Goudsche Courant, vrijdag 5 januari 1883

1883 VAK VOllENHOVEN S STOUT onderschei zich door aangenamen smaak WORDT DOOK TAL VAK GENEESKÜNDIGEIV AANBEVOLEN Vegena rykdom aan extract d i voedende bestanddeelep tegenover gering geÏilté aan afconol is met gewoon Hollandsch Bier vermengd ook voor kinderen een nitneend verstSwkende drank t De mi reeds fevestigde iniustij e repfaitiea levert het beste bew jg dat bovengenoemde Mersoort geschikt is om bet bultenlandsche fabriekaat te vervanpen N 286T n concurrentie met Engelsche fabriekateDi tegen veel lageren p s je en Bruine Bieren onderscheidene qualiteiteii n Dragon en Wijn Azyri in onderscheidene prgzen hmakerij DE QSEIlOtoE fVAIfE DAlllil OBIlBEGPT ncësi Kruiden4i bin nenland en in buizen waar men anders nooit water waarneemt staat het nu in de kelders Uit Grave wordt van gisterenavond U uren gemeld S nd 11 02 val 0 04 Aan de Pegeibmg 9 90 val 0 02 Van Blauwf Sluis tot Baresteijn was heden de rivier staande Alleen sterke val kan gevaar van doorbraak voorkomen Uit Arnhem van 7 uur Sinds gisteren morgen is hel water staande De lagere stadsgedeelten staan alle onder Men beeft veel last van kwelwater J GOUDA 6 Jaonari 1SS3 By Icon bealnit il op tijn reraoek eervol ODtslag verleend san den heer C Hoogendijlc IMn als d lcgruf T n hei hoogheemrudeehap Krimpenerwaard De Spaarbank alhier ontving in 1882 67828 S8 en betaalde lerog C339a lS De Huipbank erleeode 61 voonobsffiea tot eeol ge meul m bedrag van 11C70 Door vele iuwonera deur gemeente lal ceker met irelgevallen worden geii dat ie de r aak der iterleidinfc thiuii eenige voortgang wordt g maal1 Voigenf aobteralaande advertentie lal de aanbesteding ian den watertoren met hoogreservoir de betioken kinarbauin de lilicn en prise d ean benevens de grond en andere werken op hel terrein aan den Usel ten bebaere der driukwatrrleirting alhier plaats hebben Donderdag t5 Jannari De lermyneu van oplevering tjjn zoodanig bepaald dal roet 1 September a s de waterleiding in rxploitalie lal kunnen koiEen De slad Parijs is voornemens een aantal werklieden op bare kotten naar de tentoonstelling Ie Amsterdam Ie eenden Het gemeentebestuur zal zich ten aanzien der keuze verstaan met de sjrndicale Kamers vtn wer klieden De accijns op het gedistilleerd heeft in de jongste maand December 146 000 minder opgebroebl dan in December 1881 Alzoo bedraagt de totale vermindering over 1882 ruim iet ton if 602 868 nanwgtend een minder gebruik van n millioeu teven en vijftig dnitend zet honderd vier en vijftig liters 1 057 654 In zake de vmillioeoeu jnffronw meldt men dat zg tijdens baar verblijf te Haarlem van iemand iu dris gedeelten mr n bmUf duiuad ftUJe heefi eten Ier leen Ie krg gen De leener gaf hel geld op een gewone qnitaiilie zonder eenigen waarborg waarin alleen stond vermeld dal bij de ontvangst van de erfenis 100 000 ton worden teniggageren Om baar geld te krijgen had hij zyn eigendommen msettn rhypothekeeren C L postbode van Dordredn op Uttardf Het Departement Orooingeu der Haatsflhappi ter bevordering van Nijverheid stelt ich Voor lot aai moediginx an konsteiu en kanstraardigbeid bg de yterbewerking in 1883 Ie Qroniugcs Ie boaden een Nalionalen Wedstrijd in smeed en bankwrrk Die wedstrijd tsl loopen over 48 verschillende voorwerpen oil geer vervaardigd o a een brandkaslslot een haardstet een kamerwiegje een mormand een flesschen rek rnz gouden tilverrn en bronien medailles of geld Zg die daaraan wentchen deel te nemen kunnen inliohtingeu bekomen bij den heer H W O Koning aeerebuis van bei OoudsoheNgverheids Departemmt In de Hitting der Rotterdamseke Arr Beehlbank van Donderdagmorgen werd o a reroordeeld G II schoenmaker te Gouda bekl van bedelarg tot IS dagen gev en opiending naar aen bedelaarsgestioht Ia 188Ï sgn It Uoordreokt geboren 8 ib 46 vr itmeu 84 levtuloos aangegeven 6 m 2 vr samen 8 overleden ii m 14 vr samen 49 gehuwd 14 paren Ds Provinoiale Staten van Noord Holland b bben in kanne Biting van Donderdag gekozen tot lid der Esrala Kamer den beer mr D Visser van Hosanwonde met 34 stemmen legen S8 op den baer A C Wettheim ia het tqdperk vsn vier weken dal op 80 Deoember Itel is geèindigd werd én geval van besmetlelgke longziekte waargenomen in de provincie NoordHolland Ie Zandvoort In bal a4 eloopen jaar zgn in het geheel builen hel zoogenaamde spoelingdistriot in Zuid Holland 11 gevallen dier nekte waargenomen In de slaohtergen binnen hel spoelingdistrict bleken de longen van 184 runderen door longziekte te zgn aangetaat In 1881 was hel aantal dier runderen ÏB7 geweest lu den loop van 1882 zgn Ier voorkoming van nitbreiding der ziekte 664 runderen die met de zieke in aanraking waren geweest na onteigening afgemaakt We deelden reeds mede dat de Minister van finan ién antwoordende op eenige vragen door de Rotter damsohe Kamer van Koophandel aan hem onderworpen inlichtingen beeft verstrekt betrrffeiide bet pUktqgel waaromtrent we toen het een en ander mededeelden Wg weren sedert in de gelegenheid van het schrgven dn ministers inzage te nemen Uil dat stuk dat de dagleekening van 29 December draagt blijkt dat het voornemen bestaat om een plaksegel van nieuwen vorm voor de quitaiilièn en het handelspapier in te voeren De Minister had zich zelf gevleid dal dit plakzrgel tegelgk uiet de invoering phandel en Consulaire en Men haar van belangsteltenden len Secretaris ter md PRINCE VoorÈtter etdris q ROOGLEflVBR De Kamer van Koi Fabriekei alhier maakt bekend dat d6 andere Verslagen en Beri Rgkswege toegeionden vooi op sohrifteiyke aanvrage 1 lezing verkrijgbaar z n De Kamer vopm C J j De Sec 3 FÓRTÜIJN I alsmede zgn te bekomemjA den Boekhandel van te GouA TE HUUR Op een der b t standefi wordt te pUDR aangeboden ee i GEMEUBILEERDE BOVENVüORKAMER met een prachtig nitz t en Mïonderiyke SPAA PKAMBR Adres onder No 781 aan bet BareaO dcj r Conrant TE HUÏÏE aEVEAAGD een net BÜRGERHÜISJE of WARMOESSIERDERIJ een tot drie bunders land gedeelteiyk met volwassen Vracbtboomen beplant Brieven met No 3594 aan den Algemeen Nederl Woning 6ide Rembrandtplein 17 Amsterdam Een klein gezin VRAAGT tegen 1 MEI a 9 TE HUUR EEITE WOOTUG den hanrprgs van ƒ 300 niet te boven gaande Adres onder No 780 aan het Bnreaa dezer Courant GEVRAAGD een zindelflke tegen 1 FEBRUARI in een gezin zonder kinderen Adres Flnweelen Singel R 576 Borstcaramels RAAIJMAAKERS HAVEN TE HUilR Eenige perceelen LAND voor tningrond met 2 nieuwgebouwde WONINGEN gelegen in Bloemendaal binnen Waddinmeen Direct te aanvaarden Ter verkr ging van alle informatiën vervoege men zich ten kantore van dtn Notaris MOLENAAR te Waddinxveen KRAEPELIEN HOLM S Cigaretten tegen Asthma Prgs per Étui 80 en 50 Cents SALMÏAK PASTJLLES oplossend en verzachtend by Hoest en Verkondheid Prgs per fleschje 20 Cent Verkrflgbaar bg de meeste Apoth en Drogisten KRAEPELIEN 8e HOLM Apoth te Zeitt Snelpersdmk van A Beinkman te Gonda Bierbro4werii w en van den onJerget keide aiu i het Bleekerssingell R Wo 84 Eene ïè ding l FÏÏIKE GBOTE ÈACHEL oLE1T eü prima kwaliteit Haardkolen tot concnrrejerende prgzen Spoedige en solide bezorging J KRUISHEER Kleiweg E No 4 Openbare Verkooping VAh MNB EEEfiEN BÜISINBE met grooten X U I N daarachter GOUDA op MAANDAG den 22 JANDARI 1883 des vóórmiddags ten Elf nre ten huize van den Heer van SANTEN in hetkoffijhnis deHabHomE aan de Markt te Gouda U INZET en op MAANDAG den 29 JANUARI 1883 des vóórmiddags ten Elf ure terzelfder plaatse BLJ AFSLAG P M MONTIJN Notaris gevestigd te Gouda zal als daartoe last hebbende van zgnen Principaal in het Openbaar op 22 JANUARI 1883 doen Veilen en op 29 JANUARI 1883 Uj Afelag VERKOOPEN Bene voor weinige jaren nieuw gebouwde uitstekend goed onderhouden HEERËNHUIZINGE en eenen grooten welbeplanten TUIN daarachter alles zeer riant staande en gelegen aan den Fluweelen Singel te Gouda Wgk R N 560 en 561 strekkende vóór van den Singel en van eigendoH van den Heer van t Riet tot achter aan de Wetering belend ten noorden de Heeren van Straaten en van t Riet en ten zuiden de Heeren de Goederen en Brugstens en Consorten zgnde in het Huis onderscheidene Earners Eenken uitstekende Waterpomp Zolders en hetgeen verder tot een gemskkelgk en welingericht Woonhuis behoort EadaÈrtraal bekend Sectie A nummers 2056 en 2302 ter groote van 12 Aren 44 Centiaren Het Perceel is to aanvaarden den 1 Mei aanstaande en to bezichtigen Dinsdag en Donderdag van iedere week van 1 1 tot 1 ure mits hg den Heer bewoner BEELAERTS vak EMMICHOVEN belet worde gevraagd Nadere inlichtingen zijn to bekomen ten Kantore van den bovengenoemden Notaria aan den Elèiweg Wijk E N 21 vi ïmQ Eene hoogsi gewichti J uitvinding heeft de Scheikun iig0 Doctor LESrIES f edaan Dezelve bestAat in Un SShsteroogei Tinctuur welke binnen dagen zopderdefgeringstopgn ieder Eksteroog met den wortel Voorgoed ve wgdert waarvdjjr de uitvinder voor zóóver garandeert dat hg een ieder die m het gebruik dezer Tinctuur nog Eksteroogen heen eene premie van Fl lOüO content uitbetaalt Met recht kan wan ook beweerd worden dat dit het eeniga middel is dat met gunstig gevolg kan worden aangewend Prgs per flacon inclusief Pendel en gebruiksaanwgzing iFI 1 Te veckrggen in de bekende Depots en bg den uitvinder Doctor LUFBIES Botterdam 44 WESTZËEDUK 44 Puike Grove KACHELkOLEM alsmede prima Haard enSmeekolen voortdurend verkrggbaar prompte bediening concureerende prgzen 1 VINGERLING firma S Lafkbib Kamemelksloot 482 Bestellingen worden mede aangenomen bn de Wed P HAZEBROEK Raam 222 en bg W DK JEU Vleeschhonwer Lange Tiendeweg Universeel ZulveringB Zout is het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpgn maagkramjp slechte spgaverteenng zour hoofdpijn duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook bg het inmakMi van zure vruchten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewgst in ieder huisgezin gevonden worden In pakjes a 18 33 en 60 cents JKedioinale Levertraan In fl van 80 50 en 90 cente Uzer LoTertraan Een eetlepel bevat 0 15 gram gzer in een licht verteerbaren vorm iac 50 cente Druiven Borstslroop met Fenkel Hon werkt genezend en verzachtend bg keelpgn heeschheid hoest pgn in de borst kramphoMt en knchhoest in flesschen a 30 60 cte en li Te bekomen Gouda J C ZELDENRIJt L SCHENK H vo J GIMBORN Emmerik Aan allen wier oogen door ingespannen xien of lezen beginnen te stoken of waaruit bg harden of konden wind vocht ontloopt wordt met vertrouwen aanbevolen Dr CHANTOMELANUS Ieder ooglgder make eer bet te laat is gebruik van dit voortrefielgk middel en wanneer men het oplettend volgens voorschriften gebruikt zal men de heilzame gevolgen ondervinden Prjjs per flacon met gebruiksaanwgzing 60 et Verkrijgbaar bg Wed Bosman Gouda Wed N Sanderê Lpjden A Prins Zevenhuiïen W Ligtheira Voorbsrg Wed G Wilbelmu Woerd A Bov Berkel Zondag 7 Januari lïOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken JL I der wel van den 11 Juli 1881 8Utl no 93 gereed zoude zijn doch hierin is hg teleurgesteld want alle proeven en werkzaamheden daaraan verbonden zgn oog niet afgeloopen De onzekerheid of het nieuwe zegel intgds gereed zoude komrn is ook de oorzaak dat het vijfoentl plakzegel dal eenige dagen geleden naar de kaaloren is verzonden niet eerder voor hel publiek rsrkrggbaar is gesteld Hel voornemen bestaat om bet nieuwe tegel ongeveer van belzelfde formaat Ie maken ais tel bestaande en daarop iait aanwijzing te drukken Gebruikt den 18 Deze aanwijzing behoort echter naar des Mmiaters inzien niet aan den bovenkant maar aan den onderkant van bel zegel voor te komen moett een paar weken geleden voor drie kaaoien te D een bedrag van circa lUOO ontvangen Te aangekomen verklaarde hij echter op den djjk te zijn gevallen en eent later te hebben bemerkt dat hij bij die gelegenheid zijn portefeuille met genoemde tom had verloren Een onderzoek volgde waaruit bleek dat L hel verkaal had verzonnen en rerds sedert geruimeo tgd zich aan diefstal schuldig maakte Gister werd hji gearresteerd Het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Protestanteobond vestigt in eon circulaire de aandaebl op de omstandigheid dal in de Nederl herv kerk de orthodoxie steeds meer de overhand bekomt en de vrgzinoigen daarin op vele plaatsen geen bevrediging hunner behoeften kannen vinden Om te voonien in dat kwaad dal steeds dreigt toe te nemen dcor t gemis aan jonge mensebeu van beschaafden stand en rrge geestesrichting gezind om zich voor de predikanisbeirekking te vormen en waardoor de vrgtinnigen steeds meer van de kerk vervreemden en de godsdienstige opleiding der jeugd teer verwaarloosd wordt wensoht de bond daar waar de meer vrijzinnigen de hnlpmiddelen voor het godsdienstig leven mitsen trachten hnn die Ie bezorgen Daar moet zoo al niet geregekl dan toch van lijd tot lijd godsdienstoefening door een geettverwant warden gehouden en daar moet in de behoefte aan degelg k godsdienstonderwgs voor de jeugd worden voorzien Tevens kan door colportage van goede godsdienstige lectuur ook in de huisgezinnen belangstelling warden gewekt en godsdienstige kennis worden verbreid De bond wil daarvoor de middelen bijeenbrengen Hel hoofdbestuur vraagt daarvoor jaarlgksohe bijdragen van leden en niet leden Hel bovenste gedeelte dal vrjj blijft kan dan dienen voor het stdien dsr bandteekeuing Bestemi men het bovenste gedeeli van het zegel voor de bedoelde aanwijzing en Ual men het onders e gedeelte vrij oot de handleekening dan zouden zeker velen meeiien dal da dlmteekening der gebniasaanwijzing als vsn zelve ds verpltcbliug deed vervallen um de stukken waarvoor bet plakzegel gebrnikt vordt van eene dogteekeniug Ie voorzien Het is chter zeer de vlug ol ue dagleekening die ter voldoening aan de belaa iug voorsohrifien op bet zegel wordt gesteld tevena dienen kan als dagleekening van hel stttk waaronder het zegel geplakt wordt Mag dit Mijfclacfatig worden geacht dan moet irksTEikeJunlüdflig tol verkeerde opvatting daaromtrent vermeden wni De aoo lzakeh i hrid daarvan springt in bet Ii4 als men bedenkt d I de vermelding der dagteekeiing tot de vormvereischten dar De bepalingen betreffende bet plakzegel zegt deMinister xyn ten gerieve van dec handel zoo geredigeerd dat bet schrgven alleen is bevolen voor de onderleekeuiug en dat aan de gebruikers der tegels geheel is rrijgclateu op welke wgze tg den dag de maand en hel jaar willen aanduiden Het gebruik van stempels is dus toegelalan en alle verkortingen van dog maand en jaar die gebruikelijk zgn zgn geoorloofd N R a Door den Minister van waterstaat is aan bel personeel van de Bgkstelegraaf ter kennis gebracht dat in alle officieele slokken de nieuwe spelling moet worden gevolgd Men tehrgft uil s Hertogenbosch omtrent hel hoog wi4 r het volgende In weerwil dal de Mmm in de bovendistrioten vallende is wordt de toestand te s Hertogenbosch en omstreken voortdurend hachelijker Gisteren ochtend werdt uit Hedikshayien bericht dat eene belangrgke afscfauiving aan den Maaa onder die gemeeule bad plaats gehad en wel op een zotr gevaarlijk pont ongeveer op dezelfde plaats waar in 1826 een doorbraak viel Indien de djjk bezwijkt wordt het land van Heusdeu en Aliena evenals in 1880 dirp onder water gezet Al het mogelgke wordt gedaan om hel gevaar dal Noord Brab tnl van verschillende zgden dreigt te keeren De ingenieurs van den rijks en provinoiale waterstaat zijn voortdurend op de meest gevaarlgke punten aanwezig Een aantal militairen zgn l re De heer Arnold Ising heeft in den Speeiaior eenige belangrijke mededeelingeu over het Hoagtche Bosch gegeven De heer Wintgeus dus scbrgft de heer Isiug voud goed dat Bosch te noemen fcen overblijfsel der oudheid een uatuurwoud een overbigfsel van het woud dat zich in vorige eeuwen langs de dnincn in Holland uitstrekte lot Alkmaar het ude noud van den tgd der Bata vieren of Caiiinefateu en met voorkeur haalde de spreker aan de woorden van den Zwitser die den Haag bezocht en schreef Zes kétres éc lairet n ont pat elé flaniit par It awi di tonne Od heer van der Ijinden vroeg Hoe is bet 3aireerd om hulp te verleeuen Te s Bosoh trekende e peilscbaal gisterenmorgen 8 uur 6 44 M of 7 oM was in de laatste 34 uren in de stad 4 50 M De Beersche overlaat werkt met 66 cVl de Bokhovrnsche met 192 oM en de Baardwg ksche met 79 cM t it Maastricht van gisttren avond 7 uur Het water is 10 cM gevallen Da stand is 46 Uit België wordt aanhoudende val geseind Uit Venloo van gistere avond 6 s ure De Maas is 1 9 oM gevallen sedert gisteren ochtend zoadat de stand thans is 7 48 M boren nul of 7 M boven dsu normalen stand De toestand begint iets te verbeteren Het grondwater bljift echter steeds wassen