Goudsche Courant, woensdag 17 januari 1883

r Woeosdftg n Januari N S8T1 1883 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken MAGAZIJN in TAPUTERI OOEDIJUSTOITEIT en BEHANGEESAETIZELEIT B dé JONG Behanger Gouwe C No 200 ZUIVERE FRAINSCHE WIJi ËIN De bekende BORDEAUX a ƒ 27 per 48 Plesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en tranco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WiJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellen s Eooneka m p Elizter Het Depot der eclite Singer Machines de beste en mees gezochte NAAIMACHIlfE der wereld FABRIKAAT der SINGER MAATSCBAPPIJ te New York bevindt zich te G O ü D A uitsluitend 122 23 HOOGSTRAAT 22j23 Machines op proef en gratis onderricht Degel ke garantie Gemakkelijke betalingsconditiën van af f 1 per week aan desverkiezenden Hooge Korting voor contante betaling SLOTEMAJLER en Co WESTHAVEN B 189 GOUDA BORDEAUX WIJNEN van al 22 per anker eu hooger MADERA per fl 0 75 0 90 1 10 DRY 1 40 PORT a PORT 1 25 1 75 Fijne Roode en Witte PORT 2 50 Verder exquis fijne RIJN MOZEL BOURGOGNE SHERRY en CHAMPAGNE WIJNEN enz enz Pr couranten worden op aanvrcutg franco toegezonden OntYangf Betaalkantoor L Droogcleever Forluijii R otterdam stand der Depo aitorente Opvraagbaar na één maand 4 o twee maanden 4 j f it l twaalf 5 7 De rente wordt bj vooruitbetalmg voldaan De stortingen kunnen ook plaats hebben 4oor tusschenkomst van den heer Ma J FORTüIJN DROOGLEEVER Advocaat te Goüd I Universeel Zuiveringszoiit Het echte algemeen gunstig bekende ÜNI VERSEELZUIVERINGSZOUT een zeker middel tegen Maagkwalen Zunr Braking llartwater enz is thans echt verkrijgbaar in pakjes a 15 cent pakjesa27Y centen lieele pakjes a 50 cent te Gouda by J H BOERS Apoth Behthnizen bij Wed C den Bouwmeester Woerden bg J P Sweerman Bodegraven bg P Versloot Alphen ajd Rjjn bij L Varossieau Zoon Boskoop bij J van Bergen TJ D PTTTrT T Volkomen genezing door JaXbJj U Mi JM ide Bandage RégulateurvKa Dr WAEBSEGERSjgebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antteerpen T tWaltPtf t Zeker middel TEGEN ALLE Ithiimatische Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspgn Kiespijn Verstijving in deleden huidziekte enz verkrijgbaar te Ooiida Wed Bosman IfcvnunuriMUKtiiuffTil P Vaeossiad Zn CtZONDHtlDS LEEIIIIIcn ggj g p Veesmüt Boskoop J GODDKAOE P Logman Harmelen W 6 Kübvebs Hoiertwoude J Gaarkeuken Noorden D W BoH Oudewater j Liefland W aarder BoOTHOORN Woerden Gebr Pfenning Woubrugge A DR Wilde Zegwaard A Hekkbr Men gelieve attent te te zijn dat de W aid wolar tik el en van een bruine kleur zgn als zgnde bereid uit de vezelen der Dennaalden Aanvraag om Dépót by M J 0 HAM te UtrecU Snelpersdruk van A Bbinkuan te Gonda Societeii 1 OENOECfEM 4e Abonnement Voortteliing DONDERDAG 18 JANUARI 1883 Kon Nederlandich Tooneel Afd Anuterdam Blgspel in 5 bedr van Justus van Maurik Jb Aanranf 7V3 ur W Gewone bepalingen en prijzen Weerbaarheid lu plaats van Vrgdags zullen voortaan de exercitiën WOENSDAGS plaats hebben STEENKOLEIV Onze prijzen der diverse goorten Steenkolen zijn als volgt Ruhr Kachelkolen per H L 0 60 Haardkolen 1 Engelsche Kachelkolen 125 Haardkolen 1 65 Bezorging vrg aan buis Betaling contant zonder korting mits bg 2 of meer H L gelyk genomen JAN PEÏÏTCE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 GoupA 13 Januari 1883 Eau Merveilleuse is het eenigste en xekerste middel wat aan de haren zgn jeugdige kleur geeft geen verfstof Alleen verkrijgbaar in flacons a 1 00 bij Louis P WELTER Parftimeur 198 Weatharen 193 Zijn zooAts bokend ia de natuiiilitke reinijrein v n het ll chaatn Werken dpzc d le orjr ntni regelmatig zoo ib de rnensch gvjond tnrtngfn I derselve veroonraken t lrljlc to dikwljli smartelijk lijden verstopping opgeblatenheifJf g htfk aan fttluêt Hoofdpijnen pijnm m de darmfti ntoog j Uver en gal opslijgniq van het Hoed dmte Ugheid congeeties geelzucht Aambei Jicht en rhumatiatnua huitzid fen piju in de nine en ligchaamsFimarten van olken nard ont tnan dnar door dat afteschoi en stoif D in het lijfchaam of wel giftstoffert in het bloed tpruiffiliiuit ni pliints van door voornoemd organen arjf leid te worden M rïet eenlire ftrenoeMml 1cIoI dat teven op dn workinK al de er rutfnen wprki en de normale toostarul doizeho zrnr hiipl tpiiiffi voert nNmedo hpt IJden In den wortvl MPflrlJpt m i f fkeirl i n de zoo beroemd gewordenc en tlinns overal met het grootste siircee gebruikt wordende Zwitsersche Pillen vin n Apethskar ntohird Sriatft ileohU ziJ gsnviin n honi trd4uli Pdan danken aan het g ru k derzelve de tarugketr hunner atzanihtli Waarom flan te l den enoBversrhilIigallpKmartonovprzich iatpn komen welke zoo ligt tot do ernKtignte aiektt die het leven tot een treurig on pllpndig bcthinn leiden wanneer men zich op zulk ocne ztkpre gemakkelijke en goedkoop © wijzc zelf fi enezen en het verergeren der kwalen voorkompn kan Niemand die met eene der genoemde kwaltn aangehaald is moet di nalaten onmiddelnk zijne toevlucht te nomen tot de ZwitRemohe l illcn v in Kichard brandt die immer helpen zoonle men bi eene proeFneiniiiiï nlra bpvpoiiren 7al Ren moet evflnwet acht geven de eohte 2wllier lehe pillen van Richerd Brsndt t9 bekomen want slechts deze helpt i Di zelve nn vei pakt ni Mikken doozcn voor ien van 11 nc etiquette vi ttnnneiido i I het witte Zwitsersehc kiuis op ronden grond en voorzien van de hnndteeking vnn Richard Brandt De doos 7w lsersch Pillen ven RIohird Oranilt ost 0 70 cent pn ts vnldoendp oor t wekon Eoodat de daffeliikuche Kosten Blpclitifi H 3 mts bedragen zij zijn benovens gebmika minwijzing en een gmot aantal medixdie uttcaten in de meeste Apotboken verkrijgbaar Te Gouda bij Hoef hamer Apoth BINNENLAND GOUDA 16 Jauoari 1883 Uet een gevoel van innig leedwezen lazen wij de in dit nr van om blad raorkomende adrertenlieu ran Dr A Lttijten en wg lyn er eeker van dat oolc door de Ooudaohe ingeielenen diens bcalnit om tjja praotijk neder te leggen met deelneming zal worden vernomen Tal van jaren leefde Dr Luijlcn in ona midden al een geneeaheer die teler vriend ohap genoot en zich veler vertrouwen waardig maakte Zijne groote bekwaamheden vtnchafien hem eeo uitgebreide praolyk en lya deelnemend hart deed hem niet alleen waardeeren alt een goled arta maar tevens hem op prya alellen alt een hartelijk rlend Wq sgn er van overtuigd di t velen zijner patiënten hem t r zullen mitten en zyue hulp niet dan noode ontberen Wq eindigen met den wenioh dat er tpoedig verbetering in ign loeitand moge komen waarvan Dr Lnjjten in igii advertentie gewaagt en hopen dat er voor hem nog in den avond tgni leveni eenige jaren tullen aanbreken vol kalme en eervolle nut waarop hg cao ten volle aanapraak heeft I De Heer Albert Roothaan dje reedt meermalenaan de Goudtohe muzikale wereld de gelegenheidbood iet degelgkt te hooren it voornemeni tegen 1 Februari aaotl iji het Lokaal Nat en Vermaak eene kamermnziek ioirée te geven waar het beroemde Dameelrio der getutten Forlicei uit Praag tiohtal doen hooren Te oordeeleo naar de hoogtl gou ilige critiek die in vele buitenlandiche bladen omtrent de verdientten an dit eigenaardig triogetel tchap voorkomt geloovcn wg een genotvotlen avondIe mogen verwéehten Het geaoheveerd tpri ende n opvatting worden boog geroemd Altpianlite behoort Frl Camilla Oiwald tot hetgeielaohap dat hierdoor in ttaat getteld is ook kwartetten op tgn repertoire te vermelden Wg vertrouwen dat de Heer Roothaan ook ditmaal opeene talrijke opkomst zal kunnen rekenen De inteekenlgilea tullen binnenkort in ciroulalie worden gebraobt De heer tan Trioht oommisiarit van politie alhier verzoekt om te melden dat er van tgn verplaatiing ge n sprake it en dat hij dut ook geen aanschrijving van den Hiniiter van Justitie heeft ontvangen betreffende het huren van een woning De correspondent van het Fajtrlaild was dus niet goed ingelicht De bg het 4e reg inf nieuw benoemde kapitein O J Meger wordt ingedeeld bg het Sc bat des regiments te Gouda De reitigers mrt den eersten trein van a Hage naar Gouda zgn heden morgen an een groot gevaar ontsnapt De brug bg het station Voorburg niet gesloten zijnde is de loeomotief in het water gtreden waarbg de stoker en maskinist eenigstins gelukkig niet ernstig tgn gewond De passagiers zgn allen met den schrik vrijgekomen De locomotief en enktle waggons lijn alleen een weinig beschadigd Gedurende 1882 zijn in de kinderbewaarplnats alhier 8821 kinderen verpleegd Dit getal is aanmerkelijk minder dan in 1381 ten gevolge van de pokkenepidemie bet bcersohen der mazelen en het gebrek aan wetk van vele leertonen in den arbeidenden stand De inkomstej bedroegen aan verpleeggeld 882 1 0 an coniributien ƒ 400 60 aan diverse giften ƒ 20 69 terwijl de joarlgkaohe gift van ƒ 100 der Directie der Stearine Kaarsenfabriek Gbuda opnieuw hoogst welkom was Toch zouden al deze sommen niet voldoende zgn om de onkosten te besirgdc de uitgaven bedroegen over 1882 ƒ 1144 36 ware het niet dat onze vroegere stadgenoot de heer T P Viruly thans te Leiden woonachtig door een nieuwe gift van ƒ 2B0 de taak in stand deed houden Intusschen rijst de vraag Moet een dergelijke nuttige inrichting niet door de Goudsche ingezetenen zelf in t leven worden gehouden Gaat hel aan linar beslaan te rekken door Ie rekenen op een dergelijke gifi die met hoeveel welwillendheid ook gegevenuil den aard der zaak ni voortdurend kan worden herhaald of moet niet vedeer worden gezorgd dat door vermeerdering van eoMribotien en giften de inBtelling een meer tekere toekomst te gemoet gast Wij gelooven dit la U e eu wekken daarom onie sladgeoooten op de taak e steunen en de kiuderbewaarplaals die zoo gjped werkt te verblijden met ean gotde bijdrage iHet Bestuur tal die dankbaar aanvaarden I Terwijl Zondag velen van het heerlijken winierweder profiteerden om schaalaet te rgden takten op een der tlooten aan de Kaïaehelksloot achter de infirmerie plolseling een zettall ngelieden heeren en dames door bet ijt Gelukkig Wü vestigen de aandaüit oaier letert op achterstaande advertentie van des heer Henri waarbg deze een voorstelling aankMdigI die teer genotrgk belooft te zgn In andere sleden ondervond de heer Henri veel bijval tn het mag derhalve met grond worden verondersteld dat ook hier een talrgk publiek tal opkomen te meer daar voorstellingen van dien aard hier niet di wijli voorkomen De heer B H Heldt raorcitler van het Nederlandsch Werkliedenverbond en redacteur vau de IferkmtuAode hield gitltrsnavond de aangekondigde voordracht in legenwoorrligheid van een talrijk publiek waarooiler ook enkele dames Hij sprak over de verlmiiing tuucken patrooiu m gezellf Beatond er oppervlakkig geiien strijd tnttohen de bebtogen van patrooni en getellen waar de eersten looveel mogelgk haid oedletea voer aan weinig mogelQk geld en de laatsten zooweioig mogelijk willen doen voor zoo hoog mogelijk loon van nabg gezien is hun belang ééa en ii samenwerking alletziut noodig Die tamenwerking nu wordl nog in alk behalve voldoenden mate aangetroifen en verbetering in deze it dringend noodig Van de tijde der patroons moest meer gedaan worden in het belang der werklieden vooral moest voor i nne toekomU mrer gezorgd worden dan lot heden het geval is Een oud werkman die tijn heele leven arbeidde in dezelfde zaak wordt bij het vieren van een 26 of 40 jarig jubilaeum afgescheept roet een of ander cadeau van den patroon en een loffelijk getuigschrift of medalje van de Maalschappg tot Nut van t Algemeen maar Maeaitgezorgd wordt er toor hem die te oud il om te werken niet De toekomst der werklieden te verzekeren moet op den voorgrond slaan wat hier te lande nog volstrekt met voldoende wordt ingezien maar wel hier en daar in het buitenland met name in Frankrijk en Engeland Vooral in het laatste rijk wordl ontzaglijk veel gedaan voor den werkman Toch zgn ook hier te lande enkele gunstige uitzonderingen daar Gebr Stork te Hengelo en de heer Hovy te Amsterdam ook een pensioenfonds aan hanne onderneming verbonden Maar vooral moest genoemd worden de gist en spirituafabriek van den heer van Marken te Delft Spr wijdde zg n voordracht daarop hoofdzakelijk aan eeo schets der organisatie dezer fabriek en deelde mede met hoeveel zorg en ijver genoemde heer de belangen zgner werklieden in het oog houdt hoe hy hun werklust weet aan te wakkeren door het zoogenaamde premie slelsel hen spaarzaamheid weet Ie leeren door een spaarkas hun ontwikkeling verhoogt door een bibliotheek hun gemeensohspezin opwekt door een vereeniging waarin de verschillende benmblen opzichters en werklieden der fabriek vertegenwoordigd tijn en waar do belangen van den werkman en hun gezin besproken worden hun levenslost tilfs verhoogt door de oprichting van een gezelsohapslokaal wanrloe de werkman met geiin toegang heeft en waar des Zondags soms voordrachten worden gehouden waar o a de novcllist Cremer Prof Pekelharing de heer van Marken enz enz als spreker optraden terwgl soms ook Mevr van Marken hen op muzikaal genot omhaalt De heer van Marken maakt hun voorts het inkoopen van levensmiddelen gemakkelijk stelt hen in de gelegenheid te torgen voor den ouden dag en behartigt ook de belangen hunner kinderen beloont deze voor gelrouw schoolbezoek laai hen alt leerlingen toe op zgn fabriek enz ent Ten slotte riep bg ook eeo couranije in t leven dal niet in den handel maar nitslnitend voor het personeel zijner fabriek wordt gedrukt Spreker stelde met groote ingenomenheid de niluemende w te in t licht waarop genoemde heer en ook diens tehtgenoote met den werkman omgaat Hg kml tijn ondergesohikleu en hun huisgezin gevoelt belangslelliug jn hun lief en leed toont hartelijke deelneming in hun wedervaren en verspreidt een geest van gezelligheid en orde in zijn fabriek die alom als een navolgenswaardig voorbeeM mag worden aangehaald Ziet zoo iets moest zcide spr meer gebeuren Natuurlijk niet overal kao gehandeld worden zooals de heer van Marken handelt niet in iedere fabriek is hel mogelgk alles in te richten en toe te passen zooals in Delft geschiedt miar w l ware het te wenschen dat ook elders zg t maar iets geschiedde in den geest van hetgeen ia de Delftsehe fabr ck te zien is Zoo bij de patroons maar de ernstige wil bestaat iets te doen io het belang van hio werklieden dan ia er veel verbetering mogelgk Spr drukte ten slotte den weusch nit dat er van dien ernstigen wil meer en meer blgkeu mogen worden gegeven Luide toejuichingen van de zijde van bet publiek toonden den heer Heldt met hoeveel genoegen het gesprokene was aangehoord terwijl de voorzitter der vereeviging die hem tot het houden der voordracht had uitgenoodigd de heer W G vanGeelen met een enkel woord hem dank beloigde voor hetgeen hij had n beste gegeven Gistsren had te Haastrecht dè opname Ml ueaw gebauwde openbare lagere school plaats welke uw ganoegeo der aUoriteHen it opgdaveid Op 31 December lS81 bedroeg de bevolking der gemeente Haastrecht 1659 zielen In den loop van het jaar 1882 werden geboren 36 m en 40 v zijn overleden 25 m eu 27 v hebben tioh in de gemeente gevestigd 41 m eu 49 v en de gemeente verlaten 68 m en 62 v Zoodat de bevolking op 1 Januari 1883 bedroeg 1643 zielen In het jaar 1882 werden 13 huwelijken voltrokken Op 31 December 1881 bedroeg de bevolking der gemeente Viist 428 zielen Io den loop van het jaar 1832 werden geboren 4 m en 7 v zijn overleden 3 m en 4 v hebben zich lu de gemeente gevestigd 19 m en 14 v en de gemeente verlaten 18 ra en 12 v zoodat de bevolking op 1 Januari 1883 bedroeg 435 zielen In het jaar 1882 werden 2 huwelijken voltrok ten Vrijdagavond had te Schoonhoven de aangekondigde bijeenkomst van belangstellenden in de nieuwe zegelwet in liet Heeren Logement aldaar plaats De heer II A Boeck voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken op wiens initiatief deze bgeeukomst werd gehouden leidde de vergadering welke door meer dan 160 personen werd bggewoond De heer Mr W Hemaing uit Gouda begon met de wet op het zegel en hare toepassing duidelgk uiteen Ie zetten en verklaarde zich daarna bereid op e tot hem gerichte vragen omtrent die wet zooveel mogelijk inlichtingen te verschaffen Hiervan werd na eene korte pauze door een aantal aanwezigen gebruik gemaakt De welwillende afdoende wijze waarop de heerH die inlichtingen verschafte strekte voorzekermenigeen tot verduidelgkiug eu beter begrip van dewet De heer Boeck mocht terecht uit naam derKamer en als de tolk van alle aanwezigen den heer Herasing hartelijken dank betuigen voor qne tegenwoordigheid op deze meeting die uitnemend geslaagd mag heelen Sch Ct Op 31 December 1881 bedroeg de bevolking der gemeente Waddinxveen 4178 zielen In den loop van het jaar werden geboren 114 m eu 67 vr zgn overleden 54 m 59 v hebben zich in de gemeente gevestigd 152 m en 167 vr en de gemeente verlaten 1 69 m en 197 vr Zoodnt de bevolking