Goudsche Courant, woensdag 27 december 1882

t N 3863 Vrijdag 29 December 1889 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ÏM het saiversta en meest goedkoope tad alle bekende soorten van Bitter Het ts sameo fltuld nit Hop Baohn JUmln en Leeuwentand welke de beste de oadsle en krachtdadigste geneesmiddelen aer voreld iijq en aitatekande eDeoskrachiige eigensthappen beiiiten beUeen roet andera foorten an Biticr mal het geval is Het is de betie reiniger van het moed en regelt de funotles van de lever het geeft een nienw leven en herstelt de geiondhetd Ccene nekte of slechte geiundheid die mol door dil Bitter overwonnen vorden sijne werking is even verschillend als heilzaam Het geeft krachten en ean nlenvr leven aan oude of zwakke heden Voor hen die Itjden au stiriDR in lie werking der vertenngs of waterlooiin 8organen on htj gevolg een krachtig en versterkend mid l l n iihlig liebhon om den eetlust op te wekken InöiI Bitter uiterst heilzaam daar desielfseigenschappen bi uit tok tonisch opwekkend en geneeskrachtig zijn zonder te bedwelmen Wdt tij ook miMgt gevoelen of aan welke ziekte ij nok moogt lijden gobniikt HOP BITTER Wacht met tollat ij bedlegerig stjt bij de minst storing iliB gij gevoelt moet gij HOP BITTER gebruiken Het kan u het teton reilden zooals het dat duixonden anderen gedaan heeft Het is bewezen dat dit Bitter alle iiekl 11 i eneest of ver ichtmg aanbrengt Het is eene ainegi name en rarfrisschende drank voor de zieken PI kin met wttei oF tnilero dranken vermungd gubraikt worden Lijdt niet en belet uvre vrienden telljdAn gebruikt en raadt anderen aan het HOFBITTER te gebruiken Vei li st vooral mot ml bet oog dat het HOP BITTER geen knoeimiddel of geheime geestrijke drank li het IS I itegmideel hot beste ganeeimlddel wat ooit best nn bcefl het is de vrtend en hoop van den sieke Het moest in geen een haishonden ontbreken Neemt er van at heden de proef van Verkriiffbaar hij de voornaamste Drogisten en Apothekers HOF BITTERS Manufacturing C Breda es te Londen iatwerpen Kew Tork en ToniUJ Depot te Gouda bij THII E Bargerlilke Stand Tan oudertlaande gemeenten ran 14 tot 21 Dec Uoordreoht OVERLEDEN N Bloot 4 m M olfcrs Il j ONDERTROUWD H Versnel Ie Ooudenk 38 j n D ét Groot 81 j Stol Wijk GEBOREN Cornelia onders J Anker en W Grtreland Cornells ouders A tan Megercn en 6 Hoozendoora OVERLEDEN C Baas 48 j GEHUWD A tan Eek en G den Haan Haastrecht GEBOREN Johanna Claiina ouders 6 Bakker en J Oos terwijk OVERIiEDEV S de Jong 73 j M de korte S m ONDERTROUWD M Knoers en G J Vergeer Reeuwijk GEBOREN Geertruida Cornelia ouders L tan Leeowen en J Streng Lintje ouders J Schouleu en A van Es OVERLEDEN G Vermenlen 5 m G Vis 4 d C H Krugenbrink 12 j J Ferndon 1 j 6 m Waddiazyeen GEBOREN Jacob onders J van Helden en E tan Koog Adriaao ouders T van den Berg en G Egketestam Gexiena onders A tan der Loo en G tan 1 eordam Jiena ouders A Bnpke en N Verrrnau Maria ouders J van Triet en M Hooftenboom OVERLEDEN A Hoigendam huisvr van B J tan Bhiio 49 j J Strijdhorst 3 m ADVERTEWTlfiN Voorspoedig bevallen van een Zoon A DK JEO Bazebboke Gouda 26 December 1882 ♦ Na een lang en geduldig Igden overleed heden onze lieveling LDEA8 in den ouderdom van b na zes jaren A DAM W J DAMIffouda 25 Dec 1882 v d Brink F Mevrouw van der KOCRj yUAAGT tegen 1 FEBRUARI eene NETTE 4ie genegen is mede naar Haarlem te gaan Ope nb pire Verkooping te G O U D A Op VRIJDAG 29 DECEMBER 1882 des voormiddags ten elf ure in het koffijhuis Hakmonib aan 4e Markt van Tvee BAKMUIZEN tot één PAKB UIS ingerióht met KANTOOR en ERF aan de Peperstraat en aan de Bogen te fouda Wflk K N 261 en O N 131 Een PAKK VIS en JSBJP aan het Zwaansgat te Gouda Wjk O N 121 Ben PAKHUIS en HRF met een een Tigen opgang hebbend BOVENHUIS aan de Veste van den Tarfsingel ta Gouda Wgk O N 675 en 575a Een PAKHUIS en KJKfFsMn het Water Tan den turfsingel te Got da Wyk O No 576 En een HUIS en F in de Robaarsteeg te Gouda Wflk M N 183 Nadere inlichtingen zgn te bekomen tenkantore van den Notaris W J FORTÜIJNDROOGLEEVER j Puike Grove KACHELKOLEN alsmede prima Haard en Snieekolen voortdurend Terkrggbaar prompte bediening concureereride prgzen A VINGERLING firma S LAfEBiB Earnemelksloot 482 Bestelliugen worden mede aangenomen bg de Wed P HAZEBROEK Raam 222 en bg W Dl JEU mr Vleeshouwer Lange Tiendeweg EXQUISE VIEUX @ il a @ per fl ƒ 1 50 bij SLOTÉMAKER Co WWW ® van E BRAlTDSilA Kalverstraat 158 Amsterdam In verzegelde pakjes verkryghaar bfl I C ü DUTILH Spieringstraat F 50 Gouda In het byzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHOIf è f 1 30 per 3 Ons Talrylce geiuigsohriflen ran eerste Geneeskundigen Op rersoheidene Tentoonstellingen met Medailles bekroond Het door 30 Jaar g erenoniineerd Anatherin Mondwater T i Dr J G POPP KK Uof Tandmeetter te tf eenen Eadikaal geneesmiddel voor elke Tandpijn alsook roor iedere ziekte der Mondholte en van bet Tandrieeich Beproefde Mondspoeling bg aanhoudende Keeltiekte I groote flesoh a ƒ 1 7B 1 flesch a ƒ 1 20 1 kleine flesoh a ƒ 0 60 Plantaardii Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zonder ze te beschadigen Prijs per doos ƒ 0 80 Anatherin Tandzeep in glazen doc n van ƒ 1 20 beproefd Tandzoiveringsraidde De echte aromatische van Db J G POPP g oó pÖ l tanden zuiver wit zonder het ög mail aan Ie doen bewaart ze voor ziekelgke ag aandoeningen fn houdt den mond frisch jrg jHet slflk kost lO ets en ia toereikende = Toor een half jaar TÜBdplombeerlng praktisch en zekerst middel voor zelfplombeeriug van holle kiezen Prijs per ftni ƒ 2 60 Kruid nzeep aangenaam en best middel voor Vlekken uitslag Zoniersproeten en Puisten Hoofd eu Baardsohilvèhen Koralen Huidkrankheden en alle onreinhedcn der bovenhnid Prijs per stuk 35 Cents Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelijk KK Hof Tandmeester POPP s Geneesmidjlel te verlangen en sl chts die aan te nemen M elke van mijn Fabrieksmerk zgn voorzien Déf i zgn gevestigd te Oouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Botterdam bg F E van Santen Kolff apo th en A Schippereijn Co blauwe poroeleinwinkel te sHage bg J L p Snabilié apolh i te Delft bg A J van Bgn te Schiedam bg C Malta G te Leiden bg E Noordjjkj te Amsterdam bjj F van V indheim Co en H H Uloth Co apotheek Ie Schoonhoven bij S Wolff en Zoon te Alphen bij L Varossiean en ZoonIe Utrecht bg G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten Fl fOOO Eene hoogst gewichtige uitvinding heeft de Scheikundige Doctor LËFRIES gedaan Dezelve bestaat in een W steroogen Tinctuur welke binnen 3 dagen zonder de geringste pfln ieder Eksteroog met den wortel voorgoed verwydert waarvoor de uitvinder voor zóóver garandeert dat hij een ieder die na het gebruik dezer Tinctuur nog Bksteroogen heeft eene premie van Fl 1000 contant uitbetaalt Met recht kan dan ook beweerd worden dat dtt het eenige middel is dat met gunstig gevolg kan worden aangewend Prijs per flacon inclusief Penseel en gebruiksaanwijzing Fl 1 Te verkrijgen in de bekende Depots en bn den uitvinder Doctor LKFBIES Botterdam 44 WESTZEEDUK 44 T5T5T TTTni T Volkomen genezing door 19 AJÜ U JlijiN de Bandage RéguUd rym Dr Waeesegebs gebreveteerd firenkmeesterder Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Anttnerpen Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE mm MM of de beschr ving der beroemde geschilderde Kerkg azen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen derCartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOB CHRISTÏAAN KEAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Ennsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prüs 80 Cents INKTPBEPABAXJEN Nederland Schrijflnkt AUzarin Keizer 8chri f en Copieër inkt Salon en andere Inktsoorten onderscheiden zich door hunne levendige kleur groote vloeibaarheid en hét snelle droogen van alle andere inktfabrikaten Emmerik a d Ryn k von GIMBORN Te bekomen Gouda A BRINKMAN H GORISSEN P C M AAS B H MAASKANT A KOK Co H C EDAOW ADVEBÏE MÏ1EI 1 in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdyuk van A Brinkman te Gonda Uithoofde van den rnieuwjaarsdag zal de COURANT van DINSDAG a 8 des MAANDAGS 1 Januari worden uitgegeven Daardoor is men in de gelegenheid zijne NIEUWJAARSWENSCHEN op den dag zelf in ons blad te doen opnemen BINNENLAND GOUDA 28 December 18S2 De Heer Dr H IJssel de Schepper heeft de benoeming tot Lid van de Kamer laa Koophandel en Fabrieken alhier niet aangenomen Naar wij vernemen wordt binnen kort wederom vacant de betrekking van stads geneesheer alhier dur Dr C W Bollaan ziju ontsUg neemt wijl hg deze gebeente verlaat en tjob elders gaat vestigen VEKGAUEEING van din GEMEENTERAAD Viijdag den 29 December 1882 des namiddags tea 1 ure ten einde te behandelen Het suppletoir Kohier der plaatselijke directe belasting op de inkomsten dienst 1882 Het adres van A Kaptgn houdende verzoek om uitstel voor de aanvaarding der concessie tot aanleg en exploilalie van eenen stoomtramweg lusscheii Gouds en Seboonhovcu Hel adres van J Linders betrekkelijk het gebruik van gerioleerden grond aan het plantsoen bij de Doelensteeg Te benoemen Eeneu onderwijzer aan de 2 Kostelooze School Eenen Stads Geneesheer periodieke ifireding van den Heer i W Kroon Leden in trschilleiide Besturen en Colle iën tervoorziening In vacatoren deur periodieke aftreding ontstaan Wg vestigen de aandacht van het publiek opachterstaande keDoisgeving van den Direotenr van bet Fostkauloor j Gisterenavond ten 6 uur bad in de St Janskerk alhier de viering van het Kerstfeest plaats door de leerlingen der Zondagiohool waartoe aldaar een kolossale prachtig versierde en sehiltrrend verlichte iientboom was opgericht Behalve de kinderen ten ier behoeve het feest was georganiseerd was een leer groote schare belangstellenden opgekomi n om eluigen te zijn van dit feest Er werd ftesproksa tot en gezongen door de kinderen en hun allerlei versnaperingen gtgeven benevens boekwerkjes als prijsen voor betoonde vlijt op de Zondagschool Het behoeft niet geschetst hoeveel pret de kinderen iiadden en evenmin hoeveel genot d andere aanwezigen smaakten door het gez cht van al die kindervreugde De Eerste Kamer der Staten 0enenal heeft gisteren te S i uur titling gehooden waarin kennis is gegeven van ingekomen stokken loomede van de laatstelijk door de Tweede Kanter aangenomen hoofdstukken der Staattbegrooting en wet op de middelen en verdere aldaar afgedane wetsontwerpen J e vergadering is daarna gescheiden Terwgl in het vorige jaar omstreeks kerstmis op de bttitengronden langs de Krimpener Lopiker i u Alblasserwaardeu reeds al het riet en bomgewas gesneden was heeft men ditmaal eerst nn een aanvang dfarme $ kunnen maken Nu pas is de waterstand der jLek laag genoeg voor het snijden van riet en rgshont De hoeveelheid is ditmaal bijtonder groot en verschafi aan vele honderden handen in de Lckdorpen ruim nhocts arbeid en bfeod Gedurende de Kerstdagen hadden we t genotgen kennis Ie maken met een der redacteurs van het Journal dei Deiatt die een bezoek afgelegd hebJieude bg Z K H prins Alexander niet genoeg kon uitweiden over den errassenden indruk dien de prins op hem had gemtakt Afgaande op t geen zoo nu en dan ook in de bladen wordt gemeld had hg gemeend iemand te znÜen aantreffen dir teruggetrokken en in zich zelven gekeerd levende zoo goed als dood was voor de samenleving Onze lezers weten dat wij persoonlijt steeds een geheel ander gevoelen waren toegedaan en dat we meermalen hebben verzekerd aat prins Alexander op ieder die de eer genoot met bem in aanraking te komen een verrassend gunstigen indMk mankte door zijn veelomvatlende kennis zgn diepen blik in zaken zijne belezenheid en zijne hooge belangstelling voor al wat op de wereldgeschiedenis van invloed kan zijn Die zelfde verklaring legde ook Ihans neder af de redacteur van een der meest gelezen en invloedrijkste bladen van frankrijk De prins zoo werd ons gezegd noodigde mij bij zich aan tafel en in eeb zeer gezellig téte a tête heeft het gesprek tnsschei ons beiden van 5V tot IIV4 uur geen oogenblik gestokt Hjj toonde op de hoogte Ie zijn van i e onderwerpen politiek geschiedenis kunst litterMsur stasthuishjudkuude godsdienst indAstrie oot kkmgen rn met alleen dat hij die onder erpen ai roerde maar hg besprak ze met een kennis van lallkn die mg verbaasde en vertkrekte mü menige isliolting terwijl hi op t gebied waar ik mijzelven gaen vreemdeling behoef te noemen de Fransohe politiek mede blijken gaf grondig op de hoogte te wezen Fraeki k noemde hij gelukkig met Grevy als president dien hg hoogachtte de prins prak met veel innigheid over den band die Nederl M en Oranje verbindt en gaf als zijne onwrikbare overtuiging te kennen dat bij het Nederiandsche vdk geen sprake weten zou van Hn verandering van regeeringsvorm zoolang D ur ééo spruit den Otaigeslam vgebleven wa Dat was zgn geloof lk leef teruggetrokken i dat moet ik wel zeide de prins maar dat belet mij niet om van zeer nabij de gebeurtenissen van mijn land te volgea De prins maakt op t eerste getiehl terstond den indruk van een menseh die zich ongelul kig gevoelt die een diepe verborgen smart heefl Maar zoodra het gesprek iu gang is maakt zich een andere geeat van hem meester zgn oog begint te schitteren lijn gelaatstrekken krijgen leven en is eenmaal het ijs gebroken dan is bij z er gemeenzaam en zgn bezoeker gevoelt zich spoedig op lijn gemak Over tün vader sprekende gebruikt hg steeds de woorden 8a Mtjeité U foi de overieden koningin noemt hg nooit anders dan ifo tagiitte mire hare pennenvruchten in frankrijk wel bekend kende hg van bniten en besprak hij met kijoa aandoenlgken eerbied i Het geheim van sparen Een spaarume vrouw aan het hoofd van een huisgezin is de beste spaarbank oneindig veel beter dan die van het Bgk trant dagelijks zelfs op Zon en feestdagen op elk uur worden er inleggelden ontvangen en koeten van beheer zijn er niet Als de vrouwen van dit denkbeeld doortrokken waren ig zouden sparen tonder eenigen twijfel het toii r aangeboren ijdelheid streden haar eigenltefd prikkelen baar zelfstandigheid vergrooten haarvoorname positie n het maatschappelijk leven nog veel invloedrgker maken De sparende vroaw legt tonder dat iemand er iets van merkt den grondslag van een waarborgfonds voor kwade dagen die ieder boven het hooTd hangen En de vrouw die ze ve haar huishouden bestien heeft elk oogenblik gelegenheid om te sparen mits tij boekhoude van alle loopende uitgaven geene hoe ook genaamd uitgezonderd In een vrij oogenblik moet tg alle uitgaven kunnen overzien even goed die voor lucifers als voor kleine versnaperingen vWr melk als voor vuuraanmakers voor vleesch als voor doove kolen Van de tien vrouwen zijn er 1 die precies tveten wat zij voor zich telven en haar gezin besteden die precies weten hoeveel tij van mnn 1 Om onie lezeressen niet nit haar humeur te maken vullen wij hier geen cijfer in maar laten dit gaarne aan elks beter oordeel over lief outvaugen voor kleeding voor lintjes strikjes en kwikjes die precles w ten hoeveel maulief in een jaar aan vrouwlief moet afdragen en dus ia verreweg de meeste gevallen verdienen voor eten eu drinken en andere huishoudelijke uitgaven Eu nu is het om het even of er 1 of 2 10 of 20 dnirend gulden wordt uitgegeven altijd is er op t een of ander te sparen mits men t slechts beproeve Eéu cent daags minder uitgegeven is ƒ 3 66 per jaar 10 cenis per dag gespaard maakt ƒ SA SO per jaar Eerst den erustigen wil tot sparen opgevat en levendig gebonden dan zal elke vrouw wel weten te sparen vaar het niemand hindert eu duizend tegen een juist daarop waarvan ze vroeger dacht dat l onmogelgk waa Sparen is geen gierigheid maar een zedelijke verplichling voor iedereen vooral van hen die aan t hoofd staan zoowel voor vrouwen als voor mannen En daar de vrouw het hoofd is van het huishouden mt et daar door haar gespaard worden De dames hebben de goedheid een en ander ttillekes in haar telven te overwegen en de proef eens te nemen Maar voUouden moeten zij Keulen en Aken zgn niet op één dag gebouwd Dofhl Het aanzien onzer wereldtentoonstelling van 1883 belooft nog verhoogd te tullen worden door een fraai gebouw iu Hollandsche Senaissancestijl beatemd tot paviljoen des konings Het ontwerp daarvan is geleverd door den arehileot H Ehrhardt die met het bestuur in overleg trad betreffende de stiehting Behalve den zedelijkèn stenn ontving bü ook stoffelijke medewerking onder zekere voorwaarden die bewgzen dat men niet alleen ieta schoons tot stand wenschte te brengen maar tevens de eer daarvan wilde gunnen aan de Nederiandsche n verheid en konstvlijt In hoofdtrekken komt de verleende vergunning daarop neer dat het bestuur de grondslagen van het gebouw voor tgne rekening neemt en eene bg drage iu geld schenkt terwgl de heer Ehrhardt voor het overige tergende vrije beschikking krggt over het geheel mits hij tidi eerst dan tot het buitenland wende als hij hier te lande de noodige hulp niet kan verkrijgen Zgn plan is namelijk van het gebouw en de stoffeeriug eene tentoonitelling op tichtelve te maken Alle grondstoffen en tieraden zullen zoovele monsters zijn van het fabrikaat der leveranciers De steeit waarvan het gebonw wordt opgetrokken de pannen waarmede het wordt afgedekt de gevel en dakversiering de betimmering de ineubels kortom alles vormt eene uitstalling waarvan in den algemeenen catalogus bekoorlijk melding wordt gemaakt terwijl er daarenboven de aandacht nog op gevestigd zal worden in een bijionderen catalogus Ook deze laatste tal eene proeve zijn van fraai drukwerk opgelniaterd met uitvoerig beschreven afbeeldingen De groote taal van dit paviljoen heeft eene oppervlakte van ongeveer negentig vlerkante meiert Men treedt naar binnen door een rgke veslibale Bij de verdere indeeliig is torg gedragt n voor een elkamer rookvertrek kleedkamer In particulier kabinet voor Zijne Majesteit Iu de maand Mei van dit jaar werd door de uitgevers van het volksblad De Eoko een weditrgd uitgeschreven ter bevordering van kunstmin bg het Nederiandsche volk Ter mededinging werden toegelaten ambachtslieden van 16 25 jaar leerlingen der hoogere burgciw dagen avond ambachts eu anderS teekenscholen beueden de 16 jaar leerlingen der lagere school meisji s beneden de 15 en van 15 20 jaar De vakken waarover de wetlsirijd loopt tgn meubetmakeo schilderen smeden boetseeren teekenen figuurzaaj wcrk nuttige en fraaie dameshsndwerken en letterkunde Ruim driehonderd mededingitrs hebben aan de uitnoodiging gehoor gegeven en met uittondering van t sraidswerk z jn alle afdeelingen dan ook meer of minder goed voortien Gedurende deze j eheele week vinden belangstellenden te Amslerdam gelsgenheid een en ander te beziqhligen De beoordeeling was opgedragen aan de dames