Goudsche Courant, zondag 31 december 1882

termijn waarop de waterleiding roltaoid moet ign te rerlengen tot l September 1883 De Voortitter stelt roor dit adres te stellen iti handen ran B en VK om bericht en raad De heer Strarer geeft in orerwegmg het adres dadelijk Ie behandelen daar adressant welUcht eeuige haast heeft de beschikking daarop tel weten De Vooriittei gelooft niet dat tulk een spoedige behandeling noodig is en acht bet wensobelijker de taak te stellen in handen Tan B en W De heer Sirarei doet geen roorstel totdadelgke behandeling en daarop wordt bet roorstel tan den Voorzitter zonder hoofdelijke stemming aangenomen 8 Ben adres van den heer I U Bakker Niemeger rertoekende benoemd te worden tot stads geneesheer Ter visie 9 Een adres vin den heer P Ö Schriek vertoekende benoemd Ie worckn tot Directeur van dtncursus lot apleiding ran bewiarschoolhonderessen I i Ter visie IjlO Ben iftres van H van Maareu verzoekende bjaoemd té worden tc stads omroeper i Ter Tisie De raad besluit 0 f voot lel van den Voortitter4ft in 44 volgende Verg deriag zal worden orergigaan U i de l noamug van een omroeper en levens een Ijjkdraier i sn nletoir Kohier der plaat p de inkomsten dienst 1882 i Wordt goedgekeurd adrok fan den heer A Kaptijn nilstti roor de aanraarding g ea Ixploitètie vai eenen Ida en Schoonhoven il heer Kapign uitstel mI lylK Stemqiiug goedgekeurd liAan dé orde 1 gke dir te Np Aan de lorde i h udende TertQCJ d conoelsie l4fi stdomtranKwi Wliii en WTWsllei te I verleeneo tel 1 Wordt tonder H Iceiur t d Ooitenrgk is het Dog niet oikomei nit leoe werkliedenvereenigioj te Genua heefl betlolen foor drie maaoden deu rouw aan te aemel egeoa bet terdood brengen ran Oberbank Ee blad ran Bologna heeft eese iutohrijving geopenj TOor eeo marmeren plaat ter herinnering aan dm martelaar der Italia iredenta Op de muren Lirorno ood men heftige plakkaten tegen di keintr ran Oottcnrijk Door de rechtbank te Rome rijn erscheidejperaoseu die aan de wanofdelgkhedeo naar aanliding der terechtstelling van Oberdank deelnamen t gerangeniiitraf foor den tgd ran tien dagen A oordeeld U ti VER6ADERIK6 VANDEN GEMEEKTERMi VRIJDAG 29 DECEMBER 1882 V nitter Mr A A t u Bergen IJzendoöj Ikgenwoardig iyn de hti fn Kist Hoogenbod KAenbnrg Oudyk Uemalnk ager Strarei SmM lOM Post Drost ran S rditen n Kootharen fai Q MweilR tqn de hoeren Lugten Prince ran lij som de Rotte en Porjuij i woogleeTur k ff De VoorzitteW deelt éede I lLat de heeren LMMtkl en pnce keunu hebbet gegUeA rerbiaderd tel lijp de rergaderiu bg te won aj D Jm OCf DCtnleif f rortgll reiwUtring oAlen r jo geleten en on ifrknd7M goediniéurd JS beUpen goedgekeaW Vciorts dat fiterledsn if Ni uwerkerk Deu mededeeliikg oi Ingekomen tga De Voarsittei lleelt mede 4t Bedepateei e Statty dèiU pron ncie de g ineebte tJÈpoot l r or ISSjJ brllig ri kt Ur Il 1 g til de fiafï ingeKomeo tga j 1 i i 1 Eene missire vin de Commissie toot de faf Terordeoingeu inieudendt nsar Hnleidiog tauidenwensch Van den raad om het uitstallen r r ewoningen door B en W te kunnen doen rerbieden een raorstel tof wgeiging ran art Ifi der Verordening Tan Politie Ter risie t Ëene missire Tan B en W inzendende eenontweipreglemenl roor bet Progyranasium opgemaaktin orerln met het curatorium en den InspecteurToor de Oymoasia Ter Tisie Een Toorstel fin B en W lot oprichting fin een cursus tot opleiding ran onderwgxers en onderwgiercsKn tot hoofdonderwgiers en hnofdonderWüieressen Ainraakeiyk mttim B n W Hcaing dat het meer tot de taak behoort ran den slaat om roor de opleiding t lorgeu der onderwgxers tot hoofdouder iJEera do A na het adfies Tan den districts schooloptiener te beblMU ingewonnen meenen ig thans den raad te mogaii ToorateUen een dergelgke instelling in hel leren te nepen daar ook ket belang der gemeente daarbjj gebMt is Daardoor tullen toch ouderwijten en onderwgieressen aan deie gemeente de Toorkeur geren boren eene waar geen eunns tot opleiding bestaat en derhalTe lal de dikwgls ToorkbRiende mutatie ran hnlfipersoneel roorkomen worden Borendien behoeft deae instelling geen groote kosten te reroonakeo Tooral tla de deelnemers een jaariijksche bödiage ran ƒ 2S per hoofd betalen Het plan is nl Ie doen geren II uur per week nl 3 uur Nederlaudseha taal en letterkunde 2 uur gesehiedehis en tardrgkikundr 2 uur natnurknnde 2 uur wisknnde 2 uur paedagogiek 1 uur rekenen en 1 uur leekenen D leeraren souden moeten genieten ea jaarlüksahe beioldigiiig raa 75 per uur erenals te Dordrecht Lokalen tonden niets behoeTcn te kosten daar de gewone schoollokalen kunnen gebruikt worden terwijl roorts 30 pCl door het Rgk wordt fcrgoed B en W stellen daarom den raad Toor ben te mtbhtigen op de aangegeren grondslagen een dergelijke instelling in hel leren Ie roepen daaraan leemreo te rerbinden en daarop het toeticht te houden Ter ritie 1 Een Toorstel tan B en W tot w jiiging dar cemMnte begrooting dienst 1883 De heer Pist Drost stelt roor met het oog op hel naderend einde dei jaars dit Toorstel dadelijk te behandelen Daartoe wonlt besloten en h t roorstil daarop tonder hoofdelgke stemming goedgekeurd 5 Eene missire ran Dr C W Bollaan rertoekende ontslag als stads geneesheer wegens Teraudering Tan woonplaats Wordt eerrol rerleend terwgl besloten wordt de benoeming Tan een nieuwen stads geneesheer in een Tolgende rergadering Ie doen plaats hebben 6 Eene missire ran den Inspecteur ran Politie ign dank betuigende voor de hem rerleende ver a booging ran betoldiging 7 Een adres ran den heer C 1 ran der Veen directeur der Goudsobe de orde is Het tr 8 litif Lindershbe trlikkelgk het gebruik tan geriofMden grond aan hei plantsoen bg de 4 oel nsteeg B en W stellen roor hel rerao lop zekere jj oorwahrden toeteilaan Wordt tonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Daarop worden benoemd tot Onderwgier aan de 2e kotteloote school de heer N Vlasreld te Hendrik Ido Ambacht met 11 st tegen 2 st op den heer H Brunink te Spaarndam Stads geneesheer de heer dr J W Kroon met 13 st Lid der Oetondheids Commissie de beer J O Rgk met 13 st Lid der Getondheidi ComDissie de heer Dr 1 W Kraea n ei 1 si Lid Jer Commissie ran Toeilehl orer hel Stadsmuseum de keer J 1 Beftêlman met 12 st tegen 1 st op Mr H Pioeirdl Lid der Commissie ran Rieticht orer bet Middelbaar OnderWgt de heer J A Roesl van Limburg met 12 St terwgl 1 blanoobiljet werd uitgebracht Lid der Commissie ran Toeticht orer het Lager Onderwgt de heer W F BIrbien met 13 st Lid der Commissie van Toeticht over deStadsmuiiekscbool de heer M Spraijt met 13 st Lid ran het Bargerlgk Anhbcsluur de heer F C ran Zeijleu met 13 it Regent van de beide gaathuicen de heer H F N Koemans met 10 st tegen S at op den heer A Schonerdd nn der Cloet Regentes viu de beide gasthuiteu Merrouw Steens Zijnen ran der Does met 13 st Regent ran het Wees ea Aelmoeseniershuis de heer C Knaap met 13 si Regentes ran het Wees en Aelmoeseniershuis Merrouw de Wed Dijxhoorn van Bentnm met 13 at Regent ran het Batedeliaghiis de heer J Brakel met 12 st tegen 1 op den teer C van Veen Regentes van het Besteddinghnis Mevrouw van Zeijleu Schenk met 13 st Nieta meer aan de orde tijnde wordt de vergadering door den Voortitter gesloten Afloop van Openbare Verkoopingen TSD Onroerende Goederen VEILING 2 DEOBMBEU 2 PaVhhbèu Peperstraat en Bogen K 261 en 0 131 ƒ 1710 kr W N i VV de Bragu Pakhuis Zwaansgat O 121 ƒ 8S0 kr P ran Nestel rode Pakhuis met Borenhuis Vest O 675 ƒ 1670 de kr K Jonker Pakhuis Vest O 578 80 k C IJsselstein Huis Robaarsteeg M 188 ƒ 280 kr A Bruin het GEVONDEN roorwerpen gedeponeerd bureau ran politie raajtje Fjen Portenionuaie met 35 Cent een Porte monnaie met l i Cent een Rood Kinder Kousje een Zwart voile een Kinder Oorbelletje Bliiuw lC tiï met Goud een Roten Kr ius eeo Stoffen Jas een Onderstuk van n Gouden Oorbellelje Bargerliike Stand GEBODEN 27 Dec alida ouden 1 C Verkerk co A Sosterie Barben JobanDt Coroelii ouden 3 C Leenotleld en G W Felii 28 Wilbelmoi oaderi VT F KliimiD en H den Ouden 29 Adnaoos ouders J vso der Zwtlio en A C Bconii 30 Cstbiriaa Johsnas oodere J Verkuik en M J Leut OVEKLEDEN 27 Oee J Bnrgfaoat 7j 8 L Zoet ij 8 ni 28 L Broerr 6 pa ADVERTENTlfiN Yoofgpo dig beTallen Tan eene Dochter N C DB QIDTS geb BovwiiiisTU Gouda 29 December 1882 Üg dezen wordt aan allen die de overledene W D s GRAVESANDE VAN WjlLioEN gedar l nde l g jaar ondersteund hebben hnn hartelgll dank betaigd I H rë Kindei n en Behnwdkindereu Ctmtj y Dec 1982 Welè diglieicLs Loterij Aan alleb die hunnen onmisbaren stenn hebben geschonken aan bovengenoemde Loterg hebben ooderget ekenden hiermede de eer hnnnen innigen en oprechteh dank te betuigen Mej C V D BÜR Bo üE l Fret I B ARBNTZ Smazmi M V D BURG J M V DAM 8 FRAIKIN 8 VA DAM Bg akte op den 30 DECEMBER 1882 voor den ondergeteekende Notaris te Gouda verladen is de Vennootschap ten onderworp hebbende den Boekhandel de Boekdrukker de Boekbinderg en Steendmkkerg en alle andere daarmede maar eenigszins in verband staande zaken alsmede het uitgeven van boek of periodieke werken in welke genre of welke taal ook en zulks een en ander in den rnimsten zin des woords aangegaan door den Heer 1AC0B MEINARD NOOTHOVEN vah GOOR te Gouda en nu wglen den Heer DIRK DIRK LÜLIÜS VA GOOR te Gouda overleden onder de firma G B van GOOE Zonen ONTBONDEN te rekenen met den SJ DECEMBER 1882 Znltende genoemde Heer JACOB MEINARD NOOTHOVEN va GOOR de zaken voor eigen rekening onder dezelfde firma voortzetten W J FORTUIJN DR006LEEVER iVotart EXQUISE VIEUX per fl 1 50 bij SLOTEMAKER Co Eau Merveilleuse is het eenigste en xekerste middel wat aan de haren zgn jeugdige kleur geeft geen verfstof Alleen verkrijgbaar in flacons 1 00 bIJ Louis P WELTER Parfumeur 193 Westhaven 193