Goudsche Courant, zondag 31 december 1882

Firma A JTONKER ZOKEN GOUDA Depot der ORTLAND CEM£NTFABRIEK JOSSOJX é Co HaaD d el in Bo a T77 n a a terialen RACHEL HAARD en SMEEKOLE ISOOHIT MOUT en TEASMOLEITAAHS m LOSSING EEN LADING PUIKE GROVE J f Kantoor VEST bjd VLAMIJVGSTÜAAT Bg de veiling der HOFSTEDB onder Zwammerdam en ij euw i door Notaris MONTIJN te ïouc a m het Koffijhms de Hakuomu op 28 DECEMBER jl IS de in et geweest van Perceel 1 ƒ 9300 2 2600 3600 3600 1600 5250 7 3500 t 800 2800 10 1700 Te zamen 34750 De afslag en toewgzing blgfl bepaald ter elfder plaatse op DONDERDAG 4 JANUARI 1883 te Elf ure O o VEN BAm TEER Gouda Amsterdam Aan ons personeel is het NIEUWJAARet KERMISWENSCHEN verboden Van OvertredingLU zullen gaarne in kennis worden DE ONDERNEMERS f M GELISSEN TUINIER Bleekerssingel R 244 X3 ajn d el in I lanten en Bloemen Qroote voorraad van BTAMBOZEN op hotel MÜLTIFLOBA en KANEEL hoog en half stam Verder sterke TRllIK doorbloeiende en MAANDROZEN HEË en andere soorten zwaar van stam en oon Mooie pyramied DEK SIER BLOEM STRUIKHEESTERg XiKIFÏREN in Beplantiïif van voor aari 1 1oenlpéffien Stn ke Jerspeende planten SILENE PEN DU LA RO EA VERQEET MU NIETJE8 blanwe lage en witte VIOLA TRICOLOR MAXIMA in de prachtigste soorten VERONICA REPENS plgit seer lai Itebtblaaw overdekt Voor het maken en onderhouden van Tuinen lil lt hg zieh eveneens op het minzaamst aanlie velen ADVERTE TIEK i alle Sinnen en Buitenlandsche Couranten worden dadel k opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda t tp 1fiö9 Oudejijarsavond h hh eOi Nieuwjaarsdag iQO0 Selicieuse Eersttempen SAUZIJZENBROODJEÖ BOTERBROODJES J i Tempjes pi K A 3DETCrES W KRENTEBROODJES H Qi Alle soorten van Groot Brood benevens JE c a TH g ROITERDAMSGHE ZOÜTEBOILEN verkrggbaar bg H JS van SCHAIK Voorheen F X van den BERG wtw Bestelkngen worden aangenomen tot Zondag des namiddags één uur Ontvang Betaalkantoor L Droogfleever Fortuiju Rotterdam Stand der Depo sitorente Opvraagbaar na één maand 4 twee maanden 4 dne 41 j 0 zes 4 oj twaalf S o j De rente wordt bg voornitbetaling voldaan De stortingen kannen ook plaats hebben door tnsschenkomst van den heer Mn J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gooda ruk van A Bkinkman te Gonda IEMAND ruim 3 jaar m betrekking 30 jaar oud P G zag zich gaarne met FEBRUARI verplaatst als MEID ALLBEN of als MEIDBÜISHOUDSTER liefst te Gouda Adres met fr br onder lett K bu de Wed vas dke HOEVEN ROTHMEUER Hoogstraat 350 Rotterdam Er BIEDT zich aan eene fatsoeulyke P G voor MEID ALLEEN tegen 1 Februari Goede getuigen staan haar ton dienste Adres met franco brieven onder No 779 aan bet Bureau dezer Courant y Er wordt tegen 1 FEBRUARI eene GEVRAAGD als MEID ALLEEN die netjes in haar werk is en een dagelaksche pot kan koken Nadere inhchtingen te bekomen bgden Heer A BRINKMAN Boekbandelaar Unge Tiendeweg Ter gelegenheid van den Oudejaarsavond versch voorhanden APPELBOLLEN Koninginuebrood SAUZIJZEN BROODJES Paleisbanket KZatten ton g en RÜÜMH00BN8 WJBLLINOTONS OESTBRTJMS HEERENBANKET en diverse kleine gfebakjes Xyne caOCOLAAU en FONDANT C VAN VLIET Markt A 154 Joh SONDEUMANN is heden Zaterdag gearriveerd meteene schoone collectie Saksische KANABIEVOGELS welke de Nachtegaal Waterrol en Belrol zihgen zoo bg avond als bu dag en bigft tot DINSDAG m het Koffiehuis van W A BLIZEWSKI Spoorstraat Puike Grove KACHELKÖLËN alsmede prima Haard en Smeekolen voortdurend verkrggbaar prompt bediening concureerende prgzen A VINGERLING ürma 3 Laïebee Karnemelksloot 482 Bestellingen worden mede aangenomen bg de Wed P HAZEBROEK Raam 222 en bg W DE JEU mr Vleeshouwer Lange Tiendew g