Goudsche Courant, woensdag 10 januari 1883

i worden dan wordt het zegel alleen door den eertien onderteekenaar op de bekende wjja beaohreren De nienwe bepalingen brengen geen verandering mede ten optiohte van de quiianiiën die op betaaltrollen mandaten ordonnautifin deolaratiëu en andere dergelgke stokken geateld worden zoodat daaromtrent op deielfde wqi moet worden voortgegaan Voor lotte qnitantiën wegens Iraktenieoten toelagen of veigoedingen it eohter het 5 oenti tegel van toepassing In de eerste twee maanden van 1883 kunnen ongebmikte blanoo zegelt tegen nienwe verwitteld en blanco forranlieren bijgettempeld worden een en ander tegen betaling van de hoogere opoeuten Er zyn mensohen die meenen dat ten quitantie over een schuld van vroegere jaren niet aan de bepalingen betreffende het tegel is onderworpen Op welken grond die dwaling berust is moeilijk te begrijpen de wet geeft er geen aanleiding toe Jlle quiianiiën boven de ƒ 10 afgegeven us SI Dec jl moeten gezegeld tyn Men meldt voortdurend uit Oostenrgk nieuwe gevallen van lervolgiug van Frotetlanten Een landbouwer werd door de rechtbank tot een boete van 100 florqiieu veroordeeld omdat hy in lijn hnia godsdienstige taroenkomtlen had gehouden Een ander moeit voor den rechter renchynen om zich te verantwoorden over het feit dat hij in het openbaar had gepredikt lerwql hg niet andera gedaan had dan eenige kw jongrna die zgne huitelyke godidienstoefening hadden vertloord een hartig woord loegetproken Te Laybach werd de colporteur Suochiich bemoeilijkt uit Traitenau werd een nnder colporteur verdreven omdat hg met sommige personen over den godsdienst had gesproken ent Het schgnt dat de Ëngelsche tak van de Evangelische Alliantie zich de taak wil aantrekken enzich daartoe lot de Ooateorgktche regeering wendental om vrgheid in het uitoefenen van hunnen godtdientt voor alle protettanten te verkrijgen welketot hiertoe alleen de protettanten die lot eene doorden Staat erkende kerk behaoren hebl en Reedttwee jaar geleden heeft tioh hel Engeliche ccmitévan de £ v Alliantie tot den Keizer gewend dochtot heden heeft de audiëntie welke aan dat comitéverleend werd en de welwillendheid welke menhet betoonde weinig voor de taak van de gewetensvrijheid uitgewerkt De Heraut Qedorende de plaagt gehad hebbende feestdagen van Kerstmis en Nieuwjaar wanneer hel in de Pargaohe modewinkels de drukste t d van t jaar it heeft de politie in de grootste raagatgnen intpecteurt geplaattt die meer dan 200 pertonen op dieftlal betrapt hebben waarvan het groottle gedeelte vrouwen tgn Men heefi er getrouwde dames onder gevonden die zelft tot den falsoenlgken stau I behooren De mannen beoefenden alleen het bedrgf van pickpocket uit Bg een van hen heeft men een twintigtal portem iinaies gevonden waarin zich een groote waarde bevond Bg een der dames een zangeres van een der café shantanta te Pxrgs heeft men bg eene huiszoeking een waar magazyn gevonden van linnens stoffen tyden eu allerhande nienwe voorwerpen welke tg volgena hare bekentenit in de winkelt van de hoofditad gettolen had Zg verklaarde dat tg gewoonlyk een gedeelte verkocht en het overige aan haar vriendinnen ten getohenke gaf Bjj een andere dame heeft de politie meer dan voor 50 000 franoa aan vertchillende waarden gevonden Zy bekende zelf een kapitaal te bezitleu dat haar 10 000 franot rente jaarlgkt afwierp en verdiende bovendien nog een zelfde som met bet lesgeven aan vreemdelingen Het stelen moet dus bg sommige personen wel al eene ziekte beiohouwd worden Onder de moeilgktt op te lotien vragen behoort teer teker die omtrent de toeneming of afneming van den levensduur bg de verschillende volken Sleehlt eene algemeene en uniforme statistiek omtrent de sterfte in alle landen zoude daarop antwoord kunnen get en en zeker tullen er nog vele jaren voorbqgaan voor een dergelgke overigens hoogst weiitchelgke bouwtlof is bijeen gebracht Enthntiatle hygiëuiiten zegt tht Good Health die deze quaettie wederom Ier tprake brengt hebben gètegd dat de duur van het raentchelyk leven bgna verdubbeld is sindt in de groote centra van beschaving op de invoering van sanitaire motAregelen werd aangedrongen Hrt Journal i Hi güue dat eveneens deze taak bespreekt beweert ook dat uit verschillende officiëele ttatistiicbe betcheiden kan aangetoond worden dat voortdurend en geitadig de gemiddelde levensduur toeneemt maar dat daarentegen het getal pertonen die een hoogen leeftijd bereiken gedurende de laattte eeuwen belangrgk is afgenomen In Engeland waar de qnaestie herhaald malen ter aprake kwam en o n door the Britiah Medical werd geiteld werd zg door Dr Babagliat voor Engeland alt volgt beantwoord Buiten quaeslie neemt de leventduur toe en deze toeneming moet ongetwgfeld toegetohrerin worden aan de hygiëne Kan men de koorlteo builen rekening laten dan zoude de gemiddelde leventdour voor den menseh 30 jaren zyn S t r vermindering dier sterfte betreft vooral die der kinderen en die der jonge mannen en vrouwen De sterfte der mannen boven de 6 jaar ender vrouwen boven de 45 jaar is echter belangrijk toegenomen 4 De toeneming van de sterfte dezer laatste pertonen wordt veroorzaakt door de gejaagdheid en angstige drift waarmede in deze eeuw van studie en stoom de mensohen worden voortgejaagd en waardoor hel zenuwleven wordt overprikkeld gestoord en hevig aangetast wat op de algemeene voeding niet anders dan ongunstig kan inwerken Met dit adviet kunnen wij ook ont voordeel doen na de verbetering onzer steden door reinheid goede rioleering toevoer van zniver drinkwater beter toeneht op de levensmiddelen aoholen woningen enz zal het dut nu zaak zijn ont een weinig meer onder hygiëniich opzicht met het werken van den geett bezig te houden Deze toch wordt ook bij ons te verl afgemat en door out daarbij voor overdrijving te hoeden tullen wg veel kunnen bgdragen om ook op hoogeren leeftijd de vooideelen van de toepassing der hygigue deelachtig ie worden Men meldt uit Kotterdam dd 6 Januari Terwy l de millioenen juSrouw lelve de Amsterdammer Consenheim en Jools zich nog in het huii van arrest alhier bevinden tyn de andere gevangenen in deie zaak betrekken iu de cellulaire gevangenis opgesloten Jannetje Struik lat tot v ór 11 dagen op eigen kosten op piitole doch het sohynt dal haar geld opraakte zoodat zy zich die luxe niet langer kau veroorloven Ook Contenheim die eerst op pittole tal il ledert hg eene poging tot zelfmoord deed dit voorrecht ontnomen en hy it nu in een gemeentohappelijk vertrek opgetloten waar hy het gewone gevangenpakje aanheeft en den kost met de andere gevangenen deelt Omlrcnl zyne poging tot zelfmoord wordt gezegd dat hy trachtte zich Initchen eene bank de nektpier te breken De bewaarder die hem verratte verydelde zyn pogen Ijater werd nog een brieQe gevonden waarin hg verzocht te Muiden begraven te worden De gearretleerde van Zulphen bq wten de millioenenjuSrouw inwoouda en waar oolc de diamanten in de boitine gevonden zijn heeft volgeni het zeggen ook al geen tchoon verleden achter zich Jannetje Struik zou hem reeds gekend hebben toen zg te Vuren nog op hare klompen liep Hy was dettijdi aldaar veldwachter en moet toen kleederen van betmeltelyke zieken welke hem ter vernietiging waren Ier hand getleld ten eigen bate hebben aangewend ten gevolge waarvan hy eenige jaren tnohthuitatraf kreeg Boltenlandsch Overzicht Met meer dan rorttelijken luister it het lyk van Garobetta ter aarde beateld Ter eere der Frantche republikeinen moet gezegd worden dat zy hun peraoonlijke grieven legen den overledene bij zyn graf hebbeu vergeten en in hem den vurigen patriot hebben geeërd die in dagen van vernedering Fraukrgka eer redde De Iqkkoets werd langs den geheelen weg dien de stoet aflegde met de kreten leve Frankryk I leve de Republiek I begroet De delegatie van Elzaa Lotharingen werd net blyken van bytoodere hartelykheid ontvangen Namens de regeering hield de heer Devès eene redevoering waarin hij len slotte teide Gambelta laat het land meester van zyn lot welvarenden vrg De inwendige orde der Republiek en de waardigheid van Frankryk tegenover het bniteuland zgn voortaan voldoende genraarborgd De heer Brisson verklaarde te spreken nit naam van de republikeinsche meerderheid en vestigde de aandacht op de hoffelykheid der buitenlandache gezanten die door hunne aanwezigheid het bewijs gaven dat de natiën die zy vertegenwoordigen aan dn smart van Frankryk deelnemen ffFrankryk zeide hy verder beweent een zoon die hartttochtelyk en onverdroien voor den roem van zyn land arbeidde Het ipréekgettoelte verkeert iu rouw De tpreker gaf daarop een overtioht van de talenten des overledenen en van de voornaamite gebenrienisten uit dit zoo kort eu bewogen geven De heer Billot bracht holde aan Qambetia uil naam van het leger dat hy zoo zeer beminde Deze ontboezeming werd mei den kreet leve heileger beantwoord De heer Talateuf hield uit naam der balie eene redevoering waarin hy o a zeide De tege iwoordige plechtigheid onder een democratisch stelsel zon zooder beieekenit zyn indien zij betrekking had op één enkel persoon doch tij strekt tevens om hel verzet tegen de zegepralende invasie in herinnering te brengen en een gevoel van dankbare erkenning te wyden aan tl degenen die niet aan het vaderland getwyfeld hebben en voor dat vaderland bezweken zijn Ten slotte riep de redenaar uit Mochten de dooden opstaan om deie volksmenigte deze vaandels dit leger te aanschouwen en hun deel aan deze eerbetuiging te nemen 1 Reeds beeft Frankryk weer een zgner historische figuren uit de dages der volksverdediging verloren Aan den avond van 4 Januari betweek te Chalons de divisie generaal en senator Cbanzy sedert Februari bevelhebber van het zesde legercorps Hg tchreef een werk over zyn aandeel in de volktverdediging van 1871 La ieuxüme armét de la Loire Na een loopbaan vol afwitseling hy maakte den veldtocht mede in Italië daarna den tocht naar Syrië wat overtte van het regiment dat in Rome ttond en vertoefde in 1864 in Algerie kwam Chauzy naar Pargt terug by het uitbreken van den oorlog tegen Duitschland om eec commando te erlangen Eerst 4 September 1870 evenwel werd hy doèr Qambetia lot divisiegeneraal spoedig daarop lol bevelhebber van het 16de corpt benoemd dat een deel uitmaakte van het Loire leger Later kwam hy tooals wg zeiden in de plaats van generaal de Paliuliues die zich als bevelhebber van het tweede Loire leger had leruggeIrokken Chanzy heeft in Februari 1871 zgn pol lieke loopbaan begonnen als afgevaardigde in de nationale vergadering waar hg legen den vrede sprak In 73 was hij gouvernenr vau Algerië iu 75 senator in 79 gezant Ie Petersburg in welke betrekking bij zeer verschillend werd beoordeeld hoewel zgne terugroeping nog tot het einde van 81 wiird vertraagd Er was een lyd dat men aanChauty en groote rol in de republiek toedacht al gold hy alt politicui niet voor eene nilttekende persoonlgkheid en al ging tijn roem van dapperheid alt generaal gepaard met weinig vertrouwen aan den kant van vele republikeinen Toch baart nu tyn onvtrwaohte dood bg de heertohende ttemming groot opzien De bladen klagen over het noodlot dat den burger die de verdediging in maata eenmaal te voonohgu riep zoo spoedig deed volgen door den soldaat dien hg tot zgn zwaard had gekozen Oambella heeft namelgk in de Pargsohe regeering op den 14den December Chanzy den waren den door de omstandigheden geopenbaarden krggsman genoemd Te midden van deze gebcnrtenltaen beeft de heer Duolerc nieltegrnttaande zgne nog niet geheel genezen ongetleldheid aan de knie eene gedtchtenwitteling gehad met het Engeliche kabinet over bet Egyptitohe vraagituk Oen 2deti Januari had lord Gmnville aan Frankryk eene nota gericht welke in hoofdzaak hierop neerkwam dat het Engeltche kabinet geene nienwe voorstellen betreffende de Egyptische controle te doen had Dit was het antwoord op het sohr jven van den heer Dnderd waarin zooals men zioh herinnert hel aangeboden voorzitterschap der commissie werd geweigerd en de hoop uitgesproken dat Engeland met voor Frankrijk meer aannemelgke voorslelicn voor den dag zou komen Nu heeft de Fransobe ministerpresident de onmogelijkheid van een vergelijk icziende in hoogst beleefde woorden verklaard dat de onderhandelingen tutiohen de beide rgken alt i geloopen worden beschouwd Zal lord Granville lieh dut eindelijk met zyne nota lot de mogendheden wenden f Vooreerst wel niet zooals men nit het volgende kan afleiden Engeland heeft eene circulaire gezonden betreffende de vrge scheepvaart in het Suez kanaal Er wordt daarin op gewezen dat Europa een gemeeotchappelyk belang heeft bg eene voortdurende rust en eene goede regeering iu Egypte Maar van eene nitnoodiging tot de mogendheden om hare denkbeelden over de toekomstige regeling der taken te uiten ii geeo sprake De nota is meer van opbelderenden aard zjj tal waarschynigk lot eene wisseling van vriendtchapabe uigingen aanleiding geven en schenkt intnssehen aan de Engeltche politiek de gelegenheid om zonder vad de toekomit iele te onthullen de omtinndigheden af te wachten welke hare handelingen zuHen bepalen Generaal Wood t plan tot organitalie van het Egyptische leger il in hoofdtreklam door de regeering aangenomen Over vier van de asht bataljoni infanterie zullen Engeltche oflicieren berel voeren de vier andere tullen door inlandsche officieren gecommandeerd worden De vier eerstgenoemde bataljons zullen zooveel mogelgk met bataljons van gelgke slerkte onder inlnmlsoh commando hetzelfde garniioen deelen Men verwacht goede gevolgen van den daardoor outstaanden ouderlingen nagver Ieder Engelsch officier moet by zyne benoeming voldoende met de Fraiische laai bekend zyn en zich na verloop van zes maanden aan een examen in hel Arabisch onderwerpen na twaalf maanden wordt een examen afgenomen in de Arabische spreek en sohrgftaal De benoeming der inlandsche oflioieren zoo eergisteren geschieden en men gelooft dat een voldoend aantal voor het uieuxe leger onder hen zal gevonden worden die Franioh verslaan Uit Bome schrijft men aan het Jmmat 4m Débth Met zekerheid kau orden medegedeeld d it de gedwongen koert uiterlyk 1 Mei een einde zal nemen De heer Magliani neemt in ttiltede noodige maatregelen om den overgang van papier in iom zonder schokken te doen geschieden hy schijnt daarvoor niet de minste vrees te koesteren De toestand der zes banken van nilgifie is zeer goed De Romeinsche Bank gaf eenige zorg maar men beeft ook daar reeds mogelyk kwaad weten Ie voorkomen De Effecten beurs I Amsterdam 8 Januari 1883 1882 zal door effectenhoudert en haodelaart niet lot de voorileelige jaren worden gerekend Het begon met den val der ünio généreie Ie Parys het ging voort met de Egyptische gebeurtenissen afgewisseld en vergezeld door Jodenvervolgingen nihilistische oaelmgen en Amerikaanscbe corneri hel eindigde met schier algemeene malaise Onze slaalsfoudsen hielden zich v ij standvastig ons krediet bleef ongerept Tuch kernen ook voor ons moeilyke lijden aiit de sehalkisi is leeg en wat erger is de man schynt nog niet gevonden om den chaos van ona belastingwezen te herzoheppen Er tal moeien geleend warden de ontwerpen zijn reeds by de 2e Kamer iu onderzoek maar leeniugen veroorzaken verhoogde of nieuwe belastingen en dringend uoodig is het om door be lastinghervorming den ongelijken druk te verzachten Dit laatste dit moeilgker werk is nog niet ernstig ter band genomen de plannen door den minister van finauoién in de 2e Kamer ontwikkeld werden allhans niet als ernstig beschouwd Ouder de spoorwegwaarden valt slechts byjaand Holl tp en Ned Ind tp op eenigen vooruilgaug te wyzen doch Haarl Zandv Rgnspoor Ceiltraalen Boxiel wMrden ledeu voor sommigen zelfs zeer belangrijke verliezen Byna alle tram aandeelen sloten lager het oagvnitige weder is een factor die by dit vervoermiddel niet mag over het hoofd worden gezien Ook omtrent de induttrieele en financieele onde nemingen valt veel ongonitigt Ie zeggen De aancL des Nederl Bk bv daalden 20 pOt do Handelm j 18 de gedrukthrid waariu hiodel en nyverheid verkeerden moge aan dezen acblemiigang eenige tchnld hebben de onzekerheid of de wetgevende maoht de nieuwe Coniracleh door de regeering met deie maatschappijen Ie sluiten tal bekrachtigen eene ODukerbeid die door sterke oppositie gevoed wordt zal het hare daartoe ook wel hebben bijgedragen De Inditobe ttoomboot maattohappijen door de MJÓMfe tot drie gebracht ondavonden door verlaagde vraohlen mede een gevorligeo achteruitgang Wat de Ënropeesche slaatsfondten betreft apreekt het vau zelf dat z j den meeatin invloed ondervonden van de redt aangesliple gebenrlenissen Iu Oottenrgkoche Hongaaraehe en Rostische fondsen ging teer weinig om De laataten waren bijna gedurende het geheelej ir gedrukt De liefde voor deze waarden it zeer bekoeldl Ue beide eertlgenoemden worden hoofdtakelgk slechts voor Oosteurgk gekocht n verdwqnen daar iu de brandklaiteo der groote ondernemingen Spanjaarden bigven ah tpeoalalie fondten zekere aantrekkelijkheid behouden evenala Turken in beide toorten bad in t afgeloopen jaar eene conversie plaats die echter voor geen van beiden een voorde lig einde ten gevolge had De gedrukte aliugeringeu der Egyptische fondien liggen allen voorzeker nog in hel geheugen de 4 pCt aloteu echler nagenoeg gelgk zy het jaar openden de 5 pCi t 37 pCl lager Vele ipoorwrgwaarden volgden de ttattsfondsen Bnsiisohe sloten dan ook meeremleels Ijger Ouder de Amerikaaniohe slaalsfondsen trokken het neeat de aandaeht Mexicanen die nog aliyd op schuldregeling wachten doch op de Londensche beurt nsg al gewild schgnen Colniobiantn die kunstmatig naar boven gedreven des te sneller zonken Peruonen dia ouder de ruzie met Chili en den slechten guanoöogst gebukt gingen en ten leste het bette Venezuela s die ti h vrg flink hielden De regeering toonde ernstig voornemens te tyn door convenle den toettand barer tchuldeitchen Ie verbeteren En nu nog de Amerikaanache tpoorwegwaarden Voor dezen oornl staat 1882 met een zwarte kool grteekend De hooge koersen van 1881 hadden velen tot speouleeren uitgelokt die toen er daling volgde slechts door realiieeren aan hunne verplichting n konden voldoen De uitgebreide combinatiën van kapitalisten die op rgzing of op daling speculeerden brachten mede een zeer onzekeren toesland Ie weeg daar de neette veranderingen aan haren invloed en niet aan meer ualuurlyke oorzaken alt onvoordeelige exploitatie ooiiourmerende lynen ent moesten worden toegeschreven De Denver Bio en Louis villeNnthville maolschnppyen vergrootten hare kapilalen waarmede de daling der eerste van 30 en der tweede van 60 pOt in verband staat Gelyk we boven zeiden it de achteruitgang meer aan speculatie dan aan onvoordeelige exploitatie te wijten dit blykt vooral uit hel feil dal het lividend de meeste maatschappijen niet is tegengevallen Bij sommigen vloeiiU daaruit belangryke verheffiug voort tooals voor Chicago N W Illinois ceulr 8l PaulManitoba cert Canada South en Mich oentr Met een vergelykend ovtrzicht van eenige der voornaamtle foiidten wenichen ij ons resumé Ie besluiten Veifelijkende Tabel iler koenen 1881 1882 Ned Cert Nat W Schuld 2VipCis 67 66 Loten stad Amsteid lOOO 3pCt IO5V4 lOSV 100 3 108 109 Rotterdam 3 102 100 Gemeente Crediet 3 96 94 Paleis V Volksvl 1867 122 117 Aand Haarlem Zandv ap 132 lOS i Holl Ut sp 146 147 Maotscbappy Expl Stoalsap 116 115 Ceutraal sp + 3 i Sl s Ned Ii d sp 146 149 Ne l Rijnsp volgef 147 4 137V8 Ned Wesit sp 125 181 Boxtel Wezel IB lï Amaterd Omnibua Maals 190 205 Oblig 6pCl 115 102 Aaiid Amsterd Rijtuigver 75 43 Arnh Tramwegmaats 95 82 8 Gooische Siooratram 135 99 Nederl Tramwegmaats 94 80 N Brab Sloomlr 90 80 N en Z Holl Sloomtramw 79 43 ttotterd Tramwaymaats 95 97 Zuider Stoomtramw moats 97 80 N Afrik Handelevenn 240 200 Kaanaalmaalschappij 47 3 Handelsrereen Amsterdam 106 93 Haventtoombootdientt 163 84 Int Crcd fcHaudeltv Bolt 119 112 Java Bank 179 177 n Kaa Vereeniging 140 149 Koloniale Bank 97 4 90 K N Stoomboot maato 90 86 Ned Bonk 287 266 Ned HandeldiaaU 118 lOl s N I Handelebank 120 110 Rolt Handeltv 9 2 Stoomvaartm Jma 49 4 33 4 Stoomvaartm NeéerUuf U0 lOS HoBgarge Ooedleening 5 pCt 82 TS 101 99 1881 4 76 71 Italië Inschrijving 6 86 SS Oostanr obl PapierrM N 5 64 i 64 Zilverr J J 6 1 Vu 4 Polen obl Sohatkistb 44 4 79 76 Porlng obl Builenl 53 78 8 5SVi 52 Rusland Hope fcCo 98 16 6 99 97 Cerl inachr 6des 56 5 8lVis 5 Obl 1877 £ 20 100 5 90 88 Ooslertcbeleen Ie s 6 66 52 2es 6 55 61 V 8es 6 6B V Bl Oblig 1880 geoons 4 69V eS Lmu 7 69 4 78 74 Spanje Obl B itenl 7 7 6 1 30 27 Binnenl I 80 25 Turkije Oblig 65 5 11 9 Egypte Oblig leen 1876 4 70 70 Spoorwegleen 76 6 92 89 België Stad Antw 1874 3 96 94 Stad Brussel 1879 3 92 94 Hougarge Stoatslolen 1870 103 96 Sttthiweissenb Spoorweg 4 93 90 Theiss Regul loten 4 94 92 Oostenr Staats 1864 5 105 102V 1860 6 II2V4 110 1864 UB 141 Cr diet Inst 88 154 149 Boden Cred Aust 3 86Vs 83 Stad WeeuMi 1874 1 10 102 Rusland Slaalsl 1864 6 139 127 1866 5 134 121 Servië Loten 3 91 65 Spanj Loten Madrid 1868 3 64 43 Tnrkqe Loten 3 53 U Zwitserland Siaat Géiiève 8 82 Hongarije Aaad Thfistsp 5 106 104 Polen Annd Warschau Bromb 4 50 44 Warsch Weeiien 74 63 Oblig 6 101 94 Rusland Aand Gr sp M 6 126 118 Aar d Mor ch Sysr 5 65 63 Riaschsk Wiasra 5 64 62V Zuid Wcslel si 6 B9 65 Ver SUten Obl 1877 4 116 1 8 Mexico Obl 1851 S 24 22 93 90 341 29 19 10 17 12 13 9 Brazilië O ol 1879 4 Columbia Obl 4 Ecuador Obl 1856 1 Peru Obl I en 1870 6 1872 5 Venezuela Oblig 1881 3 37 37 Amer Cerl v Aaud Bnff Pittab W 41 36 Aand Central Pacific 91 86 Cert V Aand Canada 8 53 67 Obl Chesap Ohio 6pCt 82 88 Cert Chic N W pref st 140 160 v Cerl v Aand BnrIingt Qninc 139 130 Grand Tronk 2e hyp 68 76 V Aand Chic Bock Isl 130 140 Clev Col Ciiic 85 7 Denver Rio Gi 7l 40 Oblig 7pCt UI 106 Gic 7 102 89 n Cert r Aand Illinois 131 142 II If f H Louisv lisNashv 104 63 Ie hyp 6pCt 105 101 2e hyp 6 54 48 I H Sink fund 102 91 Oblig 8t LouistES Fr Ie pref 101 99 2e pref 67 52 V V Comm st 37 38 Cert v Aaud MichiganCenIral 85 100 Aand Miss Kans Texas 37 32 Incomeb Miss Kans b Texas 70 56 Cert v Aaud N ï L E Pref St 41 38 Kew Onlario b W 27 26 Aand Oreg Cal pref 81 45 46 Cert V Aand Sl PanlM M 109 146 Uu Pao Hoofdl 113 IU6 v Aand WabashS L bPac 69 64 Colorado L M 7 pCl 21 15 Aand Maxwell 26 23 Prolongatie 6 5 6 7 1883 opende wat slaalsfoudsen betreft in zeer kalme schier luslelooze stemming Er ging iets om in Metallieken die voor Weenen en in Mexicanen en Peruanen die voor Londen werden gekocht Amerikaanscbe sporen waren sedert Donderdag zeer ferm en werden vooral Rio Naahville Erie Mitaoiri roet vraag voor New York hooger genoteerd Prolongatie rente 5 pCt T PS Er heeraehte heden wederom een still doch vatte stemming De aankoop van MetalliekeB en Russen hield siand waardoor zij circa profiteerden Egyplenaren sloten voor 4 pC 1 pOt hooger 71 Peruanen bleven geanimeerd 16 121 Amerikaanscbe sporen openden lager doch sloten voor verscheidene soorten beter cert Rio 44 do Naakv 54V do Akron 48 Onze slaatsfondsen noteeren 66 79 1P2 a aand Slaalssp 119 Van induttrieele waarden verbeterden aand N I Bank en Panopt 1 112 145 Aand ZeeUmi verloren 3 pCt 87 pref do hooger 97 LIJ8T TAN BRIEVEN geadreaaeerd aan odbekenden gedurende de Ie helft dar maand December 1882 nit Gonda verzonden en door tnsschenkomst van het Poslkanloor aldaar lerog te bekomen H Huizer s Gravenhage J G Kromme Utrecht U Leenenburgtr Woerden Van het Hulpkantoor ZEVENHUIZEN E Gartner Charloia Gouda 9 Januari 1883 De Directeur van het Postkantoor Ie Gouda SIMONS Burgerlfike Stand GKBOREN 5 Jsn Coroelii ouders L Zqlnna C vsB Htverast Sasioas ouden P Rietkerk en A Voorde tod 6 Anna Maria ouders H vaa Miaren en J Ameu PieternelU oaderi F Soeger eu A Boertma Lins Anthonia ondcrs D Hoogenboom en A M Volloair 8 Wonterui ouders W K Blok tn N Kramer Alidi Willeniioa ouden L i Doul er en A Laüaenburg Adrispns Cornelii ouders H nii Vliet en M G Aret OVERLEDEN V A V by 4 n S Vos 7 w 7 M C V HoAregeu 4j A A Sehotel 8 ra 0 Bnck 86 j U Brotre 1 j 8 m ADVERTENTIÊN Voorspoedig beTsllen v n een Meisje A M HOOGENBOOM Gouda 6 Januari 1883 Vömha De ondergeteekenden betnigen 1 deze hunnen hartelgken dank voor de rele blgken van belangstelliDg b de geboorte banner Docbter ondervonden GoüDA G JASPERS 9 Jan 1883 J M JASPERS Waldman