Goudsche Courant, zondag 31 december 1882

1883 Maandag 1 JaoQarl N S865 I GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ue uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gesctiiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDKEDAG ea ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per port 1 50 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Afaoaderlgke Nommers VIJF CENTEN De inz ding van advertentiën kan geachieden tot één unr des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND QOÜDA 1 Jauuari 188S Bg betohikkiDg van den Miuitter Tan wateralaat baodel en nyierbeid ia bepa ild dat de laraainerairt by de poalerijen J W Nortier en J i van Houweoioge hunne funcliüD tallen nitoefenen ten poitkantore te Ooudo De lot kapitein Iwnoemde Ie lail der inf i F C W Adeli an het Se rrg ordt ingedeeld bij k t t tt albier In het jaar 188i werden bg het Kantongerecht te Qoada uiet minder dan 731 alrafraken behandeld Kooit werden bg het Kantongerecht te ïonda in één jaar zooveel strafuken l i baudeld ali in het jaar 1882 In bet jaar 1S81 Werden 486 atrafuken behandeld Da wet tot beteugeling der openbare drsakasaohap iu werking getreden 1 November 1881 droeg veel by tot de aanmerkelijke vermeerdering der atrabakeu Acht peraouen die tioh bij herhaling aan openbare dronkenioiiap achuldig maakten werden ua eerit door het Kantongerecht te Oouda tot boete of gevangtnilatraf veroonleeld te zgu door de rechtbank Ie Rotterdam tot cellulaire getaugeniutraf veroordeeld Het Hui van Bewaring te Oouda waa in het jaar 1882 voortdurend teer bezet met veroordeelden door het Kantongerecht Eén peraoon herhaaldelgk veroordeeld ter zake van openbare dronkenachap te Gouda bracht in het Hnia van Bewaring niet minder dan 118 dagen door de Ooudache kermia het Sint Nicolaaafecat het Keratfeeat Ouden Nieuwjaar herdacht deze veroordeelde in het Hnia van Bewaring en kou zich dus op die dagen niet aan verdere overtredingen der draukwet achuldig maken Op Oudejaarsavond hield D W F Barbiera edert 85 jaren predikant bg de £ v Luth Gemeente Mhier aaa wien met ingang van 1 dezer eervol emeritaat waa verleend voor eene teer tairgk opgekomen achare zgne afacheiderede Met belangstelling en ing pannen aandacht werd die rede naar aanleiding van Matth 24 vs 13 aangehoord eu zeker niet het mi nat door degenen die hera bg zgne komst tot en verbinding aan ile gemeente op den 7 November 1847 ala hunnen leeraar hadden begroet en bij wie zno menige herinnering aan het iu die 86 jaren ondervonden lief en leed door hem gedeeld werd opgewekt Het gesprokene zal bg hen evenzeer alt bg andere leden der gemeente ongetwgfeld lang in berinnering bigven Na de eigenlijke afscheidsrede richtte de spreker menige hartelgke toespraak tot de aanwezigen o a ook tot den waardigen em leeraar U Vorstman Nadat de zegen over de gemeente was uitgesproken werd door haar den scheidenden leeraar biddend en plechtig toegezongen het daartoe optetlelgk vervaardigd volgende gezang Dat s Heerei tegen op U daal Zijn licht uit Sion U bestraal Dat zingen wg en bidden Wg roemen d Oppermsjesteit Voor t Woord dew ü geroimeu tijd Verkondigd in ona midden Geef eer dien Heer Hallelujah I Halle ah Dat ont klanken Hem den Qod der IWde danken I Ja God der liefde U f hem bg üw vrced uw guutt b Chriatu tg Zijn uilzigt tijn vMbiydea Wij bidden U o Opfjnbeer Zie zeegneod op den teerur neer Die uu van bnt ga t toheiden Blgf Gg Hem bjIn ign rotte Tot y ratte I Van tgn arbeid In Uw zalige aabghep Hierna vereenigden ticb leeraar karki ledea der gemeente en andere belaoj waaronder de beide oadttlicMWtB der jemeeBte ia lii Miiint ii ii iriii i i die rgk opgekomcueii naawlgb kon tievatteo Aldaar werd door den aeoretaria dea Kerkeraada den heer D J van Vrenmingen Dt m t een gevoelvol woord van hartelijken dank c roor den geeetelgken èn voor den stoSelgkeu arb d gedurende tgn dienst in dete gemeente namens terkeraad en leden deii nu afgetreden leeraar een prachtig geacheuk aangeboden b ataande in een sierlgk oompleet tilveren Iheearrriet met iaacriptie alt blgk van liefde en aohliug eu ter blgvende herinnering aan zgpe gemeeute van Qpuda De toestand van de wegen tusashen Schoonhoven en Gouda ia van dien aard dat tg alleen met de meeate behoedzaamheid met voenuigen zijn te paaaeeren De aanhoudende regen en de hooge waterttand van de binnenwateren zgu o a oorzaken dat de wegen niet kunnen opdragen uitzakken en de oppervlakte aan een papmataa gelgk wordt Met het oog op mogelgke vorat is onderstaand adres door belanghebbende ingezetenen van Schoonhoven ingediend aan het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard terogl de gemeentebesturen van Schoonhoren Berg Ambacht Vlisi Haastrecht en Gouda uitgenondigd zg n om dat adres te ondertteDuen Ailfi het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard Met de meeste hoogachting nemen de ondergeteekenden allen houders van panrden en rgtuigeu en iijgeteteneu der gemeente Schoonhoven de vrgheid het onderstaande onder uwe belangstellende aandacht te brengen De gemeenschapeweg tusschen Schoonhoven via Haaatrecht naar Gouda is in zulk eeu erbarmelgken toeaund dat het berg den van dien weg met paarden en rgtuigeu schier onmogelijk is en met groote gevaren gepaard gaat De ondergeteekende zgn echter de eersten om te erkennen dat de voortdurende natte weersgesteldheid en het hooge water de vo rnMmste redenen zgn dat de anders too flink ondjeihèuden wegen als het ware geheel zijn omgeploegd yljwo doorweekt dat met de meeste on ziehtigheid her verzinken win voertuigen in den weg bijna uiet te voorkomen is eu dat onder deze omstandigheden weinig of njet tot verbetering der cgen kan worden aangewend Met de grootste b orgdbeid zien zij echter de toekomst te gemoet Wanneer toch de zoo doori weekte en doorploegde weg in dien toestand bevriezen dan ware het öf met de grootste gevareo verbonden a geheel ondoenlgk met paarden en rijtuigen den weg te paaseeren eo datrdoor de gemeeoachap met Gonda zoo goed ala at erloten Radenen waarom zg met de meeate beaeheideBbeid het Hoogheemraadschap beleefdelgk verzodieB ia deze faiitengewone omataudigheden oofc buitengewooe maatregelen te nemea om den weg in eenigazini berijdbaren toestand t doen brengen toodra de waertgeateldheid het toelaat en 66t eveolnëete vont dit belemmert Overtuigd van de vele zorgen die sleedt door het Heemraadschap worden bealeed aan de onder hnn bettuor beboorende wegen vertrouwen zg giet te vergeefa eoB beroep op uwe welwilleadheid te hebben gedaan Sohoonhovcn 29 Dec 1882 t Welk doende ent De burgemeeeter van s Hage hoofd der ge eeBte pelitie heefi bepaald dat vbortaaa op de publieke bals penonen beneden 21 jarigen baderdom van beiderlei kunne niet zullen worden loegelaten Uu Amsterdam seint men aan de S R Ct dat de steariqe kaarsenfabriek van de firma Brandon giater geeloten is 800 menseben tgn daardoor zander werk Den heer J C de Graaf ia met ingang wo 1 Jan op verzoek eervol ontslag verleend ala notaris te Utrecht Niet onaardig ie hel bg dete gelegenheid te herinuereu dat ia 1760 de heerNisolaaa de Graaf in 1780 de heer Jacob Chrittiaan de Oraaf in 1811 de heer Nioolaaa de Graaf en iu 1863 de heer Jacob Christiaan de Graaf tot notaris werd aangesteld welke laalate nu tot 1883 werktaam was toodat gedurende 133 jaar in rechte Ign de eerstgeborenen uit het getlacht de Ciaaf het nolariatmbt te Utrecht bekleedden Op een vergadering van bet sociaal democratenboud Zondag te Rotterdam gehouden werd tot verbetering van den maatschappelijken toestand door het lid Schroder uit Amsterdam het denkbeeld ontwikkeld dat concurrentie in strgd is met het bebelang der moalachappg Hel eenige middel tot verbetering ware i i dat de Staat zelf alle gronden in bezit had zelf het graan verbouwde enj maalde en het brood deed bakken en alaoo alle concurrentie oumogelgk maakte dan zon het brood zoo goedkoop tgn dat het weer het algemeene volksvoedsel werd En de Staat zon zeer gemakkelijk in het belit van alle gronden kunnen komen door slechts alle jaar met 1 a 2 pCt het gucceasierecht te verhoogen na vgftig jaren ware dan nagenoeg alle grond iti hel belit van den SlaaL Ceti iimple cotnme bonjour Men zou alleen de vraag kunnen doen wie zich dan nog eeuige moeite zou geren om door arbeid of besparing zgn vermogeii te vermeerderen wanneer na zgn dood niets voor zg n vrouw en kinderen overbleef Het streven om zijn vermogen te vergroolen is nochtans e groote drgfkracht van verreweg de meeste maatschappelijke handelingec en zonder dit motief staat de maatschappg stil als een uurwerk zonder veer Dit scugut den heer Schroder in het vnur zgner mnrovisalie onlshapt Ie zijii zegt AtArni Ct