Goudsche Courant, vrijdag 22 december 1882

Vrydag 22 December N 3860 1883 GOUDSCHE COURANT Nieuws efi Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTËI TIEIV in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda DE DURE OF Dl RHAIH CIGARETTES zijn te ïiouDA uitsluitend verkrijgbaar in de van D van der LAAH Dz Korte Tiendeweg D 12 mBv Ue ouderget ekftnden makeu bekend dat door hen onder het wettig gedepo KROONMEEL neerde handelaiuerk Een Kroon boven het woord KROONMEEL een buitenlaudsch Voeuenneel in den handel wordt gebracht bevattende ca 46 eiwit en ca 10 vet Dit Meel heeft ca 50 meer voederwaarde als de beste lijnkoeken het wordt door het vee met graagte gegeten en geeft bij melkvee en mestvee verrassende resultaten De prfls ia 12 75 per 100 Kilo franco boorft te Rotterdam h A L KORTMAN van Rotterdam V Heerea weder ver koopers genieten rabat BERINHARDIINER ECHTE ALPEN KRUIDEN ELIXER van Wallrad Ottmar Bemliard te Munclien Hofleverancier van Z M den Koning van Begeren Fabrieken te Zurich in Zwitserland en te Kufslein in Tyrol Ik heb de Bernhardiner Alpenkruiden Elixer van W O BERNHARD GeueraalDépöt 1 Iottbb te Zurich tegen ziekten der spijsverteering en hevige diarhaemet het beste succes gebruikt Zdbicb 6 Maart 1881 lOH BIBERER FURRER Biermede betuig ik naar waarheid dat ik na het gebruik van eenige flesschen vande echte beroemde Bernhardiner Elixer van een langdurig maaglyden en geheel gebrekaan eetlust nu weder geheel hersteld ben Ik kan dus deze uitstekejide Likeur aan iederten zeerstfl ncommandeeren JOH G BRÜNNER ZWIKIALTENDOEÏ 23 Aug 1881 De echtheid der handteekeuing betuigt SCHORMER Burgemeester Alleen echt verkrjigbaar in flesschen met nitvoerige gebruiksaanwijzing a ƒ 2 75 1 50 en ƒ te Gouda bfl Wm J GOORISSEN WzN Leiden RIJST KRAK enz Xb hei uiTerrte en meest goftdkoope Tan aUe bekende soorten Tan Bitter Het is laiuwffMtsld ait Hop Buohn AJnUn ta Leeawentand welke de beste de ondste en kraebtdadinto MDeMmtddcleD der wenild lijn ea aiUUkeada geneeskrachuge eigenschappen Iwniten hetgeen roet andefi oortfln vaa Bitter niet bet geul ia Bat is da Imta reiniger van het bloed en regelt d tanotles ▼ an de lever het geeft een nianw laven an herstelt de gasondheid Gccne nekte of ilecbte genodhaid dte met door Jit Bitter OTarwoanan vordea ii ne verking ib oven verschillend als heiliaam gil I 1 ± 3 as aa Het geett krachten en een nieuw ieven aan onde or iv kke liedea Voor hen die lijdan aan Btoring m de working der Terterings of watert ooi m sorginen en bij gevolg een krachtig en Tersterkenil niddef niK di babben om den eatlastO te wekken b dit Bitter uiterst heilnam daar desteirseigaDicbappao btj uitstek toaiscli opvekkeod en foiMikracbtig iijn zonder te bedwelmen Wat gtj oak moogi eToalaa of aan welke nekte iij ook moogt lijden gebraikt H OP BIT TER Wacht Diet totiiat ij bedlegerig iijt bij de minste storing itie gij gevoelt moet gij BOP BXTTER ebruikcn Hel kar D het leren reiden looals het dat dnisendan amlerria gedaan beeft Het ii beveien dat dit Bitter alle iiekt in geneMt of verlichting aanbrengt Hel is eene ainegooante en TarfrUschende drank voor de siekan o kAnmet water of andere dranken Termongd gebruikt worden Ma Uidt niet en iMlet nwe vrienden te UJdan gebruikt 9n raadt andaren aan het HOPBITTEB te gebrcUkan z g Verliest vooral niet uit bet Of t dat bet HOP BITTEB geen knoeimiddel of geheime geestrijke drank ii hat IS integendeel het beate taneaaoiiédel wat ooit bestaan heeft het Is de vriend en hoop van dea Mee Het moeet m geaa aan biishosdaa oatbrekan Neemt er van al heden de proal van Verkrijghaar bij de voornaamste Drogisten en Apothekers cij XOF BITTERS Htnolaotaring C Brtda u U Uidai Aitwnfa law Twfc Tmiti Depot te Gouda bij THII E 1 s s s vaii E SHAI DSMA Kalreratraat 158 Amsterdam Is Terzegelde pakjes verkrggbaar bg I C ti DÜTILH Sjpieringatraat F 50 Gouda In het bgzonder wordt de aandacht gevestigd op aOUCHON è f 1 30 per 6 Ons EXQUISE VIEUX per fl 1 Ö0 bij SLOTEM AKER Cp Heden in Lossingf EEN LADING FÏÏIEE GBOVE EACHELECLM aUlNA LAROCHE OF KINA WIJN met eu xoiider zer VAN KR 4EPEU£Si k IIOLN il Terkrggbaar in flacons a 1 00 en 1 90 Eenig depot voor Gouda en Omttreken bg den Heer C THIM Apoth te Gouda tevens voortdurend verkrijgbaar prima HAARDen SMEEKüLEN concurreerende prijzen A VINGERLING Firma S LAFEBER Karnemelkaloot 482 Bestellingen worden mede aangenomen bö Wed P HAZEBBOEK Raam 222 en W db JEU Mr Vleeschhouwer Lange Tiendewe benevens ligplaats Schip Houtmansgracht bg de Hoogere Biirgerschoo MONTIJN C Kassiers en Commissionnairs in EFFECTEN en ASSUBANTIÈlf te OOUDA brengen ter kennis van hunne geachte clientèle 1 dat ten gevolge der gewözigde wet op het xeijel welke den 1 JANUARI 1883 in werking treedt de wenschel kheid algemeen ia erkend dat door alle Kassiers die wet strengeiyk worde nageleefd 2 dat derhalve door hen geen kwitantien wissels orderbriefjes of ander handelspaiiier vet vallende nA 1 Januari 1883 tér Incasseering worden aangenomen betaald of verhandeld die niet overeenkomstig de Wet van 11 Juli 1882 Staatsblad n 93 tot w ziging der Wet op het recht van Zegel van 3 October 1843 StaaUhlad n il behoorlijk van zegel z n Vtooraien 3 dat daardoor alle gezegelde wisseU ptotestabel zullen zgp en bijgevolg het kenteeken van protest P i van geen protest O P of wel Z K behooreu te bevatten ter voorkoming van handelingen dienaangaande strjjdig met de bedoeling der trekkers of eodossanten 4 dat zy van af 1 Januari 1883 aan hunne cedenten of lastgevers in rekening zullen brengen het zegel ad S cent door hen aangewend op traites en kwitantiën voor hunne verantwoordingen vereischt en 5 dat uittreksels uit de bepalingen der Wet betreffende het recht van Zegel hiervoren genoemd op aanvrage zoolang de voorraad strekt ten hunnen kantore ingang achter de Vischmarkt smalle zflde GRATIS verkrögbaar zijn Een gehuwd PERSOON eenige dagen in de week disponibel hebbende weotchte die nuttig te besteden met SCHEUPWERE hetzy aan huis of op een Kantoor Adres onder No 778 aan bet Bateau GoudicheCourant Nocliem 12 September 1877 Den Heer W H ZICKENÖEIMBB Maim Door een vriend werd n DRUIVEN R0RST H0NI6 door U gefabriceerd tegen mgn hoesten en heeschheid gerecommandeerd gelieve daarom eenige flacons te zenden BeUstein Burgemeester Ifo Atm 21 September 1877 Daar ik mg na het gebruik van den mg gezonden DRUIVEN BORST HONIG zeer Teal beter bevind zoo verzoek ik nog eenige flaconi Beilsteln Burgemeester Alleen echt verkrggbaar in flacons van fl 2 die van geele flacons van fl 1 dievanr xi en flacon ran 65 Cent die van witUcapsulen voorzien zjjn waarop neven staand fabrieksmerk Snelpersdruk van A Bbinkmam te Gouds Te Gonda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Ha tog Oudewater bg P Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot Stolwgk bg C G t d Berg Met 1 Januari beg int een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneerén ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENL 57 GOUDA 21 December 1SS2 Door de Ii Keering is een voor Qouda hoogst belangryk wetsontwerp iDgediend ui een w tsontwerp lot onteigening oor het maken van eene nieuwe verbinding vanden Hollaudsohen IJsel met de Gouwe Men herinnert zich dat vroeger de Bègeering een plan ontwierp tot verbetering vnu dea waterweg tnascheu Amsterdam en Rotterdam waarbij deze itut eou loopen Imgt onie gemeente maar van de spoorwegbrug over de Gouwe in bijna rechte lijn aar den IJsel met eeo groote sluis aan de loogeuaamde GuIk onuer Moordrecht Daardoor tou Gouda een enorm nadeel zqn toegebracht Van daar dat iet Gemeentebestuur van Oonda met kracht alles aanwendde om te voorkomen dat dit plan werd uitgevoerd De Provinciale Staten van Znid Hollaud iMsloten dan ook op voorstel van Gedeputeerde Staten den Minister alleen din eene subsidie toe te zeggen tot verbetering van den waterweg zoo daaraan de richting werd gegeven voorgesteld door B en W van Gouda Tegen deze voorwaarde had de Minister groote technische bezwaren die echter door de beleende deaknndige oom missie welke zioh opveraoek van B en W van Gouda met een onderroek belastte werden weerlegd waarop de Frov Staten dan ook hun oorspronkelgk besluit handhaafden Thans is een onleigenings ontwerp ingediend Bg dit ontwerp wordt verklaard dat bet algemeen nnt de onteigening vordert ten name van den Siaat van de eigendommen in de gemeenten Gouda Qouderak en Moordrecht noodig voor drn aanleg van een verbindingskanaal tnsaehen den Hollandschen IJsel en de Gouwe aanvangende bg dsn Holland chen IJsel onmiddellijk beneden de terreinen voor de Gondsche waterleiding bestemd en in K N W richting zich uilstrekkende tot een punt der tuidelgke Gouwekade onmiddellgk bewesten het uiteinde van het bebouwde gedeelte dier kade dat het verlengde van de Waohterstraat uitmaakt In de Mem van Toel tot dit ontwerp herinnert de Minister van Waterstaat enz de redenen die vooreerst geen voorstel kunnen doen verwachten voor de uilvoering van het indertgd door Ged Siaten van Noord en Zuid Holland ontworpen plan voor verbetering van den waterweg van Amsterdam naar Botterdam Inlusschen ligt eene geheele afsluiting van dien waterweg onvermgdelgk in het verschiet indien niet spoedig op afdoende wijze daarin wordt voorzien Dientengevolge is thans een plan ontworpen v6or eene nieuwe sluis met verbindingskanaal van den Hollandschen IJsel naar de Gouwe met handhaving der algemeene beginselen die aan een deugdelgken waterweg van zoo groote beteekenis als die tustchen Arasterdam en Rotterdam ten grondslag moeten liggen zoodat deze werken als een begin van uitvoering van de verbetering van dien waterweg kunnen worden beschouwd Het nieuwe werk is ontworpen op afmetingen voor een waterweg als dezen ook met het oog op de defensievaartuigen vereischt Het kanaal is 1280 el lang eerst 682 el recht dan een hoog van 269 el straal 600 el en eindelgk weder 339 el recht De sluis zal ongeveer op dezelfde plaats komen welke het Oemeentebesinur van Gouda wenschl het kanaal nadert do bebouwde kom dier gemeente zoo dicht als in hft welbegrepen belang van Gouda mogelijk is met het oog op de ruimte die men voor de stichting van handelsinr clilingen dient te reservepren De Minister vertrouwt dat het thans voorgestelde plan geheel te gemoet komt aan de bezwaren van de zijde van Zuid Holl nd met het oog op de belangen van Gouda in het midden gebracht tegen het ontwerp van 1878 zonder te kort te doen aan wat door Noord Holland wordt verlangd Door de aanneming van dit pl a zal dat in de eerste plaats worde voorzien in eene behoefte die dringend voorziening cischl en tevens een begin van uilvoering gegeven kunnen wOiden aan de verbetering van den waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam op eene wijze waardoor geheel voldaan wordt aan wat door de beide bij de zaak bertokken provinciën wordt gewenschl Voor de voortzetting van het werk meent de Minister dan ook op de medewerkinu dier beide provinciën te mogen rekenen Zoodra de Staten dier proviuoièn htt besinit zullen hebben genomen waarbij zij zich tot het verstrekken der verlangde bijdragen voor ieder 1 600 000 in de kosten van aanleg en van jaarlijks ƒ 10 0 00 in die van onderhoud verbindeu zal door den Min het voorstel lot voortzetting worden gedaan Zoodra de StatenGeneraal omtrent het plan zelf zullen hebben beslist tal een vooritel worden gedaan om voor de uitvoering daarvan eene som op de begrootiiig uit Ie trekken Gedeputeerde Staten dezer provincie hebben bepaald dat de jacht op klein uild in deze provincie wordt gesloten op Zaterdag ileu SOsten December aanstiaude met zonsondergai met uitzondering van het vangen van hontsnippea taet laat waar of valAouoen dat blijft loegelatfc tot en met den 21slen Maart 1883 Bij de Dinsdag Ie s Hage ckouden verkiezing van een lid der Provinciale Statea vas Zuid Holland werden 942 stemnen nitgebroAit waarvan 6 van onwaarde het fetal geldige stemmen was dus 934 de volstrekte meerderbeid 489 Op den heer mr T L M H Borret werden 469 op den heer mn A Haakma van Roijen 407 op den jhr Gevaerts van Sitnonshaven 67 stemmen uitgebracht Er moet atzoo tusschen de beide eerstgenoemden een herstemming plaats hebben Eene kleine aanvulling op ons kort verslag over het gehouden examen der Sledelgke Muziekschool ga hier vooral aan de opgave van diegenen die een prgs of aanmoediging ontvingen In de eerste plaats herstellen wij eene vergissing Na afloop van de kindercantate het Onderhuis was het niet de Heer van Milligen maar de Heer Sprugt Voorzitter der Commissie die den Heer Hol toesprak waarop door deu Heer Hol in warme bewoordingen werd geantwoord die zijn gunstig oordeel over de school uitsprak en zoowel het bestuur dezer gemeente als alle belangstellenden aanspoorde deze zoo nuttige inrichting ruim te steunen Ook vergaten wg een oogenblik stil te staan bg enkele no van het programma b v van de zangno uo 4 a b en d tweede afdeeling ook de liederen van Rubinstein werden goed gezongen no 3 en 6 Allegro en Concert voor twee piano s Uit de eerste afdeeling herinneren wg aan no 7 9 en 10 Ën at wil gaarne hierbg zouden voegen is de vraag of het niet nuttig en noodig i bg de uitbreiding der school liever twee avonden Ie nemen voor het examen of wellicht zon het achterwege laten d r elementair klasse instrumentale veel aan tijd doen winnen Dit laatste ter overweging aan de Commissie Ie Zmgilasun a en 6 Prgzen L J Sparnaag A H Beusekamp A J Hoogenboom C G N de Vooys M J G Gonda C P Samsom B N M Grootêndorst P IJsselstein H Trijbits E Herman de Groot B Trijbits M J W Vetter J O L van Essen E S C Begeer A W H van Haeften Aanmoedigingen M N M van Straalen S van Crefeld A van Alderwerelt A B Dam C M J de Rugier Wennekei W J Fortuijn Drnogleever W IJssel de Schepper J A Dortland J T M Smelt 6 VV Brakel 2e Zangklmen a en b Prijzen C Smits O H Julius W J Hober M J Schim v d Loeff A S M Grootêndorst K de Bok J v d Klein A M O Maas H Hussem ü Rood G Schenk S Peeters J A Kiebêrt Aanmoedigingen A Smits A Korte C W V d Weg C Korte B van Crefeld A C Klem A van Dantzig M A van Zutphen H J Kederhorst M Hoogendijk 3e ZaHgklatu Prijzen C C Hoogenboom M W Kruisheer H G Burgersdijk A Steijl A Kruisheer K M van Zutphen J B van Es B J H Boers L v d Klein A A M de Lange J S E Straatman A M Kruit Aanmoedigingen C J J Boers J M Hemsing G J A Koobs A M Coster B J Begeer G Kok D V Leer J C van Vrtumingen J van Niel Schuuren 4e ZangklMie Prijzen J J Grootêndorst M A E Julius C E Stikker J 0 van Delden A P Kiebert Herasing 6e ZttugHaite Prijzen M A de Rngter A Steijl J A P G Klem J M Norlier Schim vau der Iioeff Bolo klatu Prijzen M Schulinit B van der Klein R van Crefeld J M Lnderus A H G Gabrg PiaHoHaut Onderwijzer van Milligen Prijzen M E A Julius E W Schollen H L Hemsing W Hemsing S Jonker J M Nortier A P Kicbêrt M A de Rugter C E Stik ker J S E Straatman J A P G Klem Aanmoedigingen E A Temminck J P Korteooever PiamokUuu Onderwijzer Arenlz D van Leer A Steijl A aumoedigingen H G Burgersdgk A Emeis IniinimeittBaliUuu C C Hoogenboora J M Hemsing M A van Zutphen R de Bok A B Eanlijn M Steijl W J Hubet 6 Scheuk A Steijl Aanmoedigingen J Jonker A Smits F C Lunenburg P Sieijl SciuUerijkiaue Prgs A de Jong Aanmoetligingeu Zwaneveld Rietveld Verkerk De uitreiking der prgzen zal plaats hebben in het Gebouw Arti Legi Vrijdag des namiddags tusRhen 12V en 1 uie Gisteren zgn alhier door de politie aangehouden H Dergengie C Bgisma en G Hoefnagel die zich hadden schuldig gemaakt aan bedelarij t eerste in gemeenschap Men meldt uit s Uoge Er schijoen bezwaren gerezen betreffende den verkoop van het paleis aan den Kneuterdgk aan Z K H den Prins van Oranje nieitegenstaande de gemeenteraad het bod van den Prins heeft aangenomen Zeer waartohgolgk zal van den verkoop niets komen Ook op den Ned Rhjjn spoorweg zijn de retouro kaarten in binnenverkeer afgegeven op 23 24 of 26 December a s voor den terugkeer geldig tot en met Woensdag 27 December d a v en die afgegeven op 30 of 31 December a s tot en met 2 Januari d n v Te Utrecht werd Maandag een buitengewone algemeene vergodering van het Pensioenverbond gehouden Vertegenwoordigd waren 16 afdeelingen vijf afd Arnhem Deventer Den Haag Hoorn eu Heerenveen ontbraken De vergadering was belegd lot bespreking van het rapport der staatscommissie over de pensioenqnnesiie ten gevolge van etn belofte door het bestuur op de laatste vergadering te s Bosch gedaan dat zulk een vergadering zou plaats hebben l e Voorzitter deefde een schrijven mede van den heer van Meurs die de vergodering niet kon bijwonen maar aanraadde tegen hel wetsontwerp der Staatscommissie geenerlei opposilie te voeren ook al zou men het een of ander er in gewijzigd willen zien Vervolgens had er een uitvoerige discussie plaats over hel al of met raadzame om het rapport te bespreken in welke discussie verschillende sprekers ton bezwaren bekeuil mankten Daarna werd in l meeu overleg met het hoofdbestuur het volgende besluit in omvraag gebracht eu aangenomen