Goudsche Courant, vrijdag 12 januari 1883

r VrUdag 12 Janari S5 wc 1883 N 2869 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Is hat lalversU en meest goedkoope van alle bekende soorten Tan Bitter H t i mma eateld alt Hop Buobn AlnUn n Leeuwantand welke de beiie ie oadita en IcraehidaJiRsU geneesmiddelen der Toreld lijnen oitiUkMde genaeskrachuge eigentchappoB beiltten heteeen met andere oopten van Bitter niet het eral ii Het U de bflite reinigar van het bload en regelt de funotlea van de lever tiet gsefi een nieuw Una eo herstelt de lexondhenl Gcene itekte ot ilechte gsiondhod die met door dit Bitter overwonnen worden tijne werking u ereo verschillend all beiltaam Het geeft krachten en een nlenw leren aan oade oTiwakke Itedeo Voor lira die Igden aan torJDB fu de werking der Terl ringi of wa erlootiai or £aiien en bij gevolg atn krachtig en Tersterk nd middel noodig hebben ont den cotlatl op ta wekkdn u dit Bitter uiterst hoiTsaam il iar Ie zeirg eiKen chap pen bi mtsl toniich opwekkend eo geneeskrachtig iijn onder te bedwelmen Wat gij ook moogt geroelao of aan welke iiektaifij ook moogt lijden gobiuikt HOP BITTER Wt ht niet lotiJat Kij bedlegerig aijt bij de miriBle loring ia gij Bevoelt moet aij HOP BITTER gebrink D Htt kan n het levon reilden iooali hel dat datsenden ander ii geJaan heeft Het bf eien da dil Bitter alts iiekt 11 k flnoeit of verlichting aanbrengt Het is eane aineg n tme en rerfniiohand drank vo r Ie Eickea on kin met water of andere dranken vermengd gebruikt worden Lijdt niet en belet awe wrlandan te UJden gebruikt en raadt anderen aan het HOPBITTER te gebruiken Veiliest vooral mot oit het oog dat hel HOP BITTER geen k oeimiddel of eheimegeestrijkeurauk ii het i I ile ndetfl hel beste geneeimiddel wat ooit besta m li eft het is de vriend en hoop van d tt Kteke liet moeet in gera een hnishooden ontbreken Neemt er van af heden de proef van Verkrijgbaar hij de voornaamste DroQittten en Apotheken HOP BITTERS Nanulactoring C Breda 01 U LoBdea iitwerpei lfw T k fi TofMtoJ Depot te Gouda bij THII E JAIT PRIITCE CieJ Openbare V erkoopingr HEEBEmiZINSE Wfl betuigen bg deze onzen vriendelflken dank aan allen die ons ran hanne belangstelling deden blijken bg gelegenheid der geboorte van ons dochtertje Mr D N BROUWER L W M BROUWERVAN Ol DBNBORGH ♦ Voor de vkte bewjjzen van deelneming ontvangen bjj het overlvjt en van onzen geliefden Echtgenoot Vader en Bohuwdvader den Heer JOHANNES WILHELMUS v x LEEUWEN betuigen wy by deze onzen hartelgken dank Uit aller naam Wed J W VAN LEEÜWEN Gouda 9 Januari 1883 on Bois De ondergeteekende betuigt ook namens zgne Echtgenoote zynen dank aan allen die hem bij zgne benoeming tot Burgemeester van Jutphaas blgken van belangstelling guven W F SMITS Een Jongmensch van onbesproken gedrag VRAAGT op driemaandeljjksche aflossing met rente TER LEEN f 800 Adres onde No 785 aan het Bureau dezer Courant MejufVrouw vXn DORTH VRAAGT tegen FEBRUARI Dene DIEFSTEODH P G Adres üubbele Buurt No 7 Door vertrek naar elders tot lagen prjjs TE KÖOP eeiie sterke PlAirarO Schmitz T bevragen bg den Boekhandelaar BRINK ffltóer Tegen FEBRUARI a s wordt in een klein gezin een DAGMEISJE GEVRAAGD van deP G Adres onder No 782 aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD een J01fGX12f om boodschappen te doen en eeoig scbrjjfwerk te verrichten Adres met franco brieven onder No 783 hg den uitgever dezer Courant TE HUUR Eenige perceelen LAND voor tuingrond met 2 nieuwgebouwde WONINGEN gelegen in Bloemendaal binnen Waddinxveen Direct te aanvaarden Ter verkrijging van alle informatiën vervoege men zich ten kantore van dtn Notaris MOLENAAB te Waddinxveen ARTICLE de CONFIANCE Y n die met veel ophef geadverteerde Baarden fiaarklevirmiddelen zjjn er maar 2 in Nederland waarmede men de Baard kan kleqren maar No 1 is zeer dun en omslachtie terwül het klenrmiddel THEOPHILE lller eenvoudigst en tevens het goedkoopste is Heeft men Wit rood of eene onhebbelpe kleur van Haar of Baard zoo is dit preparaat het doeltreffendst en wat meer beteekent geheel onschadelgk Neem er dus de proef mede het is een artikel T n vertrouwen Franco wnvraag a 2 de flacon bij de firma THEOPBILE in Parfomeriën Préderlkspleia No 32 te Amsterdam STEENKOLEN Onze prijzen der diverse soorten Steenkolen zijn als volgt Ruhr Kachelkól n per H L 0 60 Haardkolen i 11 Bügelsche Kachelkolen 1 25 Haardkolen 1 65 Bezorging vr aan huis Betaling contant zondei korting mit8 bij 2 of meer H L gelyk genomen Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 9 Januari 1883 Opentare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 29 JANUARI 1888 voorm ten Elf ure in i et Koffijhnis cHakhomie aldaar ten overstaan van Notaris Mr KIST van N 1 Een royaal hoogst soliede voor eigen gebruik zeer gemakkelijk ingericht met TUIN aan de Westhaven Wjjk B No 188 te öovda ook uitgang hebbende met eene brug op de Peperstraat Bevattende het Huis acht Kamers ruime Gangen en Portalen Alcoven Kasten uitmuntenden Kelder enz enz Te aanvaarden 1 Mei 1883 N 2 Een WOONHUIS met LOODS en TUIN aan den Cattensingel Wp Q No 157 te Gouda Te aanvaarden 15 Februari 1888 N 3 6 Vier WOONHUIZEN aan de Boomgaardstraat W RR Nos 22 25 126 en 127 te Gouda Allen verhuurd bjj de week voor 1 25 N 7 Een WOONHUIS met SCHUUR en grooten MOESTUIN in de Vierde Kade naast het Rynspoor Wjjk B No 432 te Gouda igroot 1220 Q Ellen Te aanvaar den 15 Februari 1883 Fl IOOO r Eene hoogst gewichtige uitvinding heeft de Scheikundige Doctor LEFRIES gedaan Dezelve bestaat in een Jö steroogen Tinctuur welke binnen 3 dagen zonder de geringste pön ieder Eksteroog met den wortel voorgoed verwydert waarvoor de uitvinder voor zóóver garandeert dat hjj een ieder die na het gebruik dezer Tinctuur nog Bksteroogen heeft eene premie van Fl 1000 contant uitbetaalt Met recht kan dan ook beweerd worden dat dit het eenige middel is dat met gunstig gevolg kan worden aangewend Prjjs per flacon inclusief Penseel en gebruiksaanwyziug Fl 1 Te verkrijgen in de bekende Depots en hg den uitvinder Doctor ZEFBIES BoUerdam 44 WEèTZEEDIJK 44 La Compagnie d Assuranc es Générales sur la vie Algemeene Lerensverzekering Maatgchappg Opgericht U Parijt in 1819 WAARBORGFONDS van 230 000 000 Francs Prospectussen Tarieven eu verdere inlichtingen zjjn te verkrjigen bg de Hooid Agenten L WERTHEIM ZOON te AmtUrdam met grooten TUIN daarachter TE GOUDA op MAANDAG den 22 JANUARI 1883 des vóórmiddags ten Elf ure ten huize van den Heer van SANTEN in het koffijhnis deHirMONiï aan de Markt te Gouda BIJ INZET en op MAANDAG den 29 JANUARI 1883 des vóórmiddags ten Eli ure terzelfder plaatse BIJ AFSLAG I P M MONTIJN I Notaris gevestigd te Gouda zal als daartoe last hebbende van zijnen Prin cipaal in het Openbaar op 22 JA UARI 1883 doen Veilen en op 29 JANUARI 1883 Uj A slag VEBKOOPEN Eene voor weinige jaren nieuw gebouwde uitstekend goed onderhouden HEERENHÜIZINGE en eenen grooten welbeplanten TUIN daarachter alles zeer riant staande en gelegen aan den Fluweelen Singel te Gouda Wgk R N 560 en 561 strekkende vóór van den Singel en van eigendom van den Heer van t Riet tot achter aan de Wetering be esd ten noorden de Heeren van Straaten en van t Riet en ten zuiden de Heeren de Goederen en Brugstens en Consorten zgnde in het Huis onderscheidene Kamers Kenken uitstekende Waterpomp Zolders en hetgeen verder tot een gemakke gk én welingerioht Woonhuis behoort Kadastraal bekend Sectie A nummers 2056 en 2302 ter groote van 12 Aren 44 Centiaren Het Perceel is te aanvaarden dén l Mei aanstaande eu te bezichtigen Dinsdag en Donderdag van iedere w ek van 11 tot 4 ure mits bvj den Heer bewoner BEELAERTS van ëMMICHOVBN belet worde gevraagd Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den bovengenoemden Notaris aan den Kleiweg Wjjk E N 21 A0VERTEI TIE1 ¥ in alle Binnen en BuitenlandaeJie Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A Bbinkuak te Gonda BINNENLAND OOUHA n Jaunari 1983 lu uniluitinK san een vroeger bericht in ooi blad ia uke de Goudiche Waterleiding deelen wq tbant mede dat Dinsdag 9 Januari II ten raadhuiae alhier ket bedrag voor den aankoop van bel terrein aan den Utel ia gedeponeerd De in oot vorig nr aangekondigde lerenade aan de n heer H W O Koning nieovbenoemd Ma joorKommandant der achuttcrg alhier had met anoeca plaata in legenvoordigheid van een tairqke schare belangstellenden In de litting der Botterdamsehe Arr Rechtbank van Dinsdagmorgen standen o a terreht G V V kaiper te Ooudt bekl van diefsUl van een karaf met jenever oit een tapper alhier Eisoh 8 maanden gev oeil M B C S handeltreinger te Amsterdam bdcl vao op naam van J F 8 te Woerden bq versobillende firma s te Rotterdam goederen te hebben gebaald o a bq v GKIs n r d Heer Japansshe aren tot een bedrag van ƒ 88 75 bq Robertson k Co 7 porseleinen servieien en 4 waaehatellen ten bedrage van 5S 10 b Conrads k Co SO leemleSren lappen ten bedrage van t0 4S en bq de flrma van Zon op de Nieuirehaven ta s Hage brittania metalen koffie en thee kannen ten bedrage van 41 Kiioh 8 maanden gev eeni en 5 geldboeten van 26 iedere boete sobtidiair te vervangen door I dag gev oeil In bovemtnnde taken over 8 dagen aitspraak Tot Predikant te Oondrrak ia beroepen Ds W A ftoobolt te Wealbroek en Aebltienkoven Op 81 Deoember 1881 bedroeg de bevolking dar gemeente Gouderak 17S4 lielen In den loop van het jaar werden geboren 44 m 29 vr t n overleden 21 m 2U vr hebben lioh in de gen eenta gevestigd 46 m 67 vr en de gemeente mUten 71 m 76 vr Zoodat de bevolking op 1 deier bedroeg 1768 In het jaar 1882 werden 12 bawelqken voltrokken Op 81 December 1881 bedroeg de bevolking der gemeente Barkenwoude 668 aielen De bevolking vermeerderde door de geboorten van 13 m en 12 V sn door veatiging in de gemeente van 18 m eu 14 V en verminderde door overlqden van 10 m en tv en door vertrek uit de gemeente van 28 m en 83 v Den 1 Jaunari 1888 bedroeg da bevolking alioo 681 In hel jaar 1882 werden i hnwelqken voltrokken De nota van den minister van koloniën naar aanleiding van het verslag der coroniissis uit de tweede kamer omtrent bet oonoessie ooniraot tot ontginning van bet etlaod Billiton is in hel lieht eraohenen De mitiister stelt daarbq al dadelijk voorop dat bet hem niet twqfelaohtig voorkomt dat de Indiiohe rsgeering te kort lou hebben gedaan aan de goede trottw wanneer zij geweigerd had den 40 jarigen termijn aanvankelqk voor de Billitoo oonoessie gi teld in een 76 jorigen termija te veranderen Hij is wqders van oordeel dat de rrgeering iedel jk gebonden wais om aan de Billitav maatsohappq eene verlenging van den ooucessie termqn toe Ie slaan toodra een nieuwe verordening op le mgnoulginningen het verleeurn van ooncessien voor een langer tqdvak dan 40 jaren Koa hebiwii toegelaten en op ene bevredigende bewerking van le nieuwe arit 2 en 14 der Billllon oonoessie gedurende 10 jarenzou kunnen gewezen worden Hij is van meeuing dai de Billilon naaUehappq het itoht had om bijde regeling van hnre mijnontginnittgen op verlenging barer concniie te rekenen Breodïoerig behandelt de minister de raag wnl et gevolg sou geweest ijn indien de verlenging wnre geweigerd Eu ign antwoord luidt dat de BillitonmaaticharpS alle mogfiyke kraohlen in het werk eou hebben gesteld om de tinmijnen vdór 1892 nit ta puilen terwijl eene ontginning op dien voet aan de Billiton maatsokappij niet belet lou i kunnen worden De minister constateert dat de zware beschuldiging dat de Indische regeeri ten koste ran den lande aan eene paniculiere m atach ppij 70 milliocu gulden ten geachenke breit galden sleohts gebaseerd wordt op de onderstelling I ket eiland Billiton na 18 nog gedurende 8k jaren 72 408 pikols tin per jdar of in het geheet 2 634 280 pikols tin lott kunnen opleveren terwqli 4oor deskundigen de waarsohq lqkheid werd aangeiMUen dal het eiUnd reeds in 1881 niet meer daa 700 000 pikols tin bevatte De minister komt tot da onoiosie dat er geendeugdzame gronden beslaan oil de Billilonooooeaaieaan te merken ab een fin Mf el offer den staatopgelegd In bet HnMMad sehrqfl de heer Jac Wertbaim Hag ik voor de oplpsaiag van de volgende vraag een ploalqs in uw ap ht blad renoeken Ik ontving een postwisael groot 12 6U om de waarde daarin vermeld oaa bet postkantoor in te oM se e ren bekoort door mg aan de keengde van den poatwisaal bet geditkt formulier het bedrag aan de omued de san mij voldaan onderteekend eu daar het bt en 10 is mijne haudleekening over een phlbagel geiohreven te worden Kan ik na volgens art I van de wet van 11 Jsli 1882 dat plakzegel Ma bet Rqk Postadministraiie terugvorderen Zoo ja dan keft bet Rqk eerst vqf cent voor frankeerzegel en geeft vyf eent terug voor het pUiMgei ta de paatdiraaMw jDatMngt ta betoab dua in atrqd met het financieel toonckrift van de postwel Zoo neen dan komt het Rqk de verplichting niet oa die voor elk aohuldenaar in erraeld artikel 2 is voorgesohrereo en brengt willekeuiig de verplicbting van den lohnldenaar in tirqd met de wet op den sohuldeiicher oier Door de Bqnbmg over de Nieawe Vaart legenov de Goowealni te Alphen a R passeerden in den loop van het ja r 1882 nan Amsterdam 4 11 binnenschepen met tta gezaamlqken tonutninhond van 682 661 en 16 houtvlotten ter gezamenlijke grootte van 28IQ vie M naar Amsterdam 4663 binaenaohepen met een geiaamlgken tonneninhoud van 528 48t en 22 houtvlotten gezaamlijk groot 4056 vicrk U Hieronder is niet begrepen de sohcepvaartbeweging tusichen de Oouwetluis eu s Uolenaarsbrug dte in nog veel aanzienlijker cijfers tou zgu uit te drukken als men nagaat dat de Rgnbrug in de kom van het dorp Alphen dageIgks gemiddeld 76 schepen d i 27 376 schepen per jaar doorlaat Te Gameren doet inh het feit voor dal ten gevolge van gebrek aan ruimte in de aehool de eene helft der acholieren des vóórmiddags en de andere helft des namiddags de school bezoekt Gisteren is de heer Werker eigenaar van het fli ifc HoMXt Amsterdam doortien reehter vaniinstmolie te Rotterdam mr Croookewit g shoord in zake de millioenenjnS ranw Uit de met zooveel zorg gevoerde insiructie moet nl gebleken zijn dati op enkele avonden als bg Jannetje Struik de geldschieters met hunne vrouwen waren da portier van dat hotel in last bad haar te komen roepen met de boodschcp dat nolaris van Konten er was Na zulk een boodsohap reronisohuldigde Jannetje zich bq haar gasten ging de kamer nit en vertoefde een half uurtje in een andere kamer Wanneer zij au in haar vertrekken terugkeerde had zij altijd veel nieuws te vertellen over de mededeelingen haar door den notaris aangaande den stand der nitbetaling van de erfenis gedaan Ter nadere iuliohting omtrent deze feiten en betreffende de leefwijze van de millioenenjnffronw in hel Bible Hotel ia de heer Werker gisteren ie Rotterdam gehoord De Haagsohe kouter van de Prm Grot Ct heldert de reden op waarom de cpperrlakle van de qnilantiezegels zoo vettig is dat men er niet op schrijven kan belgeen toch noodig ia De reden doarvau is dezelfde waarom de muutbiljetten vettig zgn men beeft ze namelqk voor namaak willen vrijwaren Toen de nienwe mnntbiljetten verschenen waren ontving de minister van fioanciëo op zekeren dag bet bezoek van een rustend steendrakker die hem kwam vragen of er ook maatregelen genomen waren om onmiddellijk nagemaakte munlbiljellen van eefate te herkennen De minister antwoordde dat talks onnoodig was omdat bet onmogelijk zoude weten de mnntbiljetten na te maken De sleendrnkker beweerde het tegendeel doch ook de minister hield vol Welnu zei de rustende litbograaf die niet gerost bad dan verzoek ik u vriendelgk mg vau dste twee mnntbiljetten het echte en het valsche aan te loonen Dit leggende had bq twee muutbiljelten uit den zak gebaald en die den minister aangeboden Zgne Excellentie kon ondanks het icherpal en nauwkeurigat vergelijken geen ondencheid ontdekken en was terdege teicnigesteld De heeren Ëuechedé die de muctbiijetlen gedrukt hadden werden ter lerautwoording geroepen en men toonde hun het ouberiapciyk uagebootste biljet Goede raad waa duur Men vervoegde zich weder bij den knndigen oud ateendrnkker en vroeg hem of hg misschien een middel wist Deze gaf toen den raad al de muutbiljetten met zekere vettige zelfstandigheid te besirgkeo waardoor bet onmogelijk zou worden ze na te maken Dit is gebeurd en sedert zijn onie mnntbiljetten er niet fraaier op geworden Niettemin bod de brave steendrakker een zeer gnoten dieaat aoa d rej ecring bewezen en werd hem namena den minisier van financiën gevraagd wat hg voor dat uitmuntend advies vorderde De man antwoordde dat hel hem aangenaam geweeet was het Und een dienat te hebben kunnen bewijzen en dat bjj daarvoor nieta verlangde Dal kon en mocht de rrgeering niet aldus laten voorbijgaan en zg benoemde hem tot riiUer och neen tol broeder van den Nederlandschen Leeuw De rustende industrieel die vermoedelijk van mcening was dat als men een secretaris van legatie die eenige maanden in satona en clnba met beuzelpraat heeft doorgebrockl bg zijn vertrek met de ridderorde van den N ederlandschen Leeuw vereert een braaf landgenoot dia löae regeering een gewichiigen dienat bewgst nitt minder aanspraak op een dergelgke ooderscheiding kan doen gelden zoud eenvoudig bel eereleeken terug Zoo werd de man beloond Toen nu echter de plakzegels moesten ingevoerd worden heeft men die ter voorkoming van namaak met dezelfde velaohtige zelfstandigheid bestreken Ongriukkigerwijte is er niet aau gedacht dai men er op schrijren moes Vsndair dat met den besten wil de pen er bijna geen apoor op achterlaat I Beterschap zq der rrgeering in dezen toegeweuecht Men weet dat in Groningen qnaestie gerezen is bg de benoeming van een hnlponderwgzer omdat cen der leden van den Raad meerdere inlichtingen omireot karakter en bekwaamheid van den candidaai verlangde dan de el voorsehrijfl Dat raadslid had zeker lang in Engeland vertoefd en daar het een en ander bj de benoeming van hulponderwijzers opgemerkt dat hem uavolgeuswaardig sohcen Zoo moest dezer dagen in Brixton een hnlpoc derw ijzer benoemd warden Verschillende oandidaten zonden hunne stukken in en na verloop van een paar weken werden lü opgeroepen Ieder dacht dat hg de eenig opgeroepene was om na enkele moudelnge inlichtingen zijne benoeming te krggen maar er waren er vijftien die alsnn de volgende vragen ter beaulwoording kregen Hebt ge a aan tonderwgs ge ijd nit liefde voor God F Leest ge uw bqbel even gaarne als een roman P Zuil gij uw leerlingen zuivere beginselen inprenten F Oaat ge geregeld naar de kerk F Waar gaat rq ter kerk F Rookl ge F Hebt ge wel eens kaart gespeeld F Wat dnukl gij gewconlgk ent