Goudsche Courant, zondag 31 december 1882

oerer titten nog volop ia h t ttet en d hierin verlionden gevaren Toorta wordt van daar ran gisterenarond 7 i onr geteind Maas gerallen stand 46 66 Heerder orerlaat werkt met 61 oantimeter Laikt seint 12 cM ral Blql ent een telegram uit Venlo ran gisterenarond 8 36 was de stand der Maas 17 18 waa 24 cM Vqf straten ign ondergeloopen De Vereeniging ter berordering ran Volksgezondheid te Leeuwarden heeft het onderzoek ran eréioniie op artenicum roortgezet en is tbans tot den uitalag gekomen dat ran een 20 tal door haar onderzoahte monsters ran dat wee el ran drie winkeliers te Leeuwarden afkomttig 10 arsenioumhoudend zgu beronden De in bet weefsel aanwezige hoereelbeid arsenicum waa bg de meeste soorten wel gering doch de Vereeniging hpeft meend het publiek er niet onkundig raoJOioeten laten dat zich die stof ook in tomjf e der te Leeuwarden rerkooht wordende soj vMn crétonn berindt en daartoe eene kennisgering in de Ltane Ct geplaatst Dewgt de Vereeniging nog niet de zekerheid heeft rerkregen dat de bedoHHe geweven stofleu bg het gewone gebruik daarran roor gordgnen enz door het in de meeste geraHn geringe gehalte aan arsenicum uadeelige werking zullen uitoefenen stelt zg zich roor door proefne in dienaangaande zekerheid te erlangen De Memorie ran Beantwoording op bet Verslag orer het leecingtontweir is thans rerschenen De R eering heeft het oortpronkelgk wetsontwerp gewijzigd in dien zin dat nu niet als rroeger een leening ran ten hoogste 88 millioen gedeelten waarrau de eerste serie niet meer bedraagt dan 36 millioen gulden wordt roorgesteld maar dat thans een leening ran hoogstens 60 millioen wordt roorgedragen Het plan ran teriën ii dut verlaten Ook de contideraui it rereenroudigd en tfnekt nu alleen ran de wenschelgkheid om middelen aan te wgzen om te roortien In uitgaren roor wegen en andere openbare werken in Nederland en Indie roor zoorer die uitgaren bigken niet op andere wgze te kunnen worden gedekt De Regeering houdt den rentettandaalrdji Tan 3 pCt boren dien ran 4 pCt of S j pGt raat Van jle 60 millioen t ti 45 millioen ter rersterking ran Indische nidd eni 16 cjiillioen roor de Neder landscbe middelen bestemd Omtrent het hnweljjksgescbenk der bereiking ran Suriname aan HH MM den Koningen de Koningin dat dezer dagen ortl ndigd werd deelt men mede dat het bestaat uit een prachtigen met naaasief goud gemorusteeiden en georneerden zilreren bgouxkoffer in Renaiataiicettyi Op het deksel bevinden zich aan de roongde de geémaille rde wapinschiUen ran Nederlaml ea Wal deckPyrmont door reiheven massief gouden bloemfeMoenen rereeuigd terwgl dnartegenorer de initialen W en £ in Nassaublauw g mailleerd ereneens ran gouden guirlandes ggn omgtren Bareil d te wapenacUMcn rerbeft tich in massief goud de Koninkigke kroon Op de zgwanden ijjn massief gouden ornamenten in bas relief geioorusteerd in gegraineetd zilreren fond Aan den roorkant prijkt bet wapen ran Surinamein nielljgrarure en aan de tegeuorerliggende zgdede inscriptie Hulde ran de dankbare berolking ran Suriname aan Koning Willem III en KoninginEmma 1882 in blauw geëmailleerd I De rertcheidenheid der kleuren ran goud en émaille maken een matig maar t h rrootgk effect op den atillen gegraineerden zilreren grond imaakrol met drgfwerk en ciieluret ursierd Het koffertje rustop een wart gebeeldh wd roetstuk met blanwfluweel bekleed Dit kunstwerk is ontworpen en rerraardigd in de Kon Ned fabriek ran gonden en zilveren werken der heeren J M ran Kempen en Zonen te Voonohoten Donderdag ochtend stSnd ter oorrectioneele terechtzitting der rechtbank te Zwolle terecht B Stokris bekend wegens tg n reelruldige diefstallen ran jassen Bg de behandeling der zaak bleek dal hij reeds onderscl idene reroordeelingen o a ran 2 en 1 jaar cellulair te zg nen laste had eu dat kjj wegens dergelgke feiten op andere plaatten gepleegd heeft terechtgettaan of moet terechtstaan De officier ran justitie requireerde een gerangenisstraf ran 3 jaren en geldboete ran 26 subs ger ran 3 dagen De uitspraak is bepa M p a s Donderdag De laatste aflereftng ran Olj mpia berat een geestig geschrereu artiliel hgen het afbrekend oordeel ran den heer Vitus Brtinsma uitgesproken in de Fragen de Tyii tegen de beweging door de heeren Bientjes en Kerkkoren op touw gezet De heer J Déking I Dura een destijds met den meesten lof berorderde leerling ran een onzer beste Hoogere Burgerscholen I bewijst in tga stuk Don Quichnterie of nietP dig hart dat too imaohteaè Terlaogt naar harten dia met het iqne loo eeoatemoiig roeien en kloppen heeft geen gednld de looomotïef ia in n oog een slak geworden en dan dat onnoodige op honden aan die ataüona 1 Ia om er rerelig ran te worden £ n took ondanki dien rerrelenden tlakkcngang tit onie jonge soldaat daar in deu trein met eenige burgerjongens die ook milezijn waren liohofer het o itchnidigste ding ran de wereld rroolqk te maken loodat de trein eindelyk nog onrerwaohts op de plaats iqner bestemming aankomt Na nog een half narlje met de boot raren en dan o de gedaohien aan dat wedereien de omhelzingen die banddnikken te i j op icb telf reeds een zaligheid De rerlofganger die rol illusiën het Kerstfeest nu zoo genotryk Wiuis denkt te rieren stapt blijmoedig op de boot en een half aar daarna springt hy iket uitgelaten rroolijkheid aan den wal Beeds bondt hg igu beide handen gereed om ieien en genen die hem opwachten de hand te drakkeo Haar wat liet hQ daar in eens roór licb itaan P Een man bl ek met neergeslagen oogen en iwaar geboeid wordt door twee palilie mannen naar de gerangenia te orergebracht als hebbende lich in de afgeloopen nacht schuldig gemaakt aau diefstal Het was syu rader I Men rergunne ons in dit rerhaal ran een ware gebeurtenis den naam der plants waar ig roorrielje rertwggen De toeroer ran boter waa nog nooit soo groot aan de weekmarkt te Dereeter ab in 1882 Men berekent dat er meer dan 6 000 ruim SOOO Vis behalre de kluiten ia dit jaar daar aan de markt en bg de commissioonaira aan buis werden gebracht De botermarkt te Berenter kan alt een der grootste in ürergtsel beschouwd worden De qualiteit der boter is in de laatste jaren teer rer beterd Dat er tegenwoordig reel inferieure soorten worden aangeroerd wordt rsrooriaakt door het regenachtige weer en de slechte qualiteit ran hel putwater Het Tijdtckrijt eau JNyverheid ontleent aan het Bngelsche Igdtohrift tie Ehctrieim dat op het oogenblik dat de Gemeenteraad ran Mile End lich in ernstige beraadslagingen rerdiepte orer het al of niet iaroeren ran eleotrisch licht in die gemeente een gatontplofBng in de laal plaatt rond die ramen en kronen retbrgielde en twaalf raadtleden onder de tafel wierp Hen tegt dat ran particuliere zgde pogingen worden in t werk gesteld om h t ten rorigen jare officieel rerworpen plan der bewerking ran een malytisoh renlag der KamerdebattM officieus uit tr roeren nl met rgki tuUsidie Ondertcheidene leden der Kamer oudertteunecf dit plan moreel en financieel Door de nitgerera ran Het Vliege d hUtd em Amtterdm het meest rertpreide Volktblad in Ne derland dat een oplaag beiit ran 20 000 exempl woidt eene eigenaardige premie roor den jaargang uete ui bettaan in eene flinke nette Werkaiantwdoing roor dat doel te bouwen in een ran de nieuwe wijken der hoofdstad Dit pand ter waarde ran omstreeks 10000 tal in het laatste kwartaal ran 188S bij loting in eigendon aai een der leters ran dat blad toegeweten worden Men meldt uil s Hertogenboaoh Ten gerolge ran den aanhoudenden waa der ririer de Maat tgn de ttationt tuacben Cnijk en hier met inbegrip ran deu Baardwgkschen orerlaat door de ambtenaren ran den waterstaat beiet De stand ran het water alkier bedraagt 4 7t boren A P De tluiten der itad worden gesloten De Beertche orerlaat werkt met IS de Bokhoreasche met 10 en de Baardwgkaohe aet 10 centimeter Uit Grare rangiiteren arond 11 uur Stand 10 78 wu O IO De weg tosscben Grare en Ongk it orerttroomd Eegen en wind Uit Maastricht wordt ran gisteren gemeld De Maaa die gisteren tot 46 66 M boren A F wat gestegen is heden nacht 2 centimeter gerallen t Begon ook tijd te worden Reeds was het water tot aan de Hoofdstraat te Wgk genaderd en maakte men sich daar gereed de borenrerdicpingen te betrekken Op de bouleranl aldaar hebben onderscheidene gelinnen hun woning rerlaten het water heeft daar een aamienlgke hoogt bereikt Ook in de V straten aan de Jeker gelegen staat het water n wordt in de coramnnicatie door noodbruggen rooriien Aan de roormalige L Vr jwort steeg het water uit de riolen en ton bg d n geringste was ook dat gedeelte der stad erenals in 1880 orerstroomd hebben Doch tooals ger egd is het water rellende tn is althans roor t oogenblik alle rerder geraar roor orerstrooming geweken AlletUj de ongelakkige bewoners ran den Kechter Maas op de meest klemmende wgze dat de ontwikkeling ran het lichaam bg de Nederlandsche jeugd reet te wenschen orerlaat en daarom het streran der Ver ƒ eeniging Olymfia den steun rerdient ran alle goede patriotten en ouders die kinderen hebben Zgn oordeel berust op de zorgruldige studie ran de pro gramma s onzer tcholen eigen onderrinding en onderzoekingen in het buitenland gedaan Zgn itreren om het doel der Vereeniging Olj mpia te helpen berordereu it geheel in den geest ran hen die in den laatsten tijd hier ter stede het cricket en foot balltpel zoo wisten te doen bloeien en die in hun banier geschreven hebben bet mj sana in oorpore sano Bultenlandsch Overzicht De Fransche Kamer heeft na eenige discussie genoegen genomen met het sokrappen ran 1 millioen op den tchoolbouw door den Senaat de Minitter ran Ouderwgt Duraux liet de beslissing aan de Kamer orer zgn ambtgenoot ran Financien wilde het millioen wel gaarne houden de begroo tingscommiisie wat tegen de rerlaging De beslissing der Kamer bespoedigt zeer de siniting der sitting De Senaat nam de buitengewone begrooting aan beuereus bet 26 millioen crediet rOor Tunis De toestand ran den heer Oambetta ia niet ran rerontrustenden aard Met uiltondoring ran tenigc zennwaobtigkeid bracht bg een goeden nacht door De geneesheeren gelooreu dat tgne ziekte ran langen duur zal zgn Ouder gewoonte kebben de Keizer en de Keizerin ran Duitackland op 27 dezer een gala diner gegeren naar anleiding ran het Kerstfeest Al de rertegenwoordigers der rreemde mogendheden rergezeld ran hunne echtgenooten zgn de gasten van den Keizer en de Keizerin geweest Enkelen hunner hebben die onderscheiding moesten missen dewijl tg zich niet in de hoofdsud beronden en daartoe behooren de Ruatitche ambattadeur de heer Sabnroff en zijn echtgenoot die thant te Petertburg tqdelgk rertoeren Tot de gatten die dei aronde teq hore werden ontrangen moeten ook gerekend Worden alle militaire attaché der rertchilleude legatiea roor zoo rerre zg aanwezig waren Von Hollke en een teer groot aantal ran de aauzieulgktte personen in den lande In de itreken ran het Taunusgcbergte is zooreel waler gevallen dat alle ririaren ran daar geroed buitengewoon tg n gestegen Té Homburg is de prachtige laaj bg de bron onder water getet bg het station slaat alles blank De Hidda die door rele beken uil den Taunut loeroer erlangt Is mede bollen hare oerers getreden Ook de Main heeft haar oerers weder orerttroomd en het glacis der restiogwerken bij Frankfort staal gedeeltelijk onder water Aan den linkeroerar is dit met rencheiden ttralen het geval en nog voorldnieud watt de ririer Te Lorraok it een brug ingedort orer da Wieaent gebouw en lan de 26 pertonea die tioh daarop beronden zgn aleehtt 6 geted Volgent mededeelingen uit StraaUburg staan de Elsau en de Metzgerau geheel onder waler zoodal het openbaar rerkeer met kleine raartnigen onderhouden moet worden Te Kehl orertiel men loover het oog kan reiken en onbegrthtde waterrlakle Te Neumtthl sUat het water hoog in de stralen en de sneltrein ran boren komende gitleren uiterst langzaam roori en sittend en kokend ipatle het water terug ran de rerhille platen van den locomotief hetgeen een een hoogtt zeldzaam sehoawtpcl opleverde Uit de bergitreken rerneeral men dal het buitengewoon zachte weder de ineenw allerwege doet smelten Wordt er rrq algemeen orer aobtemitgang ran den handel in Znid Afrika geklaagd de officieclt ttatittiek schljat de jnittbeid dier klachten ta berestigeo In de rersohillende Kaapsdw harent werd in October bgna 24 000 pond tierling minder an inroerrechtea ontvangen dan het rorige jaar in deielfde maand terwijl roor Nortmber de rerminderiiig vergeleken bg de maand Norember 1881 wordt getohat op ruim 39 000 pond alerting Onlangs werd gemeld dal de toestand in Namaqualand zeer reel te wenschen orerliel ten gerolge ran een aaneenichakeling ran slechte jaren en langdurige droogte zoodat de noodtakelijkste lerensbeheeften nauwelijks verkrijgbaar zijn en onder armere klassen reeds sommige den hongersdood stierven Een deputatie uit dat district heeft den Gourersenr te Kaapstad een petitie overkandigd om hulp in den nood Zgue Excellentie heeTt beloofd dal de regeering de zaak in ernitige overweging zal nemen Waarsckgnlgk zullen spoedig lerensbehoeften naar t noodlgdend district worden gezonden en den behoeftigen werk worden rerscbaft Met de beweging welke in Italié is ontstaan door de roltrekking ran de doodstraf op Oberbaak wegens het smeden ran een aanslag op bet leren ran den VAN DB r GOUDSCHE COURA ST In de heden gehouden zitting der Tweede Kamer was van alle Ministers enkel de Minister van Finantiën present Hij verzekerde dat de Koning herhaaldelijk het gevraagd ontslag heeft geweigerd en deze na advies van V hooge Staatslieden die s Konings meening dat de tractaat verwerping geen grond voor het optslag vragen was deelden den Minister in de laatstverloopen dagen opdroeg persoonlijk een nieuw kabinet te formeeren waaraan de Minister meende zich niet te mogen onttrekken Hij is daarmee thans bezig en drong inmiddels aan op afdoening van dringende zaken vooral van het e Mi s ontwerp y