Goudsche Courant, zondag 7 januari 1883

cijfer dat in vergelijking met hetgeen vroeget wtl geheven werd niet te hoog tal lijn Daaruit tal echter voor het rijk eene kleine vermeerdering van inkomsten voortvloeien dat berekend is op ƒ 860 000 Met de reeds gemaakte voorstellen ou gepaard gaan ik had dit reeds moeten noemen omdat het ontwerp bijna gereed is en de kamer in de tweede plaats zal kunnen bereiken eene wijzigiug op het recht van zegel tot hel heffen ven zegelrecht op builenlandtohe effecten en tot wijziging van het zegelrecht thans op de binnenlandsche drukkende Van eene wijtiging in de wet op de successie die ook nog eene verboogiug aan het rijk zal doen totkomen die weinig drukkend zal syn eu aar tegenoverstaat afschaffing van hel recht dat de nieuwe reglstratiewet daargesteld beeft namelijk de 16 pCt voor iedere honderd gulden verschuldigd boven het gewone recht voor de akten van scheiding verschuldigd De uitkomst nu van een en ander zal ten aanzien van hetgeen ten bat van het rijk komt de volgende zijn Tegenover hetgeen het rijk zou verliezen aan de twee millioen personeel belasting aan de vier millioeu voor het patentrrcht de opcenten waarover ik nader zal spreken een gelijk bedrag van vier inillimu aan mutatierrchten zou het lyk onmiddelijk eene meerdere bat van minstens vier millioeu verkrijgen Maar au de gemeenten De gemmuten verlieten de 4 5 van het personeel maar naar het voorgetl ld plan zouden zij in de eerste plaats 160 oDOenten op de hoofdsom der personeele belasting knnn n h ffen hetgeen voor de belastingsohnldigen geen too groote verhoogiug zgn ou omdat de hoofdsom der belasliug loo ZMr vermindert De opcenteu voor het rgk moeten naar mijn gevoelen van alle belastingen verdwijnen die zijn een langtamerhand in t ang gekomen misbruik nit de dagen toen men tydelgke middelen morst tntohten te vinden Het maximum van 150 opcenten dat voor de gemeente beschikbaar ton geateld worden ton natuurlijk geen fixnm zijn maar de heffing daarvan facultatief zijn In de tweede plaats zouden de gemnnten kunnen heffen opcenten op de rentebelasiing In d derde plaats 02 4 bedrüfabclatting u inevens in pfaats van tTe 40 openten die op de gebouwde en de 10 opcenten di op de ongebouwde eigendommen door de gemeenten worden geheven voor de gemeenten 60 opcenten op de gebouwd en 50 op de ongebouwde eigendommen De verhoogiug van de firondbelasting ton moeten worden w gg nomeu door ene wijtiging van d mutatiereohten Zooals ik de eer had Ie zeggen ia door my h l eerst iu bewerking genomen eu ook afgewerkt de nieuwe wet op bet peisoneel omdat deze den grondslag van alles moet uitmaken Het voornemen is om die wanneer tg tot stand kan komen in werking te brengen den In Mei 1884 nadat de wet houdend eene b laating op het roerend vermogen den In Januari 1884 zou zijn in werking getreden opdat het verband niet verbroken worde dat beslaat tuaschen dete belattingwetlen en het kiezerspersoneel D kamer heeft dus iu d crate pItaU te wtohten de nieuwe wet op het p rsoiie 1 d w t tol heffing van e n beUsting op het raer nd kapitaal en d gewijzigde zegelbelatting Daarop zouden dan volgen d wet op de bedrijfsbelastiog d gewijzigde regittraliewet en de gewijiigde taoousiew t en verd r zoodanig voorstellen lot verbetering van oat accijnssn w lk ik nog ni t heb genoemd ♦ Ondertrouwd GBBABDUS HENDRIKU8 vak BEREEL van Gouda KN i CORNELIA ANTHONIA ADBIANA DRIESEN ItotUrdam 4 Januari 1883 Algemeene kennügeving Boaoti er tooh gekomen Hoe komeu die iepen daar P Wel gl de heer Uing die iraag ia leer gemakkelijk te beantwoorden tij werden er geplant of gepoot Gaat men de oude rekeningen na dan vindt men dat in het BoBoh in de 14e en 15e en lelfa nog in de 16e eeuw beatond uit hier en daar begroeide duinen afgewiaseld door lakten waarin alleen bieten en braamstruiken opiohoten Op de lagere eengrondeo wilde aohier geen boom tieren loo lang het reen niet uilgegraven waa Eerst omatraeka 16SS hield hel turtdelveu op en werden de woeate plekken met sand aangevuld omgeepit en met el i beplant lutussehen waa reeda vroeg een gedeelte greulende aan het Hof tot wandeling aangelegd Tot dit gedeelte de Houte geheeten behoorde de Kockamp waarin in 1316 eikenhout gepoot werd In 1420 werd de Houte door aloolen omgraveii Men pootte en verplautte er voortdurend wilgen eiken berkeu en vooral eisen Zoo werden in 1436 meer dan 15 000 elien aangekocht om in het Bosch geplant te wordeu T l et vokende L 1 Heden ontvingen Wfl het treurig bericht van het uverlgden te Zierikzee onzer geliefde Moeder en Behnwdmoeder Vrouwe J TAN Dïa STOLPE Wed A vas acHELVBS in den onderdom van ruim 70 jaren N W TORRE H TORRE VA SCHILTB Gouda 2 Januari 1883 Eenige kennisgeving Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zijnen dank aan allen die hem een blgk van belangstelling gaven op 1 Jan 11 J W HAVERKAMP BEGEMANN iscnrevcu cu om m op dit oogenblik de laaUte baud gelegd raaar bij de kamer tal dat wetsontwerp niet inkomen dan gelijktijdig met andere wetsontwerpen die óf reeds geheel gereed zijn óf wier afwerking nabij is Ik ben gelijk ik reeds bij herhaling zeide bij de vaststelling van mqne planneA uitgegaan van hel gronddenkbeeld om de gemeente üuanciën te kunnen verbeteren door verruiming van het gebied daarv in verband met versterking der rijksmiddelen Op hoedanige wijze wensoh ik nu daartoe te geraken P Het geheel kan natuurlijk niet tot stand komen voor en aleer wij hebben de herziening van de grondbelasting die evenwel eerst kau plaajs hebben wanneer zijn afgeloopen de werktaambeden van de schatting der belastbare opbrengst van de ongebouwde eigendommen Daarop te wachten zou echter veel te lang duren j Volgens de nieuwe wet op de personeele belasting lal die belasting geheel warden geheven door het rijk en dus geen nitkeering meer lijn van 4 5 daarvan aan de gemeenten die uitkeering tooh y in 1865 als een tijdeliiker j j f i u s i o iMflinHid daarmede als blyv nde maatregel vrede kan hebben De personeele belasting moet komen öf geheel voor het rijk of geheel voor de gemeenten t i Ik weusch zooals ik zeide de opbrengst van de personeele belasting te behouden voor het rijk en die belasting in plaats van naar 6 slechts naar 4 grondslagen te heSen omdat ik doe vervallen de belasting op de deuren en vensters en die op de haardsteden Ik zou die personeele belasting ook tengevolge van de vermindering van dien aanslag willen heffen lol 6 10 van het tegenwoordig bedrag Thans bedraagt de opbrengst van de personeele belasting in haar geheel met inbegrip van de opcenten ad 2l i tussohen de tien en elf millioen gulden Daarvan wordt 4 6 gedeelten aan de gemeenten uitgekeerd en behoudt het rjjk dus voor zich ruim twee millioeu gulden De berekening in de memorie vau toelichting op de nieuwe et op het pertontel zal aanwgten dat de personeele betasting volgens de nieuwe regeling gerekend wordt voor het ryk te zullen opbrengen zes millioen gulden Nevens die personeele belasting welke door de wijte waarop die wordt ingericht het karakter behoudt van eene verkeeringsbelasting wordt een wetsontwerp voorgesteld om van bel roerend kapitaal te heften l j pCt ik meen natuurlijk 1 pCt van het zuiver inkomen daaruit getrokken Dit laatste wetsontwerp zOp met de wet op de personet le belasting niet alleen gclijklgdig b d kamer moeten inkomen maar het tal tot wet verheven in ieder geval vóór de nieuwe wet op het p rsoneyl moeten in werking treden De patentbelasting zooals die thans bestaat moet naar mijne meening uit de rij van onze belastiugen verdwijnen Zg kome echter in een anderen vorm in dien van bedrijfsbelasting terug Daarbij is evenwel op te merken want ik moet na ook zorgen de kamer niet te veel te gelijk te geven opdat zij niet aan indigestie ga lijden dat van de vaststelling dier bedrijfsiKlasling niet afhankelijk behoeft gesteld te worden het tijdstip van de invoering van de wel tot bet heffen eener rentebelasting die lijdelijk naast de tegenwoordige palentwet in afwachting dat deee zal worden herzien in werking moet trede De grondbelasting Wanneer deze zal moeten worden hertien zal tq ook naar mijne overtuiging gelijk ik reeds ten vorigen jare zeide met aanbieding van een geschrift van den heer Pierson naar een vast percentage moeten worden geheven Mgne rneei ujg is liet percentage op 6 pCt te stellen een De BDRUEMEESTER van Haaêtrecht en Vliet betuigt bg deze zgnen dank aan allen die hem bigken van belangstelling gaven bgden aanvang dezes jaars f Haattreehi Januari 1883 BEVRAAGD een JONGElf om boodschappen te doen en eenig schrgfwerk te verrichten Adres met franco brieven onder No 783 bg den uitgever dezer Courant Wordt GEVRAAGD met 1 FEBRUARI of € 6ruGr eene DIEITSTBODE U MEID ALLEEN in een huishouden met twee kinderen InUchtingen zgn te bekomen bg Mevrouw dï WILDT Haven hoek Nootgodsteeg Mejufvrouw van DORTH Dubbele Buurt VRAAGT met FEBRUARI een DIEUSTBODE P g Tegen FEBRUARI a s wordt in een klein gezin een DAGMEISJE GEVRAAGD van de P G Adres onder No 782 aan het Bureau dezer Courant Eenigf Depot van THEE Hen wordt verzocht op t MERK te letten DIT HST Magazijn van M aAVENSWAAY ZONEN OORINCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned on met vermelding van Nonuner en JPrgs voorzien van nevenstaand ÏMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda Baltenlandsch Overzicht Qambetta wordt heden ter aarde besteld Zijn Igk lal voorloopig in den grafkelder van d stad Parijs op Père Lauhaise worden n rgeut om later misschien reeds in de volgende week op verlangen van zijn vader naar Nio te worden overgebracht Men berekent dal wel 2 i 800 000 personen kg de begrafenis tegenwoordig zullen zijn De lijkstoet zal over de Place de la Concorde door de Ru Royale gaan en langs de boulevards ook al l v rt dit w g ns de tatrgk Nieuwjaarskraraen eenig bezwaar op Men zegt dat alle ministeriën en publieke instellingen te Parijs gesloten zullen blijven Waarschijnlijk zullen uit schier alle woningen die de lijkstoet toorbijgaat rouwvlaggrn worden onljjlooid Men verzekert dat reeds 5000 kransen zijn besteld zoodat de leveranciers niet voor de tijdig nfl vering kunnen instean De Ttmft wgdt een teer waardeerend artikel aan Gambelta en zegt daarin dat het nageslacht hel weik vau dezen machtigen werkman moet oordeelen wiens korte doch bewonderenswaardige loopbaan het dramatisch lijden eener legende te aanBohonweu geeft Maar de overlevenden van het niet gaan wanhopen aan de eiodelijke zegepraal hunner beginselen I Laat de tegenspoed men onderloeke in boeverre dese loon naar werken moet heeteu hen niet terneeralaan raaar vpcrkraoht bij hen wekken 1 Dat lij ijveriger worden dan ijj tot nutoe waren en aioh meer aaneensluiten daarin het voorbeeld volgende der nu zoo maohtige tegenpartij Laat de liberale partij overtuigd van de innerlijkekracht barer beginselen ook onder het lijden haar arbeid voortzetten Later dat verffaohten we zeker zal het blijken dat tij tot haar heil is verdruktgeweest dat zij juist doordat tij moest opgroeientegen den stroom kracht gewonnen heeft Met het oog op het gewicht van bet onderwerp onileenen wij aan het officieel verslag van de han delingen der tweede kamer de mededeeling op 18 December jl door den minister van financiën gedaan betreSenile zijne voornemens omtrent eene hervorming van het beUstingstelsel jaar werden ouiie ueruu u de jonge eiken die er onder stonden iu hun groei belemmerden Vond men in de 14e eeuw slechts weinig eiken en nog geen beuken in het Bosch in de volgende eeuw begon men meer torg aan het bout te wijden Men taai e toen eikels verplantte het hout waar het te dicht opeen stond en ontbood in 1470 de eerste beuken voor het Bosch uit het Gooiland iu 1493 eiken uit Brabant waar sedert jaarlyka jonge eiken voor het Haagsohc Boso i aangekocht werden In het jaar 1533 werden 60 000 popels iu 1652 150 000 popels geplant in 1558 pootte men 158 000 elzen en tUBSchen 1554 en 1567 1406 eiken Eer er geplant werd onderiocht men den grond Het veen werd er uitgehaald de grond geeSead en omgespit straatvuil mest en potaarde werd er in gebracht Was de zomer droog dan werd het JMge ltoiit begoten Veel zorg droeg men dus voof nS Basel en men liet het volstitkt niet in het wild groeien Aan het slot van zijn medeileeliogen herinnert de heer Ising dat van de twee rijeu iepen in 1793 tustohen de Bosohbrug en de boschwachterswoniuon geiet er slechts enkele overbleven De iepen fa noorden van den Leidsohen straatweg en die ten westen van het Malieveld dagteekenen de eiken ten noorden Z m legt de heer Isiug de ware historie van het zoogenaamde Oerbosch dat geheel uit zich zelf zou ontslaan aijn Een vijand van beeren die bet fooienstelsel als een inkraipsel beschouwt dat de maatschappij ontsiert en de fooien in vervelende ergerlqkc en schadelijke fooien verdeelt rangschikt in het Leidtehe DagUad ouder de laatstgenoemde kategorie de gewoonte dat leveranciers bij de betaling van hun rekening l pCt fooi geven aan de dienstbode Hij doet uitkomen dat dit is een premie op het op creuiet koopen De schr stelt daarom aan de handelaars voor dit van nu af te veranderen en het blaadje geheel om te keeren Alioo elk die iets dadelijk aan de toonbank betaalt ontvangt re u of qnilantie met Nieuwjaar betaalt de winkelier van het gezamenlijk montant bq hem besteed 1 pCt op vertoon der qnitantiën De kooper kan desverkietend zijn dienstbodenpersoneel schadeloos stellen voor het gemis van bekende fooitjes Het ontwerp eener nieuwe wet op de personeeleingekocht om in I belasting houdende 120 artikelen is gereed dehet Bosch geplnni ie wurucu In het volgeni o geheele memorie van toelichting waarin is blootjaar werden oude berken omgehouwen omdat zij gelegd het algeheele plan van belastinghervorming 1 1 rfer stonden in hun groei ia geschreven en aan het overschrijven daarvan wordt t i Kfli H irptRfird maar Aan een particuliere correspondentie nit Friesland Jl ZSch Courant is oïer den tegen oordigen öesund aldaar op kerk l k en staatkundig geb ed na een ihels van den ver waarmede de orthodoxe iii te werk gaat hel volgende ontleend l IS er i vernndefd in de Jaafte jaren K bben we een geheel ander Friesland gekend zJ lliendeTberllen niet meer als de liberalen n weieerf Nog geen twintig jaar is t geleden at n det pro vinci van de heerschap eener kêrkelük politiek partij geen sprake kon tgn E n natuurlijk wel rechtzinnigen maar velen hunner r ï rsaSder der vrijtiunige Polm M J Tr ook voor uitkomen tonder z ch e bekommeren om den blaam van inconsequentie die hun wel eens S r geloofsverwanteo mair het hoofd werd gewojen Maar evenals de panselgke syllabus alle RoomschKMholiekrn in ultramontaneu verkeerd heeft too beeft ook een machtwoord een groot dee va PnesUnl antirevolutionair gemaakt en K J viniten te tezgen over niet langen tgd ook zonder erdoor ki wel of kiesrechlwyzig ng het aanta kieiers vergroot wordt zal Friesland in de Tweede K döo anti revolntionairen to treurig vooruiltichi voor beralen Dat ü echter den moed el opgeven en l ïl geslacht waarvan Gambetta de ziel was aan het iud van het tweede keizerrijk die den gloed van dat opmerkelgk karakter gevoeld het aanlrekkelijke vin dat verstand geopend voor alles en allen gesmaakt en zijn recbisohapenhcid grootmoedigheid en belangloosheid gekend hebben kunnen veilig hun getuigenis tegenover dat van den rusleloozen laster stellen Onbevreesd leveren zij lijn naam en leven aan het onderzoek der geschiedenis over Zij zullen ge tuigen dat hij een even goed mensoh aU een goed Franaohinau was en dat hg met zuivere handen getrouw aan de vriendschap de Republiek en het Vailerlanil ten grave is gedaald Bg alle groote crisissen zegt d Tempt die vi g hebben doontaan behalve ouder het presidentschap van uen heer Thiers heeft bij als bet war de ualionale gedachte van hel oogenblik vertegenwoordigd vóór 1 70 het r ml teg n het Keizerrijk na Sedan de verdediging tot het uiterste t g n den vreemdeling op 24 en 1 Mei de Vereeniging van alle republikeinsche krachten tegen de reactionair coalities Mocht sedert die rol Gambelta eenige zwakke oogenblikken hebben gehad dan is dit meer te wijlen aan toevallige oortaken die wij op dit oogenblik noch te beoordeelen noch te onderzoeken hebben Hü was er eu men wist dat op het oogenblik van een nieuwe crisis tijn woord en naam nog in staal waren de krachten der Republiek te vereenigen eu zoo het mant ook die van gehwl Frankrijk Men hM l veel gesproken over Garabelta t eertncht Wij teggen niet gaat genoemd blad voort dat hy niet eertuehlig was Doab welke staatsman zou ronder eerzucht dien naam kunnen verdienen f Zijc eertucht was v rre verheven boven persoonlijk welslagen en gewoji berekeningen De vurigste vaderlandsliefde wat er de grondalag van Hij minde Frankrijk boven alia Hg was e renchtig voor zgn vaiderltnd Zouder iets ie kort t doen aan de smart overden dood van dien warmen vaderlander tij hrtechter veroorloofd l doen opmerken dat d partijen die ons het nnUigit lijn geweest in bet verleden ook het g mikkeli kst mtia kannen vereenigd worden Wjj deuken hierbij stellige opvatting der sioatkande en dien geett van redelijk vertoening die zijn roem en lijn kracht zgngeweest Niemand tal ons de macht van datwoord de energie en de buigzaamheid levens vandien wil at de schitterende vermogens dier buitengewoon kraehtig persoonlijkheid hergeven hetwerktuig is voor allgd gebrokt u doch wal beletons dioelfd wgtheid in toepassing I brengen PHet genie van Gambetta bnlond uit getond verstand en zou dat getond verstand niet hel eigendom van allen moeten zijn die lich niet doorhartstocht laten verblinden P Buiten hei vaderland van den doode is overal voor veel waardeerlng plaats Enkel Berlijnsoh bladen nitgetonderd die tich verheugen in het vertoheiden van den mao van den wraakoorlog wiens verdwijneh meer dan eene alliantie lekerheid van vrede geeft is de Dailsche pers overtuigd van het groote verliet van den uitnemeuden rèdenur d n Van gver blakend n staatsman Evenzoo is de stemming in Ilalié en Rusland Eugeland ion uocilijk over den dood van een beroemd vaderlander met meer pathetitohe woorden kunnen melding maken dan het uu doet over dien van Gambatta Ia z gn geheele leven mmnt de Sla dard cal men niets te laken inden En wat hem van Hirabeau niet alleen maar ook van de m esle z ner lijdgenooten ondenobeidl dit is zijne groote en onwrikbare vaderlandsliefde Hetzelfde bind legt dat met uitnudering miteehieu van vorst Bismarck in Europa thans van het staalstoon l ni raaiid had kunnen aftreden die ala Gambetta een o bclangrgken invloed op de toekomst vau ons werelddeel kan hebbeu Voor de Timet is deze gebeurtenis eene die plotseling het lot der volken schijnt te moeten veranderen en de getohiedanis in haren nalnuriyken loop dreigt te tullen teg n houden In den aanrang tjjner tweede voor de Chelseaaohe kiezers gehouden redevoering beeft Sir Charles Dilke Maandag ook over Gambetta gesproken De heer Dilke had niet slechts mst den Franschen staatsman onderhaudeld ovea het handelsverdrag lusschen beide rijken doch ook door langdurigeu omgang Gambetta leeren kennen Iu zeer vele zaken verschilde hy met hem doch zgu geweldigs moed tgne wegsleepend welsprekendheid tyn wilskracht en tgu geest maakten Gambetta volgens zgne meening tot den centen Franschman van ignen tjgd Daily Ntiet merkt hierbg op dat er waariohgnlgk geen Engelsobe minister is uit wiens mond de Prausohen deze taal liever zouden gehoord hebbeu De opvolger van sir Charles Dilke als ondersecretaris der Foreign Cfffiee is officieel benoemd Het is de heer Pitzoauric die wat tyne gevoelens over binnenlandsche politiek aangaat even vooruitstrevende denkbeelden belooft te tullen voorstaan als de heer Dilke Van buitenlandsche aangelegendheden heeft de nieuwe secretaris re ls eenige ondervinding daar hg deel heeft uitgemaakt van de commissie voor Homenié Reedt hebben wij met een enkel woord geweten op de plannen van belastinghervorming die in Doitschland hangende zgn en die na het reces in behandeling zullen komen De hervorming van het Pruisische financiewezen zooals zg door den heer V Bennigsco in het huis van afgevaardigden een paar weken geleden ontwikkeld werd heeft wel kans iu den landdag eene voldoende meerderheid Ie zullen vinden doch dtze hervorming maakt sUchtt een deel uit vau de Duitsche belaslingverauderingeu die reeds sedert 1873 rgks en landdag hebben betig gehounen Aan de spits van het plan staat eene vermoedelgke vermeerdering der rgksinkomsten door eene indirect vtrbrniksbclaating Reeds in 1878 heeft vorst Bismarck beproefd om vier of vqf artikelen die niet tot de noodwendige levensbehoeften kunnen gerekend worden te belasten en met de tabak een aanvang Ie maken doch de poging vond t vmI tegenstand om te gelukken Thans is de stemming tegenooer de indirecte verbn iksb lasling gunstiger ook wgl tg dienen meet om te vergoeden wat door de afschaffing der inkomsten belasting voor de laagste klassen verloren tal gaan Zeker is hel dat minder drukkend dan deze laatste eene verbruiksbelasting tal gevoeld worden die waarscbgiilgk voorrarst op het bie en de spiritus gericht is Kantongerecht te Gouda Tereohliitling van Woensdag 27 December 18S2 Kantonrechter Mr J ïf van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Minialeri Mr W C A SCHOLTBN t Rotterdam VEROORDEELD maffia in kennelgken ttaat van dronkenaehap zieh bevindeu op den openbaren weg te Gouda Cornelia Vos 37 jaar sjonwer Ie Gouda tot 8 boeten van 3 of S dagen Hendrik Heemskerk 47 jaar sjouwer te Gouda Ut ƒ 10 of 3 dagen Johannes Arooldns Raapia 45 jaar vistoher te Gouda tol ƒ 3 of 2 dogen Lodewgk den Hond 38 jaar sjouwer te Gouda tot ƒ 3 of 2 dagen Jaoobut Straver 26 jaar eigarenauiker te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag Huibert van Halan 21 jaar blikslager te Gouda tot ƒ 1 of l dag Willem van Hoorn 51 jaar pypmaker t Gouda tot ƒ 1 of 1 dag Willem Frederik Westerman 37 jaar fabriekarbeider te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag Maarten Scboat n 19 jaar arbeider te Reeuiri k lol ƒ 1 of 1 dag KOEPOÜlNËiNTlNG De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter algemeene kennis dat aaustaanden ZONDAG den 7 JANUARI 1883 des namiddags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor MMwrMa if maar voor ieder die tich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zioh geheel ketMooi rechtstmka van het kalt ie doen inenten of herinenten Gouda den 4 Januari 1833 De Barg me tt r voornoemd VAN BERGEN IJZKNDOORN BurgerlUk e Stand OBBORKN 8 Jan Albertoi Oertrdni ouden C vin Wingsrdea eu K Zuil 4 Eliubeth ia Tbeodorui ouders A Bont sa W Nohcl Sinon Ktrel oedert G r HsBiner tu M i Holliodtr JohiDSei oudsri T deo Biet en A M Koot i Cisrisa Johauni oaders W A Frinxnborg sn E vsa W k Johsou Hsris oodiri H Jiipeis en M J dea Edel Adrunai oudtn J C de Beun ea I Akkrgo OVERLEDEN 4 Jsd A Koedun wed C Spruit 7 j LA Noot 4 m S L M Biaatadijk 1 j 1 m W vin Vliot huitvr vso A k tnuT 41 j A A Lam 82 j U m A M Uui hoisvr na l Verkuik 27 j A E Uijsuduk 3 w A Holthaiuu wad C Edel ONDEKTBOUWD i 5 Jsn S Broekkuiseo 20 j en M vsu OudihoorD 20 j ADVËRTO TÏÈN rri 8 Heeren goe4heid voorspoedig bevSllen van een welgeschapen Dochter J TEEKENS geb Bvus Reeuwjk 4 Januari 1883