Goudsche Courant, vrijdag 19 januari 1883

Vrijdag 19 Jmuari N 3873 1883 4I GOUDSGHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Uit Oudevater schrgft men ons Tan gisteren f maar tereohl merkt mr Amersfoordt up dat hy er Meden avond had alhier eene geoombioeerde i niet heel Ter mee komen kan Hij herhaalt tyn Door deu Minister ran Marine is thans het tth de Tweede Kamer toegetondtn rerslag oopeue de oorzaken ran het vergaan van de Aider aangevuld met a de laatste aan den kommandant van genoemden rammonitor uitgereikte instructie zijndie een van de 19n Juni 1875 door de directie der Marine te Willemsoord betreffende de begeleiding van dien monitor door het ramschip Slier De kommandant der Marine le Willemsoord deelt in een missire ran 20 December 1882 den Minisier mede dat roor zoorer kon worden nagegaan nooit aan kommandeereude of oiereu van mpnitors ipilractiën zijn uitgereikt behoudens bovenomschreren circulaire Die bodems warden steeds bij andere direction in dienst gesteld bij welke de kommau een pu a aagi sirtii igo n iet a waren ctd 4MiM lareiu van iutiraeiieu worden voerzien i van E SEAITDSMA Kalverstraat 158 Ameterdam In verzegelde pakjes verkrijgbaar bg I C G DüTILH Spieringstraat F 50 Gouda In het bgzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON d f 1 30 per 5 Ons aUI A LAROCHE OP KINA WIJN met en xonder zer VAN KRAEPEUEN HOLM Apothekers te Zeist is verkrggbaar in flacons a 1 00 en 1 90 Eenig depot voor Gouda en Omstreken bg den Heer C THIM Apoth te Gouda Van a s MAANDAG i 2 JANUARI af Groote Voorjaarsopruiming tot veel verminderde prijzen Sociëteit Ons Genoegen Zaal ITunstmin WOENSDAG 24 JANUARI 1883 Bfl genoegzame deelneming eene enkele VAN HST Cagliostro Pittoresque en Marion netten THEATER van HENRI de BRUXELLES PRIJZEN DER PLAATSEN Voor Niet Leden 75 voor Leden 50 en voor Kinderen 25 Cent Aanvang 6 einde omstreeks 10 uur Bespreking der plaatsen Dinsdag 23 en Woensdag 24 Januari van 10 tot 3 uur a 10 Ct extra per plaats Na afloop der voorstelling vertrekt de trein naar Rotterdam 10 41 den Haag 10 39 en de Stoomtram naar Bodegraven 9 40 BËRMHARDI ËR echte Alpen Kruiden Elixer van Wallrad Ottmar Bernhard te Munchen Hofleverancier van Z M den Koning van Begeren Fabrieken te Zurich in Zwitierlanct en te Kuftttin in Tyrol Is bereid uit de meest bl l edzuiverende en fijnste bergplanten der Tyroler en Zwitaersche Alpen bekroond op verschillende tentoonstellingen scheikundig onderzocht en aanbevolen door Autoriteiten der Medische Wetenschap hetzelve regelt direct alle functiën der maag is het beste middel bij gebrek aan eet en slaaplust slechte spgsverteering en maagcatarrh reinigt het lichaam van ziekelgke aandoeningen versterkt z uwen en spieren en is door zjjn Aroma en smaak het fijnste Bitter Elixer Men neme slechts eene proeve Verkrijgbaar in flesschen met uitvoerige gebruiksaanw zing a ƒ 2 75 1 50 en 1 te Gouda bg Wkd J GOORISSEN Mzn Leiden RIJST KRAK enz EXQUISE VIEUX per fl 1 50 bij SLOTEMAKER Co De ondergeteekende heelt de eer zjjne geëerde Stadgenooten te berichten dat h zich met 1 FEBRUARI a s op de Westhaven B 195 zal vestigen als Stoffeerder en Bellanger en al wat verder tot het vak behoort en beveelt zich minzaam aan belovende eene prompte en civiele bediening Met hoogachting heeft hg de eer te zgn UEd Dv Dr W YAN VLIET Westhaven 195 Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Oss Gbsoegen brengen ttr kennisse van HH L den ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 4de Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 18 JANUARI 1883 de SOCIËTEIT van des avonds ZES UUS af ml GESLOTEN mijn Namens het Bestdoe J C IJSSELSTIJN Secretarie Snelpersdmk van A Beinkham te Gonda Gouda 16 Januari 1883 Geachte inwoners van Gfóuda Daar er nog geene verbetering in mgu toestand is gekomen is die in den eerstvolgenden tgd niet meer te verwachten Ik leg daarom de practgk neder Velen zullen dit met leedwezen sommigen zelfs met droefenis vernemen Welk een reeks van jaren mocht ik onder U werkzaam zgn Droevig te moede en eveneens met diep leedwezen ga ik tot dit besluit over Hoevelen onder U mag ik mgne vrienden noemen voor hoevelen was ik meer dan geneeskundig raadsman Hoevele bewgzeu van achting waardeering en vertrouwen heb ik in dien tgd van U ontvangen Ik dank J daarvoor en bg de onveranderlgkheid mgner gevoelens zal dat alles steeds mg eene der dierbaarste herinneringen zgn Wees verder verzekerd dat mgne beste wenschen U ten allen tgde zullen vergezellen Dr LUIJTEN Creëerde Ennstgenooten Zooals ü uit bovenstaande advertentie blgkt heb ik in Gouda de practgk nedergek d Wees zoo goed te beschouwen dat ik dit 1 Januari gedaan heb Wanneer ik den langen tgd herdenk waarin ik met U practiseereud geneeskundige in Gouda was dan herinner ik mg tevens met genoegen dat ik nooit met iemand Uwer eenifr verschil heb gehad waartoe de uitoefening der practgk zoo licht aanleiding geeft Steeds was onze verhouding vriendschappelgk en wdwillend Mg bg voortduring in die vrieodschappelgke verhouding aanbevelende blgf ik steeds üw hoogachtend Kunitgenoot Dr LUIJTEN Men VRAAGT ten époedigste of met FEB een Tweede Meisje P G gewoon om met Kinderen om te gaan Adres onder No 787 aan het Bureau dezer Courant ADVERTEIXTIEI in alle Binnen en BHitenlandsche Co ranten worden dadelük opgezonden door den Boekhandelaar A BRIt KMAN te QcHda Roiplfiini on GROOTE RE LO OH ING h de eenlge Eagelsctie of 1 menicMQsche TBIiX a die door hare t ortrelTelIJkhclil oune Medallla verkregen beeft m de Xantaaai telllnr te Brnoal In laso Het fteeft onfaUInar aan gr Ize haren 08 natuurlljlce kleur we Ier bet belet onmiddelijk tiet ultfallen van het haar geen bet sen nieuw leven en krachtlgen gr el De Boni iBdaor Terra igt alle andere baarherstellera Het 18 geen verf YtrKrvglMv in hteU m halve lesiehe Koppert en Parfumèurt ATTIST Vin D W pn LETTE O BwlMird du lulitnl Pi De voorteenee uttntrune ei Se moymi mtaett n fwutiff tat a Itet voorttirenS aan mtjne ClUnleUt ai aanbevelen DBPOT VOOa BELSlfe IN NEDERLAND NORBERT DEKETM 57 bEi FoBéauiLoupi BRUSSEL lnilielii tailtNkniiii firiiia rFlieoil Tiil Oepöt te fioada blJ II 8CH0LTEK Cotflenr l BINNE NLAND GOUDA 18 Jauuari 1S63 Bij koD healuit van 17 Jan lyn benoemd tot bargemectter der gemeente Nieuwerkerk a d IJsel J E van Voorthuyseu seor dier gemeente eii met ingang tan 6 Pebr 1888 tot burgemeester lan Capelle a d IJsel M VV Sehaly VERGAÜJIKING van den GEMEENTEUAAD Vrgdag den lïjannari 1883 des namiddagsten 1 ure ten einde te behandelen Ben Toonlel tot rerkodp au populieren staande langs het l raaf ai Hel foorstel tot qiiging van Art 16 der Verordening ran Politie Het voorstel betreffende de opriohting Van eenen euisns ter opleiding tau onderwytera en cnderirij eressen voor de houfdonderwqiersacte Het ontwerp reglemeut voor het Frogymnasium I e benoeming van eenen Stada omroeper Idem ran eenen I kdrager Hetielfile rerschgnsel dat licb in andere steden als Arnhem Utrecht ent rooidre l bij de opvoering ran Justus ran Himnï t fyne BetckuUen wasook hier op te merken Gisterenarond by de loliutvoor te bespreken plaatsen voor de roorsielling ran heden arond bestond er zooveel animo dat 120 plaatsen meer aangevraagd werden dan er besohikbaarwaren Velen lijn dus heden teleurgesteld Aan de trekyr van hooge nummers voor wie geene plaatsendisponibel waren is duor beerea Commissarissen van Ons Genoegen als ieke Je coneotation het reoht rau voorkeur grgeven bjj d volgende rosnUlliug af li Uabimm k Ereuals Justus van Haurik s Tijne Baehuitenhtl glanspnut is ran het repertoire der Amsterdamsche Afdeeling van kei Nederlmdtct Tooneel is dit bij de Rotterdansche Afdeeling ZwAaTK Qkiet Drama in 5 bedr van Rosier Faaasen Van den I2n December 11 af toen de eerste opvoering plaats had lol op beden wordt het te Rotterdam roortdnrend met grooten bijval opgeroerd en geniet ook elders b v te Amsterdam groot auooes Niet weinige inwoners ran Oouda speet het daarom dat de laatste abonnementsroorstellingen hier ter stade rolgeos de rroeger medegedeelde orrreenkomst door de Amsterdamsche Afdeeling zonden worden gegeven daar men daardoor buiten de gelegenheid oude ijn het stuk ran den talentvnileu Faaasen bier te tieu opvoeren Wij achten ons daarom gelnkkig te kannen mededeelen dat de Directie der Sociëteit Ons UeDoegen in overleg met de Directie van iet Nederlandick Tooneel in de oorapronkelyke overeenkomst eene wyiiging heeft gebracht in zooverre dal nu de 6e abonnementsvoorstelling die 15 Februari plaatsheeft niet door de Amsterdamsche maar door de Holierdamtehe Afd tal worden gegeven Opgeroerd wordt dan Zwabte Guet Drama in 5 b d r tafereelen waarin de titelrol wordt ver rukt door Merr Cath Beeramant Behalve de e treden in het atuk op de heeren Rosier Fafu n D Haspels Le Gras J Haspels Poolman r d Lugt Victor Faassen en de jongeheer Paul Faaasen benevens de dames Jeanne de Groot Mina Beersmans Mevr Faassen en Merr Luers Correspondentie Sobaakpartij tusschen Vereeni ging te s Graveuhage Wit en Palamedes le Gouda Zwart 1ste letEï E4 E7 E6 2de Gl FS B8 C6 8 F1 B5 G8 F6 4 Dï D4 EB D4 i E4 Eb F6 E4 In de zitting der Rotterdamsche Arr Rechtbank van Dinsdag morgen werd o a veroordeeld G V V kuiper te Oouda bek van diefstal van een karaf met jenever nit eec tappery aldaar tot 6 weken ger cell rergadering plaats van de Ceamissién onlangs donr bet departement ran t Kit eu door de rederijkerskaraer Borger benoemd om maatregelen te IrefTen ten einde het in des loop van dit jaar gelijktijdig samenralleude goaden feest van t Nnt en l zilveren feest ran Borger gemeenachappelijk feestelijk le rieren De leden dezer Gommissièn bestaande uit de heereii Dr H P ran Praag A W M Jongeiieel P A A Holenaar A C van Aelsl P J Uantendam en J Kiewiet de Jonge kozen uit hun midden eerst noemden tot president laatslgenoemden tot Seeretarii Na eenige voorloopige besprekingen omtrent rnkel hoofdzaken werd bepaald in den loop der rolggode maand eene tweede rergadering te houden Aangaande het in ons vorig ur rermcide ongeluk declen wij neg het Volgende mede Den trein van den Rhynapoorweg Dinsdagmorgen te 6 n ii m van den Haag reilrokken is eren roorby Voorburg het rolgende ongeluk overkomen De brug over den Vliet aMaor was nl opengelaten f van den trein die door ktl stoppen te Voorburg gelukkig nog slechts geripge snelheid had stortte de locomotief tusschen de bruggehoofden omlaag maar bleef Insseben de booMcD hangen zoodat de machine niet geheel in t water kwam Oe machinist Geurts werd door den schok in t water geworpen doch redde ichzelf De stoker riel ach erorer op de kolen eo tisteerde zich aan hoofd en arm gelukkig niet ernstig De teren passagiers kwamen met den sohrik vi De waggons bieren op het spoor de b gagB a Aa die op den tender rolgde werd eohler geheel vermld Ook twee coup zwaar beschadigd De oorzaak van dit ongewi is l wijten aan de achteloosheid ran den bruggcwachleiv tte lat te slapen maar ook aan het station te VoorBurg had men moeten en kanoen weien of de brug gealolen wns Wel stond het Min op oureilig maar door den zwaden mist was dit door deu maohin iet opgemerkt geworden Daar het rerkeer orer den Vliet gestreia is moesten de passagiert ran en naar den Haag te roet langs hel waler passeeren en daar ran trein rerwisselen Eenig oponthoud wat dat onvermijdelijlt De locomotief is door baitengewune krachtsinspanning Dinsdagavond nog gelieht geworden De scheepvaart is weder open en de weg was gisteren reeds weder roor alle treinen bruikbaar De N R Ct deelt in zake bovengenoemd ongeluk het volgende mede Gisteren reden alle treinen in beide richtingen reeds weder over de brug te Voorburg zoodat het ongeval dat zulke ontzettende gevolgen had kunnen hebben evenmin voor de reizigers en het pertoneel als voor het verkeer veel nadeel heeft teweeggebracht Deze inderdaad bewonderenswaardige opruiming van een zoo enorm beletsel als Dinsdag den weg versperde dankt men aan de gelukkige gedachte van den heer Verloop die achtereenvolgens onder het in de brug hangende gevaarte vlotten van dwarsliggers bracht deze met rails belastte tot zy zonken en tó6 op elkaar gestapeld eindelyk een vasten bodem vormden die het gemakïelyk maakte de locomotief te lichten en in het spoor te brengen Het ongeluk heeft zich overigens geheel toegedragen zooals werd medegedeeld de brugwachter en zijn knecht waren nog niet ortw akt toen de eerste trein naderde en het schijnt werkelyk dat de overigens zoo actieve stationehef te Voorburg onbegrüpeIperwijze bet sein tot het vertrek heeft gegeven zonder zich door middel van den telegraphischen seinloestel te overtuigen dat de brug gesloten en de ♦ raehter op zijn post was Mr J P Amersfoordt Badhoeve Haarlemmermeer bericht dat op tyn verzoek oji bijdragen tot oprichting ecuer landbouwjchool voor vrouwen in Nederli nd lat reeds in 1881 werd gedaan tot heden twee gitten inkwamen een van ƒ 100 en een rau 25 Dat bedrag is reutegerend belegd verzoek on hulp vooral aau de Ned vrouwen die hem niet eens geld behoeven le zenden Als elke boerin die in Nederland juweelen draagt aan mr A slechts éen enkelen steen nit haar tooisel tendt tal schrijft bij het kisije dnt hy daarrcor bestemde spoedig te klein worden In de zitting ran de Berste Kamer van gisteren werd tot toelating van den heer Viuer van Hazei wonde besloten Gekozen werden tot rapporteurs over de algemeene beschouwingen en verschillende hoofdstukken der slaalsbegrooting de hh ran Roijen Fronsen r d Putte ran Swinderen en Pieké en orer de rerdere hoofdstukken de hh Regont van Akerlaken t Hooft en van Voorihnjrten Maandag a B behandeling ran het Maasmond onlwerp om het nieuw te kiezen lid roor de Noordbrabant gelegenheid te geren de rergadering by le wonen b de in de laatste jaren aan de kommaodanten ran monitors rersirekle intlructiën by het aonraarden eener reis orer zee ran de eene directie naar de andere met begeleidend schrijren ran de betrokken directeuren en kommandanlen en o een extract ail een schryren ran den kommandant der Marine te Amslerqam in antwoord op de hem door den Minister gestelde rraag om eenige ophelderingen betreffende het gerucht alt tonde door hem na het rertrek ran den rammonitor Adder ran Amtlerdam naar IJmuiden een stoombarkas zijn nagezonden met na lere bevelen De kommandant rerklaait dit gerucht le zijn onwaar Wel is er den 5n Juli door hem een stoombarkaa beschikbaar gealeld aan eenige zeeoificieren die het Noordpooltehip Foma dien dag uilgeleide deden naar IJmuiden eu daar aankwamen toen deJdiler reeds sedert ruim drie aren in zee was Den dag te roren vóór het vertrek von de Adder heeft een eenmansjollelje van Zr Ms wachtschip in loco daar aan boord gebracht een gesloten dienstcouvert aan het adres ran den betrokken kommandant inhoudende de reisorder De Vereeniging Teueltchade stelt dit jaar weder de gelegenheid open lot het doen ran examen ia de nuttige handwerken Deze examens zullen in het begin ran Maart le Amsterdam gehouden orden In de N RoU Ct leest men bet rolgende Het ougeral op den Rijnspoorweg nabij Voorborg heeft naluurlyk opnieuw de aandacht gerestigd op de geroren aan welke de spoorwegreizigers roorldureud zyn blootgestelil Eene vergissing van een ambtenaar kan talryke menschenlerens kosten Die rergissmgen of althans hare gevolgen zooreel doenlyk oumogelijk te maken ook al gaat dit zelfs met aanzienlijke kosten gepaard is de plicht vau ieder die invloed op de spoorweg maatschappijen kan uitoefenen en niet het minst ran de spoorwrgbesturen zelve Daarom brengen wy naar aanleid ng van hel jongste ongeval in herinnering een bericht lat wij roor een paar jaren mededeelden en waarin het middel werd aangegeveu door hetwelk althans dergelijke ongelukken sis hel rijden in een openslaande brug of het botsen van twee treinen op kruispunten voorgoed gpiogelyk wolden gemaakt