Goudsche Courant, vrijdag 5 januari 1883

ATTENTIE Wg vestigen de aandacht onzer lezers op de deze Courant bgliggende Prospectus voor het Bernhardiner Alpenkruiden l Hxer van den Heer WALLRAD OTTMAR BERNHARD te Muncheiif hetgeen tegenwoordig over de geheele wereld bekend staat als het uitsiekendste huismiddel en tevens als het fijnste Bitter Elixer l8 het zuiverste en meest goedkoope van alle bekende soorten van Bitter Het n ameaceattilcl uil Hop Buohu AJraln oa Leeuwentand valke de bes de oadste en krachtdadiute geneesmtddi len dor vereld iijn en uititekendd t eneoskrachtif e eigeast hapDea betiltea lielgeen met andere loortcn an Bitter met het geval ii Hat ii de beste reiniger van hst bloed en regelt de funotlM van de lever het Reeft een nieaw teven en herstelt do gezondheid fli ene nekte of slechte gexondheld die iiiöt tloop ill Bitter ovsrwonnen worden iijne werking is oven verschilIeDa ils heilzaam Het geeft krachten en een nieaw leven aan oude of zwakke hede Voor hen die lijden atn storino lil lie werking der vertenngs of wilerlooztnjfsortranen en bij gevolg een krachtig en versterkeod mjdiijl niodiR hebben om den eelhietop te wekken ndil Bitter uiterst heilzaam daar deszelfieigenschaiH pen bi ult tek tonisch opwekkend on geneeskrachtig zijn zonder te bedwelmen Wat gij oi k iiDOgt gevoelen of aan welke ziekte ij ook nioogt lijden gebruikt HOP BITTER Warht niet totdat ij bedlegerig iijt hij de mi isto storing li gij gevoelt moet gij HOP BITTER pelinnki n Het kan u hetie cn redden zooals het dat duiiünden anderen geilaan hoeft liet is h wezen il it ilil Bitter alle liekt o Kcneest of verlichting aanbrengt Hel is eene aaoeguname en verfnaschende drank oor de ziekeo oil km mol wator of andero dranken vermengd gubruikt worden Lijdt niet en belet uwe vrienden te lijden gebruikt en raadt anderen aan het HOPBIITEH ie gebruiken Verliest loorai met oit bet oog dat het HOP BITTER geen kTioetmiddel of geheinig geestrijke itratik ii bet IR M Intcendeel het beste geneeintiddcl wal ooit tjest in ti eA het Is de vriend en hoop van dan cteke ii l nmesl in geen een haishoodea ontbreken Neemt er van al beden de ptoef van Verkrijffbaar MJ de voornaamste DrogibCen en Apotheken HOF BITTERS Maaufactoring C BraAa w U Uifaa Aatwerpti Mwr TKk w wito Depot te Gouda bij THII I N 3866 VrUdag 5 Januari 1883 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adnertentieblad voor Gouda en Omatreken Is de eenige Enffelsche of Amerllcaanscbe voortreffelijkheid eene Me ülllQ verlcregen heeft on de VeBtwonstellliiff t Bmsael la IMIO oniWIIii lijk het belet onmldoeltjk het ullral Heil en zegen toegewenscht B DE JONG in Tapgten By den annvang ran bet Nieuwjaar een gelukkig jaar toegewenscht aan mijne geacnte Clientèle Vrienden en Kennissen H J VONK Veel heil en zegen toegewenscht aan al my n Clientèle zich vleiende ook dit jaar hun gunst te mogen ondervinden j a nieuwveld Raam O 59 Mr Metselaar Bi de intrediug des jaars brengt de ondergeteekende zijne heilwcnschen aan zijne Stadgenooten inzonderheid voor hen daar ik achting ol eerbied aan verschuldigd ben J SOHDLINÜ Concierge van Ahti Lkgik Gouda 1 Jan 1883 Het Compliment van den dag aan al mgne Vrienden Kennissen en Begunstigers U HOUTMAN Markt Het Compliment van den dag aan al mgne Vrienden en Begunstigers W E SCHWBMMEB Koffiehuis dk Kap Ondergeteekende wenscht aan alle zgne Begunstigers en Bekenden veel heil en zegen hy de verwisseling des jaars J de JONG Az Kuiperstraat K 227 te GOUDA INUIllMËMEËLE ZIJIVERA4R van Huizen Slaapkamers en Meubleraent met 6 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad fiStS Grove RACnELRÖLËN alsmede prima Haard enSmeekoIen voortdurend verkrygbaar prompte bediening ncureirende prezen A VINGERLIBÏG firma S Lafkbbb Karnemelksloot 482 Bestellingen worden mede aangenomen bjj de Wed P HAZEBBOEK Baam 222 en bg W DE JEÜ Vleeschhouwer Lange Tiendeweg Fl 1000 Eene hoogst gewichtige uitvinding heeft de Scheikundige Doctor LEPBIES gedaan Dezelve bestaat in een Mkateroogen Tlnctuui welke binnen 3 dagen zonder de geringste pgn ieder Eksteroog met den wortel voorgoed v rwydert waarvoor de uitvinder voor zóóver garandeert dat hg een ieder die na het gebruik dezer Tinctuur nog Bksteroogen heeft eene premie van Fl 1000 contant uitbetaalt Met recht kan dan ook beweerd worden dat dit het eenige middel is dat met gunstig gevolg kan worden aangewend Prijs jper flacon inclusief Penseel en gebruiksaanwgzing F1 1 Te verkregen in de bekende Depots en bg deo uitvinder Doctor LEFRIES Rotterdam 44 V ESTZEEDIJK 44 aUINA LAROCHE OF KINA WIJN met en zooder ywr V N KRAEPELIEiV ie HOLH Apothekers te Zeist is vPrkrggbaar in flacons a l 00en 1 90 Eenig depot voor Gouda en Omstreken bij den Heer C THIM Apoth te Ooitda 1IK @ Sl van E EHAITDSMA Ealverstraat 158 Amtterdam In verzegelde pakjes verkryghaar by I C G DÜTILH Spieringstraat P 50 Gouda In het b zonder wordt de aandacht gevestigd op SOVCHON d f 1 30 per 5 Ons T lrijke getuigtohriften ran eerste Geneeskuudigen Op verscheideue Teiitoonatellingen met Medsilles bekroond Het door 30 Jaar g erenoniineerd Anatlierin Mondwater van Dr J G POPP KK Bof Tandmeetler Ie Wimm Kadikiial geneesmiddel voor elke Tandpijn alsook voor iedere ziekte An Mondholte en van bet Tandvleetoh Beproefde Mondspoeling bg aanhoudende Keeleiekte 1 gruote flesch i f 1 76 1 flesoh i f 1 20 1 kleine flesoh a 0 60 Plantaardig Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zonder ze te beschadigen Prijs per doos ft 80 Anatherin Tauaze p in glazen doozen vpn ƒ 1 20 beproefd Tandzuiveringsmiddel De echte aromatische SS as ad 14 van Db J ö POPP zij maakt de tanden zuiver wit zonder het émail aan te doen be vaart ze voor ziekelijke aandoeningen en houdt den mond frisch Het stuk kost 40 cis en is toereikende voor een half jaar Tandplombeering praktisch en zekerst middel voor elfplombeering van holle kiezen Prijs per Hnx f 2 80 KmldeMeép aangenaam ob best mii del voor Vlekken Uitslag Zomersproeten en Puisten Hoofd en Baardschilver en Korsten Huidkrankhedeii en alle onreiuheden der borenhoid l Prijs per stuk 35 Cents Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelijk KK Hof Tandmeester POPP s Geneesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke van mijn Fabrieksmerk zijn voorzien Depots zijn gevestigd te Oouda bg L Sobenk winkelier op de Hoogstraat Aj 123j te Rotterdam bij F E vnii Santen Kolff apoth en A Schippereiju Co blauwe porccleiuwiukel te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Dtlft bg A J van Kgn te Schiedam bij C Mult G te Leiden bij E Noordijk te Amsterdam bij I van V indheim Co en H U Uloth Co apotheek te Schoonhoven bij S Wolff en Zooiitte Alphen bg L Vnrossieau en Zoon te Utrecht bg d H N vnn Spanje idem Labry k Porton Dropgiiteu ADVERTE TIEN in alle IHnnen en Bti Uenlandsehe Couranten worden dadel jjk opgezonden door den Boekhandelaar A Bl UNKMA N te Gouda Voor Hoesten Verkoudheid Borstaan oeningen enz o o o o o o Het kind van ondergeteekenden 4 jaar oud is door het gebruik van eenige flesschfen RIJNLAUDSCHEN ÜKÜIVENB0R8TH0NIG volkomen hersteld van eene zeer enutige borstaandowing utrecht Mei 1876 W MUNGBBT Alleen echt verkrggbaarinfiesschen van 2 Golden 1 Gulden en 65 Cent voorzien van nevensstaand fabrieksmerk Te Gonda biJ F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bn J D den Hartog Ondewater bg F Jonker Idenbnrg Bodegraven bjj P Versloot Stolwijk bg C G v d Berg ROl HTlND OI Yróote beloon ing £ l Het ffeeft vaoAlhrnmr aan grlii haren ae nataurlljke kleur weder het belet onmldoeltjk het ullrallen van het haar geeü het een nieuw leren en kraciitlg eQ groei De Royal iTlnaftor vervangt alle andere haarhersloUcrfl i Het 18 geen verf Verkrijgbaar in heeU en halve tMch0n bü dappers en Parfumeurs Attut Van D W PXIXETTE 10 Bonlmnl du lUllaM Pu De voordeeHffe uitnerking van Ae Soyal Wlndaor u too gunstig dai ik net voortdurend aan mijne CltentilU taX aanbevelen DKPOT VOOR BELÖIE IN NEDERLAND NORBERT DEK£Tlf 57 Rub rouéaoi Loops BRU88EL liiiittti liudte8keiiliiKd rFI T n Depot te ouda bü ö SCHOtTEN Colfleur Snelpersdruk van A Beinkman te Gonda BINNENLAND GOUDA 4 Januari ISbS Bij icon bealuit ia de beer P C Koot albier loor het jaar 1883 benoemd tot leenur Mu de ryki hoogere burgertchoot te Warffum Op Nieuarjaaradag heeft dea nantiddagt ten t ce ure het Coipt Officieren der dd Sohutierq alhier den Burfteineeiter deier gemeente Hr A A van Bergen IJtendooro zgne gelukwenaohen by de intrede an 1883 gebracht begeleid door het Hatiekeorpa dal veraoheideue nra ten gehoore bracht Op OmI en Wctlhaveo wu een talrijke tchare lamengetlroomd om van deten muzikaleu nienwjaaragroet getuige te tiJD Gialereo middag it een loontje van IJpelaar in de Lemdalileeg door een kolenvageo OTerreden Niettegenstaande het knaapje fertcheidene malen door dn Toerman die het paard bü den kop leidde werd gewaanchnvd ia bet er toob afgevallen met hei gerjig dat rijo been erg gekneuad ii Sinda aeo paar dagen ia een aoldaal hier in gatniioen uit deie plaatt gedeaerteerd doch gitterenatoud teroggekeerd na ecrat lyn anifonn Ie hebben toek gemaakt Hg heeft daarop getracht zich door diefilal Ie verrijken Eent in de Waleateeg by HerIqn waar hij een pak sajet stal en later bq F G van de Pafoordt op de Zeugstraat waar hij een mit ii g en in het daarachter oitgestalde gond een graep deed Beide diefatullen werden tentend bemerkt waarna de dief htt hauopad kooa en het geatolene wegwierp De oKHt k c k toa gitmmmtr Men meldt uit Slolwqks Dinsdag is op recht feestelijke m tt de verbouwde ohool in de kom deier gemeente geopeud in tegenwoordigheid van Burg en Weth de overige rsadalisden den oplichter ent De kinderen werden onthaald op melk krentebroodjet en koek en ontTingen elk een boekgeschenk dat tan hun leeftijd patte Zeer voldaan keerden lleu kuitwaarte Het gebouw it een tieraad voor de gemeente Om gemeenlebettnur komt lof toe voor de onbekrompen Iwijte waarop alle ii ingericht en ook voor het ieett aan de kinderen bereid die hier in dat optia it niet verwend lijn Door het bestuur der afdeeting Alphes voor de Internationale Landbouw TeutooBstelling is be loten lioh te richten tot de geBcenlebealuren in haren kring met aansporing om het tot standkomen van die tentoonttelting te bevorderen door het toekennen van een subaidie uU de gemeentekas geëvenredigd aan het belang i at elke gemeente bg de outwikkeling en den blo vau den landbouw heeft Het voormeld bestuur jTaa van oordeel dat on het Ryk voorgaat in heï verieenen van steun uit de schatkist voor de algemeene belangen bg de taak betrokken de gemeenten niet mogen acfaterblijren met het volgen van dit Toorbrnld vooral uiet wanneer de inwoners voor een oferwegend deel in dien landbouw hun beataanmiddel vinden Aanleiding tot dit besluit had een vernieuwd beroep van het uitvoerend comité op de burgemeesters der gemeenten gegeven om bij hunne ingezetenen voor de taak te gaan oollecleeren Men vond echter beiwaar hierin te treden en meende de burgemeealera te verlagen door he telkens tot algemeene kosteIcote collectanten voor alle mogelgke en onmogelijke taken aan te stellen het nu voorgestelde middel achtte men ook veel meer doeltreffend Dat de gemeentebesturen tot het verieenen tan toodanig subsidie uit de gemeentekaa uiet bevoegd zouden ign was naar men algemeen aannam door het KijksSubeidie voldoende weerlegd Bg het Departement vSu Koloniën ia bet na olgende telegram van den Gouverneur Generaal van Nede landichIndié van ï dezer ontrangen I tranw rt door ehscHeVijde ge I Op 29 December werd in A eh een talrijke beaden aangevallen Van Aijel waarschuwd had de militaire commandant afdoendemaatregelen genomen Met gnolen moed taatlen onze troepen den overmacbtigen vfand aan die op de lucht sloeg 18 doodeu in obi handen latende Ajinonze zijde sueuVelde 1 mindflre militair en werden 22 mindere militairen en i dwangarbeiders gewond De renolging wordt voortgMet St Ct Bg de herstemming te s Hage toor een lid van de Prof Staten lan Zuid Hallam zijn ingekomen 1103 biljetten waarvan 15 van onvkarde geldige stemmen altoo 1088 Er werden nilgebrscht op de heeren mr Th L M H Borret tS9 mr A Haakma van Royen 62t zoo lat gek Beu is de heer Borret Op aanvraag der kamer tas koophandel ie Botterdam heeft de Hinialer van Soanciën geai twoord dat hrt sehrgven alleen van den Mam op de plakzegcia ia voorgeacbreven en dat mitsdien voor de vermelding ao de dagtee euing een tempel kan worden gebezigd terwijl alle gebruikelgke verkortingen van dag maand en jaar geoorlocid tyn Uit Amsterdam schrijft men Zaterdag namiddag ten 3 n werd voor het Zegelkantoor Siugel hq de lleialeeg queue gemaakt door honderdea ter rerkrijgiiig van plakiegels en gedurig luidde het antwoord op de vraag aranneer zij verkrijgbaar zouden tijn Zoo meteen waarop een der koopers laooniaoh te kennen gaf dat dit niet alt oijfar op tün horloge ttond Onderscheiden bankiera hebbeu by denrwaa rs aploil den Staat voor eventurele schade aaiMfr elgk gesteld Onvoldoende voorbereid HÉ J 9iMafi e tiift dte V mimt ia MÜtaK ü fSKmT Oe Benrspolitie waa ülf liet op de hoogte van baar taak Op de vraag waar men tegen betaling toegang tot de Beurt kan krijgan verweet zg naar den middelstcD ingang waar velen evenwel zonder eenige bemeeielijkii of navraag naar het enti billet binnengingen Honderden schippers waren naar men tegt alormloopend zonder betaling mede naar binnen gegaan Heden rijn groote borden aangebracht om verwarring te voorkomen Overigent bleek de maatregel een vry oadeeligen invloed op het bezoek uit te oefenan Thana zijn 3600 kaarten ik 25 genomen d i 80 000 boven de raming behalve nog de kwartjes voor de uiel leden en te laat komenden In de gitlarea gehouden raadazitting te Amsterdam heeft dr Berna het dagelijktch btatunr geïnterpelleerd over den voortdnrenden ellesdigen middeleeuwtcben toestand in het binnengaathuii Nog geschieden daar mishandelingen en wanordelijkheden Halve maatregelen zooals de aauatelliug eener tgdelijke directrice tonder bevoegdheid en eener hoofdverpleegster van 19 jaar zijn onvoldoende Geen herstel il mogelijk tonder het ontslag van den directeurgeneeskundige dr Thijssen Hg heeft zijn wanbeheer uiet kunnen verantwoorden noch tegenover de oommissie noch tegenover het publiek Zijn lijdelijke houding van 1870 tot 1881 tegt genoeg De burgemeester antwoordde dat voorstellen ter reorganisatie in bewerking zijn en dat inmiddels slechts tijdelijke maatregelen zjn genomen Over personen wilde hij zich nu niet nitlatru Dr Bernt acht de publiceering van het bekende rapport een zegen Alt raa lslid acht hij zich verplicht het algeaeen belang niet aan persoonlijke quaeslièn op te offeren Hij dringt nader op bedoeld ontslag aan De burgemeester zegt dat de thans verlangde maatregel door niemand tot nog toe was verlangd Dr Berns zegt dat toen hem advies werd gevraagd hij heeft geadviseerd zooals hg nu bedoelt Dr A Kuyper schrijft in dt Heraut op 30 December 1882 aan het slot eener ootmoedige uitboezeming over hetgeen hij dit jaar schreef de volgende zioineden Ie er iemand die heugenis draauldat ons lancet hem onverdiend onzuiver of te pijnlijk sohryi de die zg eer het jaar ten eiude gaat gebeden dat hg het ons kwijiBchelde en ons de schuld dezer onvriendelgkheid niet boude Een nieuw jaar brenge ook ons nieuwe omzichtigheid en Hg die alleen de uitgangen onzer harten kan bewaren stelde een vacht bü onze lippen ook ja j dan vooral alt het woord van die lippen in ijv r uitgaat voor Zijn naam Bg deze aansporing opdat het uiet bij bede om vergiffenia blijve m ar ook verbetering niet uitblijve sluit ieder braaf mensch voor zichzelf en voor anderen zich ker aac De Schrift zegt immers die zijn zoude belijdt en laat dien zal barmhartigheid geschieden Het eerste blijkt wel eens gemakkelijker te zijn dan het laatste getuige br de verdere inhoud van De Heraut waaruit de bovenstaande aanhaling ia afgescbreveu Haar wat zalmen zeggen De natuur gaat zoo dikwyls borende leer Dat de go e voornemeua opwaken ia tochal ieta gewonnen Dagbladj Omtrent het hoog water deelt men het volgende mede Uit Maaatricht wordt van gisteren avoud half negen geseind Stand Maas 46 43 of 4 oU val ook nif Luikwordt val geseind Uit Veoloo De Maas was gisteren namiddag ten 6 i ure weder 3 cM gevallen de stand is nu 7 74 H boren nul In de dorpec ziet het er treurig uil daar vele niet te bereiken zgn en bet grondwater veel zorg en moeite veroorzaakt voor vee en wintervoorraad De ondergeloopep straten blijven steeds in dentelfden toestand in enkele tlraten staan de huizen tot aan de ramen toe iu het water Te Grave teekende gisteren avond 11 uur de peilachaal 11 03 waa 0 03 Aan de Ptgelbrug 9 93 ra jM D poMmt TMf Meel ia Reg e houdeu Het water loopt over de Haiaaelingtche keerkade De toeatand beneden Oyen is uiterst gevaarlijk Het weder is iets beter Bijtende barometer Men meldt uil s Uertogenbosch dd 3 Januari In de laatste 24 uren is het water alhier nog t cM gewassen de stand bedraagt 6 30 boven A P De berichten omtrent Maas en Rgn zgn gunstig De Beertohe overlaat werkt met 60 die te KottumSt Andriet tan de Waal naar de Maaa met 127 die te Bokhoven met 153 en die te Basrdwjjk met 69 cM In de afschuivingen van den dijk te Alem ia met groote krachtsinspanning voorzien men hoopt op behoud van den dijk Aan de alnis teCreveooeur il de scheepvaart gestremd de stand van het water aan de Maasiijde bedraagt 6 46 aan de Diezezqde 6 18 H boven A P Aan den dijk te Oijrn zijn heden nabfat belangrijke afsehnivingen lol 3 H io en kruin de toestand is zorgelijk men vreest voor doorbraak De Eerste Kamer der arrondissements rerhtbank te Amsterdam heeft nilapraak gedaan in de btkende zaak van den keer Wamsteeker die tol vertekering van een bedrag van ƒ 1400 deel uitmakende van een vordering groot 68 000 op de beruchte millioenenjuffrouw Jannetje Struik ren arrest had gelegd op eenige haar toebehooreode goederen onder bemiting van den heer Werker eigenaar van het Biblehotel Nadat hel gelegd betlag van waarde wat verklaard heeft de heer Werker verklaring afgelegd nopent die goederen en bleek daaruit dat daartoe o a behoorden een brandkast een klok in den vorm van een by een zijden oostuum en een paar handringen waarvan de bekende beer Anthony Hoelink eigenaar beweerde zgn Dr rechtbank heeft den heer Werker overeenkomstig zijn verklaring veroordeeld om die goederen aan den heer Wamsteeker af te geven mits deze hem tijne kosten vergoede Bij Kou Bealnit vhn 6 Deo 5 1 is een eereteeken voor langdurigee en goeden dienst bü de hutterg ingesteld Art 14 van dit besluit tegt dat de medaille door den commandant ler schutterij op een plechtige wijze en voor het front der troepen zal worden uitgereikt Maar hoe te handelen als de oommundanl retf de Kelokkixe verkrgger is Den oiidercomroaiidant een speech laten honden of eeu collega van elders als consulent doen overkomen