Goudsche Courant, woensdag 27 december 1882

188d Woensdag 27 December N 286S M DllKË OF DURHAM CI6ARËTTEN zijn te Gouda uitsluitend verkrijgbaar in de TaTosüs om Sig a r©xi l LaarLd el van D van der LAAE Dz I Korte Tiendeweg D 12 3De I3ad erstoo32Q Tooot d e ITSEXj zal MAANDAG 25 DECEMBpR 1ste Kerstdag DINSDAG 26 DECEMBER 2de Kerstdag s morgens 7 trar van Gouda s middags 2 nur van Rotttrdam WOENSDAG 26 DECEMBER Marktdag te Rotterdam s morgens uor van Rotterdam DE DIRECTIE lOUDSGHE COURANT JVieUws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 6 nar van Gouda s middags 2 ZUIVERE FBANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX a 27 per 48 Plessehen met accijns liranco huis geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Pri 1 oouranten etratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WUDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellen s Eoonekamp Elizter Het Depot der ecMe Singer Machines de beste en mees gezochte yA A IMAÜHINJE der wereld FABRIKAAT der SINGER MAATSCHAPPIJ te New York bevindt zich te G O U D A uitslnitend 1122 23 HOOGSTRAAT 22 23 Machines op proef en gratis ondemoht Degeiyke garantie Gemakkeljjke betalings conditiën van af 1 per week aan desverkiezenden Hooge Korting voor contante betaling É Heden in lossingf EEN LADING Puilze grove Kaclielkolen Tevens verkr gbaar beste C IJSSELSTIJN Firma A JONKER ZONEN Kantoor Vest b d Vlamingstraat Oouda 23 December 1882 Gedurende het KEBSTFEHST yeiach Toorhanden v EEESTEEMTSEN APPELOTWIEN SA08IJZENBROODJES KATTENTONGEN PALEIS BANKET KONINOINNEBROOO WELLINGTONS EOOMHOORNS bij OESTteRTJES en divers KLEIN GEBAK C VAN VLIET Banketbakker Markt 154 tl B VAN ES VAK Naaimachines ipoedig billijk en accuraat Een Notaris heeft tegen matigen interest Kapitaal beschikbaar als late hypotheek p LAJfD met voldoende overwaarde BKeven franco onder Letter W aan den Boekhandelaar Adb KOLLER Hoofdsteeg 19 Rkterdam Directe aanvoer CHINA JAFAN h im CONGO zeer goed van 60 cent en kooger SOUCHON van ƒ 1 25 en ƒ 1 30 het Y Kilo is zeer aan te bevelen ftls zgnde zwaar genrig en waterhondend EOFFIE JAVA PREANCfEIl in het groot en klein CHOCOLAAD in soorten zoo gewone als luxe in alle verpakkingen Gesneden CACAO f 1 00 wordt zeer aanbevolen als DrinkChocolaad uit de beroemde fabrieken van Ph SDCHARD Nenchatel isuisse en van P MARONIS Paris Depots ïgn gevestigd Schoonhoven C VERLEGH Moordrecht A DROOG Hazertxooude 3 HENDRIKS Zoetermeer 3 HARTMAN Gebr KAMPHÜIZEIV Hofleranciers N GOUWE C 5 SnWpersdnik van A Beinkmam te Gonda BIJ SLOTEMAEEEehCo ƒ 1 40 ƒ 1 35 ƒ 1 20 ƒ 1 05 ƒ 0 90 per PLESCH Ontvangen eene ruime sorteering van alle mogelijke TABAKSen SIGARENPIJPEN ROEÏIEN KOPPEN enz alle tot zeer billijke prijzen J F HEEMAIT ZOON NB Langen Tiendeweg De GEELE DOORRüOKERS KOPPEN zfln met bgbehoorende ROEREN in het groot verkrijgbaar ZESSTIISST Van af heden voorbanden KRANSEN van MAKSEPIN gevuld met crème VRUCHTEN en AM AN DEL ook Kransen gevuld als Boterlettersen met Confitaren Verder APPELBOLLEN 8AU8UZENBR00DJE8 KONINQINNE en PRINSESSEBROOD Klein Gebak HEËREBANKET enz Fransche Vrachten geglaceerd en in Jus fijne Fondants Diverse Chocolaad SOEPEN en GROENTEN in blik fijne BISQÜIT8 Verschillende Suikerwerken enz HAVBN RAAIJMAAKERS HAVBN De V 2 CENTS SIGAAR merk kost per kistje van 100 of 50 stnks slechts 3 oEi3 r y Doe uw voordeel SWITZER Fl 1000 Eene hoogst gevrichtige uitvinding heeft de Scheikundige Doctor LEFRIES gedaan Dezelve bestaat in een Bkateroogen Tinctuur welke binnen 3 dagen zonder de geringste p n ieder Eksteroog met den wortel voorgoed verwfldert waarvoor de uitvindeur vpor zóóver garandeert dat hg een ieder die na het gebruik dezer Tinc tdur nog Eksteroogen heeft eene premie van Fl 1000 Contant uitbetaalt Met recht kan dan ook beweerd worden dat d4t het eenige middel is dat met gunstig gevolg kan worden aangewend Prjjs jper flacon inclusief Penseel en gebruik3aanwt zing Fl 1 Te verkrjjgen in de bekende Depots en bgden uitvinder Doctor LBFBIBS Bótterdam 44 WBSTZEBDIJK 44 WÊÊ Ê Met 1 Januari j PH r begint een nieuw jW Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND QOUDA 26 December 1882 In deie gi meente beeft liob eene Sab commiMie 5e orm l tol het byecobrenKen van gelden voorde Internationale Landbouw Veeteelt Tttinbauir en ZuirelbereidingteDloontlelling die in 1884 te Am lerilani zal rorden gehouden Dete b e laat uit rte heeren Mr A A van Bergen IJïendoorn voorzitter G J Steent Zgneu penningaeealer Mr J Portuijn Droogleever eecrelaria A H van Dillen J M Noothoven van Goor W Grootepa H W G Koning C C H Prince en A van Veen De kap J M H van der Ko g alhier in garniloen il OTergeplaatit naar het 3e bat 4e reg in Haarlem De kap J F Koela naar het 4e bat 4e reg ia Leiden W j herinneren onze atadgenooten dat Prof Kuenen uit Leiden Donderdagavond a at alhier de aangekondigde voordracht houdt in eene vergadering der Afd Gouda en Omstreken van het Nederlandach Protealanlenbond Wij hopen dat yn optretlen alhier die belangstelling zal onderrinden welke die getierde godgeleerde zoo ten volle verdient Tot onderwijzeres in de Nederlandaahe taal aan de meitjeaiohool te Delft ia benoemd mej A Schim van der Loeff alhier Zaterdag iS December II is aanbesteed het onderhouden tan en het doen van eenige herstellingen aan het Oebouw van de Bgks Hoogere Burgerschool alhier gedurende 1883 n 1884 Minste inschrgver vat N Koningt Hi alhier voor ƒ 1600 In de Slaaticourant maakt de Minister van financiën bekend Aan de depóthondert van postzegels alsmede aan hen die van wege het departement van financiën ingevolge art 6 der wet van den Sden October 1848 Siaaitblad no 47 tot den verkoop van zegels cgn gemachtigd zal eene uitnoodiging gericht worden om zioh te belasten met den verkoop van plakzegela van vgf oent tegen eene belooning van een ten honderd van het bedrag der door hen gekochte zegels van die tooit overeenkomstig koninklijk besluit van deo 17den December 1878 no 18 Statea Oeneraal Twiedx Kakik Zittingen van i en S3 December In de zitting vaa Vrijdagavond antwoordde de ministar van naterelaat op de vragen van de hh Dirks en Gleiohman dat van de verbinding van de Gouwe met den Ouden IJsel de verbetering van den waterweg van Amtterdam naar Rotterdam kaa worden verwacht en dat hg voornemens ia de beiliasing der staten van Noord en ZuidhoUand too noodig in buitengewone vergaderingen in te roepen Nog deelde hg mede dat een etsontwerp betreffende de verbetering Van het kanaal van Ter Neuzen in gereedheid gebracht is De heer Dirks wensohie ipaalregelen ter voorkoming vau ongelukken als onlangs op den Holl spoorweg bij Vogelenzang plants vonden b v door heü rfpIoKRcn der verplichting tot het maken van een hulpapoor 1 g vernieuwing of herttelling van den weg De teer van Nispen hield vol dat op een gedeelte van den Rhgnspoorweg vermolmde dwarsliggers aanwezig waren doch weet aan dien slechten toestand niet het jongste apoorwegongeval op die liju De minister was van dezrifde roteniug Hij herinnerde dat het spoorweg ongeluk té Vogelenzang hoofdzakelijk aan verzuim was tewjjten De slaatsspoorwegbegroeting is met 63 tegea 1 stemmen aangenomen nadat de minister had Medegedeeld nog niet in slaat te zijn zgne voorneA ns kenbaar te raaken omtrent de overdracht van é eiploilalie van den Centraalspoorweg aan andm maatechappgen De heer van Kerkwgk wentch geen overdracht dan met loestemmiug der regeèring De begroot ing voor het departement van waterstaat handel en nijverheid werd aangenomen met algemiene stemmen De minister gaf nog kennis van z besluit om de dientt der pakketpost met 1 April a s tot al de kantoren des lands uit te bnüden Het wetsontwerp tot verhooging van een voonohot uit s rijks schatkist aan de Indische geldmiddelen bestreden door de hh van Delden en KelMhenius als ouuoodig nadat onder de Indische miélelen vqor 1883 een voorschot van S6 millioen uit de kas van het moederland ia gegeven werd aangenomen met 88 tegen 18 stemmen In de zitting van Zaterddf werden aangenomen de begrooliugen voor Suriume en Cnra ao en met 19 tegen G stemmen het httsfdstuk Koloniën waarbg de heeren Insioger jsa eochenius hun wautrouweu uitspraken op grondf der houding van den minister in de Billiton zaak De initter verklaardede nota op hel rapport d r Inmer commissie ditjaar of in de eerste dagen Iran Januari te zullenindienen en geen inlichtingn oit Indië te beboevem Troepenvermeerdering in tjeh was niet noodig de reden van pensioeuuanvMge van den heer Pruys van der Hoeven wu door üenn niet opgegeven D e wel op de raiildeb werd met algeraeene eB i eii JBBgeiiomeA n h i gryi Hlig van hei financieel beleid door den heer Wintgeni De kamer is op reces gescheiden daaga na hare terugkomst is de BU itonznak aan de orde Een reitiger die 2ï December jl met een trein van den Rijutpoorweg om 6 uur uit Amtterdam naar den Haag vertrok welke trein te Nieawersluis Gouda en Voorborg stopt meldt aan het Faderhtd hel volgende Gereten in een waggon ïe klasse zijnde een der beide laatste rijtuigen gevoelde ik voor Nieuwersluis een hevigen aehok onUtaan door het brekenvan de at of van een der wielen vaneen waggoaSe klasse Te Nieuwertluii aangekomen werd door da reizigers die in den waggon laten de hoofdconduoteur op die zaak opmerkzaam gemaakt en werd hem vertooht den ttationohef te roepen Dne versoheenechter niet en de hoofdoondncteur vernxAt de reizigers in te Stappen of te Nieuwertluit achter tebigven Hij verzekerde dat er geen gevaar waa entot gernslsiflling der pataagiet nam hg zelf in den beschadigden waggon plaatt en wel in t achterste gedeelte Daarop werd de reis vervolgd Volgensverslag der personen die in dien waggon zaten acht reizigers waaronder twee kinderen schoktehet rgtnig hevig de paneelen en het plafond scheurden en een der deuren sprang van zelf open Gelukkigstopte de machinist kort daarop ongeveer bg Breukelen Ik sprong uit mgn waggon en zag dat debuffert van het rijtuig 8e klatte bgiia langs dengrond sleepten De beangate n verschrikte passagiers uit dat rijtuig werden in andere waggons overgebracht terwijl de laattte wagens met de beschadigde afgehaakt werden De leis werd daarn opnieuw vervolgd r j Wat er geschied was vernam ik W Gouda De machinist die loo ter juister Igd had gestopt had bg een kromming der m langs zgn trein ziende v or ontdekt ontstaan ttoor de rijving van het beschadigde rijtuig en Sail daarop stilgehouden Hem was van hetgeen Ie Nieuwersluit was ontdekt mets ter oore gekome Dank dus liju waakzaamheid waa het mogelgk eeu ernstig ongeluk té voorkomen Ecre den braven machinist die toen de dankbaarheid zich in geldeIgke belooning Incht wilde geven weigerde het hem aangebodene aau te nemen De trein kwam natuurlgk te lant aan Het Comité van de Vereeniging van Effectenhandeloara te Bolterdum heeft met het oog op de toepassing der nieuwe zegelwet in verband met den fouileeuhaudel ingevolge een ingewonnen rechtskundig advies aau de leden harer Vereeniging de navolgende mededeelingen gedaan De zegel wet belast alleen akten en geschriften die tot bewgs worden opgemaakt geenszins brievea nota s enz die aauvankelgk uiet zegelplichiig zijn die alleen aan die formaliteit behoeven te worden onderworpen als zij in rechten worden gebruikt en die dan zonder boete voor zegel worden geviseerd Vrij van zegel zijn das lo Indien gg uwe lastgevers kennis geeft voor hen te hebben gekocht of verkocht Mooht daarbg echter vermeld worden dat n bereids bg aankoop daarvoor ontvangen hebt zeker bedrag dan is een zegel van 5 cent noodig 3o kennisgeving dat men in rekening conrant heeft gecrediteerd Ho berichten missiven memoranda dat men fondsen heeft ontvangen om die te verknopen te beleenen euz 4o berichten dat men gelden heeft ontvangen om die beschikbaar Ie houden tot dekking van wissels of dispositiën of voor eenige Isidorebestemming 5o alle nota s met of tonder handteekening Zfgelplichiig zgn lo alle quitautién ook inden vorm van brieven boven ƒ 10 zegel ƒ 0 05 io brieven waarin mededeelingen dat de schuld geheel of gedeeltelijk is afgelost zegel ƒ 0 05 3o alle formeele akten of schuldbekentenissen zegel 0 15 met opcenten ƒ O ii 4o akien van bSlceuiug bigven onderworpen krachtena do wet van 1874 aan het formaatzegel van voortaan ƒ 0 3 Vi 0 75 Pofr B en W van Groningen it aan den Gemeenteraad een nieuw plan van heffing van ita hoofdelgken omslag ingediend dat in enkele belangrijke punten van het bestaande afwgkt De igaD aangi e zal afgeschaft worden en de aanriai mbuhalre door B en W geschieden Ieder belattingschuldige evenwel op straffe van hel bepaalde bg art 270 d rvv Gemeentewet de op een betchrijvingsbiljet gevraagde inlichtingen moeten geten met welke B en W ai of niet rekening kqnnen honden B en W tullen zich hierbij doen bgstaan door een Commissie uit ingezetenen buiten den Raad jaarlijkt op nieuw te bcnooeroen Aan den Raad verblgft het regt om bezwaarschrift te onderzoeken B W zijn bg deze voorstellen uitgegaan van de overweging dat de tegenwoordige wgte van heffing geen zekerheid aanbiedt dal zg regelmatig geschiedt terwijl bij de aanzienlgke verhooging van den omslag die baar toppunt nog niet heeft bereikt voor een zoo goed mogelgk verdeeling van de lasten behoort te worden gezorgd Door de Kamer van koophandel te Gooi is in zake het ingediende wetsontwerp kinderarbeid oaq de Tweede Kamer een adres ingezonden waarin tg te kennen geeft dat de maximum werktijd voor kinderen tooals die in het ontwerp is opgenomen zeer uadeelig voor den werkmansstand moet werken want bg ongewgzigde aanneming van het wetsontwerp worden de verdiensten tot de helft gebracht daar van i ploegen zal moeten gebruik gemaakt worden terwijl juist door den beperkten werktijd verwaarloozicg van kinderen moet ontstaan door straatloopen niet naar school gaan enz Zjj acht alioo eene wijziging van art 7 dringend noodig en geeft verder in overweging lo of om den leefiijd dat kinderen mogen wbaiden t stellen op 13 in plaats van 12 jaar tonder beper f evenwel van den werktijd 2o ot om k maximum werktijd voor 13 en Hjarigen op 9 en voor 16ja rigen op 10 uur daags tt bepalen doch moet dit dan ook de uiterste grens zgn 3o erne bepaling in het leven te roepen dat kinderen beneden 14 jaar niet mogen arbeiden tenzij voldaan heUaBde aan een door een Kijks commissie af te nemen examen waaruit bigkt dat tg met vrucht de school bezocht hebben en den bg de wet voor het arbeiden geoorloofden leeftgd dan te ttellen op 13 jaren In de dezer dagen gehouden vergadering v deo geneea t