Goudsche Courant, zondag 14 januari 1883

1883 ZoDdag 14 Janoari N 38T0 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 11 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte ifzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzenAing van adverteatiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave S y d Krants Bleiswijk W d G Wilhelmus Woerden I Snelpersdruk van A BeinkMan te Goi da WORDT VERWACHT I f rrand Theatre Cagliostro Pittoresque et de Marionettes Mecanisées de Mr HEÜTEI de BHUXELLES DRINKWATERLEIDING AAN BESTEDING CONCESSIONABISSEN zgn voornemens op DONDERDAG den 25 JANUARI 1883 des namiddags ten 1 aar in het Eoffijhnis de Habhonie te Gouda aan te besteden Het maken van den Watertoren met Hoogreservoir de bezinken klaarbassins de Filters en Prise d eaa benevens de grond en andere werken op bet terrein aan den Use te Gouda Bestekken zgn tegen betaling van 1 00 en de ieekeningen zoover de voorraad strekt tegen ƒ 3 00 per stel te bekomen by de boekverkoopnrs M V IJT ZONEN te Rotterdam Bestek en teekeningen liggen van af Dinsdag 9 Januari 1888 ter visie in bovengenoemd Eoffijhais De a nwyzing in loco zal plaats hebben Maandag 22 Januari des namiddags 1 uur Inlichtingen zgn te bekomen bg den Ingenieur J SCHOTEL Oostzeedgk 136 te Rotterdam Drinkwaterleiding GOUDA CONCESSIONARISSEN zullen vóór of op 20 JANUAB 1883 aan het adres van den Heer Mr W van dbe VLIET te Annterdam inwachten prgsopgaven voor de levering der benoodigde BUIZEN en HULPSTUKKEN De voorwaarden zgn tegen betaling van 50 cents te bekomen bg de boekverkoopers M WIJT ZONEN te Rotterdam inlichtingen worden verstrekt door den Ingenieur J SCHOTEL Oostzeedgk 136 te Rotterdam XiONCBSSIONARISSEN zullen aan het adres van Mr W van dïr VLIET te Ameterdam vóór of op 1 FEBRUARI 1883 inwachten prgzen en plannen voor hetleveren en stellen der Stoommachines en Ketels De voorwaarden zgn tegen betaling van 50 cents te bekomen bg de boekverkoopers M WIJT ZONEN te RotUrdam Inlichtingen worden verstrekt door den Ingenieur J SCHOTEL Oostzeedgk 136 te Rotterdam Abshaubbin s of van E BEAITDSldA Ealverstraat 158 Ameterdam In verzegelde pakjes verkrijgbaar bg I C O DÜTILH Spieringstraat F 50 Gouda In het bgzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCBOlf f 1 30 per 5 Ons BORST PASTILLEN In zakjes a 15 ets en in doosjes k 30 en EHSKR FASTILLEN In doosjes met 30 pastillen 50 cents SLEIM MAAOPILLEN In doosjes met 50 pillen 25 cents TEERCAFSOLES In flacons met 60 capsules 60 cents Te bekomen Gouda J C ZELDENRIJK L SCHENK H VAN GIMBORN Fjmmenk ANTI mnjMATISCHE WATTEN genezen ontwgielbaar alle Igders aan maagkramp jicht hoofd en schouderpgn of welke kwalen meer van rbumatischen aard en door koade ontstaan Verouderde Rbumatiek verdwgnt allengs door het gebruik dezer Watten alsof het nimmer bestaan had Men zufge vooral dat men de ECHTE bekomen welké te verkrggen zgn aan het Hooddepot bg A BRBETVELT Az te Delft De prgs is 30 et per pakje Verder te bekomen bg r A G van Deth C B Verheul Oadewater A Boa Berkel J rac Dorp Zoetermeer At Kauling Alphen 3 B C Schlattnian y Bodegrare K Ooaterling Haastrecht Jfe de Wed Bosniui Gouda W F J denUig Sohoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boaltoop O Hoogendijk Cappelle Sociëteit ONS CfENOEQEN 4t Abonnement Voortteüing DONDERDAG 18 JANUARI 1883 Kon Kederlandioh Tooueel Afd Jnuürdam Blgspel in 5 bedr van Justus va Mauhik Jb Aanvang 7y uur HT Gewone bepalingen en prijzen GEVRAAGD een JONOJBS om boodschappen te doen en eenig schrgfwerk te verrichten Adres met franco brieven onder No 783 bg den uitgever dezer Courant OFENBARE VEREOOPING te Lange Ruigeweide in het Gemeentehnis aldaar bewoond door LEENDEBT de BRÜIJN op WOENSDAG 24 JANUARI 1883 s voormiddags elf ure door Notaris MONTUN te Oouda van eene in 1882 geheel nieuw gebouwde met ongeveer 6 Hectaren uitmuntend IVei en Hooiland in den Polder Buigeweide gem LangeBuigeweide Ead Sectie B No 38 39 43 43 44 80 81 500 501 523 688 689 45 46 49 60 505 756 757 ea 682 Breeder bg billetten v Na afloop der veiling openbare verkooping van p m 15000 Kilo Hooi ter voorschreven plaatse KBAEPELIEN HOLM S Cigaretttn tegen Asthma Jrfls per Étui 80 Mi 50 Cent iALMIAK PASTlLLES oplossend en verzachtend bg Hoest en Verkondheid Prgs per fleschje 20 Cent Verkrggbaar bg de meeste Apoth ea Drogisten KRAEPELIEN Sc HOLM s Apoth tf Zeist Bericht uit Zwiserland ZURICH 18 Februari 1880 Mgnheer Het Verheugd mg zeer u te kunnen mededeelen dat nw Rgnlandsche Droiven Borsthonig door zgne uitstekende kwaliteit als proeiondervindelgk middel tegen hoest en heeschheid enz gelgk reeds zoo vele jaren nog voortdurend door net publiek alhier in groote mate verlangd worot Ik verzoek n daarom om eene nienwe bezending van j flesschen Hoogachtend J Uhlmann Apotheker Verkrggbaar in flesschen 2i fl 2 fl 1 en 65 Cent terwgl tot voorkoming van bedrog of namaak iedere flesch van een tinnen lid voorzien IS waarop nevenstaand fabrieksmerk gedrukt is Te Gonda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenbarg Bodegraven bg P Versloot Stolwgk bg C G v d Berg De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 irauco per post 1 50 f i Ter voorkoming van misverstand zg bij deze herinnerd dat het BUREAU der OOVDSCHE COURANT voortdurend blgft gevestigd Lange Tiendeweg D 60 terwgl de DRUKKER IJ dezer Courant gevestigd bigft illOLENWEBF B 28 Zoowel de brieven voor de Redactie als voor de Administratie m ten bezorgd Worden op bet Bureau Men wordt verzoiht geen brieven voor de Redactie aan particuliere adressen te doen bezorgen daar dit vaak aanleiding geeft tot vertraging binkenlandT OOUDA 13 Januari 1883 B Kou beslttil is op venoek eerrol ontslag rerUend aan den heer A L Sohmidt Jr met ingang fan 1 Maarl als leeraar aan de Rgkt Hoogere Burgersohcol slhirr Blykeus een bericht in M fiÊ Imd heeft de heer J A van Trieht üoramissarit ma politie alhier tan den Minister Tan Justitie u aanschrgring Ontvangen geen werk te iniiken van eene woning daar hem Inonen kort eene rerplaalsing waohl BIjJkena achterstaande advertentie ui ile heer B H Hetdt ail Anuterdara MaMdig e k hier ue fo rdfi cht hottdén Donderdagmiddag is de werkster ran r S in het water van de Blauwsiraat gevallen toen t j en eminer water wilde scheppen Door onmiddclgk toegescboten hulp werd ig op het drooge gebracht cu kwam met den schrik vrg Gisterenmorgen ging een paard gespannen voor een wagen op de Oouwe op hol langs de Oouwe Turfmarkt Kleiweg tot de Aatonintrkal waar de wagen tegen ecu paal stuiito eu hel paard werd gegrepen Behalve de bestuurder die eciie kneuzing aan het been bekwam en een broodwagen waaraan aohade is toegebracht is alles tonder ongelukken nfgeloopen Men herinnert zioh ongelwgfeld dat tjjdens de algemeene tentoonstelling der Holl M r Landbouw alhier des Yorigeii janrs melk annweïig w door prof ilr E H ïoii Baumhnner te Hiiarlem geoonaerfcerd die toen zonder in het minst veranderd of in maak grwgzigd Ie tgu de reis naar Oost Iodic boen en ti rug gemaakt had De jury keurde die merkwHnrdigiviiidiiig eeu bestttursprgs waardig Thans heeft het hoofdbestuur van genoemde Maalsohappg bepaaW dat deje bestuursprgs zou iiyn de rerguldzilvetcn mediiille Ke lagen op den stempel der Holl M V L Op de voordracht voor onderwyter aan de openbare school No 1 te Zevenhuizen zgn geplaatst de heereu J W Schippers te Gersloot D Veer te Delft en W Carcls te Cadzand Ber Jm6tteit Bevolking op 31 Deo 1881 1352 m 1292 v totaal i644 p Geboren in 1882 63 m 7 V totaal 110 p gevestigd 48 m 60 v totaal 98 p gestorven 34 m 24 v totaal 48 p vertrokken 49 m 46 v totaal 95 Bevolking op 31 Dec 1882 1390 m 1819 v toUal 2709 Huwelgken 22 Sterfte l op 56 6 Jmmertlol Bevolking op 31 Dec U81 477 m 463 V totaal 940 p Geboren in 1882 28 m 20 v totaal 48 p gvrestigd 14 m 12 v totaal 26 p gestorven IB m R v totaal 23 p vertrokken 35 m 29 V totaal S4 p Bevolkiug op 31 l ec 1882 469 m 458 v totaal 927 p Huwelgkeu 7 Sterfte 1 op 40 Op de Koloniale tentoonstelling te Amsterdam tal er gelegenheid zgn de tentoonstelling zittende roud te gaan namelgk in rolstoelen die men voor 1 per uur huren kan eo d r een beambte in uniform bestuurd worden Menig bezoekster tal vooruket hiervan geuruHc maken daar liet vermoeiende van een tentoonslelling Ie zien hierdoor grooteiideels wordt weggenomen Een Reuter telegram meldt dat de Bey van Tnnia voor 300 000 Tr heeft ingeaohreven leu behoeve vau de deelneming der ingezetenen aan de tentoonstellling te Amsterdam Naar de Amk Ct bericht zullen de luchtreizigers Eugene Oodard a5n en Pierre Croromeliii bg gelegenheid der aanstaande internationale tentoonstelling te Anistcrdan eenige luchtreizen met hun renzeubalton ondernemen In de Tima ordt medegedeeld dat er voor de Briteche afdeeling op de Amsterdamscbe tentoonstelling meer plaats is beschikbaar gesteld nadat de haar tocgewecen ruimte al zeer spoedig was opgevuld Het blad betreurt het dat er tot eene eenvoudige versiering van de Britsche afdeeling volstrekt geen gelden beschikbaar zgn £ ene ollicieele aanvrage door dn Londcnsche commissie ten behoeve daarvan lot Financien gericht werd ofgewezen Er bestaat dus vrees dat de Britsche afdeeling er ruw en onooglgk zal niltien w Het goedkoope tarief voor retourkaarten tusschen stations van de Rhgn en Centraalspoorwegcn wordt met 5 Februari a s buiten werking gesteld De reizigers zullen goed doen zich op de overgangsstations der Ned Bhynspoorweg raaalschappg Ie Arnhem n Utrecht van nieuwe retourkaarten te toorzien daar het goedkoope tarief iii locaal verkeer op din Rhynspoorweg voorloopig blgft gehandhaafd iV V d D Aan een particulieren brief uit de Molukken gedcellelgk medegedeeld door het D v Z ff zg n de volgende byzouderhiden ontleend omtrent de inzendiag der bevolking van Ternate op de Koloniale Tenloonstfliing Het is te hopen en en trouwens ook wel te verwachten dat in Nederland geschikte personen deel uitmaken van do oommissiën en sub commissiën voor de Tentoonstelling in slaat om van het heterogrue voldoende inlichlingen te geven Dit is I Cttiu vooral noodig ivaar het geldt de zaken die oogensohijnlgk het bekijken niet waard zgn doch eerst bclongrijk worden nis incn weet hoe ze ver kregen werden of tot land kwamen Zoo wordt om maar iets te noemen van hier een collectie papoesche afgodsbeeldjea uit Nieuw Guinea ingezonden Die voorwerpen zien er allerzonderlingst uit maar als men hoort dat ze zgn uitgesneden zonder hulp van mes of eenig ander stuk gzer alleen met behulp van steenen die de van alle hulpmiddelen nog te eenemale verstoken bevolking voor dat doel weer met andere steenen slijpt dan krggt men voor die woesie natuurraenschen respect en moet men hun geduld en volharding bewonderen Zoo is t met meer dingen Een product van alfoerache industrie b v zgn een paar doosjes door alfoersche dames geknutseld Oppervlakkig beschouwd is aan die dingen niets bijzonders men zon zeggen dat ze met allerlei stukjes gekleurd papier beplakt zgn en met stukjes glas belegd Die menschen hebben echter glas noch papier wat ge voor gl e houdt zijn plaatjes mikka met primitieve hulpmiddelen uit granietblokjes gespleten en t zoogenaamde papier ia een pUntaonijge vefelatof Wore ms de bewinte doos werkelgk ptpier ear glas dan zou men ze die in t water werpende spoedig stuk tieu weken leg evenwel hel bedoelde staaltje van alfbertohe kunstvlijt zoo lang ge wilt in t sater ge haalt bet er volkomen onbesohadigd weer uit In vlechtwerk van allerlei vorm rgn die lui ware meesters in t sigpen van paarlinoerscbelpeo niet minder Doch laat ik over dia dingen Biet verder doordraven De Amsterdamsche afdeeling van het Witte Kruis heeft lich tot B en W aldaar gewend met een adres waarin zij verzoekt baar in de gelegenheid te stellen bet aantal leerlingen van haar cursus tot opleiding van ziekenverpleegsters uit te breiden door voorloopig iu bet Buitengasthuis eu later ook in het Binnenga thuis kosteloos kost en inwoning Ie verscliaffen aau die leeilingeu welke dit mochten verlangen Daardoor zou het bezwaar worden weggenomen van vele meisjes die den cursus wensohen te volgen maar niet gedurende haar opleidingstgd zelf in haar ouderboud kunnen voorzien en alzoo het aantal bekwame verpleegsters ongetwijfeld spoedig toenemen en tevens zoii naar de afdeeling vertrouwt de verpleging in het Gasthuis zeer worden gebaat In het adres wordt nog medegedeeld dat het bovenvermelde verzoek reeds in 1878 bg de oprichting vun deii cursus aan de directie der Gasthuizen werd gednao en sedert gedupg werd herhaald maar geen gehoor heeft gevondi U Het HU maakt den minister Pgnacker Hordijk een grief van de uiterst schrale toelichting die hg bg zijn wetsontwerp tot herziening van de kiestabel heeft gevoegd wat te meer verbazing wekt omdat het niet de eerste keer is dat die verandering besproken is De voordeelen van de enkelvoudige districten komen het Hbl zeer twgfetachtig voor en verrassend inderdaad is do bewering van den minister dat hij niet inziet Iat er groole nadeelen uit kunnen voortvloeien daarmede toch wordt weggtogferd al wat teu gunste der groole districten vroeger is aangevoerd nog wel door Thorbecke den groo cn staatsman op ien de minister zich zoo gaarne bcrcept De volgeling die zoo gaarne aan de voeten des meesters zidi ne ierzei stelt voor wat steeds door dezen krnohlig is bestreden zonder de argumenten vaii zijn voorganger ook maar met