Goudsche Courant, zondag 14 januari 1883

eeu enkel woord te vederleggeo Ben enkele op merking wordt er aan gewyd t w aan de bewering dat het itelael ran eukelroudige districten sou leiden tot de keuie van toogenaamde ceUbritét de clctier die geiegd i wordt door de hier te lande opgedane erraring te gs H lageratraft Het Bil merkt echter op dat Thorbeoke uiet heeft gewaar ohuwd Irgeu den nprit ii dooier het afvaardigen tan plaatielyke grootheden maar tegen hrt orerheenchen lan plaatselqke belangen bg de rerkieaingen eu dat ia inderdaad maar al te lerr te reezen als men de districten klein maakt Een ander gewichtig bexwaur heeft de minister jteheel rergeten dit namelijk dat bg geen enkele lerkieting de stemming des lands zal blijken omdat alle twee jaren slechts de helft rau het land tot de stembus cal worden opgeroepen Dat beschouwt hel BM als het hoofdbeiwnar tegen de inroerin ran enkelToudige districten hier te lande toolang de grondwet onveranderd blgft De grondwetsherziening is door ite regeering aangekondigd althans in het rcrscbiet gesteld Waarom dau nu een verandering gebracht in de wgze ran verkiezingen die reeds 32 jaar geldt en wel in een geest die de Tweede Kamer nog minder tot de uitdrukking van de meeniogen der kiezers zal maken juist het omgekeerde van wat de minister beweert te verlangen P Het Bii acht de oplossing van de beide hier genoemde bedenkingen onmisbaar alvorens goedkeuring van het wetsontwerp in s lands belangmag worden geacht Op de werkplaatsen van de Oostenrijksclie ZuiderSpoorwegmaalschappg hebben proeven plaats gevonden tot rlcctrische verliditiug der apoorvtegrijtuigen met zoo gunstigen uitslag dat eerstdaags een proefrit met een electrisoh reriiohie trein lusscheu Weeneu en WieuerNeustad zal worden ondernomen Daar de locomotief dient om de kracht voordeelectriciteit te verwekken zal de invoering behalve de kosten van eersten aanleg schier geen noemenswaardige uitgaven veroorzaken Bg de genomen proeven moest er ep geirerkt worden dat de gedurende den rit voortgebrachte hoeveelheid electriciteit niet slechts grooter was dau tot de verlichting van den trein werd verbruikt maar dat ook de voorraad en de ophooging der electriciteit gedurende den rit steeds voldoeode was om den trein ook terwgl hg stil stouri eeuige uren lang van licht Ie voorzien Dit vraagstuk Werd gelukkig in dier voege opgelost dal men e u vernuftig s mengeslelden régulateur met de dyuarao electriiche machine in verbinding braoht door welke het gebruik der boog en gloeilampen godureaite den rit en iu itilatand vm den trein lelfwerkend gereed wordt Het volgeude aardige terbaaltje uit den huiselgkrn kring onzer koninklijke familie wordt uit den Haag aan hel D MimUgM geschreven Onze jeugdige koningin bemint behalve haren echtgenoot ook de schociie kunsten en heeft het vooral iu de schilderkunst tot een bewonderenswaardige hoogte gebracht Zoo verraste zij den koning bg gelegenheid vau het kerstfeest met een prachtig door baar zelve beschilderd poroelein servies De koning was met dal onverwacht geschenk zoo in zqn schik dat hg geen woorden vond om zgne gemalin te dankeu en nog dien zelfden avond droeg bg de zorg voor het kunstvol geschenk op aao zgu vertrouwden kamerdieuaar Dit servies zeide de koning is voor mg het kostbaarste ondar al mgue kunstsehatten en de ongelukkige die er een stuk van mocht breken wordt oogenblikkelgk uit mgn dienst ontslagen I Eeuige dagen gingen voorbij tot op zekeren morgen de arme kamerdienaar met de ontsteltenis op het gelaat een oogei blik geboor bg de koningin verzoehl om haar te melden 4 t hg het ongeluk had gehad de snikcrvaaa van het kostbaar servies te breken en dat hg nu vreesde uit z jn dienst weggqaagd te worden Vriendelgk wist de koningin hem echter te troosten en beval den ontstelden bediende haar eeu ftesohje aan te geven met een welbekende Igm dit in Frankrgic onder den trooatvollen naam Ne pleurez fluil schrai maar niet meer verkocht wordt De koningin voegde nu zelve de gebroken stukken weer samen en zoo proukie de vaas dien zelfden morgen nog op de vorstelijke ontbijttafel Terwgl de koning zgu Conohon thee dronk stond de koningin echter plotseling op aam le gelgmde vaas in de hand en liet ze met alle teekeoen van de hoogste ontsteltenis op den f ionA vallen Mnjesteii zeide de koningin cji de scherven lier kostbare vaas wgzende ben ik nu ook ait mijn ambt ontslagen O zeide de koning die de geheele toedracht der zaak inziiK glimlachende gg zijt een engel ne pleurez pïu9 l A m htt Mamheieur TagelUU wordt het volgende bericht dat bet blad terecht bet bartverscheurendste schouwspel noemt dat de watersnood heeft opgeleverd In de nabgheid van Oppau dreef een wieg aan wal waarin zich eeu levend kind bevond en waaraan vastgeklemd hing het Igk der moeder die van haar lieveling ook in den dood niet kon scheiden De plannen tot wering van de in Amsterdambeslaande bedetarg opgevat door een groot aantal der meest geachte ingezetenen dier gemeente zullen voorloopig niet ten uitvoer worden gebracht diuirde ftuancieele steun welke deze zaak bg het publiek heeft ondervonden niet getuigde van genoegzame deelneming H In de Midd Ct komt een mededeeliug voor waarin een zeer pracliaohe wenk worilt gegevcu Om een plakzegtt fatsoenlgk op het allaar des vaderlands ten offer te kuuneu brengen zoo leest men is meu dikwgls genoodzaakt bet looals het op de quitantie ligt Ier ruste te leggen Dewgl nu niets omtrent de ouderlcekeuing ia voorgeschreven zetleu vele sohuldeischers hun naam op het zegel zouder dat er een titel of jota van op het papier der quitantie komt waarop het zegel geplakt is Vooral bg quitantiën strekkende tot gedeeltelijke vernietiging eener geldschuld is dit zeer gevoarlgk daar de schuldenaar niets te doen heeft dau het plakzegel van zijn quitantie f Ie doen of om in nieuw Nederlandsch te spreken los te woelen en te plakken op een gesohrifi waarbij de schulde scher wiens handteekefiing hg op het plakzegel heeft verklaart de gcheele schuld ontvangen Ie hebben Om deze en andere ongerechtigheden te voorkomen is het raadzaam de haudteekeuing gedeellelgk op het tegel te plaatsen Dat er misbruik gemaakt kan worden van losgewoelde haudteekeningeu blgkt uit het volgende verhaal dat wg aan de Amtteriammer ontleeucu By een der door de wgzigingswet ingetrokken artikelen van de wet van 9 April 1869 was bepaald dat de gebruiker over het zegel heen moest schry ven Iemand te Q in Noord Brabaut die een plakzegel gebruikte begon met zgn handteekening op in plaats van v r hel tegel tn beging daardoor een overtreding der wel Oe ontvanger der registratie te H die den wissel In handen kreeg maakte procesverbaal op waarna de overtreder een request verzond lot het bekomen van kwgtaohelding der brloopeu boete Hg kw eehter aan een slecht kantoor terecht De ambtenaar in den Haag die met onderzoek der bglagen van het request was belast leende tot de saibkkiBg t k nMU dat bet tegel voor de twsedc maal gebruikt was en wel met teoveel waarschgnlgkheid dut de zaak in handau der justitie werd gesteld Binnenkort zal de rechtbank te Roermond over dete zaak hebben te oordecjen althans de instructie ii reeds begonnen MonJ kis dus datde verzoeker in plaats van efu gunstee betohikking op zgu request een nieuwe boete krggt die volgens art 4 der wet de som van 1000 Qniden kan beloopen In de steden vindt meh allerwegen voldoende en onvoldoende bewaaftcholen ook op het platteland irefi men te in elke gemeente aan Men vrage echter niet hoe d r bewaarsehoollje gehouden wordl het is soms in Ignreohteii strgd met meeningen die er in to pataing gebracht dienden te worden Maar dat ia velen ouders eeu zaak van ondergeschikt belang zoo hun kinderen maar van huis zgn en zg den arbeid hettg ihaia hett j buiten kunnen voortzetten dan is men tevreden Wat zou men er ook anders refwaohten F Wat verstand hebben de onders over t algemeen en vooral iu de kleine gemeenten van de eischen die bilIqker wgze gesteld moeten worden èn aan de bewaarsoholen zelve tn aan de bewaarschool houdéresten èn aao nog veel meer Dat te onderzoeken rn daarop het oog te houden is de plicht van of liever rust op de schouders van meer bevoegden geneeskundige raden in de eerste plaats Dezm nu n 1 de geneeskundige raden in de verschillende provinciën van ons Inud werden voor eenigen tijd door de regeeriug nitgenoodigd een onderzoek in te stellen naar de kinderbewaar ilaatseu eu voorbereidingsscholen Tn hun ressort De noodige eenheid werd evenwel niet verkregen daar een groot deel der gedelegeerden van meening waren dat op de ontworpen lijst van vragen tol deverichillende burgemeesters gericht er eenige voorkomen welke het gebied der hygiëne orersohrgden Voornamelijk bleef de cootmissie uit den geneeskundigen raad van NoordHolland bij die ruime optnniug De uitkomsten der onderzoekingen van de verschillende geneeskundige railen zullen door tiissoheukomst der geneeskundige inspecteurs oiïiler de oogen der regeering worden gebracht Omtrent Amslerditms bewaarscholen luidt de verzamelslaat nogal onguusiig Vau de 114 inatcllingeii van dien uard werden slechts 49 omtrent de tochlverversching voldoende geacht de schooilucht is op 52 voldoende de ver liohtiog op 6 $ de zitbanken op 31 de privatenop 30 en de algemeene indruk op 89 In 45 werden de kleinen geheel of gedeeltelyk met fröbelen beziggehouden in 37 zander fröbelen en in 19 i net itU De toestand dier inriohtiogen wordt dan ook genoemd beneden hetgeen in de hoofdstad billykerwgze mag verwacht worden Zeer terecht bleef de commissie uit den geneeskondigen raad van Xoord Holland bij haar reeds vroeger uitgesproken gevoelen dat hier weltelyke regeling niet te outberen is Niet ieder moet bevoegdheid hebben een bewaarsobdol te houden eu te fröbelen Met bovenstaande hebben wij meenen we duidelgk in t licht gesteld èn dat de bewaarscholen niet in kleine gemeenten alleen zeer veel te wenschen overlaten èn dat een betere regeling hoognoodig is Rotterdamiei Nteutetblad Naar aanleiding van bet door ons nit het BandeltUad overgenomen schrijven van den heer Jae Wertbeim maakt men de opmerking dat volgens de nog geldende zegelwet van 3 October 1843 SlaatMad no 47 in artikel 27 f 48 vrgsleliing van zegelrecht verleend wordt voor assignatiën wegens de ter verzending op de postkantoren gedeponeerde gelden en de daarop gestelde quitantiën Wat heeft een volwassen man die niet te zwaren arbeid verricht wel noodig om zich naar behoMeu te voeden Deze vraag heeft de mannen van SDMlenschap sedert lang bezig gehouden en het reuÉnnt van het onderzoek komt in korte woorden biei neder hg behoeft tot het onderhouden zijner krachten dageIgks 100 gram vtrteerbaar eiwit 60 gr vet en 500 gr koolhydraat Om de genoemde hoeveelheid verteerbaar eiwit te erUngen tot onderhoud det liohaams behoort men spgs te nuttigen Daartoe kan men zieh bedienen ran verschillende soorten van voedsel en eveu bekend ab juist is de oude spreuk de mensoh kan by brood alleen niet leven j boe meer afwisseling in htt gebruikte voedsel des t voedzamer is het ook Om die 10 gram verteerbaar eiwit te verkrijken kan men bezigen 460 gr ruudvleeteh of 16 eieren of 2 6 liter melk of 1 7 kilogram erwten of wel 7 kilogram aardappelen men kan die 100 gr eiwit ook vinden bg gele wortelen mits men daarvan een hoeveelheid van 27 kilogram per dag nuttig Maar ook andere voedingsmiddelen kan men ge bruiken om hetzelfde resultaat Ie verkrygen Door een zeer bekwaam scheikundige Ie Beriep di lioh met grooten gvtr op deze belangryk m s t 0 yr goedkoope en getonde valkevoeding heeft toi egd is daarvan een lyst openbaar gemaakt met opgaaf van den prijs 1 mark als grondslag nemende de daarvoor Ie verkrggen hoeveelheid en de quantiteit verteerbaar eiwit die het lichaam er uit kan erlangen nadat het in de maag tot voedingsmiddel ia bereid Volgent die l sl koopt men voor een mark eeu hocvaeHwid vleeeeh die IS2 gr verteerbaar eiwit oplevert haringen 260 gr stokvitob 490 gr neUi 228 gr roggebrood 1 2 gr ryst 64 gr aM Veel afwisseling in de tpys is een behoefte egt by mea hoede zich zorgvuldig Voor het gebruik van heete pyzen verroale ze goed dit is een boofdvereiaghie en ete ooral niet te snel Ten slotte wyst by op de verbetering welkf in de broodbereiding behoort te worden ingevoeni Hij wees daarby op de nieuwe broodbereidin in Beieren thans gevolgd h de militaire bakkertjen Een nieuw middel om het deeg voor brood beatemd te doen gisten wordl ihant getrokken uil neut waardoor men voedzamer en lichter verteerbaar brjod erlangt dat ver te verkiezen is boven hetgeen men thans algemeen gebruikt Bulteolandsch Overzicht Le Boyer is tot voorzitter van den Fransohen Senaat benoemd met 166 tegen 2 stemmen De Verkiezing ran de vioe presidenietf leidile tot geen resultaat daar sleohls 149 stemmen waren uitnebracht In de Kamer werd Spuller met 182 tegen 146 stemmen op Boysset gauche radicale tot vierden vicepresident verkozen Het Igk vau Oambellu is naar Nizza overgebracht de vader is dus niet gezwicht voor de tot hem gerichte verzoeken om het te Pargs le luien Dat de toestand in Ierland alUnga beter wordl blijkt opnieuw uit het besluit door het uitvoerend gezag bekend gemaakt wanrby de militaire bijstand tot bescherming van het burgerlgk gezag iu Ierland niet langer noodig woidt geacht l e Onderkoning heeft aan de militaire overheden z jn dank betuigd voor de krachtige en verstandige hulp door officieren en mnuschnppen tijdens de laatste treurige voorvallen bewezen De Pruisische Landiing zal zijn werlïzHamheden zoo inrichten dat in deze inaaud het commissiewerk zal warden gedaan teneinde den Kgksdag gilrgenheid te geren openbue zittingen le honden Bumuok deelde aan de afgevaardigden die over den waleranood kwamen spreken mede dat hij steeds veel pryt stelde op bet afdoen van het wetsontwerp betreffende de verzekering van werklieden tegen ongelukken Toch houdt men het tot stand komen van dat ontwerp voor twyfelachtig Ounstiger staat de kans voor het ontwerp betreffende de ziekenfondsen De ryksrerzekeringswet is zoover gereed dat zy naar hel Departement van Justitie kon worden vertouden De Nordd Mig Ztg richt bij de heropening der zittingen vnn hel Huis der Afgevaardigden weder eene dringende vermaning lol de conservatieve party om toch vooral de £ geering te steunen by haar plannen en inzonderheid by haar belastinghervorming Als na de conservatieven iu den Landdag zich gaarne bereid verklaren de politiek des Kouings te volgen doch niet op den weg die door de Begeeriug des Konings bewandeld wordt onderscheiden zij zieh in geen eukel Nspzicht van d liberalen ook niet in de neiging om de Regeeriug aan de leiding van het Parlement te bieden Ten slotle worden de coutervatieveu met de volksstem by de aanslaande verkiezingen bedreigd De Köln Ze f tmtg merkt daarbg opi Dat de volgzaamheid der conservatieve party tal zieh nitatrekkcu tot het aannemen der Licetii êleuer mag echter vooreerst nog betwyfcld wordeii Doch ook wanneer zij zoo ver raooht gaan is een meerderheid ru bet Huis der Afgevaardigden nog lang niet zeker De miniaterieele verandering iu Spanje vau welke wy reeds melding maakten schyat niet eeiie belangryke verandering van richting le tullen veroorzaken De twee vertegenwoordigers der eoutei vatieve denkbeelden iu het kabinet behouden hunne portefeuilles naroel k de heer Campos minister van oorlog en de markies de Armyo minister van buitculandsche zaken terwgl een vriend van maarschalk Compos aan het hodfd komt ran kct ministerie reu openbare werken De nienwe minialers van financiën justitie binnenltudsche zaken koloniën en marine zyn gekozen uit de constitutioucele meerderheid er Cortes Er heeft verandering van persoon plaats gehad maar ran wgzigiug der miniaterieele politiek kan geen sprake zijn De uiterste linkerzyde blgft buitengesloten maarschalk Serrano a poging om een trtel te veroveren heelt tehipbreak geleden De heer Sogoala koesteti nu het ideaal vau eene dynastieke iinkenydr die met de conservatieven tieh tal vereenigen tot ient groote monarchale partg Om dit te verkrygen is het nienwe kabinet van pUn de politiek le volgen der hervormingen door de oppoailfe veorKeeleld Nog altqd beeft de eiroulaire van Engetand betreffende Egypte de veraehillende hoven niet bereikt de Parte tol het eerst er mede worden in kennis gesteld Doeh men laat niet na ijverig het gewicht en de gevolgen te bespreken Algemeen geloof men dat het eene gedaehtenwisseling tnssehen de mogendheden tal in het leven roepen welke de voorrede tal tgn van eene definitieve overeenkomst omtreut de oploaeing van het Egyptiacka vraagttak En over de bedoelingen ran Sngeland heenchen rele meeningen die echter slle gegrond tyn op eene einmlaire van welke men den tin aleehta kent door hooren teggen KEXXiSGEnXG Bdsoimiesteb en Wethoudxm van GoVDt brengen ter kennia van de ingeietenen dat het le aanvullinga Kohier der ploataelyke direote belasting op de inkomsten iu dete Otmee ite roor het dienstjaar 1882 door Gedeputeerde Suttn ran Zuidholland goedgekeurd in afschrift gedurende ryf maanden roor een ieder ter le g is nedcrgelegil op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering it loegetonden aan den Gemeente Ontvanger Gouda den 12 Januari 1883 Bnrgemeetler en Wethouders voornoemd Van BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris BROUWER Burgert i ke Stand Gouda REDOREiV Ifl j n Adriaoui Johasun oudtri P kliverveld eu G J Snellemu Huiberlui ouden R an der Pol en H C PiludsDut Johsniia ouder N KudkI en S O SlUdrecbt 11 Miriii Elizabeth ouders W vaa Dort en C WAïn Heiltje oudera A Schonteii en J A Vtrmeulen 12 Mathilda Cornelia ouden T 3 Stwaland eo S Lindanrt OVKHLEDEN II Jan J Boot lm ONÜBRTROUWIJ 12 Jan u GerriUen 23 j en M de Vrind 28 j Burgerlyke Stand van onderstaande gemeenten vau 6 tot 12 Jan 1883 Moordrecht SBBOHKN 1 Adriimui oodert A P F jn en ï M Fijn Pistertjs ondsrs C Kortenocvea sa U Hober Frcderik oodera F Vink en W van Sprang Martinaa onders C Noordagraaf an A Kool Nieolaaf oadcra W Koeman en 3 Hogenea OVERLBOEN s M H Koorlander 12 m Oouderak GEBOREN Johanna mim K lioemans an C Bonwman OVERLEnEN s F Blom 2 n C 3 lan Dnijveaduk 12 GEHUWD D de Groot van Mnordrceht en J Mea Stolwijk QBBORENi Marue ondera 6 Both an h Bode Johannca Cornelia ouden J Schilt en C de Vreugt Johannee Pieter oodera N koolwijk en D Quint OVERLEDEN W Graveland w GEHUWD J Baas en N Hookoop W Boon en P Anker Haastrecht GEBOREN Dirkje Johanna ouders C do Brnin en N van Kampen Jasper onden C Groen eo L ÏJterk OVERLEDEN P Benschop 72 j VllBt GEHUWD C Kasbergin en A van Vliet Reeuwijk GEBOREN Johanna Jakoba ouden P R Tcekena en J Buija Jobaancs ChristolTel onders J C Ha tea e6 NBoth Jan iasptr onders W Braama en en D van Mnideri Maria Johanna ouden K van Wijk rn M A van Rijsdani Jaauigje ouden H van der liaan en L Koater AD VERT E NTIÈN DAÏEBETUIGme Ondei eteekenden geroelen zich weder rerplicht openlyk hnnnen duk te betuigen roor de raime NIEUWJAABSGIFT hen door de WelEdele Heeren DIRKCTKÜRBN der STEARINE KAARSENFABRIEK € G0ÜDA te Oouda geichonken Zg hopen teren dftt de Fabriek altgd nog in bloei en welraart zal mogen toenemen Dit is de welgemeende wensch rui het gezamenlyk VROUWEN en MEISJES PERSONEEL AanstMuden DINSDAG 16 JANUARI des aronds ten hall acht uur hoopt de Heer H C VOORHOEVE uit den Haag alhier BIJBELLEZING te honden op de Gouwe ij het Lokaal ingangbfl PDBN OUDEN op de Gouwe TOEGANG VRIJ rïjkTszegels alsmede DF lsuüszeg els zVJn te bekomen in den Boekhandel van A BRINKMAN te Gouda Bericbt voor de Sclieepvaarta De Jommissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland Brengt ter kennia van belanghebbenden dat tengerolge ran uit te roeren baggerwerk in het gedeelte ran den Nieuwen Rijn ran de Singelgracht te Leiden tot de rereeniging met den Ouden Rijn de raart in dat ririergedeelte te beginnen met 15 JANUARI a s tot nadere aankondiging zal zijn gesloten of althans slechts kan worden toegelaten roorzoorer de werkzaamheden tot uitbaggeren daarran geen hinder ondervinden aGravenhage 12 Janoari 1883 De Commisaaris des Konings roornoemd è HERV VEREENIGING ORAÜTJ E EN NEDE ELAyP Leesvergfaderingf MAANDAG 15 JANUARI 1883 s avonds 7 uur Borenzaal Koffiehnis dr Hakuoniis Spreker de Beer B B HMLBT te Amittrdam OsDBKw tEen Hoofdttuk uit het vraag ituk van den dag Introdttctiekaarten bg het Bestanr W G VAX GEELEN Preeidtntt 8 LA6ERWELJ Notaris te Woerden ia voornemens om op VRIJDAG 26 JANUARI 1883 des roormiddags ten 10 ore in de her berg genaamd Koopmans WsLVABa t bewoond door A ZWANENBEEK onder d gemeente Rietveld in het openbaar te veilen ea verkoopen 300 lepeboomeiiy waaronder zware nitnemend geschikt roor werkhont staande op de Hofstede cVoorbuid bewoond door K BREEDUK in de gemeente Rietveld Op dag tot l Juli 1883 mitt tolide borgen ttellende Nadere infonnatiën ten kantore ran voornoemden Notaris elboarne l88l I Preig SilbcnieH daUIe Spielwerke 4 200 Stücice spielend mit oder ohpe Expres ion Handoline Trommel Gloeken OaataguelteD HimmelaBtimmeii Harfeoapiel etc Spieldosen 2 16 StUoke tpielenil ferner Neceaaain ClKarrenstander Sehivelierh atohen Photographlealbuma Schreibieugr Handsohuhkaaten Briefbeiohvrercr Blumenvateu Cigarren Etuis Tabakailoien Arbeilslitehe Flaschcii Biergltuer PortemonDaiM Stühie etc Alles mit Musik Slet daa Neueate und Vottüüllchsle empftehlt J H HMLLJEB Bern Schwei VtT Nar directer Beiug garautirt Aechtheit illuatrirle Preialisleii lende franco uni H j8jY jni siraiuj a v gggt IW V OS sii O jaqiuaio uioa tiaiijajiiaidg uoa ujjni aap js an uaiumo ouajjj ooo OS UOA ailujiag mt a J3 oaiaiiqijos iap OOT