Goudsche Courant, zondag 21 januari 1883

1883 ZoDdag 21 iUml 9 2S7S GOUDSCHÊCOURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VAM VOLLEKHOVENS STOUT onderscheidt zich door aangenamen smaak WORDT DOOK TAL VAN GENEESKVNDIGEK AASf BEVOLEAI wegens rijkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon Hollandsch Bier vermengd ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank Oe iin reeds irevestijrde g unstis e reputatie levert bet beste bewys dat bovengenoemde biersoort beschuit is om bet buitenlandscbe fabrleliaat te vervangen ll ft jttL JLj E in concurrentie met Engelsche fabriekaten tegen veel lageren prgs Princesse en Bruine Bieren in onderscheidene qnaliteiten Bordeaux Azyu KruideuAzyn Drag on en wyu Az n in onderscheidene prgzen Bierbrouwerij en Azijnmakerij BE QEEROONDE VALH AMSTEBDAM DORDBËGHT S Xs Is het Kuiverste en meest goedkoope van alle bekende soorten van Bitter Het ii saineagftttvld nit Hop Buohu Alruin en Leeuvrentand elke de besle do oadiie en kraehidsd ksU goneosiiiHliltlen der irerelil sijin en aititekende ifflooeikraehiiKe eii enschappon beiHten hetgeen met andere loorlen tan Bitter met het geval is Het is de beste reiniger van het bloed n regelt da funotiea van de lever hel geeft een nieuw leren en herstelt de geiondheiil Riene Kiekte of ilechle gcsondheid die mei door dit Bitter overwonnen worden lijne werking is even verschilli nd all hetliaam Het geeft kraolit n en een nlonw leven aan onde of iwakke lieden Voor h n die lijdei aea toring m ile working der rerterings of waterlooiinj sorganen en bij gevolg een krai hlig en reritcrki nd midlol n o liK hebben om den cellastop te wekken ndit Bitter uiiersl hoiTiaamdaar le ieirsetxenRebappen bij uit laK tonisch opwekkend en gt neeskrachtig iijn zonder te bedwelmen Wit gij ottk moogt gOToeleo of aan welke jekte iij ook mongl hjden gebmikt HOP BITTER W thl oiet totdal iHi bedlegerig iijt bij de minste storing Jiu gij gevoelt moet gij HOP BITTER gebrutkea Het kan u het leven radden looali hetdat duiicnden andenni ge laan heeft Het ii bfwexen dat dit Bitter alle liekti n eBeest of verlichting aanbrengt Het is eene ainO i name en rerfrisachende dntnk voor de iieken en kan mot water of andere dranken Termengd gebruikt worden Lijdt niet en belet uw vrlendan t lijden gebruikt en raadt anderen aan het HOPBITTER te gebruiken Verliest vooral met ait het oog dat het HOP BITTER geenknoamiiddet of geheime geestrijke drank ii het IS iiitei endeel het beite geneeimiddel wat ooit best nn In eft het Ie de vriend en hoop van den aieke liet moest in geen een hnishoaden ontbroken Neemt er van af beden de proel van Verkrijgbaar bij de voornaamste Drogisten en Apothekers HOP BITTEBS Hanufactnring G Breda n te Loadn iatwirpn Inr Tuk n T r U Depot te Gouda bij THI1 E IA KATIONALK Levensverzekering Maatschappij Voorheen Koninklijke Maatschappij Opgericht te Parij in 1830 WAABB ORGPO BS 2 02 MILLIOEN MM Verzekeringen in gevltl van overlijden tweeledige Verzekeringen verzekeringen op bepaalden tfld overleviuga tijdelijke en uitgestelde Verzekeringen en Lgfrenten De Maatschappij heeft sinds hare oprichting voor bgna 900 000 000 fr aan kapitalen en voor ruim 21 000 000 aan renten verzekerd n heeft over de dienstjaren 1880 en 18S1 ongeveer 5 000 000 aandeel in de winsten aan de verzekerden uitgekeerd De Maatschappij werkt met HoUandsche polissen en onderwerpt zich aan de Nederlandsche rechtspraak PRObPECTÜSSEN VERSLAGEN en verdere inlichtingen zgn te verkrijgen bij den Heer P M SCHELLIITG Hoofd Agent voor UOUDA en OMSTREKEN te Gouda Men Vraaffl AGEl ITE in elke Gemeente brieven te richten tot genoemden HoofdAgent Inspecteur voor Nederland V voN SAHER te Dordrecht Openbare Verkoopingf V N EENE SEEIIEHSITIZINBE met grooten T VI W daarachter TE GOUDA op MAANDAG den 22 JANUARI 1883 des vóórmiddags ten Elf ure ten huize van den Heer van SANTEN in hetkoffljhnis cdeHabH0NiE aan de Markt te Oouda BIJ INZET en op MAANDAG den 29 JANUARI 1883 des vóórmiddags ten Elf ure ter zelfder plaatse BIJ AFSLAG P M MONTIJN Notaris gevestigd te Gouda zat als daartoe last hebbende van znnen Principaal in het Openbaar op 22 JANUARI liBS doen Veilen en op 29 JANUARI 1883 Bij Afslag VERKOOPEN Bene voor weinige jaren nieuw gebouwde uitstekend goed onderhouden HEERENHUIZINGE en eenen grooten welbeplanten TUIN daarachter alles zeer riant staande en gelegen aan den Fluweelen Singel te Gouda Wgk R N 560 en 561 strekkende vóór van den Singel en van eigendom van den Heer van t Riet tot achter aan de Wetering belend ten noorden de Heeren van Straaten en van t Riet en ten zniden de Heeren de Goederen en Bmijstens en Consorten zgnde in het Huis onderscheidene Kamers Keuken uitstekende Waterpomp Zolders en hetgeen verder tot een gemakkel k en welingericht Woonhuis behoort Kadastraal bekend Sectie A nummers 2056 en 2302 ter groote van 12 Aren 44 Centiaren Het Perceel is te aanvaarden den 1 Mei aanstaande en te bezichtigen Dinsdag en Donderdag van iedere week van 11 tot 4 ure mits bg den Heer bewoner BEELAERTS van EMMICHOVEN belet worde gevraagd Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den bovengenpemden Notaris aan den Kleiweg Wgk E N 21 Openbar Verkoopingf Tl OUDE WATER Op MAANDAG 5 FEBRUARIJ 1883 s avonds zes ure in het Café Steskenburo ten overstaan van Notaris MONTIJN te Gouda van Twee WOONHUIZEN ea TIMMEBMANSWUBKPLAATS naast elkander te Oudewater op het Roodezand N 442 443 en 444 Dadelgk te aanvaarden en informatien te bekomen bg genoemden Notaris en den heer HENDRIK flOGERVORST M timmerman te Oudewater trp Dat s menschen leven van lieverlede korter wordt is geen verbeelding de geschiedenissen van vroegere en latere eeuwen overtuigen ons daarvan maar op 50 60 jaren grys te zqu en oud te chgnen is onnoodig betrekkelgk worden zeer weinige menschen oiui want iemand van 50 60 zelfs 70 jaren is niet oud zelfs zeer dikwgls manaelqk en kracht vol Doch wat doet den mensch oud schenen Meestal vroegtgdige grijsheid of verdorring van het Haar spocndig gevolgd door uitvallen Die niet oud wil schijnen voor den tgd gebraike intijds de middelen daarvoor de OUD CARTHAGENA S Eergplanten Olie houdt het haar levend zacht en glanzig zet oogenblikkelgk den wortel van het reeds dorrende Haar weder vast en hergeeft het de vorige groeikracht zoodat dit middel wel deugdeljjk voor te vroegtijdige grjjsheid waarborgt en u tot het einde nws levens met een fermen baarbol doet prgken De prjjs per fleschje is 60 ets Hoofddepotte Delft bij A BRBETVELT Az En verder bg Wed Oosman GoBda A Prius ZeTeuhuiseD Wed G Wilhelmus Woerd Wed N Sander Ltiden W Ligthelm Vuorb rg A Bo Berkel h IIIJK8ZEGËL8 alsmede z n te bekomen in den Boekhandel van A BBlJ iKAlAN te Gouda ERAEPELIEN HOLM S Cigaretten tegen Asthma Frgs per Étai 80 en 50 Centi SALMiri PASTiLLES oplossend en verzachtend b Hoest en Verkoudheid Prgs per fleschje 20 Cent Verkr gbaar bjj de meeste Apoth en Drogisten KBAEPELIEN 8c HOLM Apolh te Zeiit Haarbalsem of Eau pbilooome kan het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen te voorkomen In flacons i 45 en 90 cents Eau capillaire de quinine In flacons a 60 ets en 1 Anatherm mondwater flücóu 75 cents £ aa de Botot In flacons i 75 ets en 1 25 Salioylzuurmondwater In flacons a 75 ets en 1 25 ets Salicylzuur tandpoeder per doos 60 ets Engelsche Tandpoeder In elegante dozen a 25 en 45 cents Te bekomen Gouda J C ZELDENRUK L SCHENK H voN GIMBORN Emmerik Snelpersdruk van A Bbinkuan te Gonda BINNENLAND GOUDA 2d Januari 1883 Uor enmiddag ten 1 ure heefi eene groote parade plwUa op de groote Harkt ter iaatallatie van den niéuir benoemden Majoor Kommandaat H W 6 Koning üe h er H P Schim van der Loeff predikant bij de Rtmonalranlaohe gemeente albier cal in het vervolg ook bij de gemeente te Zcvtnhuizeo dientt doen De te dezer stede bestaande IJielui lol onderiteiiHÜif van mmvenu eiulen welke naar men zich herinnert op zoo gelukkige r jze bet aangename met het nuttige wist te rereenigen door achaataen wedatr den te organiaeercu waaraan de uitdeeliug ran levenamiddelen gepaard ging was tot haar leedwezen dit jaar nog niet in de gelegenheid een yafeest te doen plaats hebben bg gebrek aan de noodige voèst Ofschoon de winter tot nog toe niet bijzonder itreng is too heersoht er toch veel armoede Genoemde Vereeuiging die zich daarvan overtuigd heeft heeft nu besloten een honderdtal dei anuie kinderen te verzamelen in de sociëteit Ons Genoegen en die dan een aangenamen dag en een gezonden warmen manltyd te verschaffen terwül aan hunne ouders bons lulleu worden uitgereikt voor levensmiddelen en brandstoffen Tot deze bedeeling zal zij echter niet overgaan dan nadat haar gebleken is door een bij lievoegde personen ingesteld onderzoek welke personen bet t meest noodig hebben zoodat men verzekerd mag tijn ddt üfi zÖ iste ontvsngoi die daaraan het meest behoefte hebben De datum waarop de kinderen zullen worden onthaald zal nader worden bepaald Oeiyk bü vorige gelegenheden zal de Vereeniging zuji ook ditmaal wenden tot de Cioudsehe ingezetenen met verzoek om bijdragen en ook thans wy zgn er van overtoigd zal dat verzoek gaarne wor len ingewilligd Het motief wauom vroeger giften werd gegeven Kaï bg de meeaten niet gelegen in de hardrijderg maar wel in de uitdeeling die daarmee gepaanl ging en nu de gelegenheid de eene verbiedt zullen toch velen gaarne willen medewerken de andere te doen plaats hebben Het Bestuur der Yeremiglug die zich binnen kort tot de buigerg zal wenden moge alzoo met roialiteit worden ontvangen I De heer Justus vau Mnnrik Jr heeft een letterkundige curiositeit het licht doen zien nl een Koman in Advertontien Deze komt voor in de Atiuterdammtr van heden Ben heele lerensgescbiedenis wordt daarin verhaald Het begint met de geboorte van den held Willem Wapders wiens vader eenige jaren later gaat sukkelen om welke reden hij zijn taak een goed beklante leeriooierg ter ofernarae aanbiedt Toen Willem 7 jaar was verioor hg tijn vader door den dood waarop hij met zün moeder naar Amsterdam verhuist die van alles moet aanpakken om zich en haar zoon te onderhanden als het verhuren van kamers het verkoopen van thee linnen enz Het jonge mensch zoekt plaats op een kantoor komt bg de bh Meerhof Berg en Co terecht en past zoo goed 0 1 dal hij na 8 jaren daar geweest te zgn proonratiehouder wordt om 4 jaar lotcr te worden opgenomtii in de firma In hei volgend jaar vertrekt hg naar Indié komt rijk terug met een paar Indische kinderen en wordl na eenigen tgd burgemeester van Bheuenbrug om ten slotte op 10 September 1882 te trouwen met raej Coralie van Dremmelaer wier afkomst eveneens in den roman wordt gescbelsl terwgl doarin nog tevens is gevlochten de geschiedenis von Alfred van Streelen die zgn loopbaan begint als student te Utrecht om die na vele wederwaardigheden te eindigen in de ambulance te Aljeh De heer van Maurik voegt bjj zgn roman hei oordeel der pert waarin hg op geestige wyze een loopje neemt met de letterkundige oritiek tooals die vaak wordl uitgeoefend Wg kunnen onze lezers wel aanraden dezen roman eens te lezen Heden ochtend ongeveer te half acht ure ontstond er brand in een der arbeiderswoningen staande op de Oude Werf te Moordrecht eigenaar de beer Abr Tom Men meent dat de brand is ontstaan door het vlam vatten van gepluisd touw van de Werkinrichting dat te dicht bij het vuur opgehangen was om te droogen De vier gezinnen die daar woonden hebben een groot gedeelte hunper iaboedela verloren Op Donderdag jl werd in la vergadering der vereeniging Winlerlecingeu te Berg Ambaoht de spreekbeurt vervuld door des keer F den Hertog hoofd der 2e Openbare Sohoot te Streefkerk Het ontstaan van den Sen of burgerstand in ons vsderlaod werd door spreker fn eene boeiende rede geschetst Na de pauze werden nog renige bijdragen geleverd door den spreker ra £ Jeltema eu de heeren D Oskam G de VraÉÉt i G Beltink en J G Bettink Jr Met onvenüeld genoegen werden leting en bijdragen aangehaord Nauwelijks had men te Nieuwerkerk aan den IJtel Donderdagmorgen vernomen dat de heer J F van Voorlhuijsen benoemd was tot burgemeester aldaar of de ingezetenen garen blgk van iugeuomeuheid door bet uitsteken van de driekleur Toen tot vóór korten tqd de pogingen mislukten van de liberale partij in de Herr kerk te Meppel tot het verkrijgen van een predikant in haar geest iu plaats van den ileslgds vertrekkenden modernen leeraar Dr A J Dort besloot men tot oprichting eeuer eigen gemeente Voor het behoud van zekere fondsen voegde zij zich bij de Kemonsirautsohe Broederschap en sedert verheugt zij zich iu het bezit van een eigen net pgetnkken kerkgebouw t Ateul ledea en begnnstigers beloopt reeds een hoog cijfer en dezer dagen begon de nieuwe gemeente voor hel eerst haar beroepingsarbeid en is men tot de keuze van het olgende zestal gekomen Dr J A Begerman te Leiden Ds W M de Vries Ie Dokkum Ds H P Schim van der Loeff te Qouda Dr J G Hagen te Oude Welering A K Ë Horsl te Loehem en Dr J Herman de Ridder proponent te a Hage De minister van oorlog heeft bepaald dat de miliciens der liofaliug van 1882 die bg d regimenten infanterie u 1 Mei 1883 voor het blgvend gedeelte onder de wapenen moeten worden gehouden den 16 September 1883 met onbepaald verlof naar hunne haardstede moeten worden teruggezonden De heer A Kool lid der Tweede Kamer hield Maandagavond te Breda eeue voordracht in de daar gevestigde afdeeling vau de anti dienstvervangingsbond over de thans bg de Kamer aanhangige militieen scbuttergwellen Hg stelde in het licht dal een afdoende oplossing van het vraagstuk eener behoorlijke regeling onzer levende strgdkrachleu uiet te verkrijgen is zouder de invoering van den peraoonlgken dienst bg de militie terwgl hg ten slotte mededeelde op welke wijte naar ign oordeel met dit brglnsel als grondslag een geheel voldoende strijdmacht te verkggen touzgn zelfs tonder verhooging van het mititiecontingent In een vergadering van de afdeeling IJselmonde der Holl Maattch van Landbouw werd door den heer Marlett Ie Houtenisse de volgende vraog beantwoord Wat is in dezen tgd het meest gewenschte bedrijf akker en tuinbouw of veeteelt en zuivelbereiding f Naar sprekers meeniug wat onder de tegenwoordige omstandigheden uitbreiding van tuinbouw aanbevelenswaardig doordien niet iu alle behoeften kanvoorzien worden getuige de gestadige invoer vanverduartaamde tuiuvruohten uit hei buitenland Hij waarschuwt echter tegen overdrijving vno tuinbouw de afval toch is zoo gering dat dit in geen verhouding staat tot hetgeen aan den grond wordt ontnomen Wordt dus door bemesting daarin niet voorzien dau cou men spoedig in roofbouw vervallen Wat den akkerbouw betreft spr let op de enorme invoeren uit Amerika van granen dus is uitbreiding van veeteelt en weidebouw aan Ie bevelen Behoort er veel toe om pt dit doel te geraken en bezitten vele hindbouwers niet genoegzaam kapitaal om dit nit eigen boezem te doen dal aladan toenadering van paehter en grondeigenaar de graadslag worde waarop voor de toekomst kaS worden gebouwd om aan den landbonwstand de welvaart van vroegere dagen te verzekeren welke een groot deel uitmaakt van ons volksbestaan Men schrgft uit den Helder Dezer dagen werd alhier een drenkelinge die hoegenaamd geen teekenen van lefen saf gedurende anderhalf uur behandeld om de tdemhaling weder op te wekken Eerst na dit tydverloop gelukte het aan vier onderofiScieren en hunne vrouwen onder leiding van docter Peltzer de levensgeesten weder op te wekken De heer Peltzer maakte met grooten lot melding aan den garniioens commandaot van de doeltreffende maatregelen onverwijld door deze militairen genomen eu vau kun volbardenden ver waaraan het meiqe volgens zgn oordeel haar behoud te danken beeft Hoewel t in den laatsten tijd meermalen is voorgekomen dat de levensgeesten van een drenkeling eerst na langdurige toepassing van de kunstmatige ademhaling weder werden Of ewekt kan het nuttig zgn er op te wijzen dat hier anderhalf uur ingespannen arbeid noodig was om eenig teeken van leven te verkrijgen In populaire voorschriften ter behandeling van drenkelingen slechts weinige jaren geleden uitgegeven vindt men nog vermeld dit de pogingen om de ademhaling 9p te wekk ongeveer cen half uur moeten voorgezet wotden Donderdag werd te Amsterdam eene buiteDge aii vergadering gehouden van aandeelhouders in ét HoUandsche Spoorweg Maatschappij die door IS9 undeelhnnders varKnienwaardigeade 269 aaodceiaa a uitbrengende 140 stemmen weid bijgewoond Allereerst werd zonder debat met algemeene stemoien goedgekenrd het bestunrs voorslel tot het aangaan eener leiding van negen millloen vooi de aanschaffing van materieel noodig geworden door de iritbreiding van het spoorwegrerkeer Daarna kwam hel tweede voorstel aan de orde om de geldleeuiug van 11 milloen aangegaan in 1874 vóór den bepaalden tijd af te lossen Na bestrgding door de heAen Veltman en Beliifanie en verdediging door den heer Visser van Hazerswoude en den voorzitter mr Sahnsen werd het voorstel goedgekeurd met ileohta 19 stemmen tegen Drie aandeelhouders Ueveo builen stemming De Commissie die zich in den zomer van 1882 vormde om gelden bijeen te brengen oor t plaateen van een bgbeltent op het terrein der internationale tentoonstelling te Amsterdam heeft andermaal tot bet geven van bijdragen opgewekt De later opgetreden Commissie van de heeren Lohman Heemskerkc 8 die een uitgebreider plan wilde tot stand brengen heeft haar werk gestaakt De volgende week zal worden beslist of de hier bedoelde ComiUiasie met haren arbeid zal voortgaan i Iemand te Dordrecht is op het denkbeeld gekomen zgn naam te doen drukken onder verklaringen die hü voor qnitanties schijnt te willen houden en welke beweerde quitontien dan vrg van zegel zouden zgn Dit is volkomen jniit er wordt geen zegelreoht van geheven omdat het ook geen quilauties zgn en de naam er onder is geplaatat door een aaderdan de sohuldeiscber in dit geval een letterzetter A Ct Uit de mededeeling van de Transvaalsobe bladen o a van de Folkatem blgkt dat van de ZuidAfrikaansehe Bepubliek een belangrijke inzending is te wachten ter Internationale tentoonstelling te Amsterdam De tijdsomstandigheden in aanmerking genomen mag het streven der Commissie om de jonge Bepubliek zoo goed mogelgk vertegenwoordigd te zien vrg wel geslaagd genoemd worden Wel is men overtuigd dst te Amsterdam veel kunstiger prachtiger en kostbaarder zaken tullen worden tentoongesteld doch niettemin zal ieder sleohta eeo gl zins bekend met de bezwaren aan transport door ooriog verkeerde opvatting ent aan tulk ton taak in dit land verbonden moeten toestemmen dat in de nu bgeengebrachte verzameling toch t onomatootelgk bewijs geleverd wordt dat de bevolking dezer