Goudsche Courant, vrijdag 22 december 1882

Verschillende soorten ORSERANSEN voorhanden bij RAAIJMAAIIERS Haven 17 SPAARBANK TE GOUDA Aan belangfhebbenden wordt bericht dat de gewone Maandagf zittingf den 2ö dezer vervalt en daarom op 23 dezer g elegfenheid wordt gpegfeven ZOOWEL TOT TERÜGO TVAI GST als inbrengf van geelden I amens het Bestuur KIST Voorzitter RUIJTER Secretaris N9 S861 Zondag U December 1883 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken m VOLIE HOVEN S STOUT onderscheidt zich dooraiangenamen smaak WORDT DOOR TAL VAN ClEKEESKliAIDICIEN AANBEVOLEN weeens rgkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon Hollandsch Bier vennengd ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank De nu reeds jfevestlgde gunstige reptatlen levert het beste bew s dat bovengenoemde biersoort geschikt is om liet buitenlandsche fabriekaat te rervangen A TiThI in concurrentie met Engelsche fabriekaten tegen veel lageren prgs Prlncesse en Bruine Bieren qualiteiten jn AzlJn in onderscheidene prgzen Bierbrouwerij en Azijmakerij BE GEKROONDE VALK AIHSTERDAIII DORDRECHT in onderscheidene BordeauxAzyu Kruiden Azijn Dragon en Tusschen den Raad van de gemeente Groningen en den Minister van biniienlandsche taken beslaat een cgnllict ter take van benoemingen van onderwijzers aan gemeentelijke scholen Sommige leden van den raad meenen niet grondig genoeg over de geschiktheid vnn de cnndidalen door den districtsschooloptiener op een voordraoht geplaatst te kunnen oordeelen als by de voordrachten niet ook worden dan gedekt overifgd de noodige bewgsitukken De schoolopziener i vau December De COMMISSARISSEN van de HÜLPBANK alhier maken bekend dat zg krachtens machtiging van het Departement Gonda der Mantschappfl TOT NDT VAN T ALGEMEEN op Donderdag den 28 December a 8 des namiddags ten S j ure in hun gewoon Vergaderlokaal in het GASTHnis zullen overgaan tot de VIXLOTING van TWEE AANDEELEN De Houders der Aandeden worden uitge noodigd by deze Uitloting tegenwoordig te zgn Van de uitgeloten Nummers zal opgave worden gedaan aan hen die als de houders van die Nummers bekend z n Gouda 21 December 1882 Commissarissen voornoemd J FORTÜIJN DROOGLEEVER Voorzitter D RUIJTEB SecreUirU Stads Muziekschool te GOUDA Il rS€HBlJVII G van LEERLINGEN voor die School en van ELÈ VES voor het Muziekkorps der dd Schutterfl op ZATERDAG 23 DEC e k des namiddags van 1 3 uur in het gebouw Arti Legi Ouders en Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geene Kinderen op de Muziekschool worden toegelaten vóór de volgende inschrijving welke in de maand December 1883 zal worden gehouden Namens de Commissie van Toezicht De Secretaris F HARTING Gouda 15 Dec 1882 Een gehuwd PERSOON eenige dagen in de week disponibel hebbende wenschte die nuttig te besteden met SCmiJPWERK hetzg aan huis of op een Kantoor Adres onder No 778 aan h t Bureau Goudsche Courant Ie Qualiteit PAARDENHOOI in pakken van 100 Kilo ƒ 4 50 Los hooi bjj 500 Kilo ƒ 20 GOUDA Gebrs BLOM Haarbalsem of Eau philooome kan het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen te voorkomen In flacons a 45 en 90 cents Eau capillaire de quinine In flacons 6Q ets en 1 Anatherin mondwater flacon 75 cents Eau deBotot In flacons a 75 ets en 1 25 Salloylzuur mondwater In flacons a 75 cU en 1 25 ets Salicylzuur tandpoeder per doos 60 ets Engelsobe Tandpoeder In elegante dozen a 25 en 45 cents Te bekomen Gouda J C ZELDENRIJK L SCHENK H voN GIMBOBN Emmerik ADVEKTE TIE1 I in tiïle Sinnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A BBiNkHAN te Go da Fl 1000 Eene hoogst gewichtige uitvinding heeft de Scheikundige Doctor LEFRIES gedaan Dezelve bestaat in een Ehateroogen Iinctuur welke binnen 3 dagen zonder de geringste p n ieder Eksteroog met den wortel voorgoed verwfldert waarvoor de uitvinder voor zóóver garandeert dat hü een ieder die na bet gebruik dezer Tinctuur nog Eksteroogen heeft eene premie van Fl 1000 contant uitbetaalt Met recht kan dan ook beweerd worden dat dit het eenige middel is dat met gunstig gevolg kan worden aangewend Prfls per flacon inclusief Penseel en gebruiksaanwgzing Fl 1 Te verkrggen in de bekende Depots en bg den uitvinder Doctor LEI BIES Motterdam 44 WESTZEEDIJK 44 Zeker middel TEGEN ALLE Rhumatische Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspijn Kies gn Verstgving in deleden Inidziekte enz verkrggbaar te Gouda Wed Bosmak Alphen L Vahossiaü Zn Bodegraven P Veesi OOT Boskoop J GOÜ0KADB P LOOMAN Harmdên W G Kübvebs Hazerswoude 3 Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater J LiBïLANn Waarder Boothooen Woerden Gebr Pfenning Woubrugge A df Wilde Zegwaard A Hekkeu I AANDOENINGEN I III Men gelieve attent tete zjjn dat de Waldwolartikelen van een bruinekleur zgn als zijnde bereid uit de vezelen der Den naalden Aanvraag om Dépót bij M J 0 HAM te Utrecht ABSHAUBBIN S OF Antl Rhomatische Watten genezen ontwijfelbaar alle Ijjders aan maackramp jicht hoofd en schouderpgn of welke kwalen meer van rhamatischen aard en door koude ontstaan Veronderde Rhumatiek verdwgnt allengs door het gebrnik dezer Watten alsof het nimmer bestaan bad Men zorge vooral dat men de ECHTE bekomen welke te verkrggen zgn aan het Hoofddepot bg A BREETVELT Az te Delft De prgs is 30 et per pakje Verder te bekomen bg He de Wed Bosman Gouda W F J denUyl Sohooüh A Prins Zerenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle r A 6 van Deth jC B Verheul Ondewaler A Bos Berkel J var Dorp Zoelermeei A Kanling Alphen J B E C Sohlattmao Bodegraven K Oosterling Haastrecht S V d KraBV Bleiiw jk Iw d G WÏlhelmus Woerden BEWAAR VOORAL DEZE ADVERTENTIE Geen grootspraak Weder 4 Getuigschriften ontvangen èff 788 wegens hergroei of kleuring van Hoofdhaar AFSCHRITF De firma THEOPHILB Gelieve mg tegen rembours tot Station BeekElsloo te doen geworden Si flacons Ontwlk kelingsBalsem tot hergroei van Hoofdhaar Het is 2 jaar geleden toen heb ik ook 2 flacons van UEd ontvangen Zeer tevreden over de uitwerking van uw preparaat zoo zal ik de flrma bg een ieder aanbevelen Wil u dit publiek maken zoo heb ik er vrede mede Neerbeek Met achtitw 7 Juni 1882 A JANSEN Uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale Plekken Pijn in de Scliedelhuld Haar of Baardworm Huidzeer vroegtijdig Grijs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den HaarOntwikkelings Balsem Binnen korten tgd verkrggt de behaarde huid hare vorige groeikracht en glinsterende schoonheid weder 2 de flacon Franco aanvraag tegen postwissel 42 postzegels of rembours bg de flrma THEOPHILB in Parfumeriën Frederikaplein No 3ti Amsterdam NB Ek bestaan geen Depots Met 1 Januari begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvang en de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 28 December 1S 2 De Gemeenteraad van s Oravenhage heeft be noomd tot Uerasr in de Hoogduitsche taal rn letterkunde aan de Hoofere BurKerschool Toor jongens den heer A L Schmidt Jr leerasr aan de Rgks Hoofere Burgcrscboal en bet atedelqk progymnaslum alhier Zondag ji waren de leden van het Zieken en Wednweufonds Pro ideutia In hun Gebouw opgeroepen ter bijwoning iler S jaaryergadering Uit het verslag van den SFcreiaris Boek houder blerk het lolgende Uet ledental bedraagt 361 De Ontvangsten hadden bedragen ƒ 3426 99 3070 68 Uitgaieu 358 31 417 29 Buiig Saldo In Vas Ao Po De doch van Totaal iu kat 773 60 ahrtdrnde Bealunrders werden allen kerkoten in de taoatnre ontstaan door het bedanken J A de Peer werd gekown P A Lobach Een der drie personen die naar w i roeg r mededeelden in drn loop dewr week voor bedelarg alhier lijn aangehouden bad een ralichcn naam opgegeven dat bleek toen hq in het huis tan arrest werd gebracht daar hg merrmalen met de Justitie in aanraking was geweest In da vergadering der Pomologisobe Verecniging te Boskoop is tot vooreiiter herkotei de heer A Koster Min en tot bestuursleden de heercn K Van Net Pi en C Van Kleef De vergadering bealoot lich tot ZKxc den Minister van binnenlandsohe taken Ie wenden om door de benoeming van experts de moeilykheden te voorkomen die ontstaan by de veriending van boomen en planten naar België Eenige dagen geleden vervoegde tioh in den winkel van een horologiemaker te Rotterdam een man tnsBohen de O en 25 jaren klein van persoon aangelicht smal kleur weinig blond neus geWoon gekleed met dnffelsohe jekkerpet en kaplaanen die ign borologte terug vroeg dat hij gerepareerd had De horlogemaker geen kwaad vermoedende liet hem eenige horioget tien waarvan hg er een uit koos en ƒ 1 60 voor reparatiekotten betaalde Later bleek dat die persoon aldaar geen horioge om te repareereu had gebracht en een valsohen naam had opgegeven ten minste dat die uaam niet bekend wat en de horlogemaker was opgelicht Statan Oeneraal Twhm Kameh Zittingtn van 21 en 22 December In de litting van Donderdag was de wnterstaatsbegrooting aan de orde De voornaamste punten van bespreking waren De uilsluiting van de buitenlandsche mededinging bg anpbettedingen welke de heer de Bruyn Kops niet wenschte De heer Sohimmelpenninok wenschte aan de Nederiandsohe induttrie de voorkeur te tien geven bij klein verschil in aannemingsprijt Voortt de ocntraliseerende geelt in waterstaalsiaken de behoefte aan verbinding vau de Zuidhollandtohe eilanden met den vatten wal noodiakelgkheid van eenige rivierverbetéringen i wettelijke regeling van de ttoomtramdiensien ter eriekering der publieke veiligheid de houdiug van den minister tegenover bet verworpen voorstel van den heer Rombach betreffende dan gk van de gatmeters wenschelijkheil der verhooging van de rente der inlaag in de postspaarbank De m nister vau waterstaat wenschte de reglementeering van de stoomiramdieutteu vooralsnog aan de gewestelijke besturen over te laten en is vooralsoog tegen reuteverhooiiiog vah de posisguubaiik ihleggelden ky verklaarde te h ndeleffnSi den geest van den heer Schimmelptnninok nopens de aanbestedingen en ontkent bet ijkroorstel van den heer Rombach te hebben bestreden met cijne ambtgenooten is hij tegen de vervanging der kamers vau koophandel in een cjentraal lichaam voor handelsvertegenwoordiging In de titling vau gisttien by het voorlgetel debat over de begrooting van bet hoofdstuk Waterstaat is het amendement van d n heer Rutgers met 49 tegen 15 itemmeii aanjteqomen om ƒ 40 000 te schrappen op reis en verblijfkosten ten einde de regeering te nopen lot tniefsberzieuiiig Bg den poit Rotterdamschen waterweg is verworpen met 59 tegen 20 stemmen het aélendemenl van den heer A van Dedem om 2i nillioen te schrappen maar aangenomen met 56 tegen 28 stemmen het amendemeoi van den heer Wichers om 1 millioen te schrappen ten einde de verhooging van het Noorderhoofd niet te doen plaats hebben in afwachting van de beslissing over het aanhangig ontwerp Op den post Merwedekanaal is verworpen met 8 tegen 29 stemmen het amendement van den heer Dirks om 2 millioen te schrappen in afwachting vis de beslissing over het onteigeuingtoutwerp In de wak van hel iEgraonder oproer werd Donirerdag door het gemflnshof te Amsterdam een uitvoerig arrest geweten Op de bewesen verklaarde feiten oordeelde het hof toepatarlgk de artikelen betreffende vernieling van eetwaren gemetnerhaud en in tainenrotting en feitelijk en geweldadig verlet door meer dan 20 gewapende personen gepleegd tegen bedienende beambten bandelende tot uitvoering der bevelen vau de openbare macht Twee der dertig beschuldigden werden gehe l vrijgesproken en wel F Koper en J Gras De drie belhamers beichuldigd van den aanval op de rgksveldwachters kregen celstraf en wel de eerste beschuldigde van 1 jaar en 8 maanden de tweede en derde beschuldigde van 1 jaar en 3 maanden De 25 overige betoholdigden werden tot geraeentchappelgke gevangenisstraffen van 8 7 en 6 maanden veroordeeld terwijl bovendien aan allen geldboeten met subsidiaire gevangenisstraffen werden opgelegd Een door een commissie van redaolie samengegesteld doch niet in een bestuursvergadering behandeld adres aan de Tweede Kamer maakte deter dagen een onderwerp van bespreking uit de huishoudelijke vergadering van dt Vnie te Amsterdam In dit adres waarvan de hoofdinhoud mede aaa den koning was gericht wordt aangedrongen op de opheffing van den census als maatstaf der kictbevoegdheid en een belangrijke wijiigiug voorgetleld van art 76 der Grondwet waarbij de verkiezing voor de Tweede Kamer de voorwaarden waaraan een kieier moet voldoen en het kiesrecht nader worden omschreven In de vergadering waren velen tegen dit adres ep werd de diioutsie gesloten met bet aannemen der volgende motie van den heer Assendelft de Koninck met algemeene stemmen Op 7 na Dc vergadering machtigt het bestuur een adres te richten aan de Tweede Kamer waarin de Unie lich beslist tegen oensutveriaging verklaart en Grondwethertiening op de voorgrond stelt beeft dit iu de strijd met de bestahude voorschriften geacht en de Minister beeft hem gelgk gegeven Bij den raad zijn laatstelijk eder ingekomen 2 voordrachten als boven bedoeld van den districtschoolopziener Nu heeft het raadslid de heer J Leopold voorgesteld dat de Raad besluite te weigeren de boveubeduelde benoemingen te doen De uitdrukking weigering is gegrond op art 126i der gemeentewet Wegens het gewicht der zaak ook om der gevolgen wilde is het voorstel van den heer Leopold tol de volgeode vergadering aangehouden Z M heeft bepaald Uet plaktegel wordt op het aan zegelrecht onderworpen stuk geheel en al vastgeplakt gaai en ongeschonden tooals het van Rgkswege wordt uitgegeven en zonder dat papier of eenige andere stof tusschen het stuk en het zegel aanwezig zy Het wordt vastgeplakt daar waar het stuk moet worden onderteekend door hem die het zegel gebruikt Dete schrijft zgn onderteekeuing met inkt en op of over het zegel Hg vermeldt tevens op het zegel en mede met inkt het tgdstip waarop het wordt gebruikt door aanduiding van den dag de maand en bet jaar Naar aanleiding van een voordracht van majoor Ë B Kielstra over den toestand en den geest van het Ned Ind leger die door den spreker allerongunstigst werden gesohetat had deler dagea in de vergadering van de gVereeaiging tot bevordering der Krijgswelenschap te sHage een discussie plaats die voor alUep oier de vier volgende punttn lo de afschaffing van ds rietaUgeu bg het Ked Ind leger 2o de benoeming van den gepens IniteniBt gener al van Swieten tot commandant van de tweede expeditie naar Atjch 3o hel ontslag van generaal van der Heyden en de invoertUK van het civiel bestuur in Atjeb 4a het in den wind slaan van de adviezen van de leger commandanten in Indië door de autoriteitea van wie het lot van het Ned Indische leger athangt De maatregel aub lo werd algemeen betreurd De krggstnoht in M Ned Xndische legec heeft daardoor veel geleden Voor de benoeming van generaal V Swieten kunnen goede redenen hebben bestaan maar men wraakte het dat te dier take het advies van het Indisch legerbestuur niet vas ingewoBnest De wgte waarop aan generaal van der Heyden ontslag was verleend werd scherp afgekeurd maar voor een beoordeeling van de opportuniteit der invoeriag van het civiel bestuur achtte meu deu tijd nog niet gekomen De klacht sub 4o werd algemeen erkend dook noeielgk is het middelen tot verbetering aan te wyien Aangedrongen werd op openbaarmaking van de advieien der legercommandanten opdat althana by behandelingen in strijd met die advieten de optnie van het Ind legerbestuur kan worden vergeleken et die vau de overige autoriteiten In deze vergadering werden 67 nieuwe leden aougeuomen De vereeniging Rotterdamtcha Schouwburg hield Woensdag eene vergadering waarin door het bestuur werd medegedeeld dat een twaalftal bekende bouwkundigen tyn uitgenoodigd om op grondslag van een avant projel door de heereu Gugel te Delft Gossohalk te Amsterdam en Wittop Koning te Rotterdam opgemaakt een ontwerp voor een schouwburg in te leveren en naar den prys mede te dingtn Die uilnoodiging is do6r 7 hunner aangenomen en vau 2 a 3 wordt nog een bevredigend antwoord verwacht Omtrent drn staat der geldmiddelen werd beric il dat de inschrgvers op de eerste leening voor een bedrag van ƒ 127 400 hun intchrgving hebben gestand gedaan Van de premieleeningjhrat op 2 Sept jl ruim ƒ 468 000 in kas toodat de eerste twee trekkingen en het waarborgfonds meer zyn De uitslag der premietrekking de hoogste prgs el toen o