Goudsche Courant, woensdag 27 december 1882

w kandigen Baad r Oelderland ia rapport uitgebiaoht door de oommiuie tot onderioek naar den invloed ran OTerlading der Mhooljengd met erkiaamheden In kaar roorloopig rapport in de tomerTergadering ingediend bad t reedi geconatateerd dat indirect die die aobade leer leker a nweiig ia Tot ondersteuning fan de oonduiie erd nog aangehaald hel besluit in den afgeloopen tomer op de vergadering Tan de Maatsohappg tot bevordering der geneeskunst genomen dat overlading met geestelijken arbeid een sohadeltjken invloed uitoefent op het aaukomeml gealacht Om echter die nadeelen door bepaalde feiten te bew ien is moeilgker De feilen die uit de kraakzinnigengestioMeu aan de commissie werden medegedeeld waren reer sohaarsob de ooqsultntieve praktik der psyohiatren Iridde deien echter tot het oordeel dat vooral bg meisjes de nadeelige gevolgen van het tegenwoordige opvoedingsstelsel niet te miskennen zgn Van praktiseerende geneesheeren werd geen opgave van feiten verkregen met uitiondering van een 10 tal gevallen die door een lid der Gommisaie werden medegedeeld Unarentegen werden van verschillende directeuren vsn hoogere burgerscholen meer of minder inlichtingen ontvangen Het resultaat van het onderzoek zou stellig noodig zgn legt de Commissie aan het slot van haar rapport om de juaeatie met voldoende zekerheid van uit een sanitair oogpunt te kunnen beoordeelen Alvorens met den Franschen hygiënist Fonaogrires uit te roepen l huMa Uét at va par Ie cenea elle peut eire itntBée par lei muteltt rnait it n y a pas de tempt a perdre zouden wg willen oordeelen over gegevens die waren opgemaakt uit eene gedurende Tersoheidene jaren nauwkeurig bggehouden gezondheids heidsen sterftestatistiek der schooljeugd Daarbij zou niet alleen moeten worden griet op het onistnan van bepaalde ziekten of op sterfgevallen die aan het onderwgs geweten worden maar ook op de naar veler gevoelen veel menigvuldiger slechte gevolgen van onderwgs die zich openbaren in overspanning van het zenuwstelsel en in afmatting van den geest als bet tgdstip van inspanning achter aen rug is Voorts zon op breede schaal moeten worden nagegaan welke licl aamsontwikkeling jonge lieden van mannelijk of vronwelgk geslacht vertoonen a wanneer zij een gymnasium een school voor middelbaar onderwgs een kweekschool voor onderwijzers enz voor het eerst komen bezoeken twee a drie jaren achtereen hebben bezocht en aan het einde van den cursus verlaten è wanneer zg afgericht zgn tot het ondergaan van een vergel kend examen Dan eerst zal kunnen worden nagegaan of eo welk nadeel het onderwgs slicht en in het bijzonder of zooals velen beweren de eersten in kennis in den regel de lichnmeIgke minst ontwikkeld zgn De commissie rekende zich derhalve niet bevotgd een eindoordeel over de zaak uit te spreken maar verzocht diligent te worden verklaard De vergadering hechtte daarsan haar zegel en besloot tevens bet rapport te laten drakkeh opdat het in rnimeren kring bekend zou worden Nog werd een rapport ter tafel gebrapht van de oommisaie die met een onderzoek naar den slaat der bewaarscholen belast was geweest Een onderzoek in loco werd wenschelgk geacht jn verschillende gemeenten waarmede die commissie weder werd belast terwijl de inspecteur en de adjunct inspecteur haar werden toegevoegd De inspecteur deelde hierbij mede dat in de laatste inspecteurs vergadering eene oommissie is oeuoemd die van ie uit het geheele land verkregen opgaven later een geheel zal maken Het onderzoek zal ook worden uitgestrekt tot het onderwijs dat o p die scholen gegeven wordt ter beoordeeling tfo de vraag of ook daar van de jeugdige hersenan reeds te veel inspanning wordt gevergd De Vereeniging van en voor Nederlandsehe iodustrieelen heefi in hare algemeene vergadering den 22 December te s Oravenhage gehouden o a behandeld het onderwerp de noodzakelgkheid om het Bgkstelegraafnet allengs te vervangen door ondergrocdsgeleidingen De Vereeniging bad reeds bg verschillende gelegenheden getracht den Minister van waterstaat enz de noodzakelijkheid dier vervanging met kracht van redenen aan te toonen nadat een en andermaal geel en hevige stormen het telegraphisch verkeer ellelgke dagen gestremd hadden niet alleen maar bovendien het verkeer langs de spoorwegen dientengevolge aan belemmering en gevaar had blootgestaan De Vereeniging heeft zich thans bg adres tot de Tweede Kamer der SlatenGenrraal gewend Met erkentelijkhrid heeft zg uit het VoorJ Verslag omtrent Hoofdstuk IX der Staatsbegrooting voor 1883 ontwaard da de Tweede Knmer zhsh bereids aan dit onderwerp heeft laten gelegen liggen maar hel nntvoord door den Minister daarop gegeven heeft de Vereeniging niet zonder nieuwe teleurstelling vernomen Het is naar aanleiding daarvan dat zij thans alles at te dezc zake is voorgevallen ter kennitsc brengt van de Tweede Kamer ten einde hiervan zooüniiig gebruik moge gemaakt worden als het meest beTorderlgk zal zgn aan eene spoedige vervulling van den boven omschreven wensou waarvan zoo in vredestgd als bg onverhoopten oorlog alle lakken van openbare dienst maar wat zooveel meer legt te allen tgde ontelbare particuliere belangen de goede vraohten zullen genieten en waardoor tevens de belemmeringen en gevaren die thans het spoorwegverkeer bedreigen ten eenenmale zullen zijn afgewend Bg dat adres is eeue uitvoerige beschrijving met teekeningen vau het systeem k Uoltzman ten gerieve der Twe de Komer overgelegd Sinds 1851 werden door mr Webster te Hollywood bij Birmingham aanhoudend proeven genomen met het doel eene goedkoopere bereidingswijze van aluminium te vinden Eeuigen tgd geleden is hg geslaagd na 30 000 pd si te hebben uitgegeven De uitkomsten die hij verkregen heeft moeten thans echter ook zeer verradend zijn Terwgl de gewone bercidingswgze langs den natten weg op 1000 ponden sterlicg per ton komt te staan vereisobt het procesWebster slechts uitgaven tot een bedrag vaq 100 pd St voor dezelfde hoeveelheid In den loop van weinige dagen kunnen groote massa s metaal worden afgezonderd terwijl vroeger minstens ntgen maanden daartoe vereisobt werden Van welke beteekenis de uitvinding is kan men o a hieruit afleiden dat een Fransche vennootschap voor het recht om haar in Frankrgk in toepassing te brengen een half millioen p st heeft geboden andere aktiënmaatachappgen hebben voor hetzelfde recht in Amerika een millioen ponden sterling geboden En geen wonder I Aluminium behoort tot de wel is waar in enorme hoeveelheden op aarde verspreide metalen maar tevens tot de zeer gezochte en lot de dure metalen Het gelgkt wat kleur en glans betreft op zilver heeft een gering soortgelgk gewicht eigenschappen die het voor de bewerking geschikt maken en is vooral in alliages voor de industrie van groote beteekenis Zelfs wordt het in den nieuweren tgd als unluminiumbrons voor het vervaardigen van geschut gebezigd Zaterdag is op last der justitie onder leiding van den inspecteur van politie J F Verschoor opnieuw een huiszoeking bewerkstelligd ten huize van van Zutphen aan de Leuvehaven Rotterdam no 14 met het bijzonder gupstig gevolg dat door de rechercheurs Bandsen en Kuipers verborgen gevonden is bet door misdrijf verkregen halssnoer met diamanten in zake de zog g enaamde millioenenjuffrouw Ook zgn op dieit dèg in n verdacht kofüehnis aan bet Steiger aldaar door fenoemden inspecteur in beslag genomen twee armbanden met diamanten een van welke eene i aarde van p m ƒ 40 000 vertegenwoordigt welke beide armbanden men in dat huis voor p m ƒ 500 verkocht had In eerstgemelde woning voorts nog dr e gooden ringen met diamanten en eenige andere voorwerpen van waarde in beslag genomen Dit onderzoek heeft geleid lot de voorloopige aanhouding van vier peraonen Drie van hen zijn naar de oelgevangeuis oreij ebraoht Een militaire inzender van de Sumatra Courant schrijft t Is een feit dat de op Atjeh gewonde officieren niet meer in de bosplalen worden opgenomen met de mutatie gewobd voor den vgand maar met deze gewond in s lands dienst In het eerste geval wordt de patient kosteloos verpleegd en behoudt hij gedurende zgn verpleging traotement met de tnelagen die hij op het oorlogslerrein genoot terwijl hem in geval van afkeuring voor den dienst vol pensioen met C q sinartegeld wordt toegekend in het tweede geval geniet hg wel kostelooze behandeling maar verliest het meerdere aan inkomsten in tgd van oorlog toegestaan terwgl hij in het onzekere verkeert of hg wel recht heeft op vol pensioen en smartegrld Ik geloof dat er zich nog geen gevallen van pensioneering op die wgze hebben voorgedaan maar de verandering der zooeven bedoelde qualificatie der verwonding moet een doel hebben anders zou aaaitoe geen last zgn gegeven Zoo iemand hel publiek daarover nader kan inlichten ton hg bgbrengen lot de gerustheid in de toekomst der nu Ie Aijeh ngeefende officieren Een merkwaardig staaltje van Pruisische rechtsplegiog is in den Pruisischen Lanojfe ter sprake gekomen De afgevaardigde irichleVverhaalde het Volgende Te Bnchwold in Sllezie rai de predikant sedert twe jaren een meisje dat nog in de sohoolplichtigeo leeftijd was na schoollgd in dienst genomen voor 50 pf 30 ets in de week eii avondeten Het meisje voor haren leeftijd sterk ontwikkeld werd verdacht kleine geldsommen te hebben gestolen om eten voor zich te koopen Dit verhinderde den predikant evennel niet haar als kindermeisji in dienst te houden toen zg niet meer school behoefde te gaan Hg deelde echter zgne verdenking aan den amètnorttieter mede die het meisje meermalen verhoorde en nadat hg haar daarbg telkens om de ooren had geslagen tot de bekentecis dwong dat zg geld had weggenomen omdat zg honger had Haar moeder had h ar arvoor geslagen en had het ontvreemde dal srtfip welken grond blgkt niet op 10 mark was j siibat vergoed Verscheidene weken later werd utt moeder en haren stiefvader aangezegd Jat zg met hun dochter op het ambt moesten koraen waar de laatste zweepslagen zou krijgen De stftfrader verscheeu werkelgk met het meisje en uu rd hem gelast haar tien slagen op het bloote hemd te geven Hg weigerde en toen deed het de bode maar niet hard genoeg naar den zin van zgn chef die hem de zweep uit de hand nam en wees hoe hg moest slaan Niemand sou verder tan de zaak hebben gerept als niet een oom van h6t meisje die te Breslau woont en minder bevreesd is voor de plattelandstirannen zich de zaak had aangetrokken een aanklacht werd afgewezen wegens ren gebrek san de vorm en de ambtenaar van het openbaar ministerie wachtte zich hem den goeden weg te wgzen maar raadde hem aan zich bg den chef van den atnbtvorMeter die tevens president der schoolcommistie is te beklagen Beeds zijn maanden voorbij gegaan zonder dat van regeeringswege in deze zaak iets is geschied de offioieuse bladen hebben integendeel dn mishandeling verdedigd De minister van justitie zeide evenwel dat de regeering reeds stapiien had gedaan Hg ontkende de waarheid van het verhaalde niet ofschoon niet alles in de offioieuse stukken stoifd daaruit bleek wel dat het meisje een paar dagen pgn had gehad maar haar gezondheid had door de straloefeniug niet geleden Hij had van geval kennis gekregen uit ie dagbladen en het toen niet de moeite waard geacht te informeeren maar loen in het Huis der Afgevaardigden een ambtenaar van het openbaar ministerie in een ongunstig daglicht werd gesteld had hij inlichtingen ingewonnen die overeen kwamen met het boven vermelde f De minister keurde het af dat die ambtenaar de zaak had gesmoord doen hg had nog geen besluit genomen omdat hjj nog niet precies wisf hoe oud het meisje mas en welke rechten de schoolbesturen in Silezie hebben wat betreft het tuchtigen der kinderen Ecu paar weken geleden kwam er in sommige dagbladen eene annonce voor van eene firma te Deventer die voor de som van ƒ 0 7S een geheel compleet schaakspel aanbood Dat was met recht een koopje doch wanneer men nagaat wat de bedoelde firma toezond dan was de helft van 75 cents toch nog te duur Na toezending van bet bedrag ontvangt men nl een gewoon opgevouwen papieren bord en op papier gedrukte figuren die op 4 smalle houtjes geplakt zgn i Tevens ontvangt men het beleefde verzoek deze laatsten door een timmermai te doen doorzagen aangezien ze anders onbruikbaar zouden zjjn Men zg dus op zgn hoede Sedert den ISden dezer wordt menigeen te Vlissingen opgeschrikt door een allervreemdst geluid dal alles doordringt en dat zelfs tot in Middelburg wordt waargenomen Dit is eén in werking gebrachte misthoorn Sirene i ten dienst der scheepvaart opgesteld aan de Nieuwe sluis ian den overkant der Schelde op l i Q afstand van Vlissiugefa Men vermeent dat dit tot groot nut zal strekken voor e vaart in het algemeen doch bgzonder voor mailboolen der Maatsohappg Zeeland die er dan ook in de laatste dagen maar al goed van konden profiteereo Op verzoek nemen wf het volgende ingezonden stuk uit het üir Dagblad over Met eenige bevreemding zie ik jn uw geacht blad het volgende verspreid i De groote fabriek van de Heeren Bogaerts b Co te Vught inzonderheid bekend door de uitvinding der Feiulure Boeaerls is dezer dagen aan een ngelsche Maatschappij verkocht voor een bedrag van ƒ 1 500 000 enz Vergun mij UEd de opmerking te maken dat er gesme firma Bogaerts Co te Vught of elders beslaat wel de firma Henri Bogiftrls waarvan ik tot dusverre eenig en uitsluitend eigenaar was Nu het bericht dat nog niet voor de pers bestemd was toch eenmaal door uw blad verspreid is wil ik dit op een enkel punt nader toelichten Het is waar dat mijne fabriek met gebouwen machinerieën persen enz benevens mgne nitvinding Peinture Bogaerts tegen een taxatie der waarde door deskundigen aan een Engelsche Maatschappij ver kocht zijn en dat die schatting het cijfer Tjereikt heeft van 120 000 p st ƒ 1 600 000 De hoofdaanleiding tot dien verkoop is de nood jikelgkheid van uitbreiding der fabriek welker ruimte minstens moet verdubbeld worden willen wij gevolg geven aan de bestellingen die uit alle oorden der wereld thans toevloeien Het maatschappelijk kapitaal der Peintnre Bogijerts Company limited wordt 200 000 p st UEd dankzeggende voor de welwillende opnpme dezer regelen heb ik de eer hoogachtend te zgnUEd dw Dienaar HiNSI BOSACBTS De rechtbank te Limburg in Pruisen behahdelende dezer dagen de zaak van een klein dorpsbankiertje ilie niettemin een bijzonder kollossale woekeraar blgkt te zijn Een i nwouer van Oberndorf 1 een plaatsje behoorende tut het rechtsgebied der genoemde rechtbank had op crediet bij een herbergier wat veel gedronken zonder iets te betalen zoodat hg ten slotte 15 mark schuldig was en geru geeatrijk vocht meer kon erlangen zonder dadelijke betaling en een allengs dringender worden de vermaning om de oude schuld af te doen Onmachtig om daaraan Ie voldoen en bedacht dat zijn schoonvader bij wjen hij inwoonde en die hij om zekere redenen zeer had te ontzien achter de zaak zou omen zocht hij bet kantoortje vsD onzen dorpsb inkier op Daar vond hg hulp en ontving 15 mark legen onderteekeuiiig van een wissel ten bedrage van 27 mark Van dezen wissel werd kort daarna betaling gevorderd Op de bedreiging dat den schoonvader mededeeling van bet gebeurde zou worden gemaakt onderteekende de debtteur een nieuwen wissil van een veel hooger bedrag Negen malen had dit plaats binnen zeer korten tgd een zestal jaren en toen was de scbuld aangegroeid lot bet respectabele ommetje van 2520 mark De bedeesde debiteur trok toen de stouic schoenen aan klaagde den woekeraar aan die door de rechtbank naar verdiensten werd gestraft zoowel in zijn beurs als door middel van at gevangenis Nieuwe modes worden eerst aangekondigd als in aantocht zgnde ze wekken dan bespotting Later komen ze werkclgk en men vindt ze gedistingeerd enkele dames beginnen ze te dragen en juist is de mode algemeen op het oogenblik ilat soniraige dames de hoof len bijeensteken en erzekeren dat meii er wel weer de straten meé deuken kan Dal tgdstip wordt natuurlijk als het roe t geschikte beschouwd om weer een andere mode uit te vinden Zoo zal het ook gaan met de kleedjes die de Pargsche dames thans dragen en gegarneerd zgn met veeren Pikante brunetten loopen in een ffkanarievogelcostuum lieve blondines in licht blauwe veeren als blauwe zwanen stemmige dames verkiezen den staat van houtduiven meisjes ini den eersten bloei verschijnen als witte duiven enz Men verhaalt nog iets De lief hrbberg vooroude munten maakt dat ze ook in de damesmodes zich ui Tot alleriei worden zulke munten tegenwt rdig verwerkt tot medailjons armbanden doekspjelden enz enz een aantal voorwerpen worden ook reeds in ons land door de dames gedragen De monogrammen op het postpapier worden zoo geschikt dat zij eèti munt nabootsen die de naamletters bet wapen en de lijfspreuk van den eigenaar vertoont Deze laatste mode vond reeds genade in de oogen van den prins en de prinses van Wales de Spaansche koningin en grootvorst Wlademir van Bnsland Bultenlandsch Overzicht In den parlementairen veoantieveldtocbt die thans in Engeland begonnen is staat zeker de vraagwat zal er met Egypte geschieden vooraan Lord Derby had in zgne redevoering te Manchester zoowel inigving als beschermheerschap van de band gewezen in zijne sporen is thans een ander lid van het kabinet de he er Chamberlain getreden die Ie shton nnder Lyne tegen annexatie en protectie heftig gesproken heefi Zulk een politiek verklaarile hij zou in strgd zgn met alle vroegere verkHriijgen der regeering Het beschermheerschap in Ëgypfe zou Engeland slechts een nieuw leriand bezorgen en zgne belangen brengen alleen mede orde en vrede daar Ie verzekeren Doch het is de plicht van Engeland om Ie zorgen voor waarborgen voor d rechten en vrgheden van hel Egyptische volk ev deze plicht kan alleen verVMid worden wanneerj alles wordt in hel werk gesteld om het misverstjind uit den weg te ruimen dat tusschen Engelanji en Frankrgk bestaat en dat de goede verstandhouding der beide rijken dreigt te verstoren Maar lilgypte kan niet eer aan zichzelf worden overgelaten voor de vrede en rust geheel zgn hersteld De EngjeTschen blgreii dus zeker voorloopig en wie zal zeggUn hoelang nog in de l ijlstreken De opperbevelhebber van het Egypiiiche leger genersal Wood is tHhns daar aangekomen De begrootihg voor het leger wordtgeschat op 924 000 het leger zal bestaan uit 5000 man waaronder 2000 ruiters De politie waarvoor de kosten f 1 680 000 zullen bedragen zul bestaan uit 2000 man waarvan in Alexandtië en Cairo zullen geplaatst worden 366 Europeanen en 434 inboorlingen in PortSaid 100 Europeanen en 100 inboorlingen in Ismailia en Suei 60 Europeanen en 50 inboorlingen Nog altijd wordt in de buitenlnndsche bladen druk geredeneerd over de zoogenaamde militaire toebereidseleu van Rusland en de onlhulliugen der Duitsche bladen betreflende hel Duitscli Ooslenrgkscb verdrag De Nat Zeitung noemt Oo tenrgk Duitschlaud s voorpost in het Oosten en aan de Adrintisohe zee Die voorpost is op t oogenblik wel wat gedesorganiseerd meent het lad terwgl op zijn flanken Ettslaiid zich gereedmaakt om zijn oprukken te beletten Men mag dus te Ie Weencn niet inslapen Wij hebben intusschen reeds herhaaldelijk gemeld hoe weinig geloof uau voorstellingen van dezen aard kan gehecht worden Ook Le Temp betoogt in ziju politiek overzicht hoe dwaas al die ouderstrllingen zijn Men gaat bgv in Duitschland met dugstralligheid na hoeveel kilometer spoorweg Bnsland aan zijn westelijke grens laat leggen doch vergeet l de voltooiing van zijn spoorweg eene levensquaestie is voor een rijk welks berittingen in Europa alleen reeds in uitgestrektheid die van al de andere vaslelandsstaten overtreSen en dat juist in de verkorting der afstanden het voorname middel voor zijne economische en maatschappelijke ontwikkeling moet zoeken Het huis van afgevaardigden is evenals de Duitsche rijksdag met vacantie niteengegaan doch niet voordat de eerste beraadslaging over de nieuwe belastingwetten was afgeloopen Tegen verwachting bleken alle partijen aan de wenscbeu der regeering op het punt van belastinghervorming een heel eind tegemoet te komen veel verder ten minste dan in 1878 en het zal nu de taak der rrgeering zijn om na de vacanlie deze overeenstemming vruchtbaar le maken Van alle zijden van het huis werd aangedrongen op eene spoedige opheffing der belasting voor de vier laagste klassen vooral met het oog op de sedert 1879 ingevoerile verhooging der belasting op de verbruiksartikelen on de noodzakelijkste levensmiddelen dier vier laagste klassen Er leed zich hierbij erschil van meening voor in zoover dat het voorstel der regeering terstond alle vier klassen treft terwgl van liberale zijde werd aangedrongen op eene voorloopige afschaffing der twee laagste Deze beperking werd alleen voorgesteld omiiat men ook met de dekking der wegvallende onivaugaten rekenug moet houden Ware dis dekking voorhanden dr heer v Bennigsen en zgne vrienden zouden zeker geheel met de regeering medegaan Hóe echter het wegnemen van deze belasting zal worden vergoed dit zal een moeilijk te beantwoorden vraag zgn voor het buis en de regeering De minister van financiën Scholz heeft een zoogenaamde lAeeuitteuer voorgesteld eene belasting die in den vorm een directe belasting is op handelswinst doch die naar den inhoud en naar de voorstelling welke de regeering ervan geeft een belasting is op het gebruik van zekere artikelen die niet tot bet levensonderhoud noodig zijn De verkoopers van sterke dranken en tabak zullen volgens den minister door de wet nog meer dan thans in de gelegenheid komen om den last te venchuiveu op de schouders der drinkers en rookers zelven Dit voorstel vindt echter weinig instemming zelfs bij de conservalieven wegens den ongelgken druk dien de wet lou veroorzaken Men zou haar als gemeentebelasting misschien eerder dan als landsbelasting billijken Ook het plan der conservatieven van een percentsgewijze beursbelasting schijut niet rgp genoeg ook zg zullen met den heer v Bennigsen zich met bet ophelfen van ds belasting voor twee klassen moeten tevreden stellen indien zij niet zooab men vermoedt met nieuwe plannen voor hervormifig der directe belastingen voor den dag komen INSCHKIJVINQ VOOR DE Nationale iMilitie TWEEDE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Oouda Oezieu de wet van den 19den Augustus 1861 Staattilad no 72 betrekkelijk de Nationale MilUie Ueriuieren bg deze alle belanghebbenden aun hunne verplichiing tot heidoen van aangifte ter inschrijving voor de Nationale Muitte in de maand Januari 1883 en brengen ter kennis de volgende bepalingen der genoemde Wel Art 15 Jaarlijks worden voor de Militie bgeschreven alle mannelijke ingezetenen die op Ten Isten Januari van hel jaar hun 19de jaar waren ingetreden Voor Ingezetenen wordt gehouden lo Hy wiens vader of is de e overleden wiens moeder of zgn beide overledep wiens voogd iiige zetea is volgeos de Wet van den 26sten Juli 1850 Staaltilad no 44 2o Hy die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tgdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblijf hield 3o Hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geen ingezeten mits bij binnen het rp verblgf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorende tot eenen staat waar de Nederlander niet aan de verplichte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstplichligheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen Art 16 De insobrijving gesohiedt lo Vau een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deie overleden de moeder of zgn beiden overleden de voogd woont 2o Van een gehuwde en van een weduwnilar in de Gemeente waar hij woont 3o Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deze is achtergelaten of wiens voogd bulten s lands gevestigd is in de Gemeente waar hij woont 4o Van den buiten s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd land woont in de Gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederhnd gewoond heeft Art 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven lo De ijl een vreemd Rijk nchtetgebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is 2o De in een vreemd Rijk verblgf houdende otiderlooze zoon van een vreemdeling al is zijn voogd ingezeten 3o De zoon van den Nederlander die Ier zake van s lands dienst in s Rgks overzeescbe bezittingen of koloniën woont Art 18 Elk die volgens art 15 behoort te worden ingeschreven ia verplicht zich daartoe bg Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den Isten en Sisten Januari Bij ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis is ziju vader of is deze overleden zijne moeder of zijn beide Overleden zijn voogd tot het doen vyf die aangifte verplicht De wijze waarop van het doen van de aangifte blijken moet wordt door Ons bepaald Arf 20 Hy die eerst na het intreden van zgu 19e jaar doch roor bet volbrengen van zgn 20ste ingizeten wordt is verplicht zich zoodra dit plaats beeft ter iosohrgving aan te geven bg Burgemeester en Wethouders Ier Gemeente waar de inschrgving volgens art 16 moet geschieden Daarbg gelden de bepalingen der 2e en 8e zinsnede van art 18 Zgne inschrgvlog geschiedt in bet register van 1iet jaar waartoe hg volgens zguen leeftijd behoort Burgemeetter en H ethoudert voornoemd roepen dientengevolge de ingezetenen die hun 18de jaar hebben bereikt dat zijn zij die in het jaar 1864 zijn geboren en overe komstig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verplicht zgn op om zich op de volgende dagen ter Secretarie aan te melden van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure en zich in de daarbg vermelde orde te doen iusehrgvon te welen die hun geslachtsnaam begint met de Letter A B C D E F G H I J K L eu M tusschen den 2 en 16 Januari 1883 en die hun gesiachlsnaam begint met Ie Letter N O P Q R S T U V W X Y eu Z tusschen den 16 eu 31 Januari 1883 Voorts strekt tot informatie vaa de Belanghebbenden dat het register van inschrgving op den Sisten Januari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en zg die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen Ingevolge art 183 der Wet vervallen in eene boete van ƒ 25 lot ƒ 100 dat ieder die vodr de Militie moet worden ingeschreven zich behoort te voorzien van een extract uit het geboorte register hetwelk bg de aangifte moet worden medegebracht dal dit extract aan hen die binnen deze gemeente zgn geboren op hunne aanvrage op het Bureau van den Burgerlgken Stand grati zal worden uitgereikt terwgl zg die elders geboren zijn zich ter Gemeenle Seorelarie kunnen aanmelden teneinde genoemd extract vtin het Gemeentebestuur hunner geboorteplaats te doeu aanvragen en dat ieder gehouden is te zorgen dat hij bij de inschrijving Wijk en Nommer zijner woning juist kan opgeven Gouda den 22 December 1882 Burgemeesttr en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Seoretaris 1 BROUWER