Goudsche Courant, vrijdag 29 december 1882

ITRËGHTSGHE HYPOTHEEKBANK te TTtrecla t De DIRECTIE der UTRECHTSCHE HYPOTHEEKBANK te utrecht bericht dat de Coupons der 4 pCt Pandbrieven vervallend 1 Januari 1883 betaalbaar gesteld zgn te Utrecht ten kantore der Bank Kromme Nieuwe Gracht G 857a en bg de Agenten De Heeren N 3864 188 Zondag 31 December GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Mr VAN FIERSSEN TRIP PEITH Groningen Wed Joh F van RIJCKEVOKSEL Zn s Bosch G J NIEüWENHOIZEN Maastricht Gebes GRATAMA Leeuwarden BRUNINGS TEN GATE Sneek Gebbs SCHEUDEL Zevenbergen W C DU CRANE Jb Zierikzee L M DE BAS Co Zutien A V DEVENTER Zn Zwolle De Directie E J M van ASCH van WUCE TAN Lange Tiendeweg D 60 GOÏÏDA JOange Ttendeweg D 60 Alle BOEKBN en TIJDSCBRIVTEN worden binnen den kortst mogelgken tgd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billgke prgzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BDITENLANDSCH COURANTEN worden dadel k opgezonden waqjvpor één afschrift voldoende is Tot onze diepe droefheid overleed heden voorzien van de laatste IIH Sacramenten onze geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdrader de Heer JOHANNES WILHELMUS vak LEEUWEN in den ouderdom van ruim 54 jaar Wkd J W van LEEUWEN du Bois J J VAN LEEUWEN Anton WECK M J WECK VAN LSKUWBV Gouda 26 December 1882 Kantoorbediende GEVRAAGD ten kantore van de Stearine KaarBenfabriek Gonda een JONGMENSCfl van 18 h 20 jaar Zich te adresaeeren met franco brieven aan den Directeur ZIJNEN DIENSTBODE Zoo spoedig mogelgk of tegen 1 Februari eene BURGERDIENSTBODE gevraagd P G goed kuunende kooken en werken loon ƒ 100 Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Adres Stationsweg 45 Benedenhuia Rotterdam SLOTEMAZEIIenC 1 40 ƒ 1 35 f 1 20 1 05 ƒ 0 90 per PLESCH FABRIKANTEN die in staat zga PAARDENLEIDSELS HALSTERS en STRENGEN van katoen te vervaardigen worden verzocht hunne adressen aan deze Courant onder Motto Paarden leidteli in te zenden m L08SII G EEN SCHIP Puike Kachel en Haardkolen waarvan de lossing t en zeer billgken prgs zal plaats vinden G KOOIJ Gouda 27 Deo 2 Vogelenzang FL 1000 Eene hoogst gewichtige uitvinding heeft de Scheikundige Doctor LEFRIES gedaan DeïeWe bestaat in een Hksteroogen Iinctuur welke binnen 3 dagen zonder de geringste pgn ieder Eksteroog met den wqrtel voorgoed verwgdert waarvpor de uitvinder voor zóóver garandeert dat h een ieder die na het gebruik dezer Tinctuur nog Eksteroogen heeft eene premie van Fl 1000 contant uitbetaalt Met recht kan dan ook beweerd worden dat dit het eenige middel is dat met gunstig gevolg kan worden aangewend Pqjs per flacon inclusief Penseel en gebruiksaan ziug Fl 1 Te verkrijgen in de bekende Depots en bg den uitvinder Doctor LEFRIBS Rotterdam 44 WESTZEEDIJK 44 Snelpersdmk van A Brinkman t Gonda HARTSINCK Co Amsterdam Gebes V WIJCK id MozES EZICHIËLS Zn Rotterdam E C ENGELBERTS t Co Arnhem G VERMEER Johz Deventer M J O GIER Gouda DE KANTER HORDIJK Goes HoUaudsche Bank s Gravenhage A M MALLÉta Jr id L E HENDRIKSE Middelburg L van LIER Puike Groé KACHELKOLËiN alijmede prima Haard en Sméekolen voortdurend verkrggbaar prompte bediening eoneureerende prgzen A VINGERLING firma S Laïebse Karnemelksloot 482 Bestellingen worden mede angenomen bg de Wed P HAZBBROEK Kaam 222 en bg W DB JEU mr Vleeshouwer Lange Tiendeiveg OCJDË RE I IS8EN Tegen rhumatische aandoeningen van allerlei aard zün de echte Abshaubbin s ANTI RHUMATISCHE WATTEN voorzeker oude keomssen welke geene aanbeveling meer behoeve Verkrggbaar i 30 cent per pakje o a bg r A G van Deth jC B Verheul Oudewater Hej de Wed Bosinan A Bos Berkel Gouda J ran 0orp Zoclermeer W F J aen Uijl Schoonh A Kauling Alphen A Prins Zevénht jzen J B Jj C Schlattmnn M J Ooudkade Boskoop Bodegnven O Hoogendijk Cappelle K Oosterling flaastreoht S ¥ d Kraats Blei8W jk W l f Wilhelmu Woerden Men zg gewaarschuwd tegen de namaakselsen lette vooral op de onderteekening van élkpakje A BREETVELT Az ERAEPELIEN HOLM S Cigaretten tegen Astbnia Prgs per Étui 80 en 50 Cents SALMIAR PASTILLES oplossend en verzachtend bg Hoest en Vei koudheid Prgs per fleschje 20 Cent Verkrggbaar bg de meest Apoth en Drogisten K BAEFELIEN ie HOLM s Apotb te Ztht Universeel Zniveringszout Het echte algemeen giinstig bekende UNI VERSEELZUIVERINGSZOUT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking Qartwater enz is thans echt verkrggbaar in Vt pakjes a 15 cent i palijeBa27V centenheele pakjes a 50 cent te Gonda bg J H BOERS Apoth Bonthuizen bg Wed C den Bouwmeester Woerden bg J P 8 weerman Bodegraven bg P Versloot Alphen a d Rgn bg L Varossieau Zoon Boskoop bg J van Bergen T3T5T TT inj llT Volkomen genezing door DJmU U éXJUJH ide Bandaae Régulateuma Dr Wabrseoers gebreveteerd Bre ukmeesterder Hospitalen Commandeur n Ridder van verschillende Orden Groenplaati 3C te Antwerpen y i BINNENLAND GOUDA 30 Deocraber 1388 Z M herft benoemd tot Burgemeester van Jutphaas den heer W F Smila met toekenning van rerfol ontslag als Burgemeester iler gemeente Nieu verkerk a d IJstl De coilecle bij het voltrekken van huwelijken op het stadhuis heeft in 1882 opgebracht ƒ 259 4 A In de zitting der Rolletdamsche Arr Beohtbank van Donderdagmorgen stoué terecht O H schoenmaker te Gouda bekl van bedelarij Sisoh 15 dagen ger en opz nding naar een l edelaartgesticht lu de taak over 8 dagen uitspraak Douderdagarond hield Dr A Kuenen hoogleeraar te Leiden in de afd Gouda en Omstreken van het Nederlaiidsch ProteslaBtenbon de aangekondigde voordracht Hij aprak over de toekomst van het ChrislendoBi Na allereerst te hebben aangetoond hoe hel Christendom juist het meest afbreuk wordt gedaan door ben die zich Toor vrienden daarvan uitgeven en i t ook met de beste bedoelingen door hen teer wordt tegengewerkt beloogde spr hoe het Christendom ook in onten tgd dok el degelqk een grootsohe tank heeft te veriullea en geroepen is om b de nieuwe oiaatschappelyke toeataodeo die allioht lot centijdige ontwikkeling aanleiding geven de behoeften van hart en gemoed te verruilen wier eiaoben anders onbevredigd bieren Hel Chrislendom UfiT öwk w tn ivekuinst syu waarde Mnotiden Voor hen die het vereenzelvigen met den kerkeIgken vorm waarin ny het belgdeu spreekt zulks van zelf maar ook tg die dat niet meer doen kunnen ten volle rertronwen htbben in tgn toekomst daar het universalisme van het Christendom hnn de yerzekering eh de orertuiging veisohafi dat zijn leventkritohl niet is en nooit wordt uitgeput De boeiende vorm en degelgke iuboad van de eohoone voardracht van Prof Küenen lieten piet na diepen fndrak Ie maken op de aanwezigen die in grooler getale dan gewoonlijk waren opgekomen Een woord van dank aan clen apreker en aan het Beatnnr van de vereeniging die hem nitnoodigdfe hier te treden mag niet achterwege bigven Uit Zevenhuizen schrijft men ons van gisteren In de vergadering van het I eeagetelachap Tot Nut ea Vermaak werd gisterenavond de preekbeurt vervuld door den heer J I Arboua te Geervliet Spreker behandelde ot groot genoe n der ulrijke aanweiigen het spreekwoord Ieder ziet zijn eige Jiil vOor een valk aan Een daverend apfflaus beirees hoe ieder met de voordracht ingenomen wat De bijdragen van den heer Arbout en die der leden A O W van der Starren D Vente en L A Print droeKsn niet reinig bij ont genotvolle oren te vertobnff n De raad der gemeente Zevenhuizen heeft hettBurgerlijk Arrobeetnur ifemnchligd een uitdecling vau katoen te dpen aan die behoeftifren welke zich op Nieuwjaandag niet aan het nienwjaar wenschen langs de buiten schuldig maken De Afdeeling Zevenhuiien Waddinxveen en Omstreken van de Hollandsche Maatschappij I uidbouw heeft betloieu eene subsidie van ƒ 60 loe te staan aan het Comité van de internationale laniifaonwtentooDstelling te houden te Amsterdam in 1884 Be IJaolob te Zeienbuiteu dirongev 100 leden ieh heeft besloten zich niet aan te sluiten bij den Nederlandschen Schaaleenrg ders bond Uit Oudewalcr schrijft men o s ran gisteren Op de gisteren alhier gehouden Nutsrergaderiug traden uls sprekers op de heeren Dr U P van Praag J Boer en C Snelleman De eerste droeg voor Spoorwegbeambipii en Ben avondje op hel vj i iüi bureau van J van Rtnntii de tweede gaf Onze Naasten van G i Spoo iten beste lerwijl laatstgenoemde Betrachting f ii J van Maurik eu Slecht leluiind ran Julian ten gehoore bracht Deze voordraohlen werden aigewisaeld door mutikale bijdragen De heer i Kiewi t de Jonge en Mej A G Kiawiet de Jonge tpeeldeO samm iu twee gedeelten de 4e symphonie ran i I jrdn gearrangeerd voor vier haudei door Hugo Uyjch terwgl de heeren P J Mnuteiidam en W T Verhoef samen dg Ouverture Zampa ten g oore brachten Ëen en ander werd do r het lulrijk opgekomen publiek met groot genorgeauaaagehoord Btsten Qeneraal ëéisti Kahkr Zitting van M December De Eerste Kamer heeft ik hare gisteren gehouden zitting aangenomen de b gi otingen van dan arbeid der gev TOgenen en der Itndsdf Ikkerij Van het domeinfonds eu verschillende aiidaN ontwerpen zoomede de hoofdstukken I VII if e de wet op de middelen der staatsbegrootiug Tegea de t op de middelen stemden de hh van Swingl en en BIgdensleiu op grond van bezwaren tegen de ttaatalolerij De minister van financiét verktaede dat de midüelenopbrengst geen zorg behoeMe 6 baren dat hjj zou Toortgaan te trachten de st lt lolerij an misbruiken te iniveren dat tegen den uikersmokkellundrl in Groningen bij de aanhangile wet is voorzien dat de zonlsmokkelarg aan delBelgisotie grens naar ir heeA dat het kon jen accijns van het zout l ial worden uitgeroerd sohgnigk een igdeiyk kani besluit tot vrijstelling van voor landbouwbedrijf zoodi als de middelen voorhandeifjegn om tegen misbruik Ie waken Tegenorer den feer Muller die het plakzcgel er afü ftrïc WrWMH Ou wMttMrpdaHn een i delijk tegel wat dat vervangen tal worden door een kleiner fo rmMt en geperforeerd zoodra de Andsdrukkerg er mede gereed is Iedereen tal zonder betaling depotplakzegels kunnen verkrijgen De liamer gescheiden tot IS Januari Het regent klaohlen over de plaktegels die met 1 Januari worden ingevoerd en die eindelijk in de allerlaatste dagen des jtars tiJD rerschecen Het is bijkant onmogelijk ze slechter te maken Ze gaan mank tan de volgende vier gebreken lo bet formaat is noodeloot onhandelbaar en onpractisch de grootte van een postzegel ware voU doende eu veel gemakkelijker geweest 2o ze zgn niet geperforeerd eni ondragelijke last op kantoren waar ze veel gebruikt worden 3o het schrijren over het zrgel is niterst moeielgk de pen haakt men moet opnieuw indoopen èn de letters ettelgke malep overtrekken 4a de klear en de ttempel verdwgnen aU een vochtige doek of ook maar en warme band met de oppervlakte in aanraking komt Had men hier met eew geheel nieuwe uitvinding te doen bet kou door de vingers worden genen oftuhoon talk gebrekkig werk niet pleiten tou voor de vindiligrijkheid of den practisoheu blik der ambtenaren door den Hiniiterhiermede belatt Maar erger wordt bat nu men te rade heeft kunnen gaan met de ondervinding in andere laoden opgedaan Als men bovendien inlichtingen bij de mannen der praktijk had V illen inwinnen zou bet dan mogelijk geweest zgn zulk onpraktisoh werk te leveren f Eh waarom die plakzegelt eerst in de allerlaatsie dagen verkrijgbaar gesteld zoadat nu de ondervinding reeds de totale of uikbaarheid heeft bewezen toch nog geruimen tijd van dete stukken gebruik moet wordep gemaakt eer het mogelgk is nieuwe in omlodp te brengen Waarom eindelijk blgfl nog steeds een verordening uit om ze op alle postkantoren verkrijgbaar te stellen 1 het mogelijke behoort althans gedaan te worden om het publiek tegemoetkomen nu een ernstig streven zich openbaart om aan de wet te gehoorzamen en een belasting te bel len die een belangrijke bate voor deu staat zal kunnen afwerpen JV R Cl Dr Wilhelm Mayer die sedert eenige jaren iu de scholen in Pi rlti de bij de kinderen voorko mende gebreken in d rorifhng van den romp onderzocht heefi is tot een schrikwekkend lesultaat gekomen Van de 336 meisjes die door hem zgn onderzocht waren slechts 147 vrg van gebreken bij 189 vond hij afwijkingen in bonding of bouw dus bij 57 percent Bg 112 van die 188 rond hij een afwijking aan de linkerzijde Dr Mayer schrijft dit voor een groot dtel loe aan de scheeve houding djp wordt aangeoomen bij hel schrijven De tTekter Hel jaarverslag der vereeniging tol besebermiug van dieren is nog niet gereed en kon daarom Woensdag op de algeraeene openbare vergadering te s Hage niet voorgelezen worden de secretai is de heer Salomon moest zioh derhalve bepalen tot eene korte toelichting van de punten die in t verslag behandeld zullenworden deje punten zgn de viviseotie honden als trekdieren beweerde overdrijving der dierenbeschermers Het adret aan de regeering iu zakede vivisectie is van 3000 handteekeningen Voorzien Tot bestuursleden werden vervolgens herkozen ofgekozen de heeren P Romijo M G van Heel mr A W Jacobson A Glei man en J van Brandeler aan den hoogbejaarden president den beerDelprat werd bij zgo aftreden het eerelidmaatscbapder vereeniging aangeboden Aan enkele pertouen werden belooningen toegekend oor hunne bijtondere zorg voor dieren Dat te Londen ook een informttieburebo voof bedeiaart beattat vernam onlangt een Idiw woiiende Duittcher die als welgesteld bekebd staat Hü ontving een bezoek van een Landgenodt die hem eene geldelijke ondersteuning verzocht en tegelgk verttMc dat bQ ecHt deo vorigtB dag te Londen was aangekomen Op d vraag hoe bjj bem dan direct iet te vinden wilde de bedelaar eerst geen antwoord geven dooli toen bem een halve kroon beloofd wtrd wanneer hg zeggen zon wie bem zijn adres verschaft bad deelde hij mede dat in de Whitekapel een huis bestaat waar boek gehouden wordt van die Daittchera die gewoon zgn hunue oompatriotten geld te geven n in verhouding hunner giften zooals die gewoonlijk zgn moet voor het bekomen van het adres betaald worden Zoo had deze bedelaar voor bet adres van den Duitscber die gewoon was een halve krooif te geven een ihilling aan de speculatie moeten wagen Men ecbrijft uit den Oranje Vrijstaat Eene pottenbakkerg tou bet bier wel halen indien pijpen vooral voor waterleidingen konden worden vervaardigd Klei ia in dit land van goede qualiteit verkrijgbwr en het eenige bezwaar tegen bet gebruik van dergelgke püpen is bet vervoer en bet kostbare daarvan Zoude geen pottebakker ait Holland lust hebben te emigreeren P Hij moet natuurlijk geheel op de hoogte van zgn vak zijn en de noodigt machinerie nil Europa medebrengen Kapitaal voor het oprichten der bezigheid hier te lande zon zonder moeite gevonden wolden Het fabrioeeren van fijner aardewerk zou veel tot hel Welslagen der onderneming bgdragen De Kaffers maken werkelijk fraaie patten en i66t eenige jaren wat hier een Dnitsoher die vloer en daktegdis maakte maar ongelukkig aan den drank ver laafcl was Ook voor taiulieden de bloementeelt en boomkveekerg verslaande ware hier opening Ieder die soldaat is geweest weet in welke gemoedsstemming de jeugdige militair verkeert wanneer hg na een afwezigheid vai een of twee jaren het ouderlijk huis weder mag betreden In dien gelukkigen toestand bevond zioh II Zaterdag een jong cavalterisi die met Kerstmis eenige dagen verlof had bekomen Gedurende de reis ziet hij reeds in zgn verbeelding vader aan den baard zijn pijpje smokend met moeder in overleg treden wat ze doen zullen als Melis morgen konil euz Ook zijn gedachten houden zich onophoudelijk bezig met Wanneraie hoe zij er uit tal zien of zij niet veraoderd is ent ent Het spreekt van zelf dat in tien toesland van gelukzaligheid de reis veel te laiig duurt het jeug