Goudsche Courant, vrijdag 22 december 1882

MABETBEBICHTEir Gouda 21 December 1882 In granen ging heden wemig om Voor gerijf werd de beste Zeeuwsche Tarwe verkocht tot ƒ 10 50 mindere en goede Poldertarwe bracht 9 B0a 10 op afwijkende ƒ 9 26 en lager Rogge in drooge kwaliteit van 6 50 l f 7 Wintergersl 5 50 a f 6 25 Zomergerst ƒ 5 a ƒ 5 60 Haver in ligte kwaliteit 3 B0 a ƒ 8 75 zware ƒ 4 20 i f 4 40 Hennepzaad buitenlandsch ƒ 7 75 a ƒ 8 inlandsch 10 50 De veemarkt met gewonen aanvoer de handel in alles vlug vette varkens van 25 a 29 cl varkens geschikt voor Londen van 22 a 24 cis per half kilog magere varkens en biggen vlug biggen ƒ 0 90 ƒ 1 80 per week schapen inferieure kwaliteit aanI gevoerd traag te verkoopen Kaas aangevoerd 25 partijen handel vlug van ƒ 27 a ƒ 32 Noordhollandsohe f 34 ü ƒ 36 Goeboter ƒ 1 25 a ƒ 1 35 Welbeter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Burgerlijke Stand OEBOBGM 18 Dtc Geertrui WiUemina ouden D van Kleeff en J Scbooaderwoerd Cornelis Johannes onders C de Jong en A de bruyo Cecilia Dorothea ouders J A van l een eu en i M van DuiJD Johanna Maria Dodera L Nieveld en J SVilschnt 19 Wilhelmina Maria oudere P van Hofwegen en H J van Let 20 Neeltje onders F van Utrecht en A M Smit Neeltje Clasina oudera C van Harten en D den £ del OVERLEDEN i 30 Dec C A de Jong 3 m A Nienwerkerh hoiavr vao b A Lana 65 j GEHUWD 20 Dec i Verburg en P Snel ADVERTENTIËN Heden werd ons eene Dochter geboren Mr D N BROUWER L W M BROUWERVAN OLDKNBOKeB Gouda 20 December 1882 Yoor de menigvuldige bewflzen van deelneming ontTangeb b het overlgden onzer I geliefde Moeder en Behuwdmoeder betnigen wq by deze onzen hartelgken dank J S KOOREVAAR O A KOOREVAAR A VAN ÜVEN Qouda 22 December 1882 De ondergeteekenden brengen onder dankbetuiging ter kennis van de belangstellende contribnanten dat aan de Hoofd Commissie der Vereeniging tot voortdurende ondertteuning der nagelatene betrekkingen van Katwijktche en Noordwijhche vütchers werd toegezonden Netto bedrag der jaarl contributiën ƒ 56 I Bgzondere giften 5 2 50 2 50 10 I Totaal de harten der ouders omgaat wanneer zij zich voorbereiden om zooveel mogelijk de wenschen hunner kinderen te bevredigen Welk een vreugde op 24 December zoowel voor kinderen als ouders en niet het minst voor de moeders zulk een dag is slechts bij een Kerstfeest mogelijk zoaals dit iu Duitschland wordt gevierd Buitenlandsch Overzicht 1 De buitengewone begrooting heeft in de Fransche kamer van afgevaardigden aan den heer Héri sou minister van openbare werken gelegenheid gegeven lol het uitspreken eener belacgwekkende rede waarin hij vooreerst het plan van den heer Preycinet zooals hel in 1879 werd ontworpen onderzocht vervo geus den legenwoordigen stand der werken naging om daaruil de gevolgtrekking te maken welke maatregelen er voor de toekomst te nemen zijn De negen milliarden di voor de begroeting van al de werken door het genoemde plau beoogd noodig zijn hebben de vijanden van den republiek gretig aangewend om het crediet van den staat in wantrouwen te brengen doch de minister merkte op dal anderhalf I milliard reeds is gestort en dal ééu milliard en laste der spoorwegmaatschappijen komt Van de overblijvende zes zgn vier milliarden voor de spoorwegen Wat den legenwoordigen toestand aangaat I het crediet van 289 millioen voor de buitengewone begrooting moet gehandhaafd orden want nog 114 lijnen waaraan men begonnen is moeten worden afgemaakt Deze rede krachtig ondersteund door de heeren Sardl Carnol en den rapporteur E bot heeft het gewenschie gevolg gehad want de bu tengewone begrooting is met bijna algeraeene stemmen I aangenomen De Fransche dagbladen zijn zeer ingenomen met de benoeming van lord Derby lot minister van koloniën in het Brilsche kabinet Tusschen Frankrijk en Engeland z gen zij kan geen ernstig verschil ontstaan dan alleen over de koloniale quaestie en nu heeft getgk men weet lord Derby dezer dagen te Manchester verklaard dat de uitbreiding van I Frankrijke koloniën geenszins nadeelig voor Engeland zou zijn Evenzeer betoogde hij dal Groot Britannië niet daadwerkelijk legen de handelingen van Frankrijk ten opzichte van Madagascar behoorde op te komen Het karakter hel verleden en de welbej kende opiniën van lord Derby zijn vaste waarborgen dat hij deze decklieelden niet zal prgs geven De Fransche Senaat is thans aan de begrootingadiscussie een groot gwleelte van de gisteren ge houden tilling werd ingeoomeu door de redevoering van Lëon Say die meende dat alles goed zou gaan wanneer men slechts voorzichtig was met het aanleggen van openbare werken De begrootingsoommissie der Kamer keurde iolutschen hel crediet van 23 millioen voor Tunis goed De Pruisische Kamer heeft debat gevoerd over de meermalen genoemde afschaffing van de vier laagste klassen der inkomsten belasting Het is daaruit gebleken dat de meerderheiil niet de vier I maar de twee laagste wil opheffen in dien geest spraken de heeren von Sohorleiner Alsi eu Meyer Volgens dize maatregel zonde er van hen wier inkomen 900 maik niel te boven gaat geen belasting worden geheven zoodat drie millioen belastingschuldigen er wel bij zouden varen Op voorstel van den heer von Bennigsen is het wetsontwerp in handen gesteld van eene commissie van 21 leden Voor hel financieel gedeelte der Itniinansche Staalsbcgrooling zal het volgend jaar van groot gewicht zijn Niel minder dan drie hoogsibelangrijke maatregelen zullen dan tot uitvoering wurdeu gebracht namelijk de afschaffing van den gedwongen koers de geheele opheffing der belasting op het gemaal en de overneming van het labaksmonopoUe door den Slaat De minister van financiën Hel tich in een vergadering der begrootingscommissie uit over de begrooting van 1884 hij geloofde dal er een totaal defioit zou tijn van zeven millioen dat tengevolge van amortisatie wederom iu een overschot van drie millioen tal veranderen Zeker is dit deficit weinig voor eene begrooting van anderhalf milliard Aan de Time wordt uit Philndelpbia geseind dal betrouwbare Washiugtonsche berichten inhouden dat de aanneming van het ontwtrp tol herzienii g Ier inkomende reehlen door hel Congres waarschijnlijk ia WeWxWgÏÏWTxW Hel BÜREA U van den BURGERLIJKEN STAND zul op Maandag den 25 December 1882 Ie Kerstdag van lies voormiildngs half Hen tft des namiddags half een ure geopend ziju tol het doe van aangiften van geboorte en overlijden Gondii den 21 December 1882 De Ambtenaar van den Burgerlijken Stan VAN BERGEN IJZKNDOORN ƒ 66 M A G VORSTMAN A SCHONEVELD v d CLOET H IJS8EL DE SCHEPPER By de ondergeteekende zgn met het KERSTFEEST en OUDEJAARSAVOND en verder gedurende de winter verkrggbaar met krenten sukade eü zure appelen Beattllingen worden vriendeiyk Troegtgdig ingewacht bij Vrouw MENET Achter de Vischmarkt KÖ AEPELIEiS T¥oLM S Cigaretten tegen Asthma Prgs per Étni 80 en 50 Cents j SALMlAïTlPASTILLES oplossend en verzachtend bij Hoest en Verkoudheid Prijs per flesohje 20 Cent I V ft ggbaar bg de meeste Apoth en Dro 7 KRAEPELIEN HOLM s Apoth te ZeUt De vergadering besluite het Hoofdbestonr nit te noodigen dat het lich wende tot de Kegeering ec de Staten Generaal en krachtig aandrioge dat door haar naar aanleiding van het Rapport der Staatacomraiitie het noodige worde gedaan tot het tot stand brengen van een wet gegrond op de beginselen neergelegd iu het bedoeld rapport dier oommissie waarmede het Verbond tich in het algemeen rereenigt Te Utrecht had Zondag l de jaarlyksohe algemeene vergadering plaats van het Nederlandsoh gymnastiekreibond Uit het verslag door deu secretaris uitgebracht bleek dat het verbond bestaat nit 61 vertenigingen met 3773 l den Het bntuur heeft lich met een adres gewend tot de hooge regeering venoekende dat geeue candidaten tot de acteexamens zullen worden toegelaten die niet de noodige praotisohe opleiding tot het geven van gyran ondrrwgs hebben genoten Voorts werd daarb geweien op de noodzakelijkheid var de stichting eener normnalschool voor onderwijzers of van ondersteuning der bestaande kweekscholen door toevoeging van theoretische en praotische inrioht ng De penningmeester behandelde daarna de geldmiddelen en al moest hy weder over het afgeloopen jaiir een tekort van ruim ƒ 400 oonsiWeeren verblijdend was hel dat hg eene begrooting voor het volgend jaar kon indienen die als zij lukte het volgend jaar een batig saldo van ƒ 120 zou opleveren Op de ten ïorigen jare uitgeschreven prijsvraag waren slechts 2 antwoorden ingekomen die volgens het oordeel der oommissie onvoldotnde waren om voor bekrooning in aanmerking te komen Toch wilde men aan den schrijver van het antwoord onder het motto Goed heil eene eervolle verHiclding en ƒ 50 toekennen als aanmoediging voor het naar torm en inhoud zoo keurige werk De volgeade vergadering wordt weSr te Utrecht gehouden Staten Generaal Twkedz Kamer Zittingen van 19 en 20 December In de zitting van Dinsdag is hel hoofdstuk Financiën aangenomen roet 66 tegen 7 stemmen na bespreking van de staatsloterij die tot geen resultaat leidde en nadat de motie Donner was uitgesteld om uit te spreken dat de toepassing va art 168 der grondwet tot onbillijkheden leidde De ilfdaramiug van het Slaak zal in 1883 aanvangen De behandMiliig van hoofdstuk Oorlog is aangevangen In de titling van gisteren ziju de dlscassién over het hoofdstuk Oorlog voortgezet De heer Seret oritiseerde de maatregelen van den Minister tol verbetering der kader quaeslie De heer van Baar wilde de verdediging inrichten overeenkomstig oiiie krachten De heer Kool keurde de maatregelen des Ministers omtrent de kader quaestie goed en drong even als de heer Heydenrijok aan op behartiging der weuschen geuit in het adres der Vereeuiging van onderofficieren omtrent het pensioeu De heer Fabius drong aan op meer zorg voor het werkliedenkader en voor de miliciens eu kwam tegen overreding van militairen tot vaccinatie op De heer van der Schrieck beweerde dat de leiding van den soldaat in de kazerne afhangt van het toezicht De heer Heydenrijck wilde spoedige regeling der defensit de heerea van Nispen en Oorver Hooft wezen er op dat bezuiniging ook niet door liberale Ministers is betracht De heer W ybenga zou tegen de begrooting stemmen Wegens hel hooge eindcijfer In de gisterenavond gehouden zitting heeft de heer Virnly den Minister eenige vragen gesteld betr hetgeen er dezen zomer geschied is in het kamp van Milligen en twijfel geopperd of de Koning bevoegd is builen den Minister van Oorlog om bevelen te geven looals geschied is De Minister meende dat de eerbied aan Z M den Koning verschuldigd meebrengt dat oefeningen in tegenwoordigheid des Konings gehouden geschieden overeenkomstig zijne betelen De begrooting van oorlog is daarop aangenomen met 39 tegen 26 stemmen Heden was aan de orde hel hoofstuk Waterstaat De Staalteonrant meldt thans officieel dat deKouverneur van Aljeh de heer Pruys van derHoeven eervol is onUlagen eu gepensioneerd envervangen door den resident van Palembang denheer Tobias De heer P F Lagiig Tobias die volgens hel boveuslaand bericht tot öonverneur van Aljeh en Onderhoorigheden is benoemd is een Indisch hoofdamblennar van erkende bekwaamheid en lakt Al resident van Palembang heeft hij eenigen lijd geleden met veel handigheid de samenzwering van een groot ani lal aanhangeis van den ouden Sultan ontdekt en verijdeld terwyl hij ook vroeger als as iistenttesident van Btnkoelen herhaaldelijk blijken heeft gegeven an goed met de bevolking te kunnen omgaan Benkoelen is altijd een moeilijk gewest gelreest en evenals zgn voorganger Prays v d Hoeven aldaar onderscheidde de heer Tobias zich zeer in de wUze waarop hq in moeilyke omstandigheden met kraoht en spoed wist te handelen in kalme tijden voor de stoffelijke belangen van zga gewest wist te torgen De heer Laging Tobias is vroeger zelf officier gelreest wellicht dat hq er in slagen cal om een go e verstandhouding tusschen het civiel bestuur in Aljeh en de groote legermacht aldaar tot stand te brengen Toch zal ook hg te worstelen hebben met de groote moeilijkheden die aan het thans gevolgd régime noodzakelqk verbonden zijn moeilijkbeden die de heer Pruga van der Hoeven hoe uitstekend zgn hoedanigheden overigens als civiel ambtenaar ook mogen zgn niet heeft kunnen overwilinen pf de verandering van personen de noodzakelgkbeid van verandering ran stelsel zal voorkomen zal de uilkomst moeten leeren Zoo iemand der civiele bomdambteuaren in Indié met het thans bestaand ste lsel slagen kan dan ia het zeker de heer Laging Tobias maar of hij er mede slagen zal is nog een open vraag f i i be MM Cl verheugt zich dat ten minste 12 iberalen door tegen de begroeiing van binnenl zaken e stemmen den minister te kennen gegeven hebben dat de eer van lot de liberale partg Ie behaoren niet te vereenigen is met twgfel aan het beginsel dei openbare school met en in de toekomst voor aderland De Midd Ct vraagt wat men zeggen zon van een staatsman die verklaarde als miniser moet ik den persoonlijken eigendom beschermen matir mijn ideaal is de commnne De toekomst wahrin goed volksonderwijs verwacht kan worden van de particuliere krachten gelijkt niet meer op den oektand van Nederland in 1882 dan een wijs en eoiitvaardig bestuur naar communistische begrippen gelijkt op de aardsche hel die de geestverwanten au Louise Michel in 1871 te Fargs geschapen hebben Walk een onuitroeibaar kwaad het schoolverzuim is loi er aanhoudend met huisbezoek en belooningeu met er de voorwaarde van bedeeling aan te verbinden en door allerlei andere lok en dwangmiddelen tegen gestreden moet worden hoe het desniettemin onmoI elijk blgft sommige onders Ie overtuigen dat huu Eiadel n niet minder onderwgs noodig hebben dan voedsel uat alles is eene waarheid waarvan de bijzondere onderwijzers niet minder overtuigd zijn dan e openbare In welk een ellendigen toestand het olksonderwijs verkeerde toen het aan de vrije bemotiing der ingezetenen was overgelaten heeft de ett hiedeuis iu ons laad er elders overtuigend geeeld Welk een aandrang eu een moeite er noodig s bm de particulieren over te halen uit hunne beurzen j ooveel af te staan als noodig is tot het in stand oilden van goede scholen niet alleen voor hun liinueren maar ook voor die der armen dat weten de vrienden van het bijzonder onderwijs door een jaaHijks terugkeerende ondervinding waarover wij liberalen nauwelijks kunnen mcdespreken Hoe de lodge eischen aan de openbare scholen gesteld de igiondere scholen noodzaken ze op zijde te streven liod dus door dien wedijver de verheffing en de verspreiding van het onderwijs iu l algemeen bevoiuerd wordt dat leeren ons de klachten der bijzoiJdere onderwijzers overvloedig En met dit alles odr oogeu met de diensten die de openbare school leiigst aan den eenen en hare onmisbaarheid aan den anderen kant komt de minister van onderwijs ons vertellkn dat hü eigenlijk wèl zoo liefde geheele openbare chpol aan kant zag gezel I Indien dat een ideaal s dan behoort hel lot die der ideologen zooals aboleon I die denkers noemde welke alle zaken 1 het afgetrokkene buiten eenig verband tot de weJkelijkheid beschouwen De Eedaotie van De Echo deelt mede aan hen lie belang hebben bij den door haar uilgeschreven Selsten Nalionalen Wedstrijd ter bevordering van Cupslzin dat de Tentoonstelling der ingekomen Werkstukken tal plaats hebben van Zondag 21 tol Zateria 30 December in het perceel No 550 op den Siilgel bij de Vgzelstraat te Amsterdam van des vddrmiddags 11 ure tot s namiddags Sure be toegang is vrij voor heu die zich ten kantore vai genoemde redactie een toegangsbewijs hebben voorzien waartoe op Vrijdag en Zalerdsg a s de geegknheid zal worden geboden pen 8den dezer was het 50 jaren geleden dat op ie citadel van Antwerpen de generaal M D Graaf vail Limburg Slirum destijds Ie luitenant der genie iet linkerbeen verloor Bg eene poging tol blussching vat het groote voorraad magazijn dat s namiddags ten 4 ure in brand was geschoten werd hij door eei granaat zoo ernstig aan dat been gekwetst dat het moest worden afgezet n weerwil von dat verlies heeft de heer v L leeds zijne militaire diensten blijven verrichten Met zijn houten been reed hg te paard klom op de I hoogste ladders liep langs dakgoten sprong op de borstweringen over de breedste schietgaten heen en ia nog een uitstekend zwemmer Een Eogelschman die eenige jaren gelegen hem te Scheveuiugen zag zwemmen riep in vervoering uit Hoe jammer dat die man generaal is hg zou ic Engeland schatten kunnen verdienen De generaal van Slirum was in 1870 commandant van de Nieuwe Hollandsohe waterlinie van 1872 73 Minister van oorlog en is zooalt bekend is nog steeds de dappere strijder tegen de dienstvervanging bij de militie De heer J N Wiersma vroeger zendeling thans hulpprediker in de Minahassa op Celebes heeft sedert jaren bij zijn toespraken tot de inlanders ziju kracht gezocht in vertellen Buur Joapik van Cremer de Frambozen van Schmidt Nathan der Weise en vele andere verhalen strekken dan lot opheldering van de teksten die hij behandelt Mocht iemand vinden zoo zegt hü in zijn jaarverslag opgenomen in het weekblad De Henormnj dat die vei halen ten slotte toch tullen gaan tegenataaa dan kent hij de kracht nog niet die er in het verhaal gelegen is vooral voor een Oostersch volk Als er iels is zoo gaat hij voort dat de menachen hier nog meer aantrekt dan vertellen dan zijn het de tooneetvoortlellingen die eens in het jaar gegeven worden Dit jaar gaven wij in de nieuwe ruime kerk te Liwoetoeng Het Pauwenveerke door mij tot een Maleisoh looneelstok ooKcwerkt Mijn leerlingen speelden zeer aardig en het was een genot al die menacheu daar zoo stralend van vreugd te zien zitten Natuurlijk dat hel bij dit feest aan stichtelijke woorden niet ontbreekt Immers wij vieren eerst ons kerkelijk feest waar een tiental voorgangers het woord voeren Men meene echter niet dat men deze komedie als eeu tegenstelling van het kerkgaan Iwiohouwl inlefjeadeel het is er een voortzetting van Het voornemen bestaat om een biyk an hulde te brengen aan het Indisch leger In verband daarmede wordt in eene advertentie van het N d D gevraagd de photographieën van de officieren die hebben deelgenomen aan de expeditie tegen Samalangan met name van de haeren Kellernian Krijger Granipré Molière Broker en van Heukelom Onder den titel Het Kerstfeest in Doilschland leest men van de hand eens parlic corresp vsn het Handehhlad het volgende Er zijn slechts weinig volken die op een feest kunnen wijzen zoo algemeen als hel Kertlfeeit in Duilschlaud Ten onrechte vergelgken wij Nederlanders het Duitsohe Kerstfeest met ons feest ter eere van St Nioolaas Ik wil daarmede niet leggen dat ons Decemberfeest niet veel schoont biedt maar zooveel poëzie als met het Duitsehe Kerstfeest gepaard gaat is er in St Nioolaas niel Ie vinden Men moet een Kerstfeest bijwonen niet alleen om hel te kunnen beoordeelen maar ook om het te leeren waardeeren en het is juist de tijd y66x bet Kerstfeest die een gunstige gelegenheid tot het maken van bespiegelingen hierover aanbiedt Wie nu ongeveer 10 dagen viSór het groote feest Berlijn bezoekt staat verbaasd over de ontzaglijke massa s sparreboomen die aan de hoeken tan nagenoeg alle straten en op de ruime pleinen der stad zijn opgestapeld Onwillekeurig vraagt men zich af hoe het mogelijk is dal al die hoornen nog keepers vinden maar indien men nagaat dat ook de armste werkman zoo goed als de hoogstzeploatste persoon zijn woning met een Kerstboom looit en men dnnrbij iu aanmerking neemt dat Berlijn meer dan een millloen inwoners telt dan komt men vanzelf tot het besluit dat er in December ter bevrediging van de j roole vraag naar dit handelsartikel heel wat sparren noodig zijn Ta er behoort inderdaad veel toe en toch wordt er aan de ontzaglijke navraag voldaan Ik zag heden honderden stapelplaatsen van die sparrenboomen niet zelden bestaande uil 200 stuks Waaronder er waren van de schoonste soort De straten krioelden van waudeUars en men mag gerust aannemen dat daarvan zeker ten tiende alleen uitging met het doel om zich een kerstboom aan te sohaffen De werkmansvrouw spaarde reedt maanden vooruit om ook haren kinderen dit onschuldig genot zij bet dan ook op nog zoo bescheidene wijze Ie kunnen verschaffen Ginds slaat eene vrouw voor een van die vele stapelplaatsen met den koopman over den prijs Ie onderhandelen Eeu grooleu boom kan zij zich niet aanschaffen dat kan de brnin niet trekken Meer dan 50 pfennig mag zij er niet voor besteden en na lang dingen gelukt het haar eindelijk den koopman te vermurwen Met een gezicht stralende van genot verwijdert zij zich met haar schat die bestemd is om den kinderen op 24 December een aaugenamen en nuttigen avond Ie bezorgen Zij verhaast hare lohreden om toch vooral thnii te ign voordat de kinderen uit school komeh want zij mogen den boom niet zien voordat de gedenkwaardige avond is aangebroken Wij zullen die vrouw op weg naar huis niet verder volgen maar liever eens onbescheiden tijn en hel gesprek afluistereb dat de boomenkoopman heeft aangeknoopt met een heer van een deftig uiterlijk die op een eerbiedigen atstaiid gevolgd I wordt door een livereibediende Ook hij ouder 1 bandelt met den koopman over den aankoop van ten boom Naar hel scl ijnt vindt hij er geen mooi geuoeg want hg wil het mooiste hebben wat er te krijgen is Eln lelijk echter schijnt hij lot de overtuiging te komen dal hij bü een anderen koopman al even raoeielijk iets naar zijne keuze zal kunnen krggen en besluit om den mooisten par dien de koopman heeft naar zijne woning te doen brengen De knecht krijgt een wenk en ontvangt uil handen van den koopman een prachtexemplaar Wat betaalde die welgestelde deftige man Wij welen het niet maar zooveel is zeker dat er goud tassehen zijne vingers schitterde zon er dal de koopman aanstalten maakte om zilver terug te geven Uoor den buigenden koopman begeleid keen ook de rijke man mei den voor zijne kin 1 deren behaalden buit naar zgn paleis terug Wellicht zal iemand er raij van verdenken dat I ik maar een verhaaltje opdisch dat alleen in mijne verbeelding bestaai neen het zijn werkelijk beelden uit hel leven vol heerlijke poëzie omdat men er uil ziet dat in de lagere zoowel als in de hoogere kringen de ouders telven voor de voorbereiding van het huiselijke feest zorgdragen Maar met de aanschaffing van den boom begint eigenlijk het huiselijke tafereel Den kerstboom door vreemde handen ie doen versieren zou mei ontheiliging gelijk staan Ook hier zijn het wéér de oaiiers die perioonlijk de hand aan het werk tlaan om telven het begonnen werk te voleindigen Nu worden avond aan avond groote hoeveelheden goud en zilver papier tusschen de schaar gebracht om tooh te torgen dat de boom op den gedenkwaardigen arond dan zoo noodigen schittereuden glans niet mist i Kt zelfs geen der bedienden mag zich met hel in onle maken van den boom bemoeien Ook 10 het keiterlijk paleis wordt dat niet geduld Bij den Keizer ii de Kerstavond even goedeen huiselijk feest iu deh waren zin dis woords Dan vertamelt de grijze monarch zijne geheele familie om zich heen met inbegrip van de kinderentot de niel hoSahige toe Dan is hel voor dengrijsaard een avond v i onverdeeld genot Zelfdeelt de Keizer aan alleti die hem dagelgks omringen persoonlijk de hdn loegedaohle geschenkenuit die liij ook alle in persoon in de verschillendemagazijnen lijner reiidenlie heeft uitgezocht Zooik kan d w z indien ik de daartoe noodigegegevens kan maohtig éordeu lal ik van het Kerstfeest in het Keizerfijk paleis eene uitvoerige beschrijving geren Van de hoogte daal ik dan tot de diepte af Zooals vanzelf spreekt Jijn er in eene stad als Berlijn ontzettend veel armen Er wordt daar meer gebrek geleden dan in l leinere steden en het ligt voor de hand dat er ouder die omstandigheden huisgezinnen zijn die vani het genot van den kerstboom verstoken zouden blijven Er zgn armen die met den besten wil niet kunnen sparen omdat wat zij verdienen nauwelgks t ereikeod is om den honger te stillen Maar ook tg bigven niet zonder kerstboom Naarmate de 24tte December nadert wordt voor den koopman de kant jm de overgebleven exemplaren aan den man te brengen kleiner en dan verlaat hij het terrein evenals een kapitein zgn schip terwgl hij de over ebleven onverkochte exemplaren overlaat aan hen die niet in staat waren er een te koopen Het behliefl wel geen betoog dat bg die armen geen groot aantal lichten op den boom schitteren doch dit doet minder ter zake tij hebben een kerstboom en dit is hun voor het oogenblik genoeg De hoofdpersonen vah het Kerstfeeet heb ik echter lol uu vergelen Dit zijn zeker wel de kinderen voor wie al die oebereidseleii hoofdzakelijk worden gemaakt Ik ze hoofdzakelijk omdat in die gezinnen waar de kinderen de kinderschoenen zijn ontwassen de kerstboom doorgaans ook niet ontbreekt De kinderen dan ja wat zal men er van zeggen is het wonder dat de Weinachtsbaura en het Chrisll indohen dat den boom voor hen opricht reeds weken vooruit hunne gedachten ja wij kunnen er gerust bijvoegen ook hnn droomen geheel in beslag neemt Hoe menig schilder heeft niet reeds gepoogd om die kinderlijke droombeelden op het doek te brengen De lezeressen en lezersi van dll opstel die zjelven kinderen hebben welen het besl wat er in eeu kiuderhart omgaat wanneei er groote voor hen aan geniime gebeurtenissen in het vooruitzicht zijn Maar ook zij gevoelen het best wat er in die dagen in