Goudsche Courant, zondag 24 december 1882

itn Dommer dal nif in t buit was der rereenixiog geeft grond met rertrouwen de toekomtt tegen t gaan en itelt de rereeniging in taitt aan de aitroering Tan het aohonwbnrgplan gevolg te gcTen Tolgena het bealuur behoeft er geen rees te bestaan dat de 4 a 6 ton foor een goeden aehouwbnig beaoodigd er lullen komen Bebalre dat men voortgaat met obligatiën te plaatien lal het aan exige geld ook gsdnrendt den bouw rente afwerpen Oifleren had eindelyk de laatste zitting plaats in de aaak Peltier Nadat de verdediging haar laatite woord gesproken had onderwierp de President de navolgende vragen aan het oordeel der jury 1 Is Léon Peltier schnldig te Bmssel op 7 Jannari 1882 opieltelqk en nirel het oogmerk om den dood te veroonaken ren manslag te hebbep begaan op den persoon van Quillanme Bernays i Is die misdaad bedreven met voorbedaohten radeP Is Armand Peltier aohuldig te Brnsael den 7 Jannari 1882 opietteijjk en met hei oogmerkom den dood te veroonaken een Inanslag te hebbenbegaan op Bernays hetig door den misdaad üit tevoeren hetig door rechtstreeks mede te werkentot hare uitvoering hetiq door aan eenig bedrgftot de uitvoering behoorende eene dusdanige hulpverleend te hebben londer welke hulp de misdaadniet lou kunnen lijn bedreven helty door tot demisdaad uit te lokken door beloften misbruik vangeiag of macht of door listige en schuldige kunstenargen P Is die misdaad met voorbedachten rade bedreven P Ten 5 uur 50 trok de jury xioh met die vragen in haar raadkaoler terug bewaakt door de gendarmeiie die heeft te lorgen dat tq in geen communicatie met de buitenwereld kan treden Beschuldigden worden weggeleid en de litting tot aan de terugkomst der jury geschorst Ten 7 uur 10 min trad de jury de taal weder binnen en na haar het Hof De president der jury verheft lioh te midden van eene dnodsche stilte en verklaart dat de jury op ai de vier vragen toestemmend heeft geantwoord Het gemeen in de publieke tribune heft een juichkreet aan die met geweld wordt ond erdrakt De president geeft last de beschuldigden binnen te brengen Het is een verschrikkelijk oogenblik waarop i j de vreeselijie mededeeliug ontvangen De advocaatgeneraal eischt de doodstraf President Léon hebt gy iets in het midden te brengen P LÜdu Ik aanvaard mlJD vonnia ik heb het verdiend maar ik proclameef dat m a broeder onschuldig is Men heeft hem veroordeelende een gerechtelijke misdaad begaan Preaident Ik verbied n aldus te spreken Gg beleedigt de justitie doch ik sal het uit aanmerking van uwe opgewondenheid door de vingers lien Léon Ik ben niet opgewonden De gendarmen dwingen hem te gaan utten President Armand hebt gq ieta in het midden te brengen P Armand De vloek mqner dochter over de jury Het woedende volk inAt publieke tribnue schreeuwt Jkoel Jioe I Het is eene woeste huiveringwekkende scène die de haren doet te berge r ma Nadat met de grootste moeite de stilte hersteld waÉ diende mr Picsrd eene klacht in wegens onregelmatigheden Er moet een getuige i jn gehoord onder beëediging en er waren eens getuigen in de laal die er niet mochten lijn Het Hof verwüdert lidi om over her vonniate beraadsUgen Een kwartier verloopt in doodschestilte Léon blyft lich lelf gelqk doch Armandbeeft een lykkleur en snakt naar lucht Het is ofdie man op eens twintig jaar ouder is geworden De verdediging laat hen terstond bet enoek om aasatie teekenen Het vdk lacht ea tiert nietmeer maar het gejuich daarbuiten dringt in degerechttaal door in dit illea waa eene stnitande barbaarschheid t Hel Hof keert in de laal terug verwerpt de exciptiea door de verdediging opgeworpen en veroordeelt Léou ea Acmagd tot de straifedes doods i te Brussel te ondergaan I De veroordeelden worden weggevoerd Armand kan nanwelyks op ign beenen staan Buiten waren aterke militaire maatregelen genomen om het volk in bedwang te houden eo den gevangennragen te beschermen Wie in het paleis van justitie was werd opgesloten gebonden totdat de wagen op weg naar de gevangenis was Sr heeracht eene geweldige agiti tie In de stad Het vonnis valt in den volksgeest Het is verschrikkelijk het te moeten leggen maaf het volk is in vreugde en laat tijn leve de justitie allerwege hooren De tarievenoorlog tusschen de apoorwegmaatschappgen geeft al tot leer londerlinge yerhoudingeu aanleiding Werpt men b jv een bttt op hel reitigerstarief van den Rijnspoorweg dan merkt men op dat de prqcen van retonrbiljetlen voor kortere afstanden dikwyis gel jk cqn aan die van langere alleen omdat die langere afstand ook langs een ooncurreerende l jn te bareiken is en men dus de vracht van die oonoitrreerende l jn moest overnemen Maar nu heeft men aan die biljetten over den laugeren afstand nog eeue langere geldigheid gegeven dan aan die over den korteren afstand Retourbi jetten van den Haag naar Amsterdam bgv kosten evenveel als retourbiljettec van Voorburg naar Amsterdam maar de eersten l jo 4 de laatsten sleohta 2 dagen geldig loodat men feitelgk over een kleineren afstand meer betaalt dan over een langeren Op den Staalsspoorweg heeft men nog gansoh andere toestanden Die spoorwegen tgu voor rgksrekening gebouwd en men sou dusmeenen dat alle belaatiugschutdigen door het geheele land gelgkelgk souden moeten betalen voor het gebruik van die voor hunne belaatingen gelegde spoorwegen Maar neen de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsapoorwegen maak tusschen hare reitigers een groot onderscheid Uf men reist van het Noorden naar het Zuiden of omgekeerd of alleen tioh beweegt op het Noordernet of Zuidernet maakt een groot verschil in den prgs Om enkele voorbeelden te noemen betaalt een reiiiger voor een retourbiljet dat slechts twee dagen geldig is van Leeuwarden naar Zwolle een afstand van 94 kilometer 4 70 terwgl een loodanig biljet dat vier dagen geldig is van Leut naar Zwolle een afstand van alechts 93 kilometer sleohls ƒ 3 7I kost Hetielfde heeft men b j Zwolle Geldermalsem 121 kilom en Zwolle Harlingen 120 kilom Tnsschen eerstgenoemde stations is een retourbiljet ook 4 dagen geldig en kost slechts 4 75 terwgl dit tnsschen laatstgenoemde 6 kost en slechts twee dagen geldigheid heeft t Schgnt ons een toestand die door lusschenkomst van den Minister verbetering eischt Ct BulteBlaodscli Overzicht De reis van den heer von Oiers naar Home en op Sicilië heeft uitkotosten gehad welke men virre was te verwachten toen h j Petersburg verliet Hg heeft lich wel is waar te Vareiu opgehouden eu tal op de terugreis Vf eucu besoeken maar wie lou hebben kunnen deuhns dat het eerste gevolg van de reis des Bussischen ministers van buiteulandsche laken de openbaarmaking lou i jn van het verdrag dat in 1879 tusschen Dnitscbland ea Oostenrijk gesloten werdP Want het valt niet te ontkennen dat de KSl Zeitung het verdrag slechts openbaar maakte en igne strekking verklaarde om te toonen dat er tussoheu Oosteurgk en Duitschland een verbond beslaat hetwelk door geen verzoek van welken aard ook in fioel en strekking kan gewgiigd worden De mededeeliug van de Köln Zeilung heeft overigens slechts bevestigd wat men steeds onderstelde de hoofdinboud van genoemd verdrag te ign nameUjk dat beide partgeu zich verbonden om elkander te belpen bjj een aanval van builen Doch niet onbelangrijk is de herinnering dat hel sluiten van verdrag samenviel met de aftreding van graaf Andnusy en daarmede een volkomen nieuw stelsel in de Ëuropeesche politiek aangenomen m i In elk geval kan deze politiek geen andere uitwerking hebben dan de handhaving van den Europeeschen vrede In dt verhouding van Frankrgk tot het Britscbe rgk betreffende de Egyptische taak is in zoover eenige Verandering dat de heer Duolerc niet abaoluut het voorstel van Engeland om het voonilterschap te aanvaarden van de commissie voor de openbare schuld heeft geweigerd De Fransche minister van buiteglandsohe zaken lou thans ingeland gesteld hebben voor het dilemma om te verklaren dat of in de aangeboden betrekking geiien moet worden louter eene plaatsing aan het hoofd van eene financieele instelling of een waarborg van macht en invloed op den toestand van het land Het is niet onduidelijk in welk geval Frankrgk een weigerend antwoord tal geven Il it Cairo komt het bericht dat lord Dufferin de Egyptische regeering een wetsontwerp heeft voorgelegd betreffende de vorming der rechtspraak voor de inboorlingen Volgens het ontwerp zullen Ëuropeesche rechters benoemd worden en zal een wetboek in gebruik komen zooveel mogelgk ingericht naar het wetboek der internationale gerechtshoven De Britscbe minister van koophaqdel de heer Chaniberlair heeft in een openbare redevoering de venekering gegeven dat hei niet in et plan der Engeliche regeerins ligt om een beschernsheerschap in Egypte te vestigen Zoodra orde n veiligheid in htt Ngldal verzekerd ign lal Engeland lioh terugtrekken De regeering der Fransche Republiek lal dan ile luiverheid van Eogeland a bedoelingen erkennen en daardoor krachtig tot het herstel der goede verstandhouding tusschen beide mogendheden bijgedragen worden Naar men vrg algemeen gelooft is Engeland geenszins rooraeiuens het Egyptische vraagstuk aan een conferentie te onderwerpen Waarschgnlijker ia dat rechtslreekache onderhandelingen tusschen de verschillende kabinetten lulirn gevoerd worden en Frankrgk evenmin als Rusland de bgeeukomst eener conferentie zullen voorstellen De Belgische Minister van Financiën bracht eergisteren de Kamer een minder aangename baodaohap de toeneming namelgk van het deficit dat met 1888 niet minder dan 26 millioen zal bedragen als oonakeo gaf hg op onkosten van het tekort openbaar ondtrwgs misrekening in de raming der ontvangtten en de verandering der spoorwegen ten gevolge waarvan de ontvangsten verminderd zija De beslissing over de regeling van hel gebruik der Vlaamsche taal bg het middelbaar onderwgs is op voorstel van Devigne afgevaardigde voor Qent uitgesteld tot na de vacantie het voorstel werd aargenomen met i69 tegen 43 stemmen Het voorstel van Engeland tot het honden van eene conferentie welke de Donau quaesiie zal regelen is door alle mogendheden die het Berlgnsehe tractaat geteekend hebbeu aangenomen Z j zullen zieh door de gezanten laten vertegenwoordigen met toevoeging van eenige raadgevers welke men zal kiezen uit de Ëuropeesche Donau coinmissie De conferentie zal zieh niet alleen bezig houden met hel plan tot verUnging van ue bevoegdheid der international commissie maar ook met bet vraagstuk omtrent de scheepvaart tussche den Douau mond en Qalatz De Oostenrgksche kamer van afgevaardigden heeft een nieuwe wet op de industrie aangenomen met groole meerderheid Het debat was daarom loo belangrijk omdat er verscheidene vraagstukken b j te pas kwamen die ook ia andere landen de aandacht wekken De nieuwe wel is een groote hervorming waardoor men vooral de kleine industrie wil Ie hulp komen iu den kritieken Igd dienzg au doorslaat De vraag blgft ter beantwoording over of een wet alleen b j maulite is voor den kleinhandel de gouden eeuw te doem aanbreken Men sprak over eene herstelling der oude werkliedenvereenigingen doch volgens veler meening w aa daarvoor de Igd voort j de verdeeling an den arbeid en het beataan van speciale indnstrieen zonden de verwachtiugeB die men van dergelgke corporaties koestert niet verweienlgkeu Ook het socialisme kwam ter sprake de we werd als een beschermmiddel daartegen voorgesteld Het proteoliesysteem is echter niet wenschelgk Geheele vrgheid is het eenige middel lot verzekering van gelgkwcgende rechten voor alle takken der industrie en tot het waarborgen van een evenredig deel iu den algemeenen voorspoed De wet reikt getuigschriften van bekwaamheid uit Ieder zal proeven moeten leveren dat hg als leerling daarna als werkman zich zelf heeft bekwaamd in Set vak dat b j wenscht uit te oefenen Men verwaiht van deze wet niettegenstaande de huisiifdustrie en de bandels en fabriekaonderuemingen niet onder de ambachten i jn opgenomen goede vruchten Een der hatelgksle maatregelen indertijd door Ignatieff tegen de Israëlieten genomen is weder ingetrokken Qelgk een telegram mogen t j weder de functie van apotheker in het geheele Rgk uitoefenen Volgens den Stutiaard heeft lioh te Kopenhsgen eene vereenigiug gevormd waartoe verscheidene parlementsleden behooren en welker doel is om Ie bewerken dat de onzijdigheid van Denemarken door de mogendheden verklaard worde INGEZONDEN Mynieer de Sedaehur I In de Ooudiehe Courant van 13 dezer is mededeeliug gedaan dat van wege den Directeur van het Postkantoor aldaar billetteu waren verspreid lot het bekomen vau inteekeuaren op het Alfemte HmdelMttd dat te Amsterdam wordt uitgegeven alsmede dat door de gevestigde Boekhan Rlaars le dier stede een bezwaarschrift aan Z Exo den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid was ingediend waarop het volgend antwoord werd ontvan gen dat bg wijze van algemeene maatregel aan de ambtenaren wordt opgemerkt dat z j zich behooren Ie ontbonden van de verspreiding van aanbiedingen in den geest van hel bedoelde biljet Het bedoelde bericht werd door verschillende Couranten overgenomen maar hel fiotlerd Nieuwehlad komt in de volgende bewoordingen legen het ministerieel aohrgven op Uie aanacbrgving is niet billgk daar postkanloren beatelliugen op drukwerken aan men en daarvoor de gewone boekvetkoopsrs pr isie trekken is elk postambtenaar verplicht zich jea patent als boekverkooper aan Ie schaffen J it patent stelt hem dan echter ook volkomen gelrfa met boekhandelareoxn hg moet het recht hebbML evenals deieu om dobr alle geoorloofde middelen werkzaam te zgn in t belang tgoer provisie die ee detl igner inkomsten litmaakt waarop bg de t aclemenlabepaliugen wel deugdelijk wordt gerekend t Spreekt van zelf dat de dienst daaronder geen schade mag Igden doch daarover is nog nooit geklaagd t la in het belang van het publiek dnt in het geheele land of beter gezegd in geheel Europa de poatamblenaren als boekverkoopers optreden in het belang van t publiek behoort dan ook een weinig niet ongepaale maar ongewone gter niet terstond door ambtelijke aanschrijvingen tegengegaan te worden De opmerking is niet billgk naar bet mg voorkomt DhI er op plaatsen waar geen boekhandelaar gevestigd is gelegenheid door hel Rgk wordt gegeven om bg de postkantoren en hnlpposlkantoren oonranlen te bestellen en advertenlién Ie plaatsen kan er nog door maar het zou toch te erg zgn indien op plaatsen als Gouda het Iractement van den Heer Directeur van hel Poalkaiitoor tóó gering waa dat hg er met provisie nog iels bg moest verdienen En wat het patent betreft ben ik te weten gekomen dat het aleohts met de opcenten 1 28 bedraagt dit ia zeker niet hoog maar hoe la t mogelijk dat het Rgk van igne ambtenaren patent kan eiachen P Naar mgue meening mag geeu wet voorschrijven dat rgkaambtenaren personen door de belastingbetalende burgers béioldigd met die burgers in concurrentie mogen treden en daar zg alles tot bedienden toe voor niets of althans voor veel minder hebben ben nadeel berokkenen Hoe het in t belang van het publiek zou zgn dat in giheel Europa de poatamblenaren als boekverkoopers optreden begrgp ik met Zooals ik teidci het kan alleen iu het belang zgn van hen die op plaatsen wonen waar geen boekverkooper is doch is overigens loowel ten nadeele van den boekhandel als van hel publiek Dat de wet in dien geest spoedig moge gewgzigd worden is te verwachten daar in Nederland nog steeds op rechtmatige grieven acht wordt geslagen Dat mgue pogingen een weinig mogen bgdragen om velen in den lande aan te sporen zich tot wegnemiag van dit kwaad lot de hooge regeering t wenden is de wensob van CEd Dienaar A BRINKMAN Boekhandelaar te Gouda Kaotoogerecbt te Gouda TereohtzittiHg van Woensdag 20 December 1882 Kantonrechter i Mr J H tan MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Miniaterie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD F H arbeider te Moercapclle tot 2 boeten van 3 gulden of 2 dagen wegens visschen met een aalof paUtigschaar iu visohwater van anderen in den Polder de Honderd veertig Morgen onder Bleiawgk tonder voorzien te tgn van een viscbacte en van schriftelijke vergunning van de rechthebbenden A P baautpinner te Moordrecht tot 3 gulden of 1 dag wegens in tgn dienst werkwjm hebben van zjjn deohtertje dat den leefigd van twaalf jaren niet had bereikt m beiig waa gevonden met het draaien van het wiel P D de V kapitein op de stoomboot Zeeland varende tusiohen Amsterdam en Middelburg tot 10 gulden of 1 dag wegens met zijn stoomboot de spoorwegbrug over de Gouwe te Gojida dichter naderen dan 100 meters terwgl die brug geslopen was U C V W kapitein op de vrachtboot Stad Leide No 1 varende tussoheu Leiden en s Hertogeubotch tot 10 gulden of 1 nag wegens niat voldoen aan het bevel van den brugwaohier der spoorwegbrug over de Qoawt te Gouda om met zjjn vrachtboot niet door de brug te varen véórdat twee passagiersboolen door de brug waren gevaren T B baggermau te Ouderkerk lot 10 gulden of 1 dag wegens baggeren in den Usel bg de Mallegalsluis onder Gouda binnen e n afstand van 20 meiers van den oeverlgn zonder vergunning vu Gedeputeerde Staten van Zuid HallaUd H V d G koopman te Zwammerdam tot 3 gulden of 1 dag wegens op den openbareti weg onder Reenwgk geheel los en zonder toezicht laten slaan zgn wagen bespannen met een paard J E winkelier te Waddinxveen tot 3 gulden of 1 dag wegens zitten op zgn kar bespannen met een hond onder het rgden op den weg onder Reenwgk J K landbouwer te Uithoorn tol 3 gulden of 1 dag wegens rgden harder dan stapvoets met zijn wagen over de beweegbare brug aan den Kattensingel Ie Gouda R P koopman te Groot A mmers lot 1 galden of 1 dag wegens wateren op den openbaren weg op den Fluweelcn singel te Gouda builen eeneu walerbiik Frans Egskout blikalager Ie Dordrecht tot 1 gulden of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Gouda Jacob Baas schipper te Ouderkerk lot 1 gulden of een dag wegens openbare dronkenschap Ie Moordrecht Arie Willems koopman te Rotterdam tol 1 gulden of 1 dag wegens openbare dronkenschap Ie Moordrecht Hendrik Doornhamp werkman te Uithoorn lol 1 gulden of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Bleiswgk Johannes van der Beek arbeider te Zevenhuizen tot 6 gulden of 2 ddgen wegens openbare dronkenschap te Zevenhuizen ONTSLAGEN van RECHTSVERVOLGING F K landbouwer te Berkenwoude G v E landbouwer te Berkenwoude en P v d P landbouaer te Zwammerdam aangeklaagd Ier zake van harder dan slapvoels Ie hebben gereden te Gouda met huune vrachtwagens De Kantonrechter heeft beslist dal deze wagens zgnde zpogenaamde boerenw ens niet gezegd konden worden Ie zgu vrachtwagena al waren zg ook beladen met varkens RECLAME Gld 1000 Zal betaald worden Toor elk geval dal hel Hop Bitler niet geneest of verhelpt Twgfelt niet Niemand kau liek zgu zoo de maag het bloed de lever en de nieren in orde zgu Hop Bitler zorgt daarvoor Hop Bitter ia hel voedzaamst eetlust gevend verslerkeudst eu geueeskrachtigst middel dat het geeft KleiDbandel io Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien de Wet van 28 JtMi 1881 Staaiehtad no 97 Gelet op de bepalingen der Verordening op deinvordering van het Vergnnningirecht voor dè uitoefening van den Kleinhandel tn Sterken Drank indese Gemeente Herinneren de Klelnhandelareh io Sterken Drank aan hunne verpHcbting Om flMtlen ijj ta lermgn waarvoor hen de Vergunning tot Verkoop van Sterken Drank in t klein verleend i met één jaar verlengd wenschcn te tien daarVaa bij Bargemeeater en Wethouders kennis te geven eo Noodigen belanghebbenden uit deze Kennisgeving 100 spoedig mogelgk chrifteijjk in te lendeu ter Plaataelgke Secretarie Gouda den 21 December 18 2 Burgemeester en Wethouders vooravemd Van BERGEN IJZENDÖÖRN De Secretaris BROUWER Bargerlijke Sta n d GEBOREN I m Dec Jas oaders O Sanuoa eo 0 Kmgt 21 Johaooea ouders J Verbar ta F Sisl arie Johaoaes ooders W vso den Heavel en A tan den Haas Elizabeth Mina oadara L F de Combel ea F ds Mol Agitba Eliiabelh ouden R van den Berg en S Brnikiaaa Johanoa oodera B van der Wal ea A Doclaad SS LimberU Fraocma 6e rtruida oodera H Millaart eo M LnnweniteiD Johaoau oodera M A Beaam eo O Braioii OVBELKDBN 1 Bec C P vao Uoureo IJ w A ao Dago j P J A do Vraogo IS w U Vergeer huiivr vao A tan 0 k tt T Bloemeodaal wed tan der Kint 80 j I vso Bgadaa 20 j St W F T Maikanp 6ij ONDERTROUWD 22 Dte S vaa Loon 20 j en W J Sleenwiolnl SS j Het BUREAU van den BURGTÜRLIJKEN STAND zal op Maandag den 25 Deeemier 1882 Ie Kerstdag van ues voormiddags kal tien lot des namiddags ia f een ure geopend zgn tot het doen van aangiften van geboorte en overlgdeu ADV£RT£NTI£N MATHUS KNOERS IN i GERARDA JOHANNA VERGEER Haaitreekt 22 Deo 1882 Emigt en algemeene i kennisgeving Heden overleed onze geliefde Echtgenoot en Vader ADEIANÜS van DUIN in den onderdom van 69 jaar en 7 maanden C D VAN DUINDE JOKO en EiNDEaiK Gouda 21 Deo 1882 Aan allen die ons blaken gaven van hnnne belangstelling bg gelegenheid onzer 25 JARIGE HÜWELIJKSVERBENIGING zeggen wg onzen oprechten dank F J SCHARLEMAN W SCHARLEMAN Houwgi Gouda 23 Dec 1882 Voor de menigvaldige bewgzen Tan deelneming ontTangen bg het oTerlgden onzer geliefde Moeder en Behnwdmoeder betuigen wg bg deze onzen hartelgken dank J 8 KOOREVAAR O A KOOREVAAB A VAN OVEN Gouda 22 December 1882 DANEBETÏÏI QrC aan allen die hebben bggedragen aan mg en mgne Echtgenoote WILLEM MASKAMP die heden middag om 3 nren is overleden J MASKAMP Gouda 22 December 1882 geb Danis Bg de waarneming mgner dnbbele betrekking gevoel ik mg overspannen en heb rust noodig Ik verlaat daarom voor eenigen tgdde stad Alle Geneeskundigen zgn bereid de practgk voor rag waar te nemen zoodat bg vooricomeude ziekte ieder zich kan wenden tot den Geneesheer zijner keoze Dr LüüTEN Gouda 24 December 1882 Naar aanleiding der Wet Zegtiteet van 11 JDLI 1882 1 JANUARI 1883 in werking komende heb ik ie eer n te berichten dat ter voorkoming van eigenaardige moeielgkheden de kosten van het Zegel door mg gedragen zullen worden Mg minzaani aanbevelende Met Hoogachting UEd Dw Dienaar ¥ V BEGBfER Mevrouw van BERGEN IJZBNDOORN vraagt tegen FEBRUARI eene Volgens oud gebrnik metdeKERSTMIS en OUDEJAARSAVOND Versche Wafels a4in avis Bestellingen Worden ten spoedigste ingewacht J C SIBBES Puike Grove KACHËLKOLËiV alsmede prima Haard en Smeekoleni voortdurend verkrggbaar prompte bediening coneureerende prgzen A VINGERLING firma S Lapebeb Earuemelksloot 482 Bestellingen worden mede aangenomen bg de Wed P HAZEBROEK Raam 222 en bg W DE JEU mr Vleeshouwer Lange Tiendeweg