Goudsche Courant, maandag 1 januari 1883

implement ran den dag aan alle mgne en jft ganstigers J F WELTEÖ I Tie deweg Café JÜ t Ala Bca een kleine Terbeteriog rnagi bedeuVt men niel altqd welke de eonaeqnentie ten annlien iler kotten is Een bewijs daarran lerert thans een renoek der Lieeuwarder Kamer ran Koophandel om betere rerliohting van de spoorwegrgluigen de Exploitatie Maatsobappq antwoordde daarop ui dat ly de rerliohting niet nit het oog rerliest maar dat men wel moest bedenken dat een rerandering alleen aan lampen tusscben 3 en 4 ton son kosten Als een staaltje ran anti rerolutionnire welsprekendheid hebben we uit de irUandelingen der Tweede Kamer de rolgende passage letterlijk orergeachreren uit de rederoeriug door den heer O baron ran Wassenaar Catwijok bg het onderwasdebat uitgesproken Na eerst te hebben beweerd dat hy het wetenschappelijke onderwas op klassieken grondslag teer op rgs stelt gaal spreker dos roort iDit rooropstellend moet ik er terens byroegen dat het wetenschappelijk standpont hetwelk menigmaal tot een zoo hoogen trap ran besobariug heeft aanleiding gegeren ook teer leker bij de oode Eg ptenaren Romeinen h 6rieken hoog was opgeroerd om daarna te ug tinken tot een teer laag peil en waarren wg nu niets dan de puinho o pen terugrinden Zoowel hier te lande als in geheel Europa loopen en er twee stroomingen door de Tolken Be strooming die in de geopenbaarde godsdienst geloofd daaruit hare kracht pot eii den als grondsli ran alle wetenschap besoharing en kennis aanneemt de andere die uitsluitend door uiterlijke rormeu en door ontwikkeling ran het rersland haar doel tracht te bereiken Wanneer ik iets meer loo durren karakteriseeren tou ik dit leggen dat bet Christenrolk het rolk ia dat iqne schreden naar het beloofde land richt terwgl de anderen in Egypte tijn en blijren Nu erken ik Mgnheer de Voonitter dat er erenwel ponten ran orereenkotnst zijn Daar toch waar de Christen die naar het beloofde land henen reist groote kloren op liju weg rindt daar weet hg bruggen te slaan orer die klurea en alle pogingen en krachten aan t wenden om den weg naar bet beloofde land geen oogenblik uit het oog te verliezen Maar daarom waardeert hg het niettemin dat anderen betiij om de natuur te onderzoeken naar beneden dalen hetzij hotanici den plantengroei te bestndeeren de natuur te bespieden om zelfs de sterigheid der fondamenten barer brug te beoordeelen ÜMt de Christen die roortgaat naar hel beloofde land hy alleen heeft de doorzetkraoht En daarom Mijnheer de Voorzitter zo iemand ernstig de leiding ran het onderwijs nagaat 1 hg moeten getuigen dat hel niet zoo kortiiohtig ran ons is wanneer wq aan het bgzonder lofer onderwijs onze krachten wijden Ziju wij misschien erg kortzichtig als we in de aangehaalde woorden ran den baron ran Wastenaer Catwijck niets dan klinkklaren onzin zien P Volgens het jaarboekje roor 1883 der Chr genformeerde kerk in Nederland bedraagt het aantal Chr ger predikanten in ons land 283 terwijl de 370 ran hare gemeenten 93 racatures zgn Het aantal Chr ger scholen bedraagt 78 Aan de theol sohool te Kampen zijn ngetchreren 8S studenten 31 litterarische en 52 theologische 18 z n er in het 3e of laatste studiejaar Het onderw aan de school wordt gegeren door 8 dooesteu Omtrent het prooes Peltzer ralt nog het rolgende mede te deelen Van Toltrekking ran het doodronnis lehiint geen sprake te ziJn De doodstraf is in België ndg niet wettig afgeschaft maar sedert een lange reeka ran jaren niet meer toegtf t Het rerleenen ran gratie op of buiten renoek der reroordeelden staat dna rast De veroordeelden hebben dadeHjk ka het uitspreken ran het Tonnis en alzoo binnen den wetlelijkeu termijn van drie dagen hun beroep in eatsatie ondeneckend De griffier ran het assisenhof moet daarorer rapport nitbrengen en dit rap S ort wordt met de menoricn ran de wirooaten er reroordeelden in handen geeleid ran het lid ran het hoog gereohtahof dat tot rapporteur beBocmd zal worden Het gebruik is dat het gereohtahof binnen een maand uitspraak doet of het beroep ia cassatie al dan niet als gegrond wordt beschouwd Mocht het ronnis ran het assisen hof gecasseerd worden dan sou de zaak opnieuw behandeld moeten rorden roor een ander hof dat ran Hene onwén rermocdelgk Hen acht deze cassatie echter Stogst OBwaartchgnlijk dewijl de aangeroerde informaliteiten of onbewezen of zeer onbeduidend lijn Het meeat ran beleekenis ia nog de bewe ring dar een ran de leden der jury geen Belg is daar zijn rader in Frankrijk geboren en hijzelf niet genaturaliseerd is Blijkt dit juist dan is de letter der wet zonder twijfel geschonden Zoo lang de uitspraak orer het beroep iu oaasaiie niet gerallen is blijren de broeders Peltzer in de gerangenis te Brussel op dezelfde wgze als zij daar sedert rele maanden bewaard worchtn dat is onder genot Tan al de roorrechten welk aan een prereutief geraugene dien het niet aan middelen ontbreekt mogen verleend worden Wordt echter de cassatie rerworpen dan wondende reroordeelden denielfden arond naar de oeHulaire gerangenis te Iieoreu orergebracht Daar blijren zg ingevolge de wet ran 4 Maart 1870 fKedurende tien jaren in eenzame apeliiiiing sleonts afgewisseld door de bg reglement in i l belang kier gezondheid van de gevangenen voorgeschreven Ibezoeken Daartoe behoort ook een ran lijd tol tijddoor de administratie toegestaan wofdend betoel i ran hun naaste bloedterwanten De cellulair opg slotenen zijs verpncht tot hsn denaibeid het drietieniile gedeelte raiide opbrengst daarran rormt bun nitgaanskas het trerige komt aan den staat Huu kibeding bestaat fn den winter uit een pak ran grgs laken des zmetrs uit hetzelfde van linnen Na verloop van tien jaren tullen de ver rdeelden krachtens de wet weder i it Leuven irard n overgebracht naar de gemeenscha pelijke gevangenis te Qent Op 4 JannMi a s zal roor h t kof te Arn i emde zaak warden behal deld rail Derkje Vermeer vroaw van B D Smemk verdacht van opzettelijke vergiftiging van haar stiefkind Aan de acte van beschuldiging opgemaal door den advocaat generaal jhr Sandberg ontleeneft wij de volgends bgzonderheden l De arbeider Smeenk e Zevenaar had uit zijn eerste huwelijk zes nog jeugdige kindereu hij hertrouwde in 1881 met de beschuldigde die hoewel goed voor hem zijne kinderen toch stiefmoederlijk behandelde Juist daardoor nam zijne liefde voor die kinderen toe en vooral voor zijn rieijarig zoontje Paul dat wel het meeet ran de stiefmoeder te lijden had Beschuldigde zag dit met leede oogeo aan roeide zich mislÉcnd en gegriefd en begon op middelen te peinzen om althans dat zoontje uit den weg te mimen denkende en hopende dat haar man zich dan meer met haar zou bemoeieu Met dal doel liet zü een aantai lucifers met roode phospholkoppeo op laow water trekken mengde dat aftreksel met meel en bakte daarvan eene pannekoek welke zij op 26 October II aan het kind voorzette die daarvan met gretigheid at Nog dienzelfden avond begon het te braken maar daar het zich spoedig herstelde en den volgenden dag aaamerkelgk beter was werd geene geneeskundige hulp ingeroepen Ëenige dagen later herhaalden zieh de brakingen het kind klaagde over hevige pijnen in buik en hoofd en stierf lóótdtt de inmiddels door den radeloozeu rader ingeroepen hnlp van den geneesheer kon worden verleend Volgens verklaring eener buurvrouw die by de eerste ongesteldheid was te hulp geroepen was in het gansohe huis eene sterke phosphorlocht merkbaar en als de lamp een oogenblik werd weggenomen lichtte het braaksel in het duister en steeg er damp op uit de keel van het kind De dootoreu die de Igksohouwiog hebben verricht zgn Tan oordeel dat hier aan chronische vergiftiging moet worden gedacht en dat hel niet ééns maar meermalen aan het kind moet zijn toegediend J O Bultenlandsch Overzicht De Fransche Kamers zg n Vrgdag gealoten nadat de Senaat onder voorbehoud van zijn rolle begrootingeu de besluiten der Kamer ten opzichte der beide begrootiogen had goedgekeurd Oarabetta s ziekte wordt roor niet geraarlijk gehouden maar zij zal ran langen duur zijn zoodtt hg vooreerst zich van alle politiek werk zal moeten onthouden Hel feest ter herinnering der 600 jarige heerschappij van bet Uabsburgsohe Huis in de Oostenrijkache erflanden is Woensdagjl zeer plechtig gerierd maaral zeer weinig schijut t bet karakter van eeFJvolksfeest te hebben gedragen Waaraan dit is toe te sohrijren is moeilijk na te gaan want wel geeft de Ne e Jreie Preue daarvoor een reden aan maar als pitrtgblad moge het nil taktisch oogpont juist gezien zijn om het Duitsche element in Oosteurgk onder het tegenwoordige bestuur als verdrukt en vertrapt roor te stellen in werkelijkheid is die zoogenaamde rerdrukking toch niet zoo rersohikkeiijk dat de loyale en rroolgke bereiking ran Weenen zich daardoor ren feestrieren zou laten lernghouden i Het Hababurg jubilaeum schrijft dit blad is zttHder uiterlijk vertoon maar ernstig en waardig gefield Dit bigkt inderdaad ook rolgens andere bÜtfen Tolkomen juist te zgn Maar de juistheidiljranhetgeen hel blad hierop laat rolgen is weiiaaneenigen twijfel onderherig dit tohrqft het lr ndtzijn oorzaak in den binnenlaadsohen toestand jp Van zekere zijde geweuachl werd is dete daiJinderdaad slechts in de eigenlgk Oostenrijksche JMU n feestelgk geiiWd Ook was de Rijksraad onnm dedeputaties die door den keizer ontraagenl lHgn niet rertegenwoordigd i UJ Dit laatste feit is inderdaad zeer zondn ng maar onjuist is het dat alleen de eigenlijk OdHcnrgksche lauden hebben feekl gerierd daar heli olad f telegrammen opgenonlen beeft waaruit Wnp éer bigkt d t te Pra in de meeste iMen n n Oalliciê en te Cternowitz iu de Bukaprinilinetil ibilaeum op op i ezelfdd jrnstige en waardigf jiize tf Weenen herdacht i behalve naiuurlSKiJde ioieele audiiutie s ten tw e en bet galdineAwnr n d r alleilledenl d r wrscbillende depuudMi telgebomen l h ILi iSehWre om de edi tufUBAe poor teReit g folgen iierKoveaUo inge ifle dienst bok gt stU 0 a op de iifolgende lijn i ppde Wietsenthlilhl van Haagen 4lot iZelli p jH Murguiall aaittlk i Battatt p de LudwigsbhanHMi Mnïheili Tussen fizel en VValttjut tttoelen ktoiriass iers 4p de howte M Werabru f4o PI Pg OffeKbafg is et oostelijke spoor onbrnikbaari t4p ds Bad tjsche hMiulIgn is tusscben Off nbur ft li D ngliMen Jif den gevaarlijken toestïnd m een del J pijl Kanaalbrug bg Offitnburg de m t gestreno dp overttioomin g van hel itition te Catte4 is 1diïr het verkeer op de spoorlijn naar Frankfort Kcstaakt zoo odk wegens beschadiging van leu weg op de Ign Niederlahnstein Overcaslel aan den Rechter Rijnoever Ook Worma OiSfenbitch Cannstatt Wurzburg en Pforzheim lijn gedeeltelijk overstroomd Zoowel de omstreken van die plaatsen als in andere plaatsen van Zuid Dnitschland zijn dijken en dami en doorgebroken Over de Egyptische naestie hoort men einig meer spreken te Pkrgs de belangstelling is zoo gering en de aanstaande Tonkin overwinningen houden zoozeer de aandacht bezig dat men het niet onmogelijk aoht dat men Egypte aan zijn lot d w z aan Engeland overlaat een bepaalde oplossing van die zaak zou licht de gemoederen weer ia vuur en vlam zetten De Italiaansche Senaa heeft het eedsontwerp zooalt het door de Kamer was vastgesteld aangenomen met bijna algemeene stemmen RECLAME Waarom zich het leven verbitt rn en smarten nittestaaa reroonaakt door rerstoppiug opstijging reu het bloed Aambeien aandoeningen ran den lerer en ran de gal wanneer het zoogemakkelijk is er rolkomen ran berrijd te worden door het gebruik der Zwitseraohe pillen ran Rich Brandt F Deze pillen zijn in alle Apothewen rerkrijgbaar e Qonda by de Apotheker Hoefhamer i 19 ctn de doos waarmede men eene geheele maand toekomt Burgerliike Stand Burgerlgke Stand ran onderstaande gemeenten ran 23 tot 29 Dec 1882 Moordrecht OVERLEOBNi C Terhesl lm C Vu 10 m J Brockhngzcii Sm C Loeoderiloot 68 j StOlwUk OBBOREK üoraelis otdtrs A vso Meiitrea sa O Hoo K Dekksr geedooro OVERLEDEN J rao ScheadertD 20 d ONDEETROUWDi W Boon to P Anker I Baas sa N HoDkoop Haastrecht GEBOBEN I Adritaa Sounna oaderi G 8ti tsr es A D kkir Trgntje oodert F de GnafsoN Zatiiea Trijotja Maris oidera J Spakanijdar eti T Verdoold VllBt ONDERTROUWDi C Kubarfen en A rta Vliet Reeuwljk OEBORENi Johaaoaa oud ra A Schonten an M Varhoar Johsnnt oudan W F Oraaiienduk an M ran dar Wolf Jaeobni oudara F Schouten an M d Borat OVERLEDEN W Hey h Om ADVERTENTIÊN Het Compliment van den dag aan al mgne Vrienden eo Begttngtigers T A G VA DETH Mgne geachte Clientèle Familie en verdere Betrekkincren z n e beste heilwenacheu toeg ebracht aoor M PEETBR8 St Tabakshandel Wgdatraat Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan alle zgne Vrienden en Begaustigers N VAie WIJK Hontmansgracht Metaelaar I t l Bg den aanfang dezes jaars brengt de on idergiéteekende 2 jne heilwenschen aan alle Stadijgenooten en Begnnstigers H TAM8E ai iVang van het Nieawejaar wenscht et kenae i gnen geëerden Beganstilooten veel heil en zegen toe i SUE BECHT I t l mmemiftD Schilder Bg dffi ailtTan lati hetNimwejaar wenscht de ondeitjjetaftende xünen geëerden Begnnstigers en Stadgenooten Te l heil en iegen toe J G 8TBENLAND Oosthaven B 16 Ifgne geachte © Héntèle Familie en verdere Betrekkingen zgn d beste heilwenschen toegebracht door J de MOL Tailknr Nienwe Haven N 142 Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeieekende zgne heilwenschen aan alle zgne Vrienden en B anatigers a M D9 BRUIJN Walesteeg In Tabak Sigaren en Gedisteleerd De ondeigeteekende brengt bg deze den Heilwensch van den dag aan zgne geachte Begnnstigers zoo binnen als bniten deze stad en beveelt zich bg voortdaring beleefd aan L HUüfiMAN Vleeaohhonwer Westhaven Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Yriaadeu en Begnnstigers en bigt mg steeds op h t minMamat aanbevelen J KUNGEN Groenendaal TaiUear Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Begnnstigers Vrienden en Bekenden H J WAAED Molen werf De ondergeteekende wenscht zgne Vrienden Bekenden en Begnnstigers veel heil en zegen toe J M GEUSSBN Bleekerssingel R 244 Tninier Het Compliment van den dag aan alle mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden F VAM DTEBCHT Bierhal Mnltapatior Weethaven Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begnnstigers M VBEMAAT Jr Heil en zegen toegewenscht abn alle mgne Vrienden en Begnnstigers en blgf mg steeds op het minzaamst aanbevelen A H KULIK Nienwehaven No 32 Metselaar Mgne geachte Clientèle Familie en verdere Betrekkingen zgn de beste heilwenschen toegebracht door L P WELTEE Fz CoifEenr Ondei geteekende brengt bg dezen aan zgn Begunstigers Vrienden en Bekenden het compliment van den dag J J T N BEMMBL Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begnnstigers P jX HAEDIJZEE Café Vrede Best Heil en zc en toe wenscht aan alle mgne Vrienden en Begnnstigers i J L GELI88EN Walesteeg F 60 Tnini Zegenj en welvaren toegewenscht aan mgne B nnstigera Vrienden en Bekenden bg den aanvang des jaars 1883 J F HBBMAN bk ZOON Lange Tiendeweg Compliment van den Dag van P BOND Pz Uzerhaodel Zeni aai Gouda 1 Janaari 1883 Onder dankzegging voor het zoo roimschoots genoten vertrouwen wensch ik bg den aanvang van het Nienwe Jaar mgnen lëgnnstigers en Vrienden zoowel binnen aUi bniten de stad veel heil en zegen toe mg verder in ÜEd gonst aanbevelende UEd Dienaar S P VAN DiR KLEUN Gonwe A BOONSTRA Aan alle Begnustigen Vrienden en Bekenden veel heil toegewenscht in t nieuw begonnen Jaar Heil en zeeën toegewenscht aan aüe mgne Vrienden en Begunstigers en blgf mg steeds op het minzaamst aanbevelisn H J EABOÜW Raam O 421 Lood en Snkwerker Bg de intreding van het Nienwe Jaar wenicht ondergeteekende zgneu geSerden Begunstigers en Stadgenooten veel zegen Hen dankende voor de genoten gunst in het verschenen jaar zich opnieuw minzaam aanbevelende N M BNQELBEEQT Haagsche Brooden Beschaitbakker Het compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers H VAM WUN6AAEDEN Veel heil en zegen toegewenscht aan Vrienden en Begnnstigers zoowel binnen als bniten de Stad B BEGEER Gouda 1 Jan 1883 TailleBr JWnZElE P F Bg de intreding van het Nienwe Jnai brengt de ondergeteekende haren hartelgken wensen aan hare geachte Cliënten en hoopt steeds dezelfde gunst te mogen blgven genieten Wed P J MELKEBT Gcuda 1 Jan 1883 Ondergeteekende brengt bg den aanvang des jaars aan zgne Vrienden en B nnstigers het Compliment van den dag J UPELAAE Jz Bg de verwisseling des jaars brengt de ondergeteekende zgn heilweusch aan alle zgne Begnnstigers toe Q H DR PEER Het compliment van den Dag P VAN DAM en Echtgenqote Gouda 1 Jan 1883 Spieringstraat Aan alle Vrienden Bekenden en Begunstigers veel heil toegewenscht in het nieuw begonnen jaar door J VONK Gonwe Broodbakker De ondergeteekende brengt bg deze den Heilwensch van den dag aan zgne geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bg voortduring beleefd aan A BEINKMAN Gouda 1 Januari 1883 Bg de intreding des jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan zgne Stadgenooten en Begunstigers en zegt hun dank voor de begunstiging in het afgeloopen jaar C M POOKSMA R endaal Boschbierhnis Aan onze geachte Cliënten en Vrienden wordt bg deze de heilgroete van den dag gebracht A R SEIBERT en Ëchtgenoote Gouda 1 Jan 1883 Firma L J Florus G IJSSELSTIJN Blauwstraat Aan alle Vrienden Bekenden en Begunstigers Teel heil toegewenscht in het nieuw begonnen Jaar door P WM MBN8CH Kamemelksloot 270 Timmerman Heil en Zegen toegewenscht W F DB JONG Schilder B SCHOLTEN Cöiffenr Heil en zegen toegewenscht aan Familie Begunstigers en Vrienden bg den aanvang A GRENDEL Mr Metselaar wenscht bg den aanvang van dit jaar aan zgne geëerde Begunstigers Vrienden o Bekenden heil en zegen Bg den aanvanff van het Nieuwqaar wenscht de ondeiffetaekende zgnen seëerden Begunstigers en Stadgenooten veel heü en zegen toe G SIBBE8 Nienwe Haven Schilder De ondergeteekende wenscht Vrienden en Begnnstigers Gods besten z en bg de intrede van het nienwe Jaar Gouda 1 Januari 1883 J J VEBDRIB8 Veel Heil en Zegen aan mgne Begnnstigers Vrienden en Bekenden bg den aanvang van dit Jaw H OVBREUNDBR Peperstraat Het Compliment van den dag aan Vrienden en Begunstigers J H ROODB Depothonder Stoombierbronwerg Zeugstraat G 85 dr Posthoorn te iJottenfam Bg de intreding van het Nienwejaar brenfft de ondergeteekende zgnen hartelgken wensch aan zgne geachte Cliënten en hoopt steeds dezelfde gunst te mogen blgven gemeten A VAN MEÜRS Oosthaven 1