Goudsche Courant, woensdag 10 januari 1883

Waensdag 10 Januari N 2868 1883 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken SPAARBANK te GOUDA Voor het BIJSCHRIJVEN in de Spaarbankboekjes van RENTEN over 1882 zal eene ZITTING worden g ehouden op MAANDAG den 15n JANUARI 1883 s avonds van 7 tot 10 ure Nameno Commissarissen KIST Voorzitter ROUTES Secretarü drTivk w a tërl èïdï g AAN BESTEDllSG CONCESSIONAEISSEN zsn vooruemens op DONDERDAG den 25 JANUARI 1883 des namiddags ten 1 uur in het Eo£Bjhais d £ Habhonie te Gouda aan te besteden Het maken van den Watertoren met floogreservoir de bezinken klaarbassins de Filters en Prise d eau benevens de grond en andere werken op het terrein aan den Use te Gouda Bestekken zgn tegen betaling van I OO en de teekeningen zdover de voorraad strekt tegen ƒ 3 00 per stel te bekomen bfl de boekverkoopers M WIJT ZONEN te Rotterdam Bestek en teekeningen liggen van af Dinsdag 9 Januari 1883 ter visie in bovengenoemd EofSjhnis X De aanwgzing in loco zal plaats hebben Maandag 22 Januari des namiddags 1 nar Inlichtingen zjjn te bekomen bg den Ingenieur J S HOTEL Oostzeedgk 136 ie Botterdam Drinkwaterleiding GODDA u iummmtmtm CONCESSIONARISSEN zullen vóór oi op 20 JANUARI 1883 aan het adres van den Heer Mr W van dbe VLIET te Amiterdam inwachten prgsopgaven voor de levering der benoodigde BUIZEN en HULPSTUKKEN De voorwaarden zgn tegen betaling van 50 cents te bekomen by de boekverkoopers M WIJT ZONEN te RotUrdam inlichtingen worden verstrekt door den Ingenieur J SCHOTEL Oostzeedgk 130 te Botterdam C3 o CJ 3D jfiL CONCESSIONARISSEN zullen aan het adres van Mr W van i bs VLIET te Anuterdam vóór of op 1 FEBRUARI 1883 inwachten prgzen en plannen voor het leveren en stellen der Stoommachines en Ketels De voorwaarden zgn tegen betaling van 50 cents te bekomen bg de boekverkoopers M WIJT ZONEN te Rotterdam iJnlicbiiogen worden verstrekt door den Ingenieur J SCHOTEL Oostzeedgk 136 te Rotterdam MEN VRAAGT TB E3 TTTjr 5 in den onmiddelgken omtrek dezer Stad een TUINTJE of OPJEm GMOND met SUIZiyOS geschikt tot het inrichten eener BLEEKERIJ Adres met franco brieven onder No 784 aan het Bureau dezer Conraiit J de JONG Az l£uiperstraat K 227 te GOUDA INnRUMENTEELE ZUIVERAAR van Huizen Slaapkamers en Menblement met 6 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad C WAM ¥ U1T Banketbakker VEBSCH VOORHANDEN APPELBOLLEN K oninginnebrood SAÏÏ2U2ENBE00DJES KA TTSNTON O BN ROOMHOÜRNS T 7 ©lliri gi oaD s OESTERTJES en divers KLEIN GEBAK STABS imZIEESCHOOL Aanvang der Lessen op MAANDAG 8 JANUARI 1883 Voor de Commissie van Toezicht De Secretaris HARTING J M GELISSEN TUINIER Bleekerssing el R 244 BCa xi d el izx Planten en Sloemen Groote voorraad van STAMBOZEN op botel MÜLTIFLORA en KANEEL hoog en half stam Verder sterke STRUIK doorbloeiende en MAANDROZEN THEE en andere soorten zwaar van stam en kroon Mooie pyramied DEK SIER BLOEMen STBUIKHEBSTERSr CONIFEREN in soorten Beplanting van voorjaars bloemperken sterke verspeende planten SILENE PËNDULA ROZEA VERGEET MIJ NIETJES blauwe lage en witte VIOLA TRICOLOR MAXIMA in de prachtigste soorten VERONICA BBPENS blgft zeer laag lichtblauw pverdekt Voor het maken en onderbonden van Tuinen blgft hg zich eveneens op het minzaamst aanbevelen TÉ HUUR Eenige perceelen LAND voor tningrond met 2 nieuwgebouwde WONINGEN gelegen in Bloemendaal binnen Waddinxvun Direct te aanvaarden t Ter verkrgging van alle informatiën vervoege men zich ten kantore van den Notaris MOLENAAR te WadcUnmeen RIJKS ZËGÊXS alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel van A BRINKMAN te Oouda Füsum mm op DINSDAG 9 JAN 1883 s middags 12 nnr in het Notariahnis te RotUrdam van Ca 10 000 Ko witten IVieuw Zeelandscheo Hennep door vuur en water beschadigd bg den brand in de Stoomboot tBoüand en opgeslagen in het Bntrep6tdok te Fijenoord Aldaar te bezichtigen aanstaanden Maandag van 10 tot 4 en Dinsdag vau 9 tot 12 ure Nadere information te bekomen bg F M BS G I ZK Zaltnhaven 6 T5T T TTTnj W Volkomen genezing door DÜJU U XLJiuH de Sandaae Régulateurrtm Dr Wabrsboees gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antwerpen ADVERTENTIES in alle Binnen en Buttenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BR INK MAN te Gouda Snelpersdruk van A Bbinkhan te Gonda BINNENLAND iOL D 9 Jauuari IS Sl By Kom bnluil ii bg dr ilieiitldocnde schuilery alhier broaemil toe Majoor komniiiuilaDt de herr H W O Koninfi inel toekenning van eerrol out laf luaj komm an liet 5ile bal rutteiiilc sehallerij in Zuid HolUi d Is door bovenalaande beuocming de belrelrlcing door het beiieurd overlijden vsn dm heer Lull ui rail ioor uiieiigevaltru vreiltr vervuld roet het oog np den penoun aan wieui handen zy thans il toevertrouwd wrnichen ij de Goadiche Sohutlerij niet drie benoeming geluk Waar hel alom In om land een rechtniaiige grief il lal er bij de Schullrrg toovrie offieiereo worden gevonden die uiei op de hoogte ijn van hun laak daar aohien w hel een voorrecht voor Gouda dat er aan het hoofd hirer Schuttery een man komt die all oud offioier van hel Nederlaudiche Leger inag worden geacht gtheri op de hoogte Ie tyn van lijn laak lerwyl van bera i de volle kraohl vau deu roannelgken leefiijd betield met luit en ijver voor al hetgeen bij op tich nerml mei grond mag worden veruaoht dat hij met luooci erktanm ui liJn In de eervolle beirekkiug hem door Z M deu Koning opgedrpgeu Hedenavond ten 9 ure ui den uicuwbeuoeinden HajoorKomDiandani der dd Schutirrg door bet oorpi ofSeieren eene terenwle worden aangeboden Binnen kort ui er ederom eene vaeatnre ontslaan lu deu gemernleraad daar de heer Mr H J ICraMabarg avowat albier en lid v h den raad deie nmeenie met der woon gaat verlaten en leh Ie U treek I veaiigt Hedeuniorgen bad de lantaarnopCeker K bg het aeheppcD van een emmer water door de gladheid van d o mil het ongeluk in bet water van de Zeug traat Ie Mtén Dooi directe hulp werd hg op bel drooge gebraoht co kwlni met den aohrik eu een nat pak vrg Donderdag 18 Januari e k beeft de vierde abon nemcnlivoorilclliog plaats van de kooinklgke vereeniging Bet NtderlaHdtck Toonttl De Amsterdamiehe afdeeling ui dan opvoeren FuNI BzscHVlTiN bigipel in 6 b drgvcu dobr Jusini van Maurik ir Het ui bel Goudiehe publiek leker hoogst aangenaam tgn dit tutile druk besproken Huk van den heer van Maurik te lien opvoeren Hel Irok in Amsterdam avond op avond volle uien en mocht zioh verheugen in deu grooliten bgval vau bet publiek In iille groole bladen werden uitgebreide beoordeelingen geleverd met wmmlgen waarvan onte iindgeuooten r eker kenuii maakten en daaruit bleek vooral dit dat de komische kracht en de groote tooutelkennii van den heer van Maurik in dit stuk opnieuw duidelijk aan bel liohl komen Prof AJberding Thgin wenschle den whrgverin de j nuttrilemmer openlüV geluk mei het fraaie blijipcl waarmee deie ons repertoire hecfl verrgkt In hel stuk treden op de dames Sophie de Vries Cbt Stoelt van SInüters Sophie van Biene Marie Lorjé M Welmai S Bos Gariraau en de jongej Spoor beneveps de heereu Morin Touruiaire Spoor Schulie de Jong van Dommelen en Plu Hel zal wellicht lommigen onzer lezen opvallen dat de heer Jacques de Boer niet door ons genoemd wordl ofschoon deze in hel Huk anderi wel een rol vervult pi die van Abr Blom bode bg hel Patugoniioh Heiilenbekleediugsgenoolichap doch daar deze verhinderd IS wrgeni zijn optreden op 18 Jiin iu de jaarlgksohe voorstelling ten voordeele der Maaliohappij Apolio tal die rol worden vervuld door deu heer Plu Dal wij dit gemis van deu heer de Boer ons niet al te zeer behoeven Ie beklagen bigkl uil een critiek van den heer A C Loffcll dio in Bel Vaderland bij ijn biipreking van Fijne Bwohditen o a zegt Jammer dat een dtr rollen waarvan veel af hangt eu waarvan zooveel te maken is zeer onI voldoende gi speeld wordt ik bedoel den bode Abraham Bluin van Jaoquea de Boer Die charge is al te grof 6ó kan gstt schijnvrome spreken zonder ficb in bel oog va ieder zelfs van Aafje de keukenmeid sis comediant Ie verraden Alle kunst ril fijnheid ontbraken in die vertolking terwijl de rol nogal wal tempering van toon ver dragen kon De heer do Boer moet zich weer eens flink naugrijpen wil hij den rang waardig worden ilien hij bij de Verecniging bet Nederlandsch Tooneel bekleedt de rol vat eersten komiek Wg tullen ons dui 1 kuunen Irooileii over z jue niel medewerking bjj een stuk dat in zoovele opzichirn betleuiwaan icbgBt te zijn W j meeneu Ie kunnen voorspellen dat in Ons Genoegen schouwburgual Donderdag i Januari geen plaatsje onbetet z l t a Oncirenl den inhoud der bg de Tweede Kamer ingekomen welivoordracht lot herziening van de label drr kicidisiriclen ave llcnkoinMig bet weltelgk voorschrifl dielrn wg het volgende mede Het aantal leden der Tfeede Kamer ordtmet S vermei rdrrd altoo op tp gebracht De Minister had gaarne bet stelsel van proportioueele verirgeuwoordigiug ingevoerd mur het stelsel is nog uiel rijp voor invoering In afwachting daarvan ocbt de Mini er verdeeliug dei lauds in groote kiesdistricten litt asnbevelenswurdig Zonder hel correolirf van b itelsel va Hare schgut dat van enkelvoudige disirifieu de voorkeur Ie verdienen waardoor politieke taRibertkeiiiog oumogeIgk wordl waardoor de jiAerbeden beter lul haar recht tonden koiaen hel nn itS iHi ig overleg der kiezers w irdi vrrgeniakkelgkl eu belaagrgke atedcu afzouderlgk vrriegenwoordigd kunnen worden Het orgattiscb karakter der gemeenten sobijni echter te verhinderen dat zij voor de verkietiog van leden der Tweede Kamer geaplitat worden Daarom tgn Amsterdam bolterdan sOravenhage en Utrecht io hrt wetaontwrrp meervoudige ïibiriclen gebleven Gedep Staten van Zuidholland Overgssel en Limburg hebben toen tg over de indeeling hunner proviude ia kieadiatriclen gehoord erden uitdrukkflgk verklaard tich met het stelsel van Aan verschillende opintrkingen der geweHelgke bcslureu omtrent de wgze vau iudeeling heeft de Minister gevolg gegeven De indeeling van de distrioleu tal thans als volgt tijn Groningen Zuidhoro WarSFum Appiugedam Winschoten Veendam Asien Hoogeveen Leeuwarden Praneker Snrek Haikerland Joure Opslerland Dokkum Tieijcrksleradeel Bergum Steenwijk Zwolle Kampen Almelo Enschede Deventer Ommen Zutphen Groeulo Zevenaar Arnhem Hanlerwgk Apeldoorn Eist Ngmcgen Tiel Zaitbommel Amersfoort Doom Harmeien Hilversum Hoorn Purmen nd den Helder Alkmaar Zaandam Haarlem Heemstede Leiden Warmond Alphen Gouda Delft Sohiedam Brielle Dordrecht Ridderkerk Gorinchem Schoonhoven Middelburg IJteiidijce Goes Kruiningen Zieriktre Breda Roosendaal Zevenbergen Tilburg Ooiierhout Kindhoycn Helmond s Herlogeiiboicb Veghel Oss Uaattrichl Gulpen Suiard Roermond Vrulo Boxmeer elk één lid Amsterdam 8 Icdeu ihuns 7 Rotterdam 4 leden als lol dusver s Graveuhagc 3 leden thans 2 Utrecht 2 leden als lot duiver De districten Gouda Alphen en Schoonhoven zullen aldus ingedeeld zijn Gouda Gouda Zoelrrmeer Zegwaarl Motrkapelle W addiiixvern Bleiswyk Zevenhuizen Berkel Berg chenhoek Moordrecht Hillegcrsberg Nieuwerkerk n d IJsel en Capelle a d IJiel JlfHen Alpbeo Leinuiden Bbgnsaterwonde Nieuwvern Zevenhuizen Ter Aar Wonbrngnr Ni en w koop Oudshoorn Koudekerk Aarlandervecn Hazerewonde Zwammerdam Bodegraven Rietveld Bjrwoutiwaarder Boskoop Benlbuiren Waarder Beeuwijk lange Ruige Weide Papekop Hekendorp Oudewatrr Scioonioten Schoonhoven Hautrecht Gouderak Vliit StoMtïk Berken wonde Ouderkerk a d IJsel Bergambadktt Ammerslol Kieuwpoori Tienhoven Aineidr Lnngernk Grool Amroeri Meerkerk Krimpen a d IJsel Streefkerk Noordeloos Goud iaan Krimpen a d Lek Lekkerkerk Nieuw Lekkerland Brandwijk Ollobittd Bletkensgraaf Molenaarsgraaf Alblasserdam Oud Alblaa en Wijngaarden Tot ondcLwijier un de openb school Ie Urk il benoemd heer J Koch Ie Zevenhuizen op een ularis van 800 Te Amsterdam bij W Venlnyi heeft het licht getien bet eerste noa mer van Hel Nietnee School blad ouder retlactie van J Verslnjrs De SlieUulte Courant uitgave F B van Ditmar te I lrecbt a als weekblad verschenen in belangrgk vergroot formut Z M de Koning Oroot Herloc van Luxemburg heeft uu de firma J M van Kempen k Zn eene hoogst merkwaardige opd aebt gedaan De Orool Hertog nl als bigk vau wnrdeeriiig voor de ayrapathie ondervoaden van de lievolking van dal laad aanbieden eeu pruchlig gedreven beker voorsiellende vier gewichtige feilen uit de historie van het Groot Hrrtogdom o a lo de iin üd ntt van de kMt van hel M Hiaflim op het eiode der XlVde eeuw 2a de aanbieding door ridder van Pallandt opperkaïrerheer van Jean l Aveugle Hertog van Luxemburg van de brieven van fundatie der aloude schieivereeniging La Compagnu det Frana Arekert du Luxembowf So de belegering van Luxemburg tijdens Lodrwijk den XlVn in 1672 door Vaubau 4o eene episode uit de geschiedenis vau dat land uit de XVIIIe eeuw De chriilelgke broederkring e Utrecht die sedert 1880 by onderscheidene ingetetenen bel scheurpf pier laat ophalen en ten Iwte der diaconieioholen verkoopt suuiakt reedi het genoegen 200 aan de diaconiescholen en ƒ 50 ann de haveloote school te hebben uitgekeerd Tol na toe namen sleohls 100 gezinnen aan dit werk deel de Vereenigiajf hoopt nil bekendmaking van haar succes op meerder deelneming Wegens de aanslagbiljellen en de patenten un zegelrecht onderworpen is voorlaan ingevolge de gewijzigde Zegelwrl verschuldigd voor de aanslagbiljelten 22 voor de palenten 37Vi eeat Hel formaatiegel voor de quitanliën wegens invoerrecht voor sommen van meer dan ƒ 20 bedraagt thans 22 j cent in plaats van 21 cent Voor quitantièn op rekeningen of nota s w Mg levering van werktuigen of andere taken nairwn Rgk voor quitanliën wegens teruggaaf van bekisting voor uitgevoerde likeuren onden en tilveiea erken ent en voor alle dergelijke waarvoor lul dusver eeu zegel van 5 cent in hoofdsom gevorderd werd en welke niet vallen onder de nieuwe wet kan nn worden volstaan met een zegel vun ï cent zonder opcenten De uiiaiitién wegens geconsigneerde gelden ia oonteiitieuie en andere zaken der directe belastingen il voerreohirn en ncciJQseii voor bedragen van meei dan ƒ 10 worden ook verder afgegeven op zegels van 15 cent in hoofdsom mrt de opcenten 22 cent De beugten van voorloopige overname van transactiegelden blijven van trgel vrijgeatild Voor de tegels van 6 cent geldt de algemeena regel dat het recht niet ten Insie van hel Rijk komt Omtrent hel gebruik der plaktegels van 5 cent wordt herinnerd dat of het tegel door cgf rs jaar maand en dag moeten worden aangeduid Moet detelfde quitanlie door verschillende personen geteekend