Goudsche Courant, vrijdag 29 december 1882

faandbrandspuit Je booten afdoende ernstig gevaai die in de HoUtt d op maakt van ten op aleept bet Park op ie daar en aan den wal eu de apuiten van de haveudieost onmachtig waren te verleenen Daar er bovendien begon te beataan vonr de echepen middelgke nabgheid lagen werd de bevel v in den bavenmeeater loa gewal verwgderd en toen door de boo3UW genomen waarna het aohip voorbg het droge werd geeet De stoomboot genoejgtaam geheel uitgebrand hulp dsu Pao Chea Ohio 1 dtf hyp Chic N W W l N Doclaad Cornelia Snaanna ouden H de Maii a m n W t n XVilL O ni l T F H Wolterbcck en jonkTr J de BoMk Kemper oar tooreel de Troawelgke handwerken betreft OTerigeos un de heeren de KmjS Philippeaa Hofdijk en Alberdingk Thgm Aan het politiek rerslag van den gourerneur Tan Atjeh en Ooderhoorif eden loopende van 20 October jl tot en met 6 deter worden in de Jata Ct de volgende berichten ontleend Behalve eenige veediefttallen en nistventoringen vau gering belang werd gednrende den verslagtgd van de maraudeure weinig vernomen IJverig werd et de vervolging der verspreide benden voortgegaan Aan een patroniile onder bevel van den militairen commandant v n Toengkoep gelukte het den SOsten October op de grena van de Blaug Bintang en de HoekidiS eene bende aan te treffen en in een vuurgevecht Ie wikkelen arbg twee Ajtehere werden neergnchoten terwgl de anderen zich door de vlucht redden In eenige ter plaatse gevonden huijes werd een groote voorraad padi aangetroffen loomede eecige ammunitie en drie geweien Den 27stc slaagde de militaire commandant van Toengkoep er weder in een treffen met de maraudeurs uit te lokken te Longke aan den voet van het gebergte in de XXII Moekim Acht hunner werden bg die gelegenheid gedood waarvan drie in onte handen bleven en vgf gewond lerwgl de reedt laug als een verblijfplaats van kwaadwilligen bekende kampong Longke gedeeltelgk verbrand werd Twee man der patrouille raakten gekwetst Deie maraudeUrabende bestond uit volgelingen van Njaq Bintang Njaq Badja en Toekoe di Tirou Eenige dagen later moeat da tuchtiging deter kampong voorlgetet en ook het overige gedeelte in de atoh gelegd worden omdat eenanit Anagaloeng daarheen geienden patrouille bij hare nadering beachoteu werd en de bevolking de vlucht nam terwgl een dertigtal kwaadwilligen uil het begroeid terrein op de patrouille bleef vuren Op 21 October had de pleohtige ontvangat plaats van hoofden en bevolking uit de Moekim Pager Ajer die volgens den adat ingevolge uitspraak van de moesapathoofden vergiffenis kwamen vragen voor de door hen aangenomen houding bg den vroe r vermelden overval van Paogliina Tibang te Pager Ajer Zg werden aangemaaud de deelnemers aan dien overval aan hel bestuur uitleveren bij gebreke waarvan mede overeenkomslig de adat een boete tal worden opgelegd door de gezeten ingeteteneu der moekim te dragen Naar aanleiding van een door den waarnemenden adtiatentrssident ter Wetlkost ingesteld onderzoek waarbg waa gebleken dat Lepeng een veriamelplaata waa van kwaadgezinden en dat ook bg een gedeelte der hoofden en bevolking de ateraming te wenachen overliet werd aan die landstreek eene boete van 2000 dollar opgelegd Tevens werd echter voornamelgk aangedrongen op de uitlevering of verdrgviqg van de aldaar lich schuil houdende Iman Bantan en Nja Omar Den 23aten October werd een detachement husaren door enkele volgelingen van Ketjiq Amat Grot beeohoteu Nageiet bleken het slechts drie portonen te ign die allen werden neergesabeld De getondheidstoeatand waa gunatig de cholera waa ia Oroot Aljeh nagenoeg geweken toodat de uarantainemaatregelen den 4den deier konden worden opgeheven Omtrent den toestand der Onderboorighadeo vici na het medegedeelde in de nummert deter courant van 31 October en S November jl aangaande Paaaagan weinig meldenawaardiga te berichten Door het geweatelgk beatuur tgn beteltu gegeven om de door ona erkende radja a van Satrtu Nitam ijoenda en Bajoe too noodig ook in den vervolge met materiéele hulp te ateunen tegen de hen bedreigende heerachtuchtvanTjoengkoe Tjihif vao Paaangau Te Samalangan bleef het matig n ging men voort met het uilkappea van het terrein om de fcenting In het Tamianache ter Oos kaat werd de Ohineetohe kedei Scroewag door een rooverbeude aangevallen onder aanvoering va een berucht rooverhoofd uit Bagoh Aan den radja van Edi werd het voornemen toegeschreven thans tot de taohtiging van dit voor de gekeele kuststreek gevaarlijke rooverataalje over te gaan Op de giereii stoomboot HoUand varende van Rotterdam op Londen met volle lading van daar aangekomen en liggende aan den lichter van de Stoombootmaatschappg werd Dinsdagnacht omstreeka 12 nnr een aterke brandlucht waargenomen en weldra bleek het dat de lading vuur had gevat Hoe de brand ia ontataan bleef onbekend Men vermoedt dat er ip de lading reeda ieta aan het ameulen was toen de atoomboot Londen verliet Hoe het tg het vuur aloeg fel om tich heen en kreeg doordien het gevoed werd o a door de arak de olie en bet katoen die een deel van de lading vormden anel tulk eene nitbreiding dat de atoom en Over den weg van den bliksem heeft profeasor L Weber te Kiel met medewerking van de Duit ache marine de beambten der verzckeringa mnat achappgen te en brand en vele bgzondere peiaonen uu aedert a nige jaren het inslaan van den bliksem in de provincie Sleeswgk Holatein waargenomen Thans is het 3de veriotg van helgeeu hg over die waarnemingen in het licht geeft uitgekomen Ook daaruit blgkt weder de bekende ooregelmaligheid van de electrisohe ontladingen en evenzeer dat met het oog op eekee pbysisohe wetten het gevaar van den bliksem voor personen en eigendom minder groot is dan wel wordt aangenomen In 1879 werden 22 bliksen inslagen onderzocht in 1880 reeds 82 eu in 1 iSl waa het cgfer 149 tegenover 84 die volgens d i ofiicieele brandstatistiek in 1881 brand hebben tewe ggcbrachl Het onweder kwam voor 23 pet uil hst W voor 47 pot uit Jiet ZW en in 10 pci ut het Z Slechte voor X pet regende het noch vóór noch na het onweder In de berichten komen vele andere opmerkelgke bijionderheden voor De oang o ideu personen op de St Anthoniebreeatraat te Amaterdam bg wien diamauteu tgn gevonden door Jaimetje Struik de eoogenaamde millioenenjuffroUw aan de heeren Boach ontvreemd ia genaamd Conaenheim doinmiaaionaair in gouden en diamanten erken De diamanten en de aangehoudene tijn gebracht naar Rotterdam Alleen de laatste echter tal woarschgnlijk ditmaal gezet worden Er ontbreken uu nog een borststuk en drie ringen met brillanten aan het ontvreemde van de heeren Boach Ongetwijfeld tgn ergent nog gelden of geldswaardige papieren geborgen want niettegenstaande Jannetje Struik an de geldschieters fraaie en kostbare geschenken gaf en met het geld om tich heen wierp leefde tg te Rotterdam nog op toodanigen voet dat er nog wel wat voorhanden moet tgn De Vurenache schooiie betaalde allee oqntant met geleende gelden g die baar leende kregen kostbare geschenken die weer ifoeeten dienen om crediet en vertroniven te wjkken en nieuwe sommen te erlangen waarmede d4n weder de koatbaarheden werden betaaltl Op t laatat in Deoeraber van verleden jaar waren geep kapitalen meer Ie krggen ea ontatond net gesabil met de firma van der Qant Tooh waa er nog genoeg over om goed ja roiaal te blgven leven en die omatandigheid deed toovelen die nu even ala h t O P N ruiterlijk hunne dwaling intienj gelooven dal er inderdaad geheime bronnen van lukomtt w ren Wanneer dit geding in openbare behandeling komt en alle getuigen worden gehoord die in de inalruotie verklaringen hebben afgelegd dan tal men vreemdoptien van tooveel liat eu alnw overleg aan deeene en tooveel geloof en groot vertrouwen aan de andere tgi e Want al hebben de eldaohielera kostbaarheden kleedersn huisraad ent ent tengeaobenke gekregen te hebben hunne kapitalen opverre na niet terug en het merkwaardigate ia datbijna allee is geleend tonder ecnig bew js van ontvangst aan h n die leenden Er is eene familiein Haarlem door dete gebochelde boerendeern die f 1000 betaalde aan den geneeskundige die haarbg hare bevalling bgatond geheel geruïneerd omvan anderen niet te gewagen i t Ia bevredigend voo het rechtsgevoel dat de Botterdamsche justitie in dete taak zooveel licht brengt In den Courrur de Puru dien Perdican wekelijks in V llluttnUio schrgfl heeft hg kort geleden een alleraardigste charge gewaagd op de in waarheid meer dan belachelijke nomenclatuur op de onuitspreekbare en ononlhondbare woordsameualellingen dtr hedendaagsche scheikunde aldua Ik heb de eer u drie van dete pat uitgebroede namen te preaeutereen en die naar een opmerkelgk acheikundige tegt aUedtagiche Kaar tgn in de vakbladen en mUirekt geen aandacht wekken Hoe tonden tg dan moeten tijn om die wèl gaande te maken P Men heeft dan hoeden af t uitgevonden Artkomonmilrodifkenytditteeij hHe I Men heeft geachapcn Diparatolyldidiaiophenylureum I De scheikunde heeft het licht geschonken aan EthylenetetramethyldipheiiylphcaphoniumI Ik betwgfel of dit Bthyleiute épz ooi ter wereld populair tal worden maar het beslaat De aoheikondigen spreken hel zander haperen uit Maar Niedermeijer is liefelgk en gemakkelgk eveuals Rosa de roos in vergelgking van dit EtiyllemtetrameliyldifheHylfioiphonium waarvan onte arme kinderen meltertgd gedwongen tullen worden de eigenschappen te bestudeereu Of dete en dergelijke woorden reeda dienal hebben gedaan op examena roor middelbaar onderwgabg ona te lande durft referent noch verzekeren noch ontkennen Mogelijk acht hij het alletint Dagbl Dr Cetare Coggi eerste medicus aan het hospitaal te Cremona deelt in het BolUttiiu det Comitata medico eremoneu het volgende mede In Juli 1882 werd zekere Antonio Casaro uit Rovigo een jonkman van 28 jaar op de ziekenzaal gebracht De ziekte waaraan üg leed pleuris aan de rechterzijde waa in bctrekkelgk konen Igd genezen maiir hg trok vooral onte opmerkzaamheid doordat hij gedurig groote apgkera kwgiraakte Toen ik hem op dat punt ondervroeg vertelde hg hoe hij vau zgu twaalfde jaar af zich gewend had uit aardigheid en om zijne schoolmakkera te verbazen Bleentjes in te alikken eerst kleine van 1 3 gram later grootere Langumerhand was hg dezelfde proef gaan nemen met spgkerljes en stukjes glas waarvan hg eerst de scherpe punten had afgeslepen Met zelceren trott bevestigde g dat hg op zgu 16de jaar zooveel behendigheid iad verkregen dat hg bealoot er eene wiuatgeveude zaak van te naken en in het publiek verloouingen te houden Hij waa iu ataat 16 26 ateenen per dag in te slikken ieder van 100 116 gram 26 SU kleinere van 76 80 gr en 60 en meer steenen van ongeveer 60 gram De spgkers die hg de laatste jaren inslikte waren zooals bleek 8 cent lang met een kop van 1 cent middellgn en hg waa in staat er achter elkaAr vgf en twintig in egn keel te doen verdwijnen Dete zonderlinge kostwinning had hem tot uog toe oogenschgnlgk in zgne gezondheid niets geschaad Bttltenlaodsch Overzicht Het buitenlandsch nieuws is na de feestdagen als gewoonlgk zeer achaara Bg den Duitachen Rgkadag ia een voorttel van de Fortachrittaparig ingekomen opi den Rgkakanselier te verzoeken nog in de tegenwoordige tilting een wctaoniwerp iu te dienen waarbgi tonder prejudice voor eene volgende uitgebreide hertiening der auikerbelaating lo de vergoeding bij den uitvoer wordt verminderd tot soodanig bedrag dat hrt de iu het bimeuland betaalde beiaating niet te boven gaat en 2ol op de bereiding van aniker uit melaaae eene geVrenredigde belasting wordt gelegd De reden die de parig tot het indienen van genoemd vooratel beeft geleid ia dat er aedert de invoering der beiaating op de beetwortrlauiker in 1869 in de techniek der bereidiug zulke yeianderiogen hebben plaata gehad dat de toenraaala vaatgettelde vergoeding op den uitroer gedeeltelgk eene uitvoerpremie is geworden terwgl er nu ook uit de melasse aniker kan worden gewonnen Hieruit ontataat eene grootere jaarlgltch toenemende opbrengtt aan de rijkakaa tonder nut voor de verbruikera in Duilachland terwgl er in de suiker industrie eene overproduotie wordt teweeg gebracht In de Fransolie Kamer van afgevaardigden ia Zaterdag een warm debat gevoerd over het door de regeering voorgeeteido crediet van 120 millioen tot uitbreiding der subaidieu van het echoolfonda vooral met het oog op het bouwen van gehuchtscholen De teven eente artikelen van het voorstel waien tonder noemenewaardige discussie goedgekeurd Maai de strijd openbaarde zich bg de volgende bepaling die den Staat het recht geeft om bg venet van gewestelgke en gemeenteraden om bg te dragen in de kosten van den soboolbouw eigenmachtig te werk ie gaan en laltoo het vertet te breken De heeren de Saint Uartin en Provost de Lanoay beide van de rechterigde tagen in die bepaling eene aanmatiging van den Staat die niet geduld kon worden Indien de Staat scholen wil bouwen tegen den wil van gewestelgke en gemeenteraden dan neme hg te ook voor igne rekening Men wil thane aan de ouders het recht onthouden om in de door hunne kinderen bezochte school een kruis te plaatsen en ioch zouden tg die soholen moeten bekostigen De lasten der gemeenten tgn in de laatste jaren aanmerkelgk vertwaard en thact wil men ook scholen te hunnen laste brengen met wier inriehting ly niet gediend tgn Dit waren zoo al de argumenten waarmede de voordracht bestreden werd De heer Dnrand rapporteur antwoordde dat de verplichting voor le gemeenten om scholen te be zitten reeds zetelde in de wetten van 1860 en 1867 Het mag niet van een geweslelgken of gemeenteIgken Raad afhankelgk gesteld worden of eejie aeente al dan niet in het beiii kome van eene igkool waaraan behoefte is De thans voorgedrageue bepaling verleent den Staat een macht to der inbreak te maken op eenig rechtmatig gezag van de provincie of de gemeente De heer Jules Ferry hield daarna eene schitterende lede waarin bij aantoonde dat hoewel er reeds veel gedaan is voor het onderwgs er nog veel meer ndaan moet worden Er ia hoog opgegeven lan de groote kosten die bg den sohoolbouw gemaakt ijjn De waarheid ia dat tot dnaver de kosten voor aieuwe scholen gemiddeld slechts bedragen hebben 13 200 fr per school Noemt men dat veel 1 Er il geen dorpskerk die niet minstens 40 000 fr gekost heeft Men he fl ook te veel haast gemaakt net bet bauwen van scholen men bad de lasten over meer jaren moeten verdeelen heeft men gezegd Neen de Staal mocht dat niel Het grooie natronale werk moet kraolitig ter hand worden genomen Nog 40 000 soholen moeten gebouwd of anders ingericht of van behoorlgke schoolmeubelen worden voorzien In het geheel zal daarvoor eene som vereiichl worden van 700 millioen waarvan 800 door it gemeenten en 400 door den Sjaat rullen verstrekt worden De 700 millioen tullen echter wsariohgnlgk een maximum zgn en verdeeld worden over tien jaren Eene bgdrage nu van 40 millioen jaarlijks door den Slaat ten behoeve der scholen gednrende tien jaren kan niet als een te zware last worden beschouwd De Staat mag niel minder doen Spociwegen zgn er noodig maar veel noodiger nog beeft de Staat aan mannen aan goed cnderwezene burgera De heer Clémenceau verklaarde dat er geen uitgave too dringend ii alt die voor het onderwga en als hij een regeering voor tich tiet welke ook die bet onderwgs met raime hand wil verspreiden dan heeft te tgn steun De strgd der republiek is een strgd b ua geheel en al op hel gebied van onderwijs Nadat nog verscheidene andere leden het woord hadden gevoerd is de bepaling waarbg de rdgeering gemachtigd wordt Raden van gewest of gemeente onwillig om het noodige bg Ie dragen ten behoeve van scholen tot reden te brengen met groote meerderheid aangenomen Gisteren is na een heftige redevoering van de Ctaaagnac tegen wien de censuur werd uitgeaproken met 417 tegen 82 atemmen het vooratel aangenomen betreffende het au plementair srediet voor de lyeaea colleges eu scholen en de oplichting van nieuwe tcholen De disentsie over het orediet voor de Tonkin expeditie is uitgesteld omdat de minister Janréguiberry een verhooging daarvan met 260 000 fr wil voorstellen De Senaat heeft op de staatsbegtooting den post henteld welke door de Kamer waa geachrapt en op de militaire aalmoezeniera betrekking heeft Verder keefi hg den ondentand voor het lager onderwga met 1 millioen verminderd De Kamer heeft met algemeene atemmen het foor de expositie te Amsterdam toegekende orediet goedgekeurd De Timei bevestigt in een bericht uit Petersbnrg dat de Ozaar naar Kopenhagen zal gaan en aldaar de inwgding der Russische kapel zal bgwonen Het Italiaansche Qroene Boek beval niet minder dan 619 diplomatieke stukken waaronder 70 uit Berign men vindt er natuurlijk weinig oieuwt in De interventie van de Porie in Egypte blQkt te ign ondersteund doot Dultaehland Oottenrgk en Italië Den 27n Juli beantwoordde Mancini Engelands uitnoodiging aan Italic om Jeel te nemen aan de Egyptische expeditie de Italiaansche Minister tegt dat Italië met zgn vroegere verklaringen iu tegenspraak lou komen indien het tieh met Engeland tot een internntie verbond Uit een Duitsohe depêche van 80 Juli blgkt dat Bitmarok van meening waa dat de Egyptiadie taken alleen doof overleg van al Je grooteUogendbeden definitief geregeld konden worden Uit Cairo wordt aan de Blmdard gemeld dal de gedegradeerde gevangenen tegen hun degradatie proteateerden bewerend dat de Khedive onwettignandelt met ondenoheidingen te doen vervallen die door den Snltan waren toegekend De Effoctenlieurs H VII Anutftdam 27 Deoember 1882 Sedert mgn achrgven van 11 December zgn voornamelgk drie feiten Ie vermelden de achier algemeene dalina der Europeeache waarden de vrg algemeene vffheffiog der Araerikaansche Spoorwegwaarden en de verhooging ran den renteatand bg de Ned Bank met Het gevolg waa dat er althans in de eerste tien dagep isnige meerdere levendigheid op de Amsterdamache lieura heerachte De lagere koeraen lokten tot kooaén de hoogere tot verkoopen en de verhoogde reuéatand prolongatie iteeg tot 6 dwong tot aomt vrg belangrgke oprni iingen Tegen Keratmie echter werd het bladaiil BiNNENLANDSCHE waaiden Stctati Proeciniolten Oemeenle ondteii De eeratgenoemden aluitcn nagenoeg onveranderd doch in de overige aoorten valt eene vrg algemeene daling van een paar fractiën te obaerveeren zelfa 4pCt Amat ü PremitUe i ge Amat lolen verloren na de loting van 16 December 1 i IVt lOS 109 Paleialoten gingen 1 pCt achteruit SpoonoegleenUgen Aand Haarl Zandv zijn l s do Holl 8p V do Ind Sp hooger Aand Staatap 4 pCt lager 115 Centraal en Boxtelwaarden aioten A t It TramKttylfeningeni De aand der Araat Omnibuamg verbeterden 6 die der N en Z Holl Stotrtntr 3 die der Rolt 1 pCt de 4VapOl obl dtr cerate gaven 1 de aand der Zuider stoomtr s pfÜ Induttrieile Kaarde De aand der Afr Hv sluiten per saldo II pCl lager doch zg waren nog lager genoteerd sedert bekend werd dat Frankrijk het Cungo gebied had ingelgfd Men heeft de tuascheukomst van den Minister van Bnitenlaudsche uken ingeroepen doch blgkcns de daling heeft men weinig rerirouwen op een guntligen uitslag De aand der Kanaal mij blgven nog altgd op de hoogere koersen gezocht zg noteerden Zaterdag 48 4 De aand der nieuwe Mg tot exploitatie van Bouwgronden off Fegenoord werden a 60 verhandeld Men herinwnrt zich dat dete maatschappij de opvolgaler werd der Roti Hv De aand der laatste daalden beueden 3 pCt Voorts verbeterden Hv Arait 1 Havensl Java Bk 1 Kaïv i Kol Bk Panopt 8V Twentache Bank aand eu V eert Imager sloten Ned Bk 3 H M l N I Bk 1 Sioomv Nederi i Ook valt nog te vermelden een kleine verlaging der metete waarden van Hypotheekbanken de pandbr der Amat verioreu de 4V pCt der Holl de 4VipCt der Nationale en de 4pCt der Roit s voegen we er bg dat de 4 pCl der laatste a en di 4pCt der Nationale pronteenlen ËDB0FEE8CHE wAaBDEM Soat oHduK Er tgn in den soorten alechta tteee verbeteringen te vermelden nl de Hoiig obl Jeening die 1 eu de Ie Oosterl die 7 s verbeterde Bgna alle overigen tijn lager Fransche 6pCt 2 4 Hongaren 81 l edo goudl s A Lamaiaon Italianen Vi Paneel leening 2 j Ooateorgkera a goudl onveranderd Polen l t Pórtngeeien Vi a Va I oisen verloren meer zooals Hamb ïert L Londensohe obl IV 62 U a i B1 IVs de menie anderen Vi Spanje Af voor l pCt 4 voor 4pCt i f 00 2pCt l prgs Turken i j en 4pCt l Egypte 8 pCt lager Premieleeni g In deze loorten was ie stemming natuurtgk meer verdeeld doch de daling had de overhand Uongaaraehe lolen 6 Ooatenr SO l 64 2 i lager do 64 s crediet inet i Servische hooger Turkiohe 12 i i SpoorwegktningeH Hoewel ook kier op veel reaetie te wgien vall vooral wat Rulsische betreft tgn er toch enkele verheffingen Aand Theits sp verbeterden V obl Fr Oost 2 aand Warschau Weenen l a obl do 2Vi 4pGl Hyp obl Or Buss Spwmg en MoskonJaroslow De overige Ruuische waren schier allen lager vooral 4 ipCr Hyp obl Qr K Spwmg 1 Brat Graj l Knrsk Chark Los Sew I Mosk Smol 1 Orel Vil 1 Poli Tifi ƒ l e Baltiache 491 4 s Induilrieeli aarden Over deze soorten vall ala gewoonlgk weinig Ie zeggen Aand Oost Hong Bk Vf l Kef pwidbr Russ flyp Bk l a doch do Centrale Bk l a hooger AMUlKaANtcHl WAAIDIN Staottfoadua De 4pCt obl V Si verbeterden I pCl De meeale Bjaziliaueu waren in rfUclie het mei at 76 met 1 Louiaiana a waren 2 Oolnmbianen jh er Florida s 1 Mexioaneii i iVjP ï8inïn 7il Veuezuelj a 8 8poor eglwiti gn Het gunstiger aanzien dezer waarden wordt voornamelgk ioegetohreven aan de vermeerderde kooporders hit New ïork Van de rei af vermelden we de rgtingen boten 1 pOt Buff Pittsb 111 Canada South 1 $ Chic N W nref at 4 Buri Quinc 2 Loniav Naehv 2 § Louiaen S Fr 6 Mich Centr 2 Mitaouri a Erie 2 pref at 3 8t Paul Minn 2V cert U Pnc 4V Wabaah 1 Lager aloteu AtCh Top 6 All Pao Vi Joaq Valley l Calif gec obl Mad Ext 1 Menom Gr Tr obl 2e hyp s Rio eert i W Va gecons 2 a Illiooia do Springf 1 Kana Pao a Cairopcrt 4 do inc bnda i i Louiav Naahv Ie hyp do 2a 1 2e pref St Louia 8 Fr V Miaa obl Mias Pao South Ontario t a Bratilie De 2e Serie Vereenigde Am Spw fondien verbelerden l de 3e serie verloor l Hyp do t Ijidtutrieele murde doch do ceit l a rt Cil bk 1 M axweU ab 21 4 do inc bnda IV4 lager Pbolonbatie bemtï waa vau 13 21 Decembers doch viel daarna op hoewel ook 6 pCt werd gemaakt x F S Slaatsfondsen waren heden vrg vast Mexicanen verbeterden a i 4pCt Egypte Columbianefi lager Aand Theiss sp 1 Viel Em Vj beter Baltiiche lager Am Sp waren veel flauwer wegens de veranderde houding van New York dat verkocht Vooral Dennv Rio aand ondervonden de daling daar tg 4 lager sloten Zoowel in dete soorten als in de eeratgenoemden was de handel teer onbeduidend Van binnenl waarden sloten Slaatsfondsen flauwer vieren ruim Aand Afr Hv onveranderd do Kanaalmg hooger 49 do Kol Bk hooger 90 Prolongatie rente steeg tot 6 LIJST TAM BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2 helft der maand November 1882 uit Gouda verzonden en door lusschenkomat van het poaikanloor terug te bekomen Mej A Terbnrg K A Meijer J en B J van Goraelen Amaterdam Mej E van Beuzekoro Arnhem P va Hal Bozendaal H Hijmans Utrecht Uit WADDINXVEEN A Demmeri Rotterdam GOUDA 26 Deoember 1882 De Directeur van het Postkantoor Ie Gouda SIMONS Kennisgeving De Directeur van het Poalkantoor te Gouda brengt hierbg ter kenniaae van het publiek dat het kantcor op 31 December 1882 geopend tal zgn van det morgens 7 tot des avonds 9 uur uitgezonderd voor pakketdienstf en de behandeling van geldartikelen en kwitsitién Tevens wordt hierbg in herinnering gebracht dat gedrukte visitekaartjes in de bussen voor drukwerken bestemd moeten geworpen worden en niet in de brievenbussen daar ze alsdan met port warden vRmI De üirceteur van het Postkantoor Ie Gonda 27 üeyember 82 SIMONS S B C L A M E Met Uop Bitter kan men onmogelgk lang ziek of ongesteld Wg en Wat is de reden dal het HopBHter too goed geueeat F Hel is omdat het aan alde organen van het lichaam eene gezonde werkingbezorgt en tevens zorgt voor eene goede spgsrertering en rgk bloed GEVONDEN en aan het Bureau van Politie ge deponeerd Twee nieuwe katoenen Kinderkemden een Portemonnaie met 36 Cent een Portemonnaie met l i Cent ecu rood Kinderkonqe nieuw en een Voile MABKTBE DICHTEN OoudO 28 Deoember 1882 Zooals gewoonlgk aan het einde van het jaar beteekende de graanhandel heden teer weinig en ign de prjjten meest slechts nominaal Ie noteertn Tarwe in de beate soort 10 i f 10 60 mindere en polder ƒ 9 a 9 78 Rogge ƒ 6 60 a ƒ 7 Gerst y6 60 i 6 Haver 3 6ei S7id ligte zware ƒ 4 10 a ƒ 4 50 Erwten ea booinn alleen voor gergf als voren verkocht veemarkt met weinig aanvoer de handel ring tarkena van 26 a 28 cl varkena or Lon per half kilog magere vykena en vlug biggen ƒ 0 90 a 1 20 per week Saaa aangevoerd 16 partgen handel vlug van ƒ 26 a 31 Noordhollandsche J 33 Goeboler 1 40 a 1 60 Weiboter 1 26 a 1 36 Burgerlijke Stand GEBOREN I SO Dee Josefine Marie ouiltn D N Bron j wer eo L W M van Oldialiargli 88 Gerard ouden P g na Egk eo M Zaal 24 Aaltje oaden C vao derj en W C van Wijk 25 pirk Daniel ouden D J van Nahnijs en D Mulder it Pieter onden W de Jeu ea A Uaiebrsek Catharina Anna Adnana ouden B H Tan Ijidenitegn en J Ii Agelink van Kcnlerioni OVBRLBUENi 2S Dee C Hooimeijer 1 j J4 L Dam 6 j S5 A J D Maaaland 4 m F van den Boogaard 47 ijB FG van Willigen wed C lan 1 Orarnande 76 j 26 ift Hofman 47 J P van Kranenburg 6 o i VV val Ueniien B4i 27 T D van der Henden 4j 9m 8 A M Kelder 1 j 6 QEHUWDjyS Deo J Schulti en P A M Stam V