Goudsche Courant, vrijdag 12 januari 1883

mitaieo van deskundigen benoemd om da waarde der verschillende groudtu opnienw te bepalen Zelden tal zich zeker opnieuw eelte gelegenheid voordoen om op zoo gemakkelijke en deugdelijke wijze in het becit te geraken van eene betrouwbare bodemstatistiek van ons vaderland De werkzaamheden der commlasien louden in dien zin uitgebreid moeten worden dal zij zich niet alleen bepaalden tot de tehat ing van de opbrengsten dier gronden doch dat tg ook van de rersohillende groodtoorten monstert namen die dan aan het Bgks proefstation Ie Wngenlngen kouden onderzocht wordeu en vervolgens als culleclie aldaar worden bewaard zeker teer ttiD bate van het aantohouwelgk onderwijs op de Rgkslandbonwsckool Ook is drie gelegenheid eeuig om een juist orerzichl te krijgen van de cultuurwgzen in de verschillende eelen ran ons land terwgl ook zouder veel moeite een overzicht kon geloerd worden van de verschillende wijzaatot ontginning tot bosch op onze woeste gronden en de juiste uitgestrektheid van die gronden Het is in het belang an de zaak te hopeu dat de betrokken overheid tijdig afdoende maatregelen neme opdat dete uitnemende gelegenheid tot het opdoen van nuttige kennis van deu bodem van ona land niet ongebruikt voorbijga floralia bevat het volgende artikel over Hoendcrfokkerij Op vrreerend verlangen der redactie van FltriUia om bij de eerste uitbreidiug van baar weekblad een artikel over de Hoenderfokkerij en de beste wijze om met voordeel kippen Ie houden te schrijven voldoe ik gaarne hieraan en moet haar in de eerste plaats een woord van lof toespreken voor de wijze waarop tü hare belangstelling ook in dezen zich zoo teer ontwikkelenden tak au nij erheid of liefhebberij betoout Voorzeker tal ieder liefhebber met mg instemmen dat wij op dit gebied by onze naburen teer ten achteren waren H elJte Ccmrairtiiitgtver aan otU notilie mh kippen Toen in 1867 de eerste Tentoonstelling van plnimgedierle Ie s Gravenhage gehouden werd koudigde het Haagwke Dagitad de helft der bekroningen aan mei legio foulen lu naam en bekroning en het meende daarmede al genoeg gedaan Ie hebben Ihaiu nemen niet alleen groote en kleine bladen verslagen orer tentooustellingen op maar hebben wij zelfs een blad Oa gttxderde vriende uitgever Allen de Lange te Amsterdam dat tfch geheel aan de Hoender en VogelVweekerij wijdt Om hoeaders te leeren kennen heelt de geaotte keer R T MaitUnd vroeger Directeur der Diergaarde te s Hage zich het eerst verdiepslelgk gemaJikt door eeu klein werkje getiteld Sy opiitek mertickl der vocrnaamite kmmerken der uitkeemtche en iüiandicke Hoenderrauen 1872 De onbegrijpelijke rermeerdering der Hoenderrassen heeft hem thans opnieuw ecu werk doen schrijven met 32 fraaie afbeeldingen der Oornaamste Hornderratten hetwelk ik gerust ieder kan aanbevelen datllr het ele nuttige wenken eu raadgeriugen bevat die van veel kennis en ouderfinding getuigen en dat zich ouderscheidi door getrouwe teekeningen naar ds natuur genomen Waar moest men vroeger heen om eenige keunis op Ie doen er was niets I sn niet ieder kippenhoudi r ik geloof lelfs verreweg de minste kau vreemde talen daar de plattelandsohe bevolking de ware kippenhouden en de landbouwers zich het minst van allen op die talen toeleggen Dit laatste werk is getiteld Hand in Standaardboek voor den Hoenderli hebber Tl van Holkema Amsterdam En nu een welkom I aan n waarde lizer bg de eerste uitbreidiug van n loralia Welkom op het gebied onzer gevederde vrienden Aan den margen van een nieuw leven mag ik u dit rroolgk toeioepen daar ook gg verheugd zgt eeue nieuwe gelegenheid Ie hebben uwe gedachten te openbaren of wel die van anderen Ie raadplegen Zoo kunnen wij voor elkander nuttig zijn om een nieuwen lak ran industrie te heipen berorderen eu zoo mogelijk tot geheele ontwikkeling te brengen opdat uirt langer groote kapitalen naar het buitenland vloeien maar Landbouwer Veehouder Liefhebber ja I zelfs ieder arbeider in staat worde gesteld zijn inkomen in meerdere of mindere mate te rergrouten door het homien en opkweeken van nuttige of fraaie hoenders Vooreerst moeten er eeuwenoude vooruordeelen uitgeroeid warden Voorwaar ern renzentaak te groot voor mg alleen maar kenners en liefhebbers helpt mg en met vereende krachten wie weet I ik reken dus dat gg allen uwe bevindingen op dit gebied gaarne zult mcdedeelen terwijl ik zal trachten alles wat ik op dit gebied op groote schaal gedurende 22 jaren geleerd heb ran tijd lot lijd onder uwe aandacht te brengen Moge dit ook u welkom zijn Liefst begin ik met hel begin en het begin is naar mijn oordeel de vraag te behandelen kan men met voordeel kippen houden f t Bpreeki vaa leli dat da antwoorden op die mfea oiet alt jd eten waarheidlief end waren ieder traehtte te antwoorden in den geett ran den Trager maar deie witt toch eene keuie te doen en iona er negen heeu om de aea anderen nagmaali a n een aoortgelgke rraagproef te onderwerpen toen eent volgde de benoeming Het tramlijatje ran het Ooatpleiu tot het Ryn poontation te Rotterdam is gereed en tal weldra Toor t pabliek geopend worden daarmede lijn dan de Toornaamsle punten dier itad alle rerbonden en kan het geheele net loorloapig alt roltoold warden beaokoawd Het rootnemen bestaat het laatje in exploitatie té biengen in verbinding met de liju Nienwehaven van waar dan beurtelings een wagen naar de Hoflaan en naar t Kijnspoor lal rijden met dien ventande eohtcr dat er telkens als de wagen naar het Rüuapoor doorrgdt een wagen aan de brug gereed slaat om onmiddellyk te vertr kken na overneming der reiiigers die naar ICralingen door willen De dienst NieuwehavenHof laan blijft dus ongewyaigd en reiiigers die van het Rijnspoor komen rinden aan t Oastpirin streds een wagen naar de Hoflaan naar t Centraal station of wel naar de Nienwehaven Naar men verneemt is ook concessie aangevraagd voor t doortrekken van de lijn Nieuwehaven Hoflaan tot de Oude Plantage welk laatste gedeelte echter slechts gedurende de lomermaanden geëxploiteerd ton worden Het D V Z B stelt de vraag of het gevaar waaraan de bemanning van de Willem Barecis janrlyks wordl blootgesteld voldoende opgewogen wordt door het nut met die tochten verkregen Hel voortletten van de Poolrelzen alleen met het doel rukkeunis kloekheid en leemanschap by onze zeelieden aan te kweeken is niet gerechtraardigd met het oog op hel beperkte aantal van hen die deze oefensohool doorloopen terwijl het ook de vraag is of de Fooistreek wel de beste orfenschool is voor onze zeeraardera die van hun vakkennis meer elders hebben te doen biyken Men moet kunnen bewezen dat er met deze tochten een wetenschappelijk doel te bereiken is de offert en de gevaren waard Het hel oog diiarop schrgft het D v Z H hebben wij de zaak aaiirankelijk met warme overtuiging gesteund Voor de aardrijkskundige wetenschap voor magnetische en dergelijke waarnemingen voor de kennis van de fauna en misschien zelfs ook van de flora der Poolstreken was er op dal nog weinig beweikt terrein zeker een oogst te verzamelen die belangrijk gfiioemd kan warden Maar nu re verscheiden jaren achtereen nagenoeg dezelfde reis ïf gemaakt leVcrt zij uu nog telkens genoegume rmchten opP Wij kunnen het niet beslissen Maar dit wilden wjj alleen zeggen dat wanneer deze vraag niet bevredigend kan beantwoord worden thans nadat ook de nagedachtenis onzer kloeke voorvaderen op deze wgze voldoende is geëerd naar ons inzicii de tijd gekomen is om aan de jaarlijksche Pooltoohlen een einde te maken Mocht het daarentegen als een eiich der Weienschap worden blMchonwd er nee voort te gaap dan verznime men niet de natie bekend Ie maken met de wetenschappelijke bedoelingen welke men er mee heeft welke de jongste resultaten zgn geweest er door rerkregeu en op welke gronden men durft verwachten er nog meer te zullen verwerven Volgens eene mededeeling in het weekblad De Fryluid heeft onlangs een der leden van den kerkeraad der Hervormde gemeente te Amsterdam die als rzittende ouderling een der moderne predikanten had gehoord zich over dien leeraar bj den kerkeraad beklaagd omdat hij o a had verklaard dat men wel tegen de tonde maar niet tegen den zondaar mocht toornen De kerkeraad oordeelde die klacht 66 gewichtig dat hij een Commissie van drie predikanten en drie ouderlingen benoemde om maatregelen Ie beramen tot het weren van dergelijke ontrouwe prediking altoos binnen de grenzen der kerkelijke wetgeving Bij het nemen van een ander besluit is de kerkeraad niet binnen die grenzen gebleven Hij heeft n 1 in beginsel besloten ook in een week arondbeort de doopsbediemng Ie doen plaats hebben om tegemoet Ie komen aan het bezwaar van sommige ouders die er tegen hebbeu op den rustdag naar de kerk te laten rijden Vruchteloos werd door de tegenstanders van dit voorstel op het onwettige er van gewezen art 14 Rcgl voor de Kerkeiaden schrgfi toob uitdrukkelijk voor dat de doopsbedieningen niet anders dan op Zondag plants hebben De kerkeraad zette evenwel de taak door en plaatste zich door het neroefi van sjjn besluit geheel op den weg der rctolutie In de Nieuwe Latibotw Cimrant werd onlangs de aandacht gevestigd op eene omstandigheid die wel waard is ernstig ter harte te worden genomen Tengerolgr van ile hernieuwde schatting der ongebouwde eigendomineii zgn in het geheele land com Mijn antwoord is voluit ja I maar het kippen houden is zoo gemakkelijk niet er zija vtla voor waarden te vervullen eer men tot e feed MtaU taal komt Dit it immen in alle zaken zoo het is niet genoeg wn hand vol graan op deu akker te werpen om genoegzaam vruehleu te krggen er moet immers geploegd gf igd gewied worden om van andere voorbereidingen niet te spreken Als men vua eene koe voordeel wil hebben kan men immert het kalf er aiet b laten de kunst moet immers ife natuur de hand reikeu on voordeelea Ie verkrijgen die te anders niet vrijwillig geeft en waarom zouden die ongelukkige kippen geen voordeel kunnen afwerpen Het plekje dat dikwyii voor een varkenshok wordt afgekeurd wordt evenwel voor de plaatsing vnii het kippenhok voldoende geoordeeld en welke kippen houdt men dau ujg Ieder veulen ieder kalf ja zelfs ieder varkentje wordt met aandacht beschouwd en hunne gebreken of deugden met zorg opgesomd eer men tot deu koop overgaat maar eea kip aU die maar eieren legt 1 1 ja wel als een koe msar melk geeft als een varken maar goed groeit alt een paard maar fraai opgroeit en hard loopi Maar welke beantwoorden aan die vereischten Slecht diegenen die me zorg uit voortreffelijke ouders gebaren en uitstekend gevoed eu verzorgd wordwu Welnu t pas hetzelfde op uwe hoenders toe en gij tuil ongetwgfeld goede resultaten krg gen Het is mijn voornemen dil achtereenvolgend te behandelen in eenige volgende opstellen eu om uwe belangstelling eenigtzins op te wekken of gaande te houden begin ik mei de volgende berekening die ik geloof dat zoo royaal mogelijk gesteld is om mijne bewering Ie staven Men kan met voordeel kippen honden Ëeo kip eet aan kleine tarwe of zoogenaamde aohterworp dat thans genoeg te krijgen is niet meer dan drie gulden per jaar op als men bet op het voordeeligst inkoopt Door elkander leggen goidt kippen van 100 tot 160 eieren per jaar Ik stel nu maar 100 eieren ik geloof weinig te rekenen als ik 4 cents per stuk reken niemand zou te op den dnnr gaarne er voor verkooprn maar laat ons bij die berekening blijven Drie gulden voer heefl men afval dat verbetert de rekening en vier gulden eieren geeft 26 pOl zonder eenige moeite ongerekend de mest Nu is het volstrekt niet moeieIJi l ij goede keus van kippen en goede verzorging veel hoogere resultaten Ie bereiken en zelfs tel 60 pCl op te klimmen Daartoe moet echter alles in aeht genomen wordea wat wetenaobap eu ondervinding geleerd heeft 6g dut waarde lezer t die dikwijls leleargesteld tijl door uwe hoenilert mag ik u vragen waar slaat uw hok uit de zon blootgesteld aan loohl noorden of oosten wind f nooit zult gij retultaten krggen die ratdiijn Uw hok moet staan met de ren of loon aan de voortgde op hel zuid oosten of luUnir Denk toch niet dtt iedere pUata goed genoeg is voor een kippenhok Als g j lelf bij giija me voeding het des daagt en des nachla te kbnd hebl tijl gg immert ook niet lekker HoeveerAte meer een kip die veel gevoeliger it dan een jjnenteh het zgn immert dieren die in veel aoht klimaat als wjj hebben te huis behooren behanoH te daarnaar en gij zult er n wel bij bevinden Zij mogen eebter het ook nicü te warm hebben Mooi 1001 hoor ik u al zeggen Niet te warm niet te koud niet te droog niet te nat niet Ie veel niet te weinig 111 Mijn lieQe wat wilt gij nog meer I Och waarde lezer I het is niet zoo raoeielijk alt het schijnt en gaarne zal ik U zoo mogeiyk door mgne ondervinding voorlichten giarne terecht geweten worden door degenen die het beier welen en stel mij daarom voor in de volgende bladen gedachtig aan het spreekwoord eerst een kooitje en dau een vogdije het Vxffetthok uitvoerig te behandelen Eerste Nederlandso ie Raskoenderfoklierg te s Oravenland W H Vos BflIteDlandsch Overzicht De Fransché Kamer is Dinsdag door Guicbard als oudste van jaren geopend Hg virkondigde den lof van Gambetia en weet op de dieniien welke door deten staatsman in oorlog en vredestijd bewezen tijn Zgn dood is een groot verlies voor de Republiek maar deze laatste is oovergaukelgk Hg deed een beroep op de eendracht onder de republikeinen Zijn rede werd loegejuicht Bij de daarop gevolgde verkiezing van deu voorzitler der Kamer werd Brisson met 2B0 van de 319 nitgebruohte stemmen als zoodanig herkozen Tot iroe presidenleii werden verkazen Lepere Philippotraux en Sadi Caruot Bij de verkiezing van den vierden vice president verkreeg Spniler 186 Boysset 118 Perin 11 tlemmon zoo lat hierover herstemming inoft plaats hebben In den Senaat hield de president die ais oudste vaa jeiren de zitting opeade een lofrede op Chanzy en Oambetta De Senaat heeft de samenstelling vau vijn bureau lot heden uitgesteld De begrafenis van generaal Chanzy is evenals die van Gambetta op staatskasten getcbied Volgeni het verlangen der familie is zijn lijk te Chalont snr Maroe bijgezet Door Zga overlijden is een zetel in den Senaat jOpen Chanzy waa in 1876 gekozen voor het leven Hij is de 28e van de 76 die van den beginne af zitting namen Van de 47 overgeblevenen zijn 34 republikeinen Volgens eene dépêche aan de Timet heeft de dootl van generaal Chanzy Ie Berlgn een diepen indruk gemaakt De militaire autoriteiten aldaar be tehouwden generaal Chanzy alt een der meest be kwame generaals der Fransohe Republiek UU Engeland komt eene belangrijke Igding Ken der leden van de leriche terlegenwoordiging in het Lagerhuis de beer Givan afgevaardigde van Monaghau is benoemd tot permanent onder staatssecretaris voor Ierland Hij tal den beer Hamilton vervangen die weder tot de admiraliteit terugkeert Zon dil het begin zijn van een hervorming van het leiscbe beatnurP Het is moeilijk U zeggen In elk geval is de betrekking van ondersiaals tecretarit die thant voor het cent tan een Ier wordt toevertrouwd eene zeer belangrijke De beer Oivtu wonll in erkeiykheid de vertegenwoordiger van de vioe koniug bij de bevolking ea een ver tegruwoardigrr alt hg kan bij de lersehe taken aan het Engelsche gouvernement groote diensten bewgzen By het banket dat Zaterdag ten huize van den ministerpresident aan hel oorps diplomatique en aan de hooge staatsambtenaren Ie Madrid werd aangeboden liep reeds het gtrueht eener ophanden zgade miniaterieele criiit Op de reo ptie die toen volgde vernam men dat in den loop de jongste lilting van deu ministerraad de minister van openbare werken crenak de meerderheid ignrr ambtgenooten zieh hadden verklaard leges het plan om de gemeente en staatseigendommen en bostchen te vervreemden De minister van tnanciën had dil plan uitgewerkt ten einde nieuwe bronnen voor de schatkist te openen en de belangstelling te verhoogen ia de lerniug waarvan de uitgifte in de maand Juli van dil jaar moet geschieden BIgkeus een later telegram heefl het ministerie Zondag zgn ontslag dea Kouiug aangeboden die den heer Sagasla belaat heefl met hel samenstellen iran een nieuw Kabinet In den Duiltehea Ryktdag verteheen eergiiteren onverwacht de Rgkskanselier niet om over politiek Ie spreken maar over den watertnood de Keiier beeft 600 000 mark uit de Rgktkat betchikbaar getteld en hg noodigde de afgevaardigden van de noodlgdende streken ook die van EItat uit om by hem te komen ten einde in overleg te treden hoe de gelden het beet louden worden besteed Dat de mededeeling ook om haar praktische strekking levtodig werd toegrjoichl behorfl nsuw gezeg l In de daarrp by Bismarck gehouden bgaenkomst werd beslaten lo van ds 600 000 mark welke de Keizer bcMhikbaar heeft gesteld te geven aan Hesten tan de Pallzen aan Pruisen elk 100 000 aan Elzat Baden en Beieren 40 00 elk aan Wurtemberg 20 000 welke sommen oomiddellgk verdeeld zullen worden 2o hel overschot nog aoht dagen te bewaren en daarna oqik lot de verdeeling daarvan over te gaan 1 Da byeeakoniai eni door alle Bhasterten door vertcgenwoordigert van de Rgn en de Mainoeverttalen bggewoond Een nieuw miuitlerie Sagattra Campot it reedt tot ttand gekomen Het Kabinet tal de vroegere futie tusschen de eeniraliaten en de cmslKotioneeleu handhaven Het is van meening dat de harvorBingen door de geavanceerde partgen voorgestekl volkomen overeen te brengen ign met den monar halen regeeringsvorm onder Alphonsus Het zal verzoenend tegenover alle partgen optreden en trachten de republikeinen lot de moiiarohie over te halen RECLAME Zuivert het bloed Reinigt le maag en verfrischt den adem met Hop Bitter Vrouwen en zieken die aan slapeloosheid Igden stillen door het Hop Bitler de zenuwen het geeft een gezonden slaap Geene gezondheid met een slecht werkende lever en waterlootingsorganen Gebruik Hop Bitter Bg bet legeuwaordige vaak ruwe en ongezonde wcér waar verkoudheden aan de orde zgn van den dag maken wg er vooral zorgvuldige moeders opmerkzaam op hoe gemakkelgk bg kinderen uit een aanvankelgk onbeduidende hoest de smartelgke kinkhoest of de gevaarlgke kroep kan ontstiinn en van hoeveel belang het is voor deze eu dergelijke gevatte kouden of tot voorkoming daarvan steeds ten goed middel bij de hand te hebben Wij meencn daarom de aandaoit te mogen vestigen op een preparaat waarvan het buitengewone out als voorbehoed en huismiddel schitterend gebleliea ia Dit is de Rgnlandsche DruiveuBorsthouig een sedert 14 jaren door W U Ziekenkeimer te Maint uit een afkookiel van wgodruiven eu uiterst Qjue rietsuiker toebereid zeer amakelgl sap dat de kindereu goanie innemen en dat hen tevens zeer veel aed doet Daar er namaakaels bestaan lette men bg den aankoop op hel elii uel en de sluiting der flesschen met deu naam van bovengenocmdeo nilvinJer Zie de advertentie in t nummer van heden GEVONDEN en aan bet Bureau van Politie gedeponeerd Twee nieuwe katoenen Kinderbemdjes een Portemonnaie met 36 cents een rood Kinderkonsje een zwarte Voile eeq Kinderoorbelletje blauw met goud een Rozenkrans een nieuwe Jas een Onderstuk van een gouden oorbel een Schaartje een Kerkboekje een Vloerkleedje een lederen Vrouwenpantoffel twee Sleuteltjes twee Manshoeden een Kinderoorbelletje rood met goud eu een Portemonnaie met 11 centen WeWWTsgWWTWg INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS vanGouda Gelet op artl 6 en 7 der Wet van den 2 Juni 1879 Siaaitblad uo 25 Brengen ter algemeene kennis dat op de Sicretarie Ier visie is gelegd cru verzoek met belagen van J W Muglwgk om verguaniug tot het oprichten eeuer bakkerg in hei perceel gelegen aan de Gouwe Wgk C no 262 kadaster Sectie D uo 521 Dat op Woensdag den 24n Januari IH83 drs namiddags ten 1 ure op kei Raadhuis gekgeoheid is op beiwarea tag de gevraagde vc ipnur in IcbiCBgen en dat gedurende drie i4ti en vó8r ien dag op de Secretarie uer Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan warden kennis genomen Gouda 10 Januari 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZKNDOOBN De Secretaris BROUWER KENNIBOEVZNO INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADEOF HINDER KUNNTÜN VEROORZAKEN BuaoixiEant en WnBOllIiEEa van Govda Gelet op art 8 der We dea 2n Juni 1876 BlaaUilad no 96 Doen te weten Dat Heeren Gedcpoteerde Stalen van ZuidHolland vergunning hebben verleend aan het Bestuur van den polder Stein en zgne rechtrerkrggendeu tot het plaatsen van ren Stoomgemaal op het perceel gelegen onder de gemeente Reeuwyk kada ter sectie I uo 1388 Qoada den 11 Jannari ItiS Burgemeester eu Wethouders voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MABKTBEBICHTEN QOUda 11 Januari 1888 Met weinig handel gingen de granen tot ongeveer vorige prgten slepende van een hand De bette Zeeuwtche tarwe kon ƒ I0 2 i a 10 76 opbrengen Goede eu poldersoort was echter van f 9 60 i 10 te koop Mindere en geringe tot niteenloopeiide prgten Drooge inlandtche rogge ƒ 6 60 i ƒ 7 Builenlandtohe 6 a ƒ 6 60 Gerst f 5 26 è ƒ 8 Chevalier 6 60 il ƒ 7 60 naar kwaliteit Haver ligle 3 60 ƒ 3 80 zware 4 a 4 50 Erwten en boouen alleen by gergven en gezonde mait van ƒ 7 76 tot ƒ 8 De veemarkt met weinig aanvoer de handel in allet vlug vette varkens van 26 il 29 cl varkens geschikt voor Londen van 22 a 24 cis per half kilog magere varkens en biggen vlug biggen ƒ 1 00 a ƒ 1 40 per week Schapen inferrieure soort aangevoerd handel traag Kaas aangevoerd 35 parlgen eerste qualiteit ƒ 30 k f 82 tweede qualiteit 26 1 29 Noordhollandcche 32 a 86 Ooeboler ƒ 1 65 i f 1 65 Weiboler 1 36 a ƒ 1 45 Burgerlilke Stand Gouda GEBOREN 9 Jan Elisabelh ooders J don Hertog en B Loorier Sgtje oudera J Joni en l vn M C van Wsaa 10 Eluabath Msrin Adrisna ondera l Slraver en H vaa Buuten OYtSLlAMX 8 Jan C Boer 2 j 4 m 10 0 J Vmrkmk U 4 A van 4fr Herti 4 as OKHUWDl 10 iiB ai van loot ea W J Stinwiikel Burgerlgke Stand van opderstnand gemeenten van 31 Deo 1882 tol £ Jan 1883 Moordrecht GEBOREN JahtSDa Frederiki ooderi F liak eu J lao der MaUD OliriitisaD ouders C de Wilde eo A Hego GKHUWÜ H Vcnoel 92 j vaa Goedtrak a D de Groet ai j Goaderak GEBOREN 1 CorDelis oaderi L Boer en G C Verkerk Mina SuuDDS ooders A vso Du veodgll ca L Vemecr SlualMtk MilhcltniDB oaders F Nobel en G VisMv Jan Jacobui ouders J Snatcrte eu J Verdoold Willeni ouders ü Burger cd A Ooclnm Haastreoht GBBOBENi Coroelii Maria ouden A Pot en 6 Vergeer Jaiper onbcr J Groen eu i vid Dim GBUUWD U Knoeri en G J Vergetr Zevenbuixen OBBORENi HarU Cathariu oedera VI Sebiakel ea C Reiver ADVERTENTIÊN Voonpoedig bevallen van een Dochter J A 8CH0ÜTENGottda 11 Jannari 1883 Vekmeut Het MANNSLUK P£R ONEEL der STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA te Gouda betnigt hiermede hannen innigen dank aan hnnne geachte PATRONEN voor het aan ons geschonken DUBBEL WEEKLOON Stads Muziekschool B t 4o r de nitbiaiding der 8cbo l w difi t ee lai tothetgwranderLl met enkele dagen in orde komende znllen de leerlingen die nog geen oproeping ontvingen kennis ontvangen waar en wanneer de Lessen aanvangen Voor de Commissie van Toezicht De Secretarie HARTING WIMËLBUIS TE HÜOR GEVAAGD op een der beste Standen van GOUDA Adres met opgave van HUURPRyS onder o 786 aan het Borean dezer Conrant stegi rölëm Onze prijzen der diverse soorten Steenkolen zijn als volgt Rnhr Kachelkolen per H L 0 60 Haardkolen 1 Engelsche Kachelkolen 1 25 a Haardkolen 1 65 Bezorging vrg aan hnis Betaling contant zonder korting mits bg 2 of meer H L gelgk genomen JAÏT FUIITCE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 G oüDii 11 Jannari 1883 FL f 000 Eene hoogst gewichtige uitvinding heeft de Scheikundige Doctor LEFKIES gedaan Dezelve bestaat in een JE steroogen Tinctuur welke binnen 3 dagen zonder de geringste pyn ieder Eksteroog met den wortel voorgoed verwjjdert waarvoor de uitvinder voor zóóver garandeert dat hg een ieder die na het gebruik dezer Tinctunr nog Eksteroogen heeft eene premie van Fl 1000 contant uitbetaalt Met recht kan dan ook beweerd worden dat dit het eenige middel is dat met gunstig gevolg kan worden aangewend Prjjs per flacon inclusief Penseel en gebruiksaanwijzing Fl 1 Te verkrggen in de bekende Depots en bg den uitvinder Doctor LEFBIES Botterdam 44 WESTZEEDI JKr 44