Goudsche Courant, vrijdag 5 januari 1883

De Ondergeteekende wenicht zgne vrienden en stadgenooten een gezegend jaar H M DERCKSBN Of wèUidht den bnrgemeester ale hoofd deraohut èrg met de nitreiking belaalenP Te ËindhoTen beeft men onlaoga toen den kapitein der aohutterq aldaar een eereleeken vas toegekend er iets anders op bedacht De dochter ran den stadhuiabode dienstmeid ran haar beroep gaf het des aTouds netjes in een papiertje gewikkeld by den commandant aan de denr af Kompelement M dat aa een pakje Toor meneer De Génestet had toen h j tij St NHolmataomd aohreef geen ecuroudiger lintjesbedeeling kunnen verlangen Het Doghlad mor Nederland de Jnuterdammtr is Nieuwjaarsdag aor het eerst rerscheuen fn een hoofdartikel Jf aarheen tet de redactie haar standpunt Tolgenderwgte uiteen Naar onte meening kan de liberale partij alleen lich ran haar zwakheid heratellen door op nieuw trouw te swereu aan haar oude te dikwijla vergeten eu verloochende beginselen Zy heeft cioh hare democratische afkomst te herinneren en mag niet vergeten dat het geiag in den Staat behoort voort te spruiten uit het volk ty stelle met lelf bewustheid den moreelen eisch ran reohtraardigheid op elk gebied van wetgeving en openbare hare intellectueele richting door in haar politieke belgdeuis geen plaats te duiden voor eenig kerkelgk geloof Haar democratisch karakter dwingt haar eerlijk eu ondubbelzinnig te streven naar uitbreiding van kiesrecht Krachteni hare moreele beginselen eische zg peraoonlgken dienstplicht een billijk belastiDgstelsel yvere zg zelfs afgezien van economische beweegredenen tegenover hen die op bescherming van sommigen ten nadeelc van anderen aandringen voor het vrghandelatclsel en erkenne geen andere koloniale politiek dan die welke in de eerste plaats met de belangen der inboorhngen rekening houdt De liberale richting uitgaande van de waarde van het individu erkent die zonder te letten op kerkelgke geloofabelgdenia Scheiding van Kerk en Slaat zal zg doorvoeren tot in haar uiterste consequenties Niet vijandig tegenover de Kerk gunt zg die Sonvereinitcit in eigen kring maar zal niet toestaan dat daarbuiten haai schepter rcike Onzijdigheid ia haar eerste plicht wil zg den vrede bewaren en eendracht mogelijk maken Geen propaganda van geloof geen propaganda van ongeloof door middel van eenige staatsinstellingen allerminst door de school In een vorig nummer hebben w vermeld dat te Amsterdam tegen leveranciers van comestibles krachtens de Drankwet geverbaliseerd is wegens het verknopen van vruchten in brandewgn ingelegd Volgens de letter van de wet is het te verdedigen maar is het ook overeenkomstig den geest der wet en de bedoeling des wetgevers P Zeker niet I Doel der wet is vermindering van het aantal plaatsen waar borrels worden getapt lot beteugeling van het misbruik van sterken drank Men zou hieraan eenigermale twijfel kunnen opperen als men ziet dat ook aan banketbakkers zonder rcrgunning het rerkoopen ran glaasjes likeur wordt verboden maar die bepaling was hoofdzakelijk gemotiveerd door de vrees dat anders tappers zich aohtei een patent vau banketbakker konden versohnilen ter ontduiking van de wet Maar is dit ook met de rerkoopers ran oomesiiblea roor zoorer het alleen bij de genoemde artikelen blgit het geral Wg gelooren vau neen Eu daar een orerdreren tonpaasing ran een wetalecbta dienstig is om haar gehaat te maken gerolgelgk aan haar effect schaadt hopen wg dat hetmogelgk moge blgken deze nieuwe toepauing ran de wet 00 spoedig doenlgk weder buiten werkingte stellen B e Z B Weldra kan men op boekdrukkers gebied iets nieuws rerwachten nl een bundel gedichten met lilauwen inkt gedrukt op groen papier Deze nieuwigheid kan wellicht in de boekenwereld eene gebeele omwenteling tengevolge hebben als daarmede de bewering van sommige geleerden bevestigd wordt dat de blauwe en groene kleuren voor de oogen der lezers heilzamer zgn dan de zwarte en witte Ook al moge het blgken dat eene dergelijke uitvoering voor alle werken niet proefhoudend zal zgn toch zien wg met belangatelling deze nieuwigheid waarover wg aan het einde derer maand zullen kunnen oordeelen tegemoet Volgena gehouden aanteekeningei is er iu 1882 op SU dagen regen gevallen Uit Sohlaw wordt bericht dat het verloren raken nn het pakket brieren van Bismarck tnsschen deze plaats en Varzin voor enkele personen onareInkkige gerolgen heeft gehad De poaibeambte die met deB naehtdienat waa belast en denzelre aan een ondergeschikte had orergelaten is gestraft met eene boete ra 5 Mark en lérens rerplaatst naar een kleinere plaats met de bepaling dat hij eerst een jaar later zgn examen kan doen dan hem eerst was toegestaan De tweede beambte die bg de postadminiatratie grgs is geworden en zich steeds uiterst actief en oplettend geloond heeft is geheel uit zijn betrekking ontslagen Ën de nachtwacht Harder beriudt zich in afwachting zijner straf in de gerangenia te Stolp Deze laatste meende in den geronden brief het noodige geld te riuden om naar Amerika te kunnen emigreeren waartoe hij reeds lang plan had gehad doch welk plan hg uit gebrek aan de noodige middelen nog niet had kunnen uitroeren Toen hg in het couvert niet het verlangde had gevonden had hij het in het struikgewas geworpen doch kon toch niet nalaten zgne vrouw het roorgcrallene mede te deelen lu een woordenstrgd lusachen dit echtpaar rerweet de vrouw haren nan hetgeen hg gedaan had en zoo kwam het ter oore ran de politie De knaap die het couvert in het atruikgewas gevonden heeft is een zoen van behoeftige ouders en het heeft eene belooning van 300 mark ontvangen De eleetrisohe rerliohljug van de koninklgke bibliotheek te Brussel is totaal mislukt Niet alleen was de onophoudelgke flikkering van het licht meer dan hinderlijk maar eens werd de leeszaal in rolslagen duisternis gedompeld Men is tot het gas teruggekeerd De bejaarde rentenier W in de Fosldammerstraat te Berlgn heeft onlangs zgne vrouw doorden dood verloren en daarran bericht gezondenaan zgnen broeder t Amsterdam met rerzoekom toch eens over Ie komen daar hg hem inlang niet gezien had en het hem doordien hqgeen kinderen had DU zoo eenzaam was Weldrakwam er antwoord dat de broeder niet kon komen maar zgn zoon zou zenden Ongereer drie wekengeleden kwam er dan ook een jongman die alsneef een hoogst welkome ontrangst rond doorden oom met geschenkeu werd orerUden roordiens rekening goede sitr maakte eu er op aandrong dat oom nn ook eens te Amsterdam zoukomen logeeren Oom beloofde dit in Januari tezullen doen Laatstleden Woensdag was de neefrerdwenen terwijl ooiïi uit zgn bureau eene som ran 1200 mark miste Oam schreef naar Amsterdam en nu bleek het dat ijn broeder geen brief hadonlrangen dus Q ik t ha4 geantwoord en datde zoon ook niet nif de stad was geweest BIgkbaar was derhalre de brief rerkeerd tereoht gekomen en had een bedrieger jaarran gebruik gemaakt 4 Drie weken geleden riel een lOjarig meisje in de St Annaatraat te Amaterdam de trap af ran de ouderlgke woning Alleen de ringer deed wat pijn oudera en buren waren wat rerheugd dat bet roeiaje er zoo goed afgekomen was I e pgn hield echter aan deelde zich ran den vinger aan den arm mede et Zaterdag werd de lieve kleine onder treffende blgken van deelneming ter laatste rustplaats gebracht Dezer dagen heeft men een zeer belangrgke verbetering gebracht in de samenstelling van luchtbalons Tot heden heeft mtn ze uitsluitend rsu zgde of dergelgk weefsel rerroardigd dat hoe sterk het belrekkelgkerwgse ook mocht wezen toch door zgn brandbaarheid het groote bezwaar na zich sleeptet dat uitsluitend gaa tot ruiling der ballons moet warden gebezigd Dit middel h l het nadeel dat het is duur geraarlgk en tjjdmirend want niettegenstaande alle maatregelen onder gunstige omstandigheden zijn genomen toch rerloopen uren alrorens een luchtballon ran de afmeting zooals in den regel wordt gebezigd gereed ia op te alggen Ten einde het luohtachip bruikbaarder te maken ia dezer dagen een proef genomen met een ballon ran nieuwe rinding rerraardigd naar de lannen ontworpen door de heeren Fiaher en Green pencer De eeratgenoemde is de seoretaria der United Asbestoa Ooa NUiy de rereenigde Aabestmaatsohappg te Landen de andere een bekwaam luchtraarder De nieuwe ballon is roor de ganschc beuedenhelft rerraardigd ran een zeer sterk weefsel ran asbest derhri e an6 andbaar het orerigegsdeelte ran den ballon is ran de gewoonlgk daartoe gebezigde stof samepge eld die duor indompeling in een rloeiatof tegen i lammen ia bestand gemaakt Ten gevolge hiervan is men nu in staat geraakt een ballon te vullen met lucht door hitte verdund en daartoe kan een sterke apiritualarap warden gebeiigd zooala bg het nemen eener proef op tamelgk groote achaal overtuigend ia gebleken Met een luchtballon in den vorm van een cylinder waarvan de inhoud waa SOOO kubiek roet en ter hoogte 30 roet op de rroeger rermelde wgze saam gesteld werd deier dagen in de nabgheid van Londen een proef genomen Onder aan deo ballon waa een sterke apirituslamp rerbonden door middel waarren het rullen tot groote rerbazing der talrijk aanwezigen binnen weinige minuten kon geschieden ruim 5 minuten waren slechts rereischt geworden om den ballon in staat te stellen goed geruid te kunnen opstggen De roordeelen langs dezen weg rerkregen op de gewoonlgk thans aangewende methode ign relerlei en ran groot gewicht Het middel om ren ballon te vullen de noodige spiritus is om zoo te zeggen allerwegen verkrijgbaar de kosten zgn gering terwgl het vullen met gas veel tgd en veel geld vordert en het zelfs in de tegenwoordige omstandigheden slechts in enkele plaatsen verkrggbaar is Het Engtlsche ministerie van oorlog heeft onnilddellgk na de proefneming eene commiaale benoemd die op groote achaal te Woolwich de genomen proef zal herhalen Ruim een eeuw geleden zgn de eerale achreden op het gebied der luohtraart gezet eu deatgds in den aanvang der zaak heeft men de luchtballons geruid door middel roa rerwarmde lucht Thaus keert men tot ditzelfde middel terug maar in buittngewoon rerbrterden rorm wordt het thans aangewend Het in den Groninger gemeenteraad gereiea conflict met deu Minister is tot eene beslisaiug gekomen Wg deelde p indertgd mede dat de weigering ran schoolopziener en minister om de stukken ran het aohriftelgk rergelgkend examen orer te leggen het raadalid Leopold aanleiding had gegeven om roor te atellen dat de Baad weigeren zou uit de aangeboden nominatién roor twee hoofden ran aoholen eene keuze te doen Deze gedreigde werkataking heeft bet gewenaohte gerolg gehad De heer Leopold heeft zgn motie ingetrokken nadat de zaak in eene bealoten Raodarergadering waa besproken en de roorzitter na het heropeneu der deuren had medegedeeld dat de minister het vooruitzicht had gegeren ran in t rervolg geen bezwaar te zullen maken tegen de overlegging dier stukken en dat ook de schoolopziener biertoe zou medewerken De Limburgaohe Maatachappg van landbouw heeft in hare vergadering Donderdag II te Roermond gehouden besloten het voorstel Oremers in de najaarszitling der Staten van Limburg gedaan om de regeering de heffing te verzoeken van een inkomend recht op landbouwproducten niet te ondersteunen Alleen dan zou man met dat voorstel kunnen meegaan indien de opbrengst daarvan den landbouw ten goede kwam b v in mindering strekte van de graadbelasting Alle Kamera van Koophandel die reeds door Gedeputeerde Staten geoonsullaerd waren hebben zich daarentegen 66t het roorstel Cremers rerklaard De Keulsohe Diergaarde ligt weder grooiaDdeels oreniroomd Men had begrepen dal dit bg eea nieuwen hoogen rloed kon gebeuren doordien het water nog steeds binnendrong aan den kant ran den muur die bg de rorige orerttroomiEf wta ingestort Daar aladan een der groote dierengebonwen weder grobt geraar moest loopen had de direoteur in de hokken loaae vloeren doen ieggen die met het water op en neer gingen zoodat de dieren niet konden verdrinken Uit verssheidcne hokken op andere plaatsen in den tuin had men de dierea verwijderd In de Flora waa het water in de stookploata van den wintertuin doorgedrongen Ten einde nu de kostbare verzameling planten legta koude te beveiligro heeft men er onmiddellijk kosbela geplaatst bat het ook rondom Keulen treurig gesteld is blijkt uit het feit dat e n aantal bewoners der omstreken naar de stad zijn komen vluchten en dat er naar alle kanten militaire detachementen zijn nitgeionden om behulpaaam Ie tijn bjj bet omwerpen of versterken van dammen lilt Bbeinfeld is de geheele bevolking mat ree en andere have naar Dormagen gevlucht Volgena een bericht uit Bonn ligt t Bead en Gombain alles zoodanig overstroomd dal aldaar in t geheel slechts zes huizen zijn waarvan de bovenverdiepingen tot nog toe waren vrij gebleven Te St Goar voeren Zondag avond de bootjes langs de bovenramen en dakvenstera Intnsschen luiden de laatste berichten in zooverre gunstiger dat het water begon te dalen Bolteolandsch Overzicht Léon Oarobetia is overleden Deze tgding overschaduwt heden al hel andere nieuws Waren de laatste berichten niet ongunstig zijn ziektetoestand werd peompliceerd en een spoedige dood was het einde H j is Zondagavonii even voor middernacht heengegaan De geneesheeren verklaren dat iseu ODtattking die uiet naar buileii kon afgeleid worden 6ederf van het bloed hefft veroorzaakt waardoor zich in de hartstreek een vlok vormde welke den bloedsomloop verhinderde Hoe men ook over de staatkunde van den overleden exdictator moge oordeelen niemand zal ontkennen dat Frankrijk in hem een zijner meest vaderlandlievende zonen een zgner opmerkelijkste figuren van den lateren tijd verloren heeft De dood van Gambetia heeft in vele kringen groote verslagenheid teweeggebracht De bladen ran Maandagmorgen beratien nog niet veel meer dan het doodsberioht en de mededrcling van de laatste bulletins De R nMiqae Frmeaite vefaobeen echter reeds iu een rouwrand maar deelile hel overlijden alecbta in deze woorden mede Léon Gambetia atierf hedeu te middernacht Alle Ëngelache dagbladen bevatten uitvoerige artikelen over Gambetla a doo l en betreuren dien levendig De Timee gelooft dat deze gebeurtenis wel eens hel üuropeeach evenwicht in geraar zou kunnen brengen en zou willen weten hoe het moet worden berateld Daily Nem hoopt dal de Republiek krachtig zal blijven voortbestaan ook al heeft ze haar kraehligsten steun verloren De Momingftet gelooft dat ondanks Gambetta s dood de Republiek niet zal verzwakken Qambelta is verscheiden maar de Gambetlisleu blijven leven Zgn buitengewoon redenaarstaleut zijn moed sullen niet meer invloed uitoefenen op de geschiedenis van Frankrijk maar hel zou van weinig overtuiging en van een zwak geloof in de legenpraal der repnblikeinache zaak getuigen indien zijne aanhangers de handen in de school lieten rnaten atarende op de zoo moeilgk sao te vullen leegte welke het heengaan van kun aanvoerder aohterlaat De binnenlandacbe politiek zal zeker aan een aoort oriaia onderhevig zgn doch een invloed naar bniteu zal het aftreden dezer politieke peraoonlijkheid uiet hebben Aan ona allen niettemin thana de taak om een onpartijdig oordeel ona Ie verwerven over den na Adoiphe Thiers meest popntairru der Franache repuUikeinen Wel waarachgniyk dat dan aoat de erkenning zijner fouten een gevoel van warme waardeering overblijft fan zooveel geeitkncht en zooveel rusteloote werkzaamheid Gambetia heeft geen testament nagelaten Hij zal op slaatskosten op Père Laohaiae begraven worden Gambetla a papieren zullen verzegeld worden daar hij hooge Blaatabetrekkingen heeft bekleed IVeaideal Qrévjr heeft op de Nieuwjaara rteepiie Haa de voorzitters van den Senaat en van de Kamerzijn diep leedwezen over deu dood ran Gambelta betuigd De pauselijke nuntius gaf namens het corps difköutifuc de weasehen roor Frankrijke welagnte keBBea met rerzoek deze woorden als een eerUtdig bew ran achting oon te neiaeii Qtéfj betuigde fijn dank roor de uiting deter geroêlensjegeas Frankrijk en diens President et aantal betoekera waa zeer groot De receptie nefi geen bijzonder iaaideDt opgeleverd Parijs werd ottdqaarsavond verschrikt dpor een vooraamea zelfmoord De Ooatenrijkache ambo denr graaf Wiropffen de opvolger van roa Beutt ea eeral sedert 15 Jali II in de Fransche hoofdstad gerealigd heeft lieh dobr middel ren een piatoolachot ran hel leren beroofd s Morgens reed hg uit in de Arenue Marceaa staple hy uil het rijtuig en schoot zich een oogenblik later met een rerolrer door den reohterilaap ran kei hoofd In de laatste dagen was de ongelukkige zeer zeauwachlig en tobde erg over het ameublement an zijn nieuw huis Hen heeft deibalre reden aan krankzinnigheid te denken De kooge positie ran den orerledcne doet hel geral druk bespreken toch is hij sleohts éen ran de 60 000 wiea ia het besohaafd Europa elk jaar bet leren te lang dnnri In Oostenrgksehe kringen zegt men dat Wimpffen ia finaaoiüele meeilijkkeden rerkeerde Hij waa altijd renirooid geweest eu in den laatsten tgd had men hem dikwijls alleenspraken hooren honden sedert 6 dagen droeg hg een rerolrer bij zich Het politiek nieuws is zooals gewoonlijk in de eerste ilagen ren het jaar zeer sohaanch men wijst op de rredebezweringen by de nieuwjaars reoeptiee bg welk werk ook de Hongaariehe Minister president Tisza zich rerdienstelijk heeft gemaakt Toch wil het wantrouwen nergens geheel wgken en ziet men het nieuwe jaar niet zeer helder in al gelooft men dal roor de naaale toekomst de rrede wel bewaard zal blijren RECLAME Onrersohillig wat gij ook geroelen moogt het Hop Bitier tal u goed doen Beproef het Bemerk wel dal hel Hop fiitter zelfs het kleinste kind geen nadeel doet maar altijd en oreral goed Het Hop Biiter heeft meer geduld dan Job hel geneest dagelijks dnisende personen R EPOKIKENTI VG De BURGEMEESTER ran Gouria Brengt ter algemeene kennis dat oanataanden ZONDAG den 7 JANUARI 1883 des namiddaga 12 uur op het Raadhuia niet alleen roor minvertnoge de maar roor ieder die lich daartoe aanmeldt gelegenheid tal bealaan om zich geheel kotteloc rechtalreeka ran Het kalt te doen inenten uf herinenten Gouda den 4 Januari 1883 De Burgeraeea er rooruoemd VAN BERGEN UZKNDOOBN HARKTBEBICHTEN OOUda i Januari 1883 De Graanhandel waa ran geen beseekenia Nominaal zijn rorige prijzen besteed Alleen tarwe blijft in de beele aoort prijahoudeud Afwijkende daarentegen flaaw Puike zeenwsohe tarwe 10 a 10 60 mindere en polder ƒ 9 25 a 9 76 Afwijkende daarbeneilen Drooge Rogge ƒ 7 mindere en buitenlandaoh 6 40 i ƒ 6 75 Oeral 6 i f 6 Haver 3 60 ü 3 75 de ligte 6 a 4 60 de zware Erwten en boonen zonder handel De reemarkt mei lieinig aanroer de handel in alles rlug retle varkeus van 26 è 28 cl rarkens geschikt roor Londen ran 22 a 24 cis per half kilog magere varkens en biggen vlug Uggen I IO i 1 40 per week Kaas aangevoerd 32 partijen handel vlug van 27 i 32 Goeboler ƒ 1 60 il 1 60 Weiboler 1 30 i ƒ 1 40 Burgerlijke Stand GEBOREN 29 Dm 1882 nirni oaders J rsu Es n S Verhoeff CsthtriDs Johiaot ouder M J de Oidti en N C Hoawaaeeiter 31 Coractii oadcn K Hcij d N de KoDÏDg AdrUaa Murtje JokiDoa osdera D Meger ca D A Bverliag Kri a oadan P iia Ëgk ea N Baroeveld 1 Jsa 1889 Adriaan Johaoiei Wilhela oaderi F i vu Kuiktrgtn ea E J via Bloliland Faaliu lakaoDi ouders O Jssperi eo J 11 WildmaD 2 Sophii oodart A Hoodgk ca U Hcegnkcoai 8 Johaaacc Jicoboi oadcra T F vaa iMa ca F Slobbe Uelca Oitharioa oadcn 6 iCoog co W vso Eekerco OVERLEDEN SS Dce 1882 H vaa HoaUn 70j 1 A Matac we L C Kaast StJ DP Scbcak a 1 Jaaacri O H Kabel w J de Boltc 1 j L Bik j 6 B C i Wicccr ki m 3 C 6 vaa der Klcgn 8 w W Saodcn wed A van der Bnggco 89 j ADVERTËNTIÊN BeraUen ran eena Dochter J M JASPERS Waldüa Gouda 1 Jut 1883 Dank aan allen die on8 dezer dagen blgken ran belangstelling garen H STRAVER ƒ M STRAVBR Strat V Voor de deelneming betoond bg het OTerlgden van hiunen Broeder betuigen de onderget k iMlen hnnnen hartelgken dank P J STRAATMAN h W 8TRAATMAN V HOOOKI HUIJZB Aan alle Vrienden Bekenden en Begnnatigwa Teel heil toegeweniéiit in het nienw begonnen Jaar door A JONKHEID Oomplimeni van den dag van M MOL Schoorsteenveger Crabethatraai De ondergeteekende betoigt mpt wederkeerigen heilwensch zgnen hartelgken dank aan allen die hem ter gelegenheid ran den Nieuwjaarsdag blgken van belangstelling hebben gegeven VAK BERGEN IJZENDOOilN Goxula 2 Januari 1883 De ondergeteekende betuigt met de beste wenschen wederkeerig zgn dank voor de blgken van belangstelling bg den aanvang van dit jaar ondervonden J M NOOTHOVEN va GOOR De ondergeteekende betuigt met woderkeerigen heilwensch zgn hartelgken dank aanallen die hem bg den aanvang van het jaarvriendschappelgke blgken van belangstellinggaven G PRINCE Gevoelig voor de vele blgken van belangstelling bg den aanvang van een nienw jaar dankt de ondergeteekende daarvoor allen die het gaven onder wederkeerigen heilwensch Mr KIST Met wederkeerige Heüwenschen dankt de ondergeteekende allen die hem bg gelegenheid van het Nieuwe Jaar eenig bewgs van belangstelling hebben gegeven D O SAM80M Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zgnen weigemeenden dank aan allen die hem een blgk van helangstelUng gaven bg de intrede van het nieuwe jaar D N BROUWER D VORSTMAN en Echtgenoote dankbaw voor de belangstelling hun hg den aanvang des jaars betoond wenschen wederkeerig hunnen Stadgenooten heil en zegen Voor de vele bevrgzen van belangstelling op 1 Jan ontvangen betuigt de ondergeteekende zgn hartelgken dank H P SCHIM VAK DBK LOBFF Gouda 4 Jan 83 De Heer en Mevrouw vax RHUN KamjT betuigen hun hartelgken dank aan allen die hun bg de wisseling des jaars bewgzen van belangstelling gaven De Heer en Mevronw 8WAAN Bastwit betuigen met wederkeerigen heilwensch hunnen hartelgken dank voor de velel blgken van langstelling op den len dezerVntvangen Gouda 2 Januari 1883 Met wederkeerigen hdlwensch betuig ik bg deze aan al degenen zoo in als buiten de stad die mg bg de verwisseling des jaars van hunne attentie blgk gaven mgnen weigemeenden dank P M MONTUN Onder wederkeerigen heilwensch betuigt m J H VAM MIEROP zgn hartelgken dank voor de bewgten van belangstelling bg den aanvang van 1883 ondervonden De ondergeteekende betuigt zgnen dank aan allen die hem bg den aanvang des jaars blgken van belangatelling hebben gegeven 4 Jan 1883 M SPRUUT Dank aan U allen die mg met dit ingetreden Jaar hun attentie hebben getoond Wederkeerig wensch ik hun allen een gelnkkig Jaar C S VAN VLIET Go 2 Januari 1883 De ondergeteekende brengt met zgnen hartelgken Nieuwjaarsgroet den dank aan allen die hem op den In dezer hunne belangstelling betoonden A H VAN DILLEN De ondergeteekende betuigt haren innigen duair toor de deelneming naar betoond met het Nieuwe Jaar Wed A C KLUITMAN geb WuMSTM f