Goudsche Courant, woensdag 17 januari 1883

4 op 1 deiei bedroeg 4199 In het jtst 188t weiden i kavelöken rohrokken Voor den algemeen bekenden harddrarer JfUleai III eigenaar de heer V Brommer te Zijpe is door aenige liefhebbers ƒ 4000 geboden De eigenaar heeft echter geweigerd Te Arnhem vielen Zondag namiddag op het ver dronken land naby de laan van Tivoli aobt dames gederltelyk halverwege gedeeltelyk kopje onder in het water Ook een paar heereo die toeschoten om de dames Ie redden maakten door het afbrokkelende qs kennis met het koude water Een paar sjouwerlieden brachten eerst de dames en daarna ook de manneluke drenkelingen op het droge Teielfder tgd trof een getelsohap van ruim 30 personen nabij Rlarenbeek hettelfde jot Zg werden door medelijdende boeren na hunne redding opgenomen en gedroogd Ëec 16JBrige knaap is echter op een der grachten het slachtoffer geworden eu heeft het ysvermaak met ign leven moeten boelen Zooals men weei lieataat te fiotterdam een plaatselijke Vereeniging tot verbetering van armenzorg die ten doel heeft aan werkelijk behoeftigen die dit door hun gedrag rerdieueu verstandige hulp te verleeneu maar daarentegen Ie waken tegen onoordeelknndigen bysland aan hen die hetzy door professioneele bedelarg beteij door zioh geheel en noodeloos op de openbare liefdadigheid te verlaten geen onderstand waardig zijn Deze Vereeniging wint meer eu meer veld en de mededeelingen die zij geregeld omtrent haar werkzaamheid doel verklaren dit ten Tolle Hel 17de nummer barer periodieke geschriften is dezer dagen versohenen en werpt opnieuw een hoogst verkwikkelqk licht op den arbeid dezer nuttige instelling Behalve de raededeeling van een aantal feiten uil de praktgk der Vereeniging gunstige en ongunstige bevat het blaadje een kraohtigen en verstandigen aandrang tot spaarzaamheid by de jonggehuwde werklieden niet enkel om by toeneming van t gezin in de stijgende behoeften Ie kunnen voorzien maar ook om in tijden van verschil krachtig tegenover het kapitaal te tyn Voorts behelst het blaadje nuttige wenken tegen bygeloovig hechten aan waarzeggerij over armenzorg en een lijst van eerlyke armen die stean veitlienen tegenover een andere van lieden die aanspraak op hulp hebben verbenrd In 1882 keerde de Vereeniging f 13 700 aan onderstand uil Eene dame te New Tork die geen kapitaal genoeg beiat oiB een lofrdlng koote voor menschenin te richten kwam op het denkbeeld huisvogelste berbergen terwijl de eigenaars van huis waren Hare onderneming slaagde naar wentch zoodat zytich nu in een goed inkomen verheugt Voor eenkanarie wordt 20 cent wekelijks betaald voor eenpapegaai 40 cent terwyl ty voor andere vogels die eel verzorging behoeven tot een dollar per week re Sigt Board geeft in de laatste aflevering o a de portretten ran de ofiioieren en mansohappen der Nederlandtche expeditie voor het internationaal onderzoek der Poolstreken die nu vermoedelijk in het barre Noorden hetzy met hun schip vastgeklemd in Hys hetzy op den vasten wal overwinterend met hunne wetenschappelijke waarnemingen bezig zyn Deter dagen ia versohenen No 1 van den derden jaargang van het MaanSlad itr Firte if g tegen ik KmliMlvery Daarin worden weer een aantal middeltjes besproken zooals Auxilium Orientis Haarlemmerolie Holloway s zalf en pillen TeercapSttlet Urbannt pillen Slijm en Maagpillen HopBitter Brenkzolf Breukbauden van Waersegers Pain Expeller Zwilsersohe pillen en Seigels stroop Voor allen die hierover wenschen ingcliokt te worden ia dit nommer op aanvraag gratis te verkrijgen bij den uitgever H au Belkum Kzn te I euwarden Uop Bitter Kog altijd door leest men in de advertenties der couranten Hup Bitter Hop Bilter HopBitter aomlyds talrijke malen onder elkaar en daarby de schromelykste leugens die men zou meenen dal elk verstandig mensoh ouroiddelijk als zoodanig moest herkennen Onze vereeniging heeft nu ongeveer zeventig duizend exemplaren vau hare waarschuwingen tegen dat nieuwe kwakznlversmiddel in ons land verspreid maar dit baat weinig tegenover het voortdurend adverteerrn van het Hop Bilter De fabriekant kar dit volhouden want elke advertentie geeft tienmaal de kosten terug doch onze vereeniging kan dit niet en als met adrertceren voortgegaan wordt is het byna zeker dat ook die Hop Bitterkvakzalver een groot deel van het publiek zal bedotten Want leugens hoe grof ook herhaaldelijk eiken dag onder de oogen van duizende nieuwe lezers gebiecht vinden ten slotte steeds bij velen een goed geloof i Uit het scheikundig onderzoek door leden onzer Vereeniging verricht en nit inlishtingen uit Breda waar het goedje bereid wordt is gebleken dal een flesch van een halve liter van dit zoogenaamde HopBilter die ƒ 2 60 kost bestaat uil water water uit de openbare pomp ran de St Jansstraat te Breda en drie kwart maatje alcohol waarin een klein weinig ruim 2 wichtjes plantenextract is opgelost Dit laatste bestaat voornamelijk uit aftreksel van Hop de stof die ook voor het bier gebruikt wordt en van den wortel van onze gewone paardebloem leeuwentand stoffen die geen byzoudere geneeskrachtige werking bezitten en zeker in hel minst niet de wonderen kunnen te weeg brengen die de fabriekant dag aan dag hel publiek wil doen gelooven liaandblai der Vereeniging tegen de Kuttizalcerij In een der lokalen slaat een groote vitrine met een groot aantal opgezette vogels en anilere dieren die hun dienst doen by de behandeling der na tuurlyke historie Men treft duar verder uan een rgroote koUektie producten voor dagelyksch gebruik alle bekende graansoorten peulgewassen gedroogde vruchten en bloemen metalen houtsoorten ertsen allerlei steensoorten ent zoodat de onderwyzer zyn hand slechts hoefi uit te steken om alles wat hij mededeelt over de natuur ent zijn leer lingen te doen aanschouwen Dus leest men in hel jaarboekje Eriia voor 1833 Waar die zoo bevoorrechte school vinden isP Te s Ornvenhage in het geslicht vnor minderjarige idioten üch werden onze volksscholen ook maar zoo bedacht I Foliiilttd De firma P Schelling eu Zoon te Ouderkerk aan den IJsel en 28 andere IJselsteenfabrikanten in ZuidHolland richtten zich ia Mei 1 1 tot den Minister van Binnenlandsche Zaken om d ens aandacht er op te vestigen dat de belangen van het Ryk zoowel als de hunne benadeeld werden door het gebruik van Belgische steen Klampsteen Voor eene nieuwe school te Krabbendyke en voor een te verbouwen school te Hansweert is hel gebruik van die steen welke volgens adressanten in solidileit verre achterstaat by het intandsoh fabrikaat voorgeschreven Daardoor is natuurlijk de iulandsehe industrie benadeeld Eu met rykssubsidie waren die scholen gebouwd Adressanten kregen op het adres aan den minister ten antwoord dat hun verzoek niet voor gunstige beschikking van regeeriugswege vatbaar was daar de schoolbouwvertrekken door de districtsschooloplieners goedgekeonl nMlen worden Dus wendden adressanten zich tol deh distrtcissuhoolopzientr den heer W J van Gorkum te Qoes Deze heeft tioh de moeite niet gegeven hnn in beleefde termen te antwoorden Toeh hoopten adressanten dat wie zweeg lou erkennen en dat hun grief weggenomen worden zou Voor het dezer dagen aanbestede schoolgebouw te Sohore in Znid Beveland is evenwel opnieuw het gebruik ran Belgische steen voorgeschreven Daarom wenden adrettanteu zich thans tot de Tweede Kamer met rertoek dat dete tioh de zaak zal aantrekken Wanneer te Parjjs een winkelier veroordeeld is wegens hel verkoopen van vervalsohte of bedorven levensmiddelen behoort daarby het aanplakken van het vonnis aan z jne Woning Dit geschiedt door den knecht van hel politiebureau Den volgenden margen vindt raen hel plakkaat afgescheurd en de winkelier ten verantwoording geroepen zegt dat hy niet aansprakelijk gesteld kan worden voor hetgeen s nachts de voorbygangert doen eu ook niet een maand lang nacht aan naakt het aanplakbiljet kan doen bewaken Om hieraan paal en perk te stellen heeft de commissaris van politie borden laten maken met glas overdekt waarin het vonnis wordt opgeplakt Zy worden s avonds weggenomen en s morgens weer aangehaakt De beroemde toondiehler Cnrl Maria von Weber heeft een dagboekje nagelaten dat ten tallooze menigte hoogstbelangrijke aanteekeniugeo bevat betreffende tyn leven ei zyn werken Aangaande tyu too byzoiider beminde opera Der Treiiehüle vindt men daarin onder andere de volgende aanteekeningen Dit zangspel werd voor de eerste maal te Berlyn opgevoerd op 18 Juni 1821 i was levens de eerste opera welke in den nieuwen koninklyken schouwburg geopend 25 Mei van dat jaar ten looneele verscheen Hel succes was schier voorbeelileloos groot en werd behaald in spijl van de tegenwerking van den intendant generaal der koninklijke schouwburgen namelyk Spontini wiens invloed destyds wat men heet grenzenloos mocht norden genoemd De geestdrift waarmede deze compositie van von Weber ontvangen werd ging alles te boven wal de geschiedenis op dit gtbied vermeldt Reeds de ouverture had de talloos snangestroomde menii te derwijze met iiigenomenheid vervuld dat de toejuichingen niet ophielden voor de orcbestdirecteur hel teeken gaf dat t ton warden herhaald De opvoering was dan bok voortreffelijk zoo schreef von Weber onder meer in zyn dagboek en men zong con amore Kransen en gedichten vlagen van alle kanten op het tooneel De Haarlemmers zyn als men eeu ingezonden stuk in hel plaatselijk blad mag geloaren voor eeu niet geringe moeilykheid geplaatst Een artikel van hel biljet voor hunne nieuwe plaatselijke directe belasting vraagt namelyk welke iljn de namen eu voornameu van personen boven de 20 jaar die geen leden van uw gezin zyn P De inzender van het bedoelde stuk is in zyn ladeloosheid alvast begonnen met het adresboek van Haarlem over Ie sobryven en zou juist aan dal van Amsterdam beginnen toen h j tich herinnerde dat tyn biljet spoeilig teruggehaald zou worden Hij voor zich weet geeu raad en vraagt of bijgeval de Rand raad weet Een knaapje van 10 jaren werd sedert eenige dagen in den Haag gemist De orders kwamen alleen te weten dat de jongen zich tegen hou wil met schaatsen op hel brooze ys had gewaagd zoadat hun niets anders overbleef dan het vermoeden dat hnn kind verdronken was Groot was de verbazing toen de jan ien deter dagen in hel ouderlijk huis werd teruggebracht laatttelyk komende uit Hilversum waar hij zwervende door den veldwachter was opgenomen Het raadsel van zijne verdwijning werd levens opgelost Uit vrees voor eene kastijding niet huiswaarts durvende keeren besloot de 1 0 jarige dreumes de wijde wereld in te gaan Het gebrek aan reisgeld was voor hem geen beletsel In de nabybeid van het Rynspoorstation kroop hy in een goedereowagen en verborg zich daar in een klein hoekje dat hem minstens een etmaal tot verblyf en slaapplaats diende Te Utrecht overnachtte b j in zyn verplaatsbaar logement en toen hy den wagen had verlaten bevond hy zich te Hilversum van waar h j naar den Haag werd teruggezonden Hoe deze jeugdige gratis relziger hel gedurende den zwerfliacht met zijn maag gesteld he kwam men niet Ie weten De levende verbeelding der Zaid Italiaben bad reeds tydena het leven van Oaribaldi allerlei legenden en sprookjes om dien beroemden naam geweten Salemone Morino heeft onlangs eene vertamrling van die volksoverleveringen het liobt doen tien wy lezen daarin hoe Garibaldi afstamde van Rosalia Sinabaldi de patronesse van Sicilië onder wier onmiddelyke bescherming hy daarom tteedt stond Van haar was het dat by op den oTcrtocht vau Qvarto naar Narsala den witlederen gordel ontving dien hy alty d droeg en waarmee hy door hem om tljn hoofd te twaaien in het diohtat van den stryd de kogels en bommen van zich wegdreef Eiken arond trok hy zich naar eene eenzame plek terug of soms verdween h j geheel en al dat wat omdat hy eiken avond de Heilige ontmoette die hem raad gaf over de bewegingen der troepen en hem de woorden leerde die de tljnea bciielden en de vyanden deden deineen Toen hy na de korte en zegevierende campagne van Napels den beslissendeu slag bij Capua moest leveren kwam hy den vorigen dag iu minder dan geeu iyd naat Palermo om den H Maagd te ameeken hem ia den stryd ter lyde te ttaan En ty veihoarde zyn gebed en hare machtige hulp vertohafla hem eene eren volledige als gedenkwaardige overwiDMüg Men tiet dat ieder rolk eyne helden kneedt naar zyn eigen begrip tonder tioh ve l om waarheid tells om waarschijnlijkheid Ie bekommeren Daarom brengen de Sieilianeo die dol tyn op wonderen in Garibaldi s levensgeschiedenis tooreel wonderen aan ala l j maar kunnen terwyl het byr nooit in de tiel van een FranxUien boer la opgekomen om den een of anderen hejlige te pas te brengen bq de legende die anders wonderbaarlijk genoeg luidt de legende van den Kleinen Korporaal I I I Baitenlandsch Overzicht Het lyk van Qambetta is Zaterdag Ie Niiza ter aarde besteld in vergelijking van Parys was de drukte natuurtyk gering maar toch was de rolksmenigte die den grooten republikein naar de laatste rustplaats rergeielde grool bet weder werkte niet mede het regende De heer Brisson heeft zijn ambt als voorzitter rnn de Frausche Kamer der Afgevaardigden aanvaard met een rede waarin h j vooral aandrong op eenilracht en op stabiliteit der Regeering De argeva irdigden van de Union RépuUioaine die zich naar het Palais Bourbon begnvcn keuren eenstemmig de heftige artikelen af run de R puUtque Fratiijaite tegen den heer de Preycinet die een der nitnemendste medewerkers ran Gambelta onder het gourernement der Nationale Verdediging is geweest en nog weleens door de omstandigheden koo geroepen worden om tyn diensten den laude te bewyeen Die telfde afgeraardigden zyn van meaning dat dergelyke aanvallen in alaat zyn de groep der Vnien R puUicaine te rerdeelen en er allen vau afkeerig te maken die hun eigen belang niet boven dat van de Republiek stellen De tweede stemming in de kamer van afgeraardigden heeft de verwachtingen van hen niet teleurgesteld die wenschen dat eene politiek van orde en pendrocht hel verlies van Gambetts zal vergoeden Zy heeft aau de republlkeinsche unie een goed deel barer verlegenwoSrdigiug iu het bureau verzekerd Er waren groote pogingen in hel erk gesteldom den candidaat der uiterste linker en der rechterzijde te doen zegevieren maar toch is de heer Spulier als vierde vice president gekozen Deze verkiezing is Ie danken aan de stemmen der republikeinscbe en der democratische unie en dit is een gelukkig rerschijusel waaruil men kan opmaken dat langzamerhand de algemeene meening streeft naar eene homogeue meerderheid Indien men toch lot een zuiveren toes and wil komen moet men ophouden met eene verdeeling der meerderheid in vier groepen looals thans Iu alle parlementaire landen heeft men de verdeeling in twee partijen de gonvernemeutsparty de meerderheid en de oppositie Mag deze laatste tich verdeelen eu onderverdeelen zooveel zy wil de eerste houdt met eene spliltipg op te bestaan Het woord meerderheid beteekeut niets indien er niet eene in hoofdzaken althans eenige renameliug mede bedoeld wordt van allen die haar vormen Het wets ontwerp op het rergunningirecbt betreffende tabak en sterkeu drank iu Pruisen is door de Commissie ran rapporteurs uit het Huis ran afgevaardigden met groote meerderheid van stemmen rerworpen Zelfs onder de conservatieren waren tefenstemmers Omtrent de dsarmede in rerband slaande afschaffing ran de rier laagste calegorien der klassenbelasting zyn de geroelens nog verdeeld Alle partyen zyn hel eens om de twee laagste calegorien te doen rerrallen doch omtrent de andere wordt BOg nadere orerwegiog rereischl rooral wegens de dekking ran het daaruit ontstaande lekorl Qit Dublin komen teer ongunstige berichten Nadat gedurende geruimen tijd van gcene aanslagen reruomen was en de rust langzamerhand op het eiland scheen terug te keeren rerneemt men eens klaps dat in genoemde hoofdstad een twintigtal pertonen in beohtenia tyn genomea onder rerdenking ran het ameden ran een complot aal zich niets minder dan den moOrd ran rerscheidene politiebeambten ten doel tielde Onder de gearreaieeiden berindt tich een lid van den gemeenteraad Carey genaamd Oelyk gemeld wordt t jn de liberale bladen teer ingenomen met het nieuwe Spaansche kabinet Men tegt dat het ook op den alenn van Cattillar en Marios tal kunnen rekenen Daarentegen roeren de organen ran Cauorat del Caatillo en maarschalk Serrano nu reeds eeu heftige oppositie tegen den Premier en z jn nieuwe ambtgenOoten B i drn Zweedsehen Rykadag ia ingekomen een Begeeringsontwerp om een bedrag ran 10 raillioenkronen rast te stellea tot ondersteuning aan bebonwingen van woeste gronden en het droogmaken vanmoeratbodema en andere waterachtige gronden roornamelyk die ran grooten omrang De Effecte3il eurs II Amsterdam 15 Januari 1883 De afgeloopen week getuigde nog niet ran reel animo Maandag opende de beurs wel is waar roor alle loorten tamelyk gunstig doch roor Slaatsfondsen althans had ly weldra reactie Ie ondergaan die schier allen handel belemmerde en hoewel in de laatste dagen de stemming vaster werd bleef hel stil Amerikaausohe sporen hadden iels gunstiger verloop en in sommige soorten looalt Cairo s Bio s Akrons ging iets meer om BiNNiNLiNOBCHi WAAKDiN Stooti Promnciole en QemeenttfonduH Slaatsfondsen sloten hooger nl voor integralen u en voor de andere soorten s amort syn en entrepSl dok onveranderd 97 104 J De Amst obligalieleeningen waren voor 4pCl s roor 3VspCl miuder De orerige variatiën zyn onbeduidend i Premieleeningen Amst loten reten 1 i tlW 110 Rolterd dobberden lusschen 101 en lö f4 Gemeeuteorediet SS j Paleisl 117 it 118 Spoonteglttningen De 6pCl obl der Holl M j van 71 oosterleeiiing vielen 6 lUl op hel bericht dat deze leeniug wordt afgelost jMm meende dat slechts ƒ 26000 jaarlijks kon uilgelool doch de Directie schynt Ie meenen dat dit een miniroura is en dat a pari zooveel raag uitgeloot als men noodig acht dot ódk de geheele leeniog afgelost Volgefourneerde aand Bynsp gingin 1 pCt achteruit 133 vermoedelijk na bet bekend worden ran de ontrugiten in 18S2 die 87000 minder bedragen dan iu 81 Aand Haarl Zandv hooger do Hall sp en Staatssp lager Van de Centraalwaarden noteerden aand 33 grstemp old 66 s en uitg sch 29 Geal obl Boxtel u booger 45 4 aand noteeren 12 t 2e hyp 14 Tramwajfleeningen De aand der N Z H0II stoomtram my zyn na de vergadering waarin nieuwe Commissarissen werden gekozen 3 pCt gestegen 96 Bolt tram verbeterde 1 96 doch Byluigv sluit 2 lager 40 Induttrieele aarden De vergadering van de Mij Feyenoord opvolgster der Kolt Hv treuriger gedachleuis op II Donderdag gehouden had eeu belangrijke verheffing der aand ten gerolge per saldo sloteu zij 17 pCl hooger 67 doch zij bereikten zelfs den koers van 76 Onder de verdere verheffingen treffen we aan aand Kon Ned Stoomb mij met 6 en obl do met 1 pCt 90 103 aand Ned Bank met 2 270 do N I Handelsbk met 1 II2V2 obl Stoomr ata met 1 96j aand Sloorar Nederl met l j 10 terwijl rermindering ondergaan werd door aand Gron Waierl van 2 87V4 o Hv Amst l 92 do Java Bk 1 176 en do Stoomv Zeeland 3 37 De 4 pCl pandbr der Ulrechtsche Hypotheekbank zijn in de noteering opgenomen en staan pari EuKOPSESCHE WAAKDIH Btmtt imdun Hongaren zijn minder behalve 6pCt goadl die profiteerden eu 4pCl do die verloren Italianen roor Orig inschr roor Lamaisoc lager Van Oostenrijkers alnit Fcbr renie eu Januari do hooger Mei April lager Poolsche Schatkistb g beter B j de Rusten onderscheidden zich rooral de Ooaterleeningen die retp 52 62 52 noteerden roortt monteerden oude 72 en 40 andere miuder Daarentegen 4S 44 1 Hamb eert en 62 lager Spanjaarden roor 1 buiteal 1 a Oor do binueul prijs 4pCt i IpOl beter 68 44 De 6pCt ongereg Turken stegen door de rerrallen ooupont lot 12Vi geregistr beter dooh 6pGt a ii minder Egypt obl leening i hooier 71 PremiMeeningen Antw loten rerbeterden 1 Brass do Hong en Theissl 1 minder Oostenr 54 60 Orediet s Bodencr en Weener beter doeh 64 lager Rnssische minder doob Madrid S pCu litn g er 45 Spoorwegletningen Theiss aUd en obl waren P s Vs l RO obl Viet Em doch Z Ital spw l pCt beter Wartchau Bromb minder en aand WarschauWeenen s hooger Van Bussen sluit Z W 1 pGt hooger De andere rerheffingen zyn geringer tooalt roor Or my Knnk Chark Mosk Jar Mosk Smol obl Orel Vil Obl Poli Tifl waren 1 è i ofter terwyl Chark Atow Jel Orel Motach Sysr en Bias Wiaam mede iels prys garen Iniuitrieele waarden Aand Duilsche Ryksbk sloteu 2 Pandbr Russ Hyp bk i j hooger Hong pbr Vtt x Oost Hong Bk Vis do pbr er anat l pCt lager AilEiUKAAXaCBl WAAIDIN Stêotefondttn Lonisiana a stegen 10 pGl 72 hiennder is erenwel de Jannari conpon begrepen roodat de rtéele rerheffing ruim 6 pCl bedraagt Florida s en Mexieanen alsmede Peruanen rarieerden weinig Bratilianfn waren meerendeek lager 64 telfi l fpGl Golumbianen gaven miin 1 pCt prys Spoonee leeningen Akrons bieren teer gerraagdeu 3 hooger 50 ii Illinoia rerbeterden 3 143 De ineome bouda der St IjouisCaïrotullen naar beweerd wordt 6 pCt rente ontvangen t j stegen 4 pCt 70 ook de certificaten dertelfde maatsehapplj waren 2 pCt hooger 22 De pref stocks der S Louis S Franoisoo baan monteerden 1 a 2 100 64 i Orer t algemeen schynt in dete waarden eenige meerdere lerendigheid te komen omtrent rele lynen worden gnntlige bericfalen aangaande de exploitatie getonden en de noteeriugente NewYork warden met neiging voor rerheffingraster De rerlieien tyn teer gering het meestroor Cler C en C die l j en roor Rio s die1V prys garen 77 46 Induttrieele vaarden Colorado s waren 1 a l lager eert Louis Cit bk 1 pCt hooger Max ell sh loger do inc buds hooger Prolongatie rïNTk daalde tol 4 Er is reel geld iliaponibcl en algemeene veilaging van het disconto wordt verwacht T PS Een flauwe markt met byna algemeene reactie was het heden Uittondering moei gemaakt voor metiillificeu die voor Weenen gevraagd hooger sloten De verlieten bedroegen voor de meesten a voor 4 pCt Egypte Louisiana s onveranderd Russische loten 64 na de loting 3 pCl minder 66 1 pCt Am sporen ook minder Akront 49l Cairo s iets hooger Cerl 22 j inc buds 71 Van binnenl waarden sloten integralen minder de overigen rast stegen Paleisl 1 verloren aand Ind Sp do Kanaalmy do Feyenoord 4 Geboorteeu Sterftestatlstlek der gemeente GOUDA December 1882 Geboken 40 Jongens en 38 Meisjes totaal 78 OVEBLEDEN beneden 1 jaar 8 M 9 V totaal 17 van 1 5 5 2 7 6 14 j 14 20 1 1 20 50 4 2 6 50 66 2 2 4 65 80 6 6 11 boren 80 1 2 3 27 M 22 V lotaal 49 Letenloos aanoeoeven 1 M 1 V telaa 2 Bargerlilke Stand GEBOREN 12 in Teoaii oiden G Uithol eo 1 inMD 3 Aria Berlns Johanou ouders A J Heerkens ca T Weadels Berths Mirit oadert H Scbrave en N vid Vliet SaYanati Willen ouderB J Hoebeek en A S Verfcbot JobsDDS Tbeodora oadera J T Jaipcrs ea E sn Beuzekom 14 JobiDnes ooders A a Vliet en S Lonrier Geertrnida Jseobt Harpretba ooders C Oostlander co M van der KIcij Catbarins Maria ooders G J Boowmao en M de Jonge 15 Petros ooders F van Biljonw en H M Kanne Wilhclmina Jobanna ooders D Blommendaal en O Deickseo OVERLEDEN U Jan S van den Boom wed I Leeflang 89 j J Heisterborg 47 J 15 VV C de Jong fin J de Jong 1 0 B ADVERTENTIÊN Ondertroawd te Waddinxveen W J TA DE BREGGEN EN £ M MOLENAAR 11 Jan 1883 Princenhage bij Breda j Gouda Heden overleed tot onze diepe droefheid m n geliefde Echtgenoot en onze Vader en Behnwdrader ARIE VAN DER DÜSSEN in den oaderdom van 76 jaar Dttft 14 Jannari 1883 Wed A VAN DER DÜSSENB VAX Dut W B0RKÜ8 VAH ra Dras J BORKUS Eenige en algtmtene kennitgtving Ik ondergeteekende betaig m oftediten dank aan de Doctoren en Meester van het St CATHARINA GASTHUIS wegens dé spoedige herstelling m ner ziekte K FBRWERDA Stoker aan de Nad IUii a öor Oouda 15 Januari 1883 S LAGERWEU Notaris te Woerden ia voornemens om op VRIJDAG 26 JANDARI 1883 des voormiddags ten 10 ure in de herberg genaamd cKoopma is Welvabbn bewoond door A ZWANENBEEK oader de gemeente Rietveld in het openbaar te veilen en verkoopen 300 lepeboomen waaronder zware aitnemend geschikt voor werkhoat staande op de Hofstede cVooubkeed bewoond door K BREEDIJK in de gemeente Rietveld Op dag tot 1 Juli 1883 mile tolide borgen stellende Nadere informatiëu ten kantore van voornoemden Notaris