkenschap te Gouda op twee lijdstippen en rijden met zgn wagen op de klinkerstraat M V V weduwe van D v d W Ie Gouda tJt 1 gulden of 1 dag wegens schrobben van de straal op den Knltensingel te Gouda niettegenstaande die straat uitsluitend uit klinkers bestaat L W meisje Ie Gouda lot 1 gulden of I dag wegens werpen met sneeuwballen op den openbaren weg te Gouda J N koopman te Gouda lot l gulden of 1 dag wegens des nachts op straal te Gouda laten losloopen van zijn hond C L vrachtrijder te Gouda tot 3 gulden of 1 dag wegens te Gouda rg leu harder daa stapvoets met zijn vrachtwagen beladen niet varkens J L vrachtrijder te Gouda evenals de vorige C W H molenaarsknecht ie Gouda lot 1 gulden of 1 dag wegens zonder noodzaak rijden over de klinkerstraat te iouda met een wai eu beladen met mest P U schipper te Waddinxveen evenals de vorige met een kruiwagen beladen met zakken met papier A IJ aleepersknechl te Gouda evenals de vorige met e n wagen beladen met zakken met steenkolen 6 v É koopman te Gouda tol 1 gulden of 1 dag wegens Ie Gouda wateren op den openbaren weg buiten eene openbare waterplaats J S verlekker te Gouda evenals de vorige M M V L sigarenmaker te Gouda evenalsde vorige eboorteen Sterftestatistlek der gemeente GOUDA November 1882 Geboken 30 Jongens en 31 Meisjes totaal 61 OvEïLEDEN beneden 1 jaar 1 M 13 V totaal 32 van 1 6v 2 i 2 6 14 f 1 1 14 20 1 1 20 50 3 l 50 66 8 ï 66 80 2 7 boven 80 5 28 M 25 V totaal 63 LsVCNIiOOS iANGBGEVSN 2 M 4 V lolnal 6 Burgerliike stand GKBOKBNi 15 Deo Leontrdm onder J llooni ieeii enC vsn der U n 1 Aans Elii b tli oudere C l tiljeDdijk en C M Bcaljnel Hoodtlke Marn oodw 11 M Derckeea ea N Homie 17 Pelronell EÜMMh ouder J Gonelinii eu A W Heilegers Ane onder J Honoeureo C Valk 18 Pister ouden J den Outer en N IlooKervortt OVEKI BUEN 16 D e M BroekhuijJen huwr n M van Enk 40 j 17 M Schieveen wed W n Dijk 68 j C Been 69 J A Elbrrgt wed A v n Bo uie 75 J A NieuwenlinKen 1 m 8 Boimtr 86 j ADVERTENTIEN Bevallen van een Zoon D SAMSOM geb Kbcijt Go lajDec j882 ♦ Voorspoedig bevallen van een Zoon R C E ROZESTRATENHdwbeeoht Oudahoom 18 Dec 82 ♦ Voor d vele bewgzmi van deelneming ondervonden bij het overiyden mijner geliefde Bchtgenoote betuig ik ook namens rape Kinderen en Behowdkinderen mijnen hartelöken G SPRÜIJT Az Waddinxveen JlS ec 3S2 gereed VRIJDAG aanstaande z n de Stads Muziekschool te GOUDA II SCHRIJVII G van LEERLINGEN voor die School en van ELÈ VE8 voor het Muziekkorps der dd Schutter op ZATERDAG 23 DEC e k des namiddags van 1 3 uur iu het gebouw Arti Legi Ouders en Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrflving geene Kinderen op de Muziekschool worden toegelaten vóór de volgende inschrijving welke iU de maand December 1883 zal worden gehouden Namens de Commissie van Toezicht De Secretaris F HARÏING Gouda 15 Dec 1882 STOOIdBLEEKEÏlIJ te Huur met DROGERIJEN en PERSEN op 1 Mei 1883 gunstig aan het water gelegen iu de nabgheid van t Gravenhage Brieven franco ouder letter A B aan de Boekhandelaars J van BENTÜM ZOON te Gouda TE HUUR Op en der beste standen wordt TE HÜÜR aangeboden een Gemeubileerde VOOBZAKEI met prachtig uitzicht en afzonderlijke SLAAPKAMER Adres met franco brieven onder No 777 aan het Bureau dezer Courant De ondergeteekenden bevelen zich evenals vorige jaren beleefdelijk aan voor de levering van yiSITEEAAETEU Formaat naar verkiezing Onze Visitekaarten worden gedrukt op best zwaar velin Carton eu in net Etui zonder verbooging afgeleverd Eene t dige opgave zal ons bizonder aangenaam zijn A KOK Comp Binnen en Buitenlandsche Boekhandel rsj Borstcaramels GHUOIk B tUUSiiaG Ro lfiimpR W N Raaijmaaker GOVDA Is do eonige Engelsche of Amorlkaansclie TBKïBK die door hare voorlreiTL Iijkhetd cjue Medaille verkregen neen op de TentoonatelUnr te Bnuael In latto Hut gicetl onfeltbaar aan griize tiaren ae natuurlijke klenr weder Ifct belet onmlddelljk het uitvallen van het haar geen het een nieuw leven en krachligen groei De Majal vtnOaor vervangt alle anélere haarherslellers i Hel Is geen verf De vooritelige uUwerking van ie Royal WlmuorJi o funstio iat I het voortiureni aan mijne CHenteue tai aanbevelen DBPOT VOOR BELOIE BN NEDERLAND NOBBERT DEKETH 57 Rui roaiiniUupi BRUSSEL Ntitliclie limiltetkeiiiDEdsrnrin oraVrFliNiliirMt Hepiit te oiiilu l ij B SCH liTlii toifleur