Goudsche Courant, vrijdag 19 januari 1883

Wanneer om oni daarbij te bepalen eene brug geopend u ordt dan wjrdt teugerolj e van dat openen lelf dus aatomalisch op Technische bezwaren kunnen dunkt ons tegen het denkbeeld niet in het midden worden gebracht In onzen tyd is aan de werktuitjkande alles raogelyk Alleen de kosten kunnen eene overweging zgn die de maatschappijen terughoudt van de uitvoering van dit overigens vrg eeiiv udige denkbeeld Want nabij eiken brug en nabij elk punt waar twee spoorwegen elkander kruisen zou ter weerszijden terrein moeten worden aangekocht voor de doodloopeude uilwijkssporen en de bruggen en kruispunten op onze spoorwegen zijn buitengewoon talrijk Maar buitengewoon gevaarlijk is het dan ook om op onze spoorwegen te reilen en er is niet eens een samenloop van noodlottige omstindigheden noodig om een ernstig ongeluk te doen ontstaan Slechts eene nalatigheid eene vergissing eene plotseling opkomende ongesteldheid de ontijdige slaap van een enkel man is soms voldoende om lal van mensohen te dooden of te verminken en menigmaal is het slechts aan een toeval te wyten dal niet de schromelgkate ongelukken gebeuren Om daarin te voorzien mogen wij ons door geene financieele bedeukingen laten terughouden Hoe ongeloofelijk het schijne moge toch gebeurde bet onlangs dat een vos het onderspit moest delven Toor een snoek Een man te Fródinge in Zweden had op zekeren dag zijne lijnen in een klein meer uitgezet en kreeg een groolen snoek aan den haak Daar hy naar meer lijneu had om te zien wierp by deu snoek neder iu de nabijheid van eene horde Toen hq zich een eind weegs verwijderd had boorde hij eensklaps van de plaats waar hij den snoek had neergeworpen een gehuil dat hem deed omkeeren om te zien wat er aan de hand was Men kan zich zijne verwondering voorstellen toen hij een grooten mooien vos in het oog kreeg die onder de poging am van den anderen kant der horde tussohen een pAar staken met den poot den snoek tot zich te htlen op de eene of andere wijze met het been in den bek van den visch geraakt was welke te groot Meek voor de opening iu de horde Reinlje sprong en huilde maar bleef vastzitten tot hij door eenige goed aangebrachte stokslagen zgn leven moest laten Sedert het midden van de 1 6de eeuw is de aardappelplant in de Nederlanden Baurgandi ë en in Italië bekend hoewel zij niet als rolksvoediogsmiddel werd gebezigd dat eerst later heeft plaats gehad De verovering ran Peru door de Spanjaarden heeft tot haar bekendheid aanleiiliug gegeven Inlussohen is het eigenlijke vaderland ran de hans onmisbare voedselplant nog niet met zekerheid bekend Thans meldt men nit San Francisco Ie dezen opzichte het volgende In een der jongste zittingen ran de Californische academie van wetensohappeo is een medeileeling geduw dojjr den heer Johan O Lemmon betreffende dit punt In het afgeloopen jaar ia door hem een botanische andertoeklngsreis gemaakt door het gebergte langs de Mexikkiansohe grenzen Bij die gelegcriheid heeft hij op hopg gelegen plaatsen tusscbeu nog veel hooger rijzende bergreuzen drie rersohilleude inheemsche aardappelaoorten aangetroffen De bedoelde plateaux verkeffen zioh ruim 10 000 roet boren den spiegel derzee De knolle i hebben een grootte ran een okkernoot De ia der genoemde academie waren meerendeels ran gevoelen dat deze ontdekking zal leiden tot de oplossing ran het rraagstuk betreffende de ware herkomst der plant waaraan thans oneereer bet leren hangt ran het meereudeel der bewonen van Europa De Indéptnianee helg schrijft Het succes der algemeene tentooustelUng welke dil jaar te Amsterdam moet plaats hebben is thans reeds reraekerd en elke nAlie wil op schitterende gze deellemen aan deze plechtige samenkomst in een land hetwelk het handelsgenie bezit en een groot deel zijner kracht dankt aan zyne uitgebreide koloniéa Het speciale karaktrr dezer teutooDstelling zal inderdaad zijn daju zij koloniaal is en den algemeenen uitvocrb udcl ten doel heeft België heeft daarvan dan ook het groote gewicht ingezien een dank zj de uitstekende commissie door de Regerricg benoeinil tgn wij er overtuigd van dat onze industrie e Overigens is het ona bekend dat reeds meer daij 1203 Belgische huizen toegelaten zqn en dat de meeste dezer alle krachten inspannen om op schitterende wijze deu strijd met de concorreerende natiën te voeren Wg zijn dan ook rolkoinen gerust omtrent Belgie s tentoonstelling te Amsterdam maar tooh kan bet nuttig zijn aan onze indu trieeleii een raad e geven welke praotische waarde hnn ook wel door hunne eigene ervaring gebleken zal zijn De nationale en internationale tentoonstellingen zijn in de laatste 30 jaar veelvuldig geweest en zoo meu telkens belangrijke vorderingen in onze industrie heeft kunnen waarnemen heeft men tevens opgemerkt dnt er niemand was om die in het licht te stellan Men zag er wel op lecn aantnl kasten een opschrift Vertegenwoordig door dezen of genen maar ongelukkig gnven deze opschriften meereen fictieve dan een werkelijke vertegenwoordiging aan En daarvoor bettond een goede reden het aantal iiiduslriën vertegenwoordigil loor één persoon as zóó groot dat de verteiienwoordiging onmogelijk afdoende kon zijn Bijna overal heeft zich dit verschijnsel voorgedaan Nooit was deze of gene ter plaatse om aan het publiek de verlangde inlichtingen te verschaffen En kon het wel anders De ongelukkige vertegenwoordigde zóijveleu dat het hem onmogelijk was iemand te vertegenwoordigen Genoodzaakt om overal te zijn was hij natuurlijk nergens Men deelt ons mede dat dit te AmstcYdara anders zal ziJn en dat er een Comité de rcpréetitaHo gevormd is hetwelk zich belast met de behartiging der bijzondere belangen van de Belgische exposanten en wel door een talrijk eo degelijk personeel gekozen uit Nederlandsche jongelieden die verscheidene talen spreken en alle waarborgen bieden vnn soliditeit en kennis Dil comité heeft een bureau in t leven geroepen genaamd Office general beige pour l ExpoiitioH d Amiterdam hetwelk in het Pidait d Midi te Brussel gevestigd is en tot direotenr heeft den heer M P Washer wiens naam in ons land groote achting geniet In een gemeente in Drente heeft onlangs een benoeming plaats gehad die misschien wel voordeelig is voor de gemeentelijke fiaanciëu maar die zeker er piet toe kan leiden het prestige v n den onderwijzersstand te rerhoogen en in het betrokken dorp althans niet anders dan nadeelig werken kan Ia het armeuwerkhuis namelijk werd een man verpleegd die in het bezit was eener akte van onderwijzer Het was niet door zgne deugden dat de bedoelde persoon zoo diep was gezontei De Gemeenleraad was ran s mans rerleden zeer goed op de hoogte edoch men had een hulponderwijzer noodig kon deu rer pleegde roor ten prikje krggeo en behoefde hem dan niet meer Ie onderhouden Dat waren twee vliegen geslagen in een klap En zoo geichiedde het dat de man uit het armenhub werd gehaald en als onderwijzer roor de klasse werd gezet t Is waar gebeurd in het laatst van het jaar onzes heeren 1882 Den melk markt in de hoofdstad des Rijks Id de Dinsdag te Amsterdam gehouden vergadering ran de daar gerestigde afd der Holl Maatschappij roor Landbouw reatigde de heer Bosoh nog eens de aandacht op den walglgken toestand ran de Amsterdamsche melkmarkt die gehouden wordt onder de trambrng bij het centraal slation De melk die in de magen der verbruikers moet terechtkomen staat daar in onbedekte emmers waarin onophoudelijk allerlei ruil ralt Bij koude dagen zooalt de laatste gaan de melkboeren hun handen voeten en magen warmen in het een of andere runzige kroegje in de nabijheid en in dien Inssoheutgd worden de emmers bezocht door straatjongen die er menig roondjerol met hun vuile handen uitscheppen en door houden die er hun niet minder morsige bekken schaamteloot in steken Komt de boer terug en ziet hg zjja melk met een laagje mil bedekt welnu hij roert ze eens flink om en hel ruil rerdwijnt roor het oog Doch dat ruil komt in de magen der melkrerbruiker eo de ouzindelijkheid daargelaten i het best mogelijk dat ran een dergelijke onreinheid rele ziekten het gerolg kunnen zijn Reeds roor lang kwamen uit Venio berichten die alles behalre fair waren Opeulg k en bedekt spreekt men er zijn wantrouwen uit orer het beheer der rertchillende liefdadigheidsgestiohten ajdaar Het il 00 zelfs zoorer gekomen dat het dagelijkaob bestuur der Oemeente niet alleen maar ook de öedepuleetde Staten van Limbarg zich aan de zaak laten gelegea liggen en reeds herhaaldelijk aangedrongen hebben dat openbaarheid zou gegeven worden aan de wijze van beheer daar het onophoudelijk zoek rakeu van kapitalen allen zeer verdacht voorkomt Verleden week werden de beheerders der verschillende gestichten roor den rechter gedagraard eu wnren meteen aangescbreren hunne rekeningen en alle bescheiden van de laatste 40 jaren alle mede te brengen Ofschoon zij zclveu niet achterbieren werden de rekeningen en bescheiden niet vertoond daar een genomen raadsbesluit zulk verbiedt De herleving eener oude kunit In een der jongst verschenen nummers van de Parg sche Vollaire komt een uitvoerig artikel voor over de glasschilderkunst dat iu hoofdzaak het volgende beval De oudste overblijfselen der glasschilderkunst die tot ons overgekomen zijn dagteekenen uit de twaalfde eeuw t Is waar er worden schrijvers gevonden die beweren dal reeds de basilika s in t oude Rome der 5e en 6e eeuw met prachtige gekleurde glazen waren versierd wij kennen ze echter niet want uit die lang vervlogen eeuwen zgn tol onzen tijd geen overblijfselen van die kunst overgekomen Gaan wg echter mt van de onderstelling dat de eerstelingen dier kunst dagteekenen uit de 12e eeuw dan moet tevens erkend dnt deze kunst in diezelfde eeuw haar glanspunt heeft bereikt Kr was toen een eeuw verloopen sedert den aanvang der kruistochten Westelijk Europa was geduiende ongeveer een eeuw onder den indruk gewees van t geen de lerugkeereude krgger nit hel Oosten hel land van zonnegloed en sohitlcrende kleuren in hun zeden en gebruiken in kennis en wetensohappen hodden meegebracht Van den rgkeii buit waarmede zij bij hun terugkeer beladen waren ziet men de afspiegelingen in de schitterende kerkglazen die de indrukwekkende kathedralen versieren in die eeuw gebouwd Die eeuw was hel tijdperk waarin hulde werd bewezen aan het rohitterenil colariet Eeuwen gingen voorbij daarmee had een groote wijziging plaats in de zeden en gebruiken onder den inrioed ran de nerelen en t matte licht dat ran den westelijken hemel straalt De sombere schaduwen en t geheimzinnige dniiter heersohende iu de hooggewelfde kathedralen eo andere godgewijde gebouwen waren in strgd met den gewijzigden smaak Een nieuw tijdperk brak aan de herlcring ran kunst en wetenschap het tijdperk waarin hulile aan ilen rorm werd gebracht Allerwe e schitterden aan de wanden der lrolsch kerken de heerlijkste gewrochten ran t penseel en de prachtig gekleurde glazen die slechts een mat licht doorlieleo werden verwijderd Aan de oompositie aan de kunstige rangaohikkiug van pertoocn en voorwerpen aan den meeetjuisten omtrek wordt alleng giooter zorg besteed terwijl op t coloriet op enkele weinige uitzonderingen na ohi r geen acht meer wordt ge lagen Tot om treek bet midden dtaer eenw beeft diti tijdperk geduurd Toen i een andere gceit levend geworden Men heeft die ongeëvenaarde overblijf elen der gla childerkan t van de 12e en 13e eenw opnieuw lecren waardeereu en bewonderen Waar ze door deze of geene omatandigheid hadden geleden heeft men beproefd ze te henlellen De roornaamtie architecten onderttennd door bekwame ariiaten hebben hunne krachten aan dien arbeid gewgd en de zin roor bet coloriet i by allen ontwaakt Opnieuw ontwaart men daarvan de blijken aan de gerei onzer grooltche monumenten tot in de binnenkamereu onzer woningen ia die geeat bemerkbaar en algemeen ontwaart men den bezielenden inrioed ran t ooieriet Ten gevolge ran de groote lenloonttellingen welke gedurende de jongstverloopen jaren zgn gehouden heeft men opnieuw de voortbrengselen deV Oottersche kunstraardigheid leeren waardeeren die men gedurende ongeveer een achttal eeuwen schier geheel en al uit het oog had rerloren Japan en China Indien en Ferzië hebben Europa als I ware overstelpt met hncne kuustgewroohten en allerwege schitteren zg ons tegen door hunne lerendige kleuren Ook de beschilderde en tchitterenrl gekleurde glazen zgn in eere hersteld Heeft men daarbg lérens de regelen der kunst steeds in acht genomen zooals in de eerste phiat het geval behoort te zgnP Die rraag moet helaa ontkennend worden beantwoerd Deze herlering heeft niet gediend tot opbonwing der ware kunst tot bevordering daarvan heeft zg niet gestrekt omdat men een verkeerde richting ia ingeslagen Dit euvel moet worden geweenl de oude traditiën behoort men te volgen eu de band die ons kan rerbinden aan die edele uitingen dezer kunst moet worden hersteld Dien gorden weg is men reeds opgegaan Zullen die pogingen ons geleiden naar t begeerde doelP Volharding in het goede kan wonderen baren en I is onze plicht hen te lohragen die hunne krachten daartoe leenen De glasschilderkunst is een onzer nationale kunsten die tevens een harer sohillerensie uitingen mag worden genoemd Binnen weinig tgils zal men zich te Pargs ia de onmiddellijke nabijheid van het groote opersge bouw kunnen overtuigen met welk een uitmuntend gevolg een poging op den goeden weg i gedaan door het veréieren ran een gansohen gerei van een groolen lohonwburg met beschilderde glazen in Ooslerschen itgl Zg zgn vervaardigd door den heer Charles Charopignenlle De heer Champigoeulle is een jeugdig artist die roor zijne kunst leeft en haar als ware met de moedermelk heeft ingezogen Ziju rader heeft het werk voortgezet door een beroemd glasschilder aangevangen namelijk door Marécbal van Metz die een algemeene vermaardheid heeft verworven Door hem ingewijd in de geheimen der kunst heeft hij haar lot hoogere ontwikkeling opgevoerd Na diens overlijden wandelt de zoon in de voetstappen des vaders en van diens voorgangers Hy is niet slechts schilder maar in wgder liring heeft hij zich op het gebied der kunst bewogen waut hg beoefent met gunstig gevolg ook de beeldhouwkunst In het atelier dat onder gn leiding staat en aan hem behoort vroeger dat ran Coffetier wenlen de prachtige glüzen die de kathedralen van Chartres eu vnn Mans eeuwen lang hebben gesierd thans gerestaureerd Ditzelfde herstellingswerk hebben ile beschilderde glazen van de ka hedraal Ie Bourges en die der Notre Dame Ie Pargs vroeger reeds door zijn hand ondergaan Hierdoor is hem de weg geopend geworden om de oude meesters grondig te leeren kennen iu hunne beste werken eu heeft hg hen als t ware hun geheimen afgezien Iets van dien aard ie durven ondernemen getuigt dat men bewust is van zich zelf daarin zoo nitmuclend te slagen bewgst waartoe men in staat is Bultenlandsch Overaicht De achttien personen dezer dagen te Dublin in hechteuis genomen en naai bet hof van assises verwezen onder beschuldiging van deelneming aan een moordcomplot staan thans onder verdenking in belrekking ie staan tot den moord op lord Cavendish en deu heer Barke gepleegd In de tiad beerschi dieulengerolge groote opschudding Uit Pargs komt hel bericht dat prins Napoléon i gearresteerd en naar de Conciergerie overgebracht De Prins heeft na den dooil van Qambetta zgn kans schoon geaohl om op zgne wgze een greep naar hel gezag ie beproeven gelukkig niet door bloed en tranen maar door het aanplaklcen van een vl f onschuldig manifest aan de openbare gebouwen te Pargs waartan de inhoud den avond Ie voren reeds an Èigaro bekend was Evenals in alle dergelgke stukken Helt Jëróme Napoléon zich voor als de pi die Fraukr k ait den ttaat ran rerdeeldbeid regecringloosheid verslapping eo rerarming zal opbeuren om bel weder een eereplaat in de rg der volken te doen innemen Als erfgenaam van Napoléon I en ran Napoléon III zegt hg feB ik de eenig levende man wieus saam zeven millioea driemaal honderd duizend stemmen op ziah jierHB d heeft gSedert den dood van t Keizers zoon heb ik het stilzwggen over de gerolgde politiek bewaard Ik wilde de proef die men bezig was te nemen niet belemmeren eu wenschle dal het woord mg door de omstandigheden werd gegeren Mgn stilzwggen rrat slechts da riderUudslierende uitdrukking van myn eerbied voor de mst rari het land Stelselmatig heeft men mgn geiirag eo mgn orertttigiiig belasterd Ik heb tleohtt dopr reraehteod stilzwggen dien lieden geantwoord die zioh niet onltagen de zonen tegen d n rader op te hitsen Mgn zoneo zgo nog un de staatkunde rreemd De oainorlijke orde der dlogen wgst hen na mg aan en tg zullen der ware oipoleontische traditie getionw blgven Men heeft van rafsland gesproken Dat lal niet geschieden Wanneer men meer plichten dan reobten heeft is een afitand deacrtie De Napoléin luidt het verder zgn aanhangers der volkssouvereiniteit Die leer i door vele renublikeiuen verlaten alleen nit vreea roor de Volksstemming Wat eeu plebisciet in het leren heeft geroepen kan alleen een plebisciet vervangen Ik vertegenwoordig geen pang maar een zaak een beginsel Die zaak is veel meer die vtn allen dan de mgne Dat beginsel is het reohl van het volk om zgn hoofd te kiezen Dat recht te ontkennen zou een aanslag zgn op de nationale eouvereiniteit Fransohen herinnert u de woorden van Napoléon I j Al wat zonder het rolk wordt gedaan is onI rettig Napolbon De zaak kwam reeds in de Kamer der Afgevaardigden Ier prake De zitting sohgnt vrg onstoimig geweest ie zgn Met 417 legen 89 stemmen werd de houding der regeering goedgekeurd eo met 328 stemmen werd een voorstel om het verI blgf iu Frankrgk en zgne koloniëu te ontzeggen aan al de leden der lamilién die over Frankrgk gereI geerd hebben van dringenden aard verklaard Volgens de later uit Parijs ontvangen berichten wa prins Jérdrae in hel vaste denkbeeld dal hg door zgn manifett niets onwellings deed daar de wet op de drukpers ran 29 Juli 1881 het aanplakken van manifesten toelaat De irins ontving een der medewerkers van de Tempt en vertelde aan hem heel beleefd dal de Republiek de zaken wel in de war stuurde maar zgn streven niet was het persoouUjk geJiag te herstellen aan de republiek ontbrak de volkswijding door het plebiscil de President der Republiek moest bg volksstemming warden verkozen koos men Grévy het was hem goed wilde echter de graaf van Chambord den troon beklimmen hg prins zou de eerste zgn om het geweer op te vallen en nnnr de barrikade te snellen Gambetta kon met de Republiek niet terecht anderen zonden t ook niet kuunen Zoo de prins Er schgnt ook sprake geweest Ie zijn van het inbrslag nemen van de Figaro De politieagenten hebben overigens wel van de openbare gebouwen maar niet van de particuliere het manifest afgescheurd De Minister van BInnenlaudsche Zaken was nonvankelgk tegen de vervolging monr van verschillende kanten werd er op aangedrongen Men zal nu hel recht zgn loop Ie laten eu zooals eerst het plan was den prins over de grenzen lalen zetten De Pargzenaars wilden eerst niet gelouven dat het stuk echt was zg hielden t voor het werk van een spotboef De telegraaf deelt ons uitvoerig den inhoud mede van de verklaring door den Frauschcn Minister Duderc Maandag iu de Kamer afgelegd aangaande den stand der Egyptische quaeslie Nieuws komt daarin niets voor in zorgvuldig gekozen bewoordingen Hordt ons de weigering van Frankrijk om op uilnoodiging van Engeland mede te doen aan Egyptische expeditie heengegledrn de hoop van Frankrijk herhaald dat Engeland orereenkomslig zijn beloften zonder aan eigen roordeel te denken den status quo ante zou herstellen en geëindigd met de mededeeii tg dat Frankrijk zgn rrgheid ran handelen voorbehoudt nu Eugeland alleen de Egyptische zaken wil ordenen De Fransche Regeering geefl op deze wgze blgk von pelitiek overleg wanneer zg met Engeland eenige schikking had aangegaan zou de oppositie uatourlgk beweerd hebben dat aan Frankrgk s waardigheid en belangen was tekort gedaan en een Minislerie dat zulke schikkingen trof onmiddellgk naar huis moest gaan Thans heeft men zulk een aanral afgesneden Dit neemt echter niet weg dat de Frantchen gevoel beginnen te krggen voor de werkelgkheid nu Engeland feilelgk de dubbele Mntróle beeft opgeheven en daarmee aan den rMalÉterenden invloed van Frankrgk een eind gemaakt De Journal da DébaU meent en zg heeft oiet geheel ongelgk dat de gze waarop Engeland met Egypte omapringt niet andeia is dan reu bedekte anuexalie wanneer het katler van het Egyptische leger meereudeel beslaat uit Egelsohe officieren dan blgft er geen andere conolnsie over Intotschen is ook de veel besproken Eogelsche nola overhandigd eerst aan de Porte en daarna aan de andere Mogendheden de vroegere mededeelingeu daarover blijken juist geweest te zgn bepaalile voorstellen worden ten opzichte van de regeling rau het Egyptische be lunr niet gedaan met nilzondering alleen ran de vaart op het Suez kanaal Engeland schgnt door deze nota de Mogendheden te willen uitlokken om haar meening orer Fgypte te zeggen eu by de diplomatieke onderhandelingen moet Eugeland wel lyd winnen om zgn heerschappg uit Ie breiden Voorloopig dus houdt Frankrijk Tunis Engeland Egypte De verwerping van de Lioenutener door de commissie ran bet Praitiich Huis der Afgeraardigden heeft de Regeering hoogst onaangenaam gestemd De olficieuse Proti Corr is zeer somber Het orgaan van Bismarok kan zich niet ontveinzen dal de Rgkadag niet Met de Regeeringsplannen instemt doch de Regeering zal uietiemio voortgaan telkens opnieuw bare ontwerpen in te dienen als dit rolgeos hare overtuiging door hel belang des tandt wordt geëisoht De mededeeling van den Minister van financiën dat de door Prniten verworpen Licenzsleuer weder in deu Ryksdag zon worden ingediend wordt door de K Z voor een opgeworpen balletje gehouden daar men zeker meent te welen dat de Bondsraad die belasting evenmin genegen is De Regeering zal iu allen gevalle aan het opheffen der vier langste klosseu vo den Klassensleuer VMIhouden De senaat Ie Washington heefi een wetsontwerp angenomen regelende de pretidiale opvolging In geval van afwezigheid van president of vice president hetzij door dood ontslag of verhindering lullen de leden van het kabinet hrm opvolgen velgen hun rang te beginnen met den staatssecretaris Indien het congres op dal oogenblik niet vergaderd is en geene zitting houdt binnen dertig dogen moet de nieuwe president hel binnen twintig dagen bijeenroepen Het congres hcefl thans een belangrijk handels verdrag onder houden dnt onlangs tussc ien het gouvernement van Washington en dat van Mexico gesloten is Volgens dil verdrag zgn in de vereeoigde staten de eerste Mexieaaubche stoffen waaronder ook de suiker van invoerrechten vrg terwgUt Mexico vrgstelling verleent aan de bereide praducteg die komen uit de Vercenigdc stalen Hel is dus een vrijhandelslractaat en daarin ligt wel zijne groolc bcteekenis Men kan het beschouwen als de eerste daad van eene groote toekomstige revolutie die lich in de economische politiek der Vereeiiigde sloten begint Ie openbaren en naorop president Arthur oulaligs in zgne boodschap nog heeft gezinspeeld GEVONDEN VOORWERPEN Een Vloerkleedje een Manshoed eeu Lederen Vrouueo pantoffel een Kinder Oorbelletje rood met Goud een dilo blauw met Goud een Kinder Portemonnaie met 11 Centen een Gouden Oorknop met Sieen een Schaartje een dilo met Lnnge Bek eeu Portemonnaie een Zilveren Broche een rood Oorknopje Kleinhandel in SterJien Dranl BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge on 5 der Wet vau 28 Augustus 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kehnis dat bg hen is ingekomen van den navolgenden persoon een lerzoekschrift wanrby vergunning wordt gevraagd om in de bg diens naam vermelde localiteit slerken drank in het klein te mogen verkoopcn als Volgn Nanm V d verzoeker Aanduiding d localiteit 6 Cornelis de Werken Spoorslraat R 20 Gouda den 17 Januari 1883 Burgemeester en Wethouders roornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MARKTBERICHTE QOUda 18 Januari 1683 De stemming rnor granen is alheen is algemeen iels raster puike Zeeuwsche Tarwe 10 26 a 10 26 mindere en Polderlarwe ƒ 9 25 a ƒ 9 75 Drooge inlandsche rogge 6 60 a ƒ 7 buiteulandscbe 6 25 a 6 60 Gerst in beide soorten ƒ 5 26 a ƒ 5 Haver ƒ 3 60 ƒ 4 de ligte ƒ 4 M i ƒ 4 60 de zware Mais 8 a 8 20 per K G Erwten en booneu zonder handel van beleekenit De veemarkt met gewonen aanroer handel in allea ring retle rarkens r n 26 o 28 cl rarkens roor Londen f n 22 a 24 et per half kilo magere varken en biggen vlug biggen ƒ 1 10 a 1 40 per week schapen traag verkocht Kaas aangevoerd 30 partijen eerste qusliteil 29 a ƒ 31 tweede qualiteit ƒ 26 o ƒ 28 Noordhollandsche lot S3 Qoeboter 1 60 a ƒ 1 70 Weiboler 1 40 i 1 60 Borgerlijke Stand OKBOKEN 16 Jan Mraltjc oaderi J Verboig en M ds BroijD Frsoi ooder C vtn der Groef n G M de Roade OVERLEDEN 1 Jta C tsa der Vliet wed J NieawenliuüleD 78 j P Breedreld 6 j GEHUWD 17 Jsa S Broekbuiuaea M vtn Otdikoora ADVERTENTIfilf ♦ Heden overleed tot droefheid van mg m ne Kinderen en Aanbehowdkinderen mgne geliefde Dochter PETBONBLLA in denleeftyd van 29 jaren G SPBÜIJT Az Waddinxvun 16 Janaari 1883 Aan allen die mg blgken van belani stelling hebben gegeven betnig ikmgnen dank H W G KONING Gouda 18 Januari 1883 9 S§£f IB S 60 Czar Peterstraat AMSTERDAM Vraagt PRIJSOPGAAF voorde Wekelpsche levering van Ie en2esoort Goudsche KAAS by party