Goudsche Courant, zondag 21 januari 1883

financiën in Spanje en zgn opvolger hunne administratie verdedigd legen de critiek der conservatieven die beweerden dat de tegenwoordige dienst een deficit zal openbaren van 30 millioen De minister hoopte door geheel de politiek van zgn voorganger te volgen eeu gelgke uitkomst of misschien een overschot te zullen verkr jd en In elk geval is de betaling der slaalsschuld verzekerd door de Spaansche bank tot 30 Juni Hoewel in principe het plan van zijn voorganger tot verkoop der staatsbosachen goedkeurend weigerde de heer FalaysCuestra de bedoelingen van het kabinet in deze zaak mede te deelen De permanente commissie voor de afschaffing van den gedwongen koers in Italië heeft hel verslag van een minister van financiën gehoord besloten dat de betaling in specie met April of niteriijk I Mei a s e n swvang zal nemen De Zweedsche Rgksdag tt Woensdag door den Koning geopend In de troonrede wordt geweien op den goeden oogst des lands alsmede op de ruime opbrengst der gzer en houtindustrie in de laatste jaren aangekondigd worden wetsonlwerpen betreffende de terhooging der grondbelasting en de legerhervorming een doortaslMide hervorming van het belastingwezen een nieuwe zegelbelatting en een verhooging vau den accyns op brandewyn De begrooliug aluit iu inkomsten met 81 141 000 kronen en wyst een batig slot aan vau 1 700 000 kronen Het Russische gouvernement heeft het slaatsbndget openbaar gemaakt over 1883 De by de begrooting gevoegde miniiterieele verklaring doet uitkomen dat de bronnen van inkomsten zoo voldoende waren dat voor het jaar 1883 eene leening overbodig is geworden Vu de oplossing van bet fiuancieele vraagstuk zoo tegt de verklaring hangl het weltyu van het Bussuake volk en het toenemen van de nacht van het rgk af En deie oplossing al is ty teer moeilyk schgnt niet onmogelijk door de vreedzame politiek naar builen en de volharding in de binnenlandsche aangelegenheden Met dete veelzeggende uitspraak kan men bel wel voorloopig doen VER6ADERI1 VANDEN GEMEENTERAAD Vrgdag 19 Januari 1883 Voorzitter Mr A A van Bergen IJiendooru Tegenwoordig tgn de beeren Kist Hoogenboom Prince Oudijk van Itersou Jager e Rotte Straver Samsom Post Drost Portngn Droogleever van Straaten en Noothoven van Goor Afwezig zgn de heeren Lugten Kranenburg enHsmting De Voorzitter deelt made dat de beer Hemsing hetfl kennis gegeven verhinderd te zgn dete vergadering bg te wonen Da notulen der vorige vergadering worden voorgelenn en onveranderd goedgekenrd D Voorzitter deelt mede dat op 9 Januari 11 de kas van den gemeente ontvanger door B en W geverifieerd is en dat de boekeu in orde waren en el geld iu de kas aanwetig waa Voorts dat Gedeputeerde Stalen deter provincie het suppletoir kohier der Plaatsetgke Directe Belasting dienst 1882 hebben goedgekeunl Dete mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zyn 1 Een voorstel van hh regenten van het Beatedelinghuis tot wyziging der begrooting voor dalgeaticht De Yoorzitter deelt mede dat b j B en W tegen die wyziging geen bezwaar bestaat en stelt voor het voorstel ter visie te leggen Aldus besloten 2 Een voorstel vau het Israël Armbestuur tol wgtiging der begroeting voor dal bestuur De Voorzitter deelt mede dat B en W voorstellen die wijziging goed te keuren en stelt voor het voorstel ter visie te leggen Aldus besloten 3 Een voorstel van B en W tot bet verleenenvau eeu pensioen aan J Rpedolf gewezen agent v politie 3e klasse hetwelk ingevolge de bepalingender Verordening tal moeten bedragen ƒ 64 a jaars Ter visie 4 Een adres van C Stigter verzoekende dat bet grasgewaa op hel exeroitieveld aan den Moordiechtschen è jk publiek tal worden verpacht De Voortitter deelt mede dat het exercitie terrein aan den Moordrechlsohen dyk zoo als de vergadering weel verpacht is aan hel gonvernement ten behoeve van het garnizoen zoodat over bedoeld grasgewas niet de Gemeenteraad maar de Minister de beschikking heeft waarom hg voorstelt afwgtend op het adres te beschikken De heer Samsom deelt mede van den adressant vernomen Ie hebbeo dat hg zich gewend heeft tot den Minister doch dat deze hem hasft doen autwoorden dat hel de stad aanging waarop adressant zioh tot het Bestuur heeft gewend De Voorzitter deelt mede dat de gemeenle over bedoeld grasgewas geen beschikking heeft doch dat dit door deu garniioenskommandant wordt verpacht of afgestaan en dat de opbrengst daarvan wordt gestort in de kas van de oanliue De heer Samsom tegt dat adressant KepnUiek werkelijk geloond heeft een eigen Tolksbeataan een eigen nationaliteit en onafhankelijkheid waardig te tqn lief te hebben en te bezitten en t kaar werkelgk ernst is ondanks de nioeiel jkheden haar in de eg gelegd in de rei der nViën te worden opgenomen In een villa te Soheveningen werd gisteren de hnishoDdster in bare slaapkamer in bewnateloozen toestand gevonden De geneesheer verklaarde dat er gasvergiftiging had plaats gehad en eerst na een uur gelukte het de vrouw weder tot bewnstt jn te brengen In hel araenaal te Woolwioh is eeu granaat opgesteld die een merkwaardige geschiedenis heeft Zij staat op een bonten stellage die het volgende opschrift draagt i Oeteienk voor Z K H den print vait Wtlet m adtuïraal lord Alemler alt een aandenit aan iet homiardtment van Alexandril 12 Juli 1881 Dece granaat doorboorde de bakboordiqde van Harer Mqesteita schip Alexandra boven de pantaering drong door de kiyuit van den torpedoInitenant sloeg in de machinekamer en rolde langs het hoofdverdek waar de bombardier Harding e in een knip met water wierp Deie ontving hiervoor het Victoriakruis Gisteren o btend te 7 10 tqn de toogenaamde kniitatoven drsogkamers u de kruitfabriek te Muiden in de lucht gevlogip Drie verschrikkelyke ontploffingen werden gehoord Alles in de nabyheid i verwoest De eigenlgke kruitmolen of toren staat nog maar daar de pninhoopea van de stoven brandende i jn werd ook voor dit gedeelte gevreesd Om 4 unr des morgens waren de 60 werklieden van de bnskmitfabriek Ie Krijgman gelegen tus chen de Fapelaan en Muiden aan de overtgde van den openbaren weg naar hun werk gegaan en om half acht begon als gevooniqk de schafttijd Tieu minuten later werd een verschrikkelyke slag gehoord een oogenblik later nog eeu toen weer eeu en volgens enkelen nog drie volgens anderen nog vier kleinere slagen en in dat korte tydsverloop van wellicht anderhalve miuuut waren alle gebouwen van de fabriek behalve het groote Kruitmagaxijn vernield waren elf menschen gedood en twee gekwetst waren in geheel Muiden alle glasrnilen verbrijzeld en de daken of geheel weggeslagen of gedeeltelijk verwoest was in Weeap Abcoude en Ouderkerk groote schade aangericht en waren ulfs If Amsterdam eenige glasruiten door de ontMttende luohtverplaatsing verbrijzeld Ongeveer tot in de omatreken van Ata Dam werden alle drie ala en duidelijk gehoord terwql in de buurt van de Muideren Weesperpoorleu het geluid nog genoeg hevigheid had om de lieden verschrikt te doen opspringen Men sprak in vollen ernst van eeu aardbeving zoo hadden de muren geschud en de vcnaters gerammeld De waarheid werd te Amsterdam spoedig genoeg bekend Muiden is niet in het telegraafnet opgen9men doch door de Qooisohe stoomtram in telephonisohe gemeenschap met Amsterdam en daar al dadelyk het vermoeden werd uitgesproken dat de kruitfabriek te Muiden wellicht in de lucht zou zijn gevlogen gaven dadelyke informatien by de Oooische stoomtram de gewenschte zekerheid Yonr negenen waren leeda condnctenra van die maataohappy welke gedurende de ontploffing onderweg waren te Amsterdam en van hen vernam men de ontzettende gebenrtecia Een trein stond op het oogenblik van het onheil by de Hakkelaarsbmg een andere bij de Fapelaan door de verschrikte machinisten werd gestopt en later languam voortgereden Noch de wagens noch de weg hadden schade bekamen doch langs den weg die aan de overzyde van de fabriek is lagen kont en machinedeelen Een aantal Amsterdammers stroomden onmiddellyk naar het terrein des onheils Te Muiden bood zich een tooneel aan dat niet gemakkelijk is te vergeten Alle bewoners op straat de onbealemdsie geruchten omtrent bet aantal dooden en gewonden geen huis zonder schade jammerende mbeders en huilende kinderen groepjes hier groepjes daar voor vernielde gevels nit elkander geslagen kozgnen met de gordynea in flarden er achter In de straat de smalle hoofdstraat waar de kracht der luohtverplaatsing dwars doorging al de schade meestal ter syde de daken opengescheurd of de huizen zonder dak Op de slaat dakpannen en glasscherven pnin en stnkken meubilair in de huizen ineengeslagen bedsteden inboedels door elkander gesmeten Maai erger is de verwoesting op de grachten waar de huizen en faeè t v kracht der slagen ontvingen Is in n straat ten minste nog een enkel venster eeu raam een hekje gespaard gebleven daar is letterlijk in den voorgevel niets heel Doch merkwaardig genoeg is til de huizen geru eukil oiigetal van ernstigen aard te betreuren en liep alles met een schram of een kleine kwetsuur af Maar het ia niet te veel gezegd wanneer we verzekeren dat in dit atedeke van 2600 zielen geen enkel perceel er tonder schade ia afgekomen Ook het Mniderslot heeft aanmerkelyk geleden In het woonvertrek is geen ruit heel en zyn de sponningen en kozynen rernietigd in de ridderzaal tyn de pas door de zorgen der restauratie commissie geplaatste ruiten stuk en de nieuwe luiken uit hnnne voegen geslagen en i het nieuwe metselwerk ontzei in de jachtkamer is de schade niet minder terwyl in alle bovengelegen vertrekken de rnileu zyn vernield Dit oude slot dat zoo menigen storm heeft doorstaan en waarvan Hooft reeds schreef dat t bij hevigen wind schndde heeft nu ook aan de kracht van een geweldige ontploffing weerstand geboden De kruitfabriek is al ruim Jeen eeuw haar overbuurman De aanblik die de uitgestrekte terreinen aanbieden waarop zioh de tien i twaalf gebouwen bevinden die de fabriek met hare werkplaatsen uitmaakten is niet beter te vergdyken dan met die van een slagveld in de onmiddelijke nabyheid van een gebombardeerd dorp Niet zonder moeite eu inspanning werd het terrein dezer verschrikkelyke verwoesting doorgestrompeld over boomen eu mïnen door rookende puinhopen en langs pas ontstane ravynen ja lang waterplassen op plaatsen waar twee nur te voren een steenen gebouw had gestaan Men bereikt de terreinen over een pad langs de vaart Eerst treft meb vier huisjes die door werklieden met hunne gezinnen worden bewoond De daken zyn vernield het huisraad verplaatst maar de vier vrouwen en dertien kinderen die op het oogenblik der ontploffing in huis waren zjjn niet gedeerd Wat verder heeft men weder een dengelyk huisje dan een gröoten loods en nog wat verder een bergplaats Alles hangl daar als t ware door een toeval nog in elkander Dau krygt men een hek dat toegang geeft tot de eigenlyke fabriek die nit verspreide gebouwen beslaat Men heeft dicht by het binnenkomen twee groote molengebottwen waar de fabricage van hel kruit geschiedt leuanhtige steenen malen daar het poeder Meer naar achteren zyn of liever waren op drie op nog al belangryke afstanden van elkander gelegen sloven droogkaniers waar door middel van atoom warmte werd opgewekt Al deze gebouwen lagen versoholen in een bosch lusschen hoog opgaand geboomte men had daar nog eeen buisje met een stal voor berg en werkplaatsen Vlak by het bek waren groote huizen die gespaard werden en op een zeer grooteu afstand staat nog het uitgestrekte gebouw waarin de voorraad kruit wordt bwaard Tusschen de boomen in stonden vaten kruit kisten met gevulde hulzen en krnithoorns en van dat alles dat wij zoo even hebben beschreven is niets meer dan ruinen of kUerlyk niet De boomen zyn neergeveld als riet geheel ontworteld of stuk geslagen de dikste steenen milren als deeg van een gereten lot zelfs de fondamenten zyn uit den grond gescheurd Aan de laatste bei iohten omtrent de onlploffiog ontleenen wy nog Twee groote mogatynen zyn behouden overigens is alles verwoest Niels was verzekerd De ontploffing had waarschynlyk het eet t in bet drooghuis plaats Er liepen extra trammen van Amsterdam Te Muiden zyn honderden nieuwsgierigen Uit de omliggende plaatsen werd ruim geneeskundige hnlp verstrekt De houding der militairen was uitstekend Thans ia alles naar Naarden teruggekeerd AUeen is er een detachement van 30 man met twee iten ter bewaking achlergeblevrn Men betreurt niet minder dan elf dooden meest allen gehuwden De maohiceriën zyn voor het grootste gedeelte verwoest evenals de gehecle onmiddellyke nabyheid De voorraad kruit nsoet op het oogenblik nog al groot zyn geweest et as juist voor eeu paar dageu een party van ca 16 800 kilogr Ier varzending gereed gemaakt bestemd voor Zuid Afrika Men mist nog steeds verscheidene personen die waarschynlyk even jammerlyk omgekomen of gekwetst zyn j ooisr ErmxM In November moand des vorigen jaars werd door alle vrienden van het tooneel een blijde tydiug vernomen Justus vat Maurik Jr de talentvolle schryver van zoo menig aardig tooneelatuk eu geestige novelle had opnieuw de pen opgevat en een blyspel in t leven geroepen dat door iet Nederlandtck Tooneel lou worden opgevoerd Met be langstelling zag men het stuk tegemoet en nadat den 2n December de eerste opvoering plaats had werd hel in alle steAen van ons land die de Koninklijke Yereeniging met hare bezoeken vereert als om stryd verlaniril Ook in Gonda zou men ditmaal met geen auder siuk tevreden zijn geweest en met vreugde zag men eindelyk de veel besproken F jne BeickuHen geannonceerd Naar mate de dag der opvoering naderde nam de belangstelling toe lieden die vaak mei een minachtend schouderophalen de schouwburgzaal voorbijgaan namen zich voor ditmaal eens binnen te treden en ty die er steeds rond voor nit komen van een looneelvoorslelling te houden zonden thaua vooral niet verzuimen tegenwoordig te zyn En zoo geschiedde het dat Kunstmin Donderdagavond niet alleen stampvol was maar dal zelfs nog een groot aantal personen moest worden teruggeionden Thans behoort de voorstelling van Donderdag reeds tot de geschiedenis en rest ons de taak den indruk Ie schetsen dien FuNi Beschuiten op ons maakte en de vraag Ie behandelen of het stuk aan de groote verwachtingen die men daarvan had beantwoordde Voorop ga de verklaring dat men zioh uitstekend amuseerde Van het oogenblik af dat JFillem Boick regelrecht nit Brazilië tot ons kwam lot op dal waarop hy op t punt stond rechtsomkeert te maken en ons van zijn prettig opwekkend gezelschap voor goed te berooven was er een tyd ruimte van S uren dat wy werkelyk plezier hadden De joviale manieren vau Bosch de kluchtige veriegenheid van Nioodemns de geaffecteerde vo3rnaamheid van Mevr van Balen de voorgewende vroomheid van Mevr Klingelman de slyve saaiheid van haar echtgenoot en de overdreven fatlerigkeid van Jhr Montyn lieten niet na ons in een prettige stemming te brengen Het was ontegenzeglijk een avond van genoegen grootendeels vaa onschuldig kalm genoegen waarin men zijn kinderen kon doen deelen en waarvan men zyn dichters niet behoefde buiten te sluiten Het is een aantrekkelyke zijde van van Manrik s talent dat hy zelden of nooit men bedenke dat de uitzondering den regel bevestigt I zjjn kracht zoekt iu dubbelzinnige aardigheden of onkiesche toespelingen wat dan ook niet noodig is daar de comisohe ader die door zyn persoon vloeit sterk genoeg is om hem ook zonder dat hulpmiddel e succes te doen hebben Wat tal van aardige tooneelljes biedt hij ons opnieuw in dit stuk aan I Men denke aan die naar Nicodemus Marie zyu liefde verklaart waar Mevr van Balen en hare tnstfr Bosch ontvangt waar Henrielte en Carolientje het gesprek op de canapé voeren enz ent Het moet dus van gansoher harte toegestemd dat het een prettig stuk is hetwelk hier en daar hartelijk doet lachen en zeer handig in elkaftr is gezet Daarmee is intusscheu bynaalles gezegd watten gunste daarvan kan gezegd worden Hoe dan ook prof Alb Th jm er toe kan komen om daarvan te getuigen dal de spanning de wensch om te weten hoe hel af zal loopen en ook de levendigheid der actie in de slotbedryven toeneemt is ons een raadsel Wij gelooveu dat bedoelde spanning by niemand bestond teniy by eeu zeer jeugdig schouwburgbezoeker of by iemand die zelden of nooit komediestukken ziel Op goede gronden kon men reeds iu t eerste bsdryf vermoedsu hoe het einde zon z jn D t is juist een gebrek iu t stuk dat men niet in spanning wordt gehouden men ziet en hoort al wat er vuorvalt met genoegen idaar de handeling stggtaiet daverwikkeiiBg neemt niet toe en hel laat den toesehogwer eigenlijk vry kond hoe het ten slotte zal afloopen Bovendien is het niet te ontkennen dat de personen in t stuk optredende byua allen convenlioneele tooneelfiguren z ju Eene trotsohe geaffecteerde vrouw als mevr van Balen een slecht behandelde nichtgouveruante als Maibiide een op damesharten verzotte fat als Jhr Montyn zyn reeds lallooze malen geschetst Naar onze meeuiug behoort dan ook Fume BiscHlilTEK als letterkundig gewrocht volstrekt niet tot een werk van den eersten rang maar geeft als nUer tooneehinï den schryver alle aanspraak op waardeering Voor wy eindigen mogen w j niet nalaten met een enkel woord te gewagen van het verwijt dat men den ghrijver er van heeft gemaakt als ton hy de Maganaamde orUudoten hebben beapottelyk gemaakt Dit verwyt werpt de heer van Maurik verre van zich en letecht I Wij meenen niei beter te kunnen dota dun bier t Uien volgen wni de schryver antwoordde op eeu klacht die hem daarover gewerd De beer van Maurik sohryfl hel volgende Ik heb in my n stuk geen enkele godsdienstige richting aangepakt of belachelyk gemaakt wel menschen zooala men in alle tinndru eu richtingen vindt en gaarne stem ik toe dat men ouder de Qjnen ook koren onder t kaf treft Hoe men t woord fijnen als synoniem voor Orthodoxen durft te gebrniken begryp ik niet ik zou t niet wogen Ten slotte geef ik nog de verzekering dat ik een orthodoxe of ooservalief aohl en eer wanneer by geen fjne ieeckuit is Ten slotte een woord over het tptl Dit was uitstekend en geen wonder De heer van Maurik die de krachten kende van de acteurs en actrices voor wie b j schreef waa uit den aard der zaak behendig genoeg zyu figuren met het oog op ieders eigenaardigheden te teekenen Spreekt inen wel eens van een rol ala geknipt voor dezeu of genen acteur bier deed zich het verschijnsel voor dat alle rollen Kerkelijk geknipt en gemaakt waren voor de heeren en dames die medespeelden behalve voor den beer Flas die de Boer s taak vervulde en zich alles in aanmerking genomen daarvan goed kweet en zoo hadden wy ditmaal een opvoering die uit een oogpunt vau tooneelspel betreft uiels te wentohen overliet Mevr de Vries Mej van Biene en de kb Morin S hulte en Tourniaire gaven ons keurige proefjes van hun talent De beer de Jong was béter dan ooit Ie voreu En ook de andere personeu die medespeelden waren zeer goed niet te vergeten Mej S Boa en het dochtertje van den heer Spoor die het lieve tooneeltje in hel 6e bedryf alleraardigst weergaven Boitenlandsch Overzicht Het manifest van prins Napoleon eu het daarop gevolgde voorstel tot nilzetting van alle prinsen uil de voormalige Fransche vorstenhuizen zyn het onderwerp van alle Fransche berichten Aller aandacht is weer op prins Napoleon gevestigd misschirn was dit wel het hoofddoel van den prins dien men zoo goed als vergeten had Of bet voorstel Floquet kans heeft aangenomen te worden is nog zeer onzeker het voorstel van Floquet is wel wat overhaast urgent verklaard en verschillende republikeinscbe bladen o a ook de Siicle verklaren dat het oubillgk zou lyn om de Orieanisten en legitimisten te doen boeten voor t geen een Bonapartist heeft miadreven men kan alleen de Bonapartittische prinsen traffen Men gelooft dan ook niet dat het Toorttel van Floquet door de mciirderheid zal worden aangenomen daar behalve de rechterzijde alle gematigde republikeinen tegen zullen stemmen Werd dit voorstel aangenomen dan zooden niet minder dan 28 prinsen en prinsessen van hel huis Orleans en 6 prinsen en prinsessen van de familie Bonaparte over de grenzen moeten worden gebracht Waarschijnlijk tal de zaak wat de Kamer betreft eindigen roet een machtiging aan de Regeering om die firinsen of prinsessen Ie verdryven die zg gevaarijk acht Er is ministerraad gebonden om te overwegen wat de houding der regeereng zal zgn ten aanzien van Floqnet t vwrslel De regeering beeft besloten zelve met een vAl rslel in de Kamer te komen waarbij de positie der prinsen wier familiëu vroeger ver Frankrijk geregeerd hebben geregeld zal worden Velen houden de vervolging van den prins nog steeds voor een dwaasheid en meenen dat men nu den onbeduidenden man tot een martelaar maakt en hem iu het oog van bet volk een prettige geeft dat hg nooit heeft gehad Waarschgnlgk zouden schier alle republikeinen er zoo over gedacht hebben indien er in het manifest geen uitdrukkingen voorkwamen waarover z j zioh biws hebben gemaakt n met die uitdrukkingen ging het naar het spreekwoord alleen de waarheid ia kwetsend De Engelsche bladen keuren eenstemmig de gevangeuietting van den prins af De Timtt zegt dat het manifest van prins Napoleon alechts aan ue taak bevorderlijk kan zgn namelgk aan de Republiek Hg heeft den vinger op d gebreken gelegd meent het Pitjr blad en de geneesmiddelen aangewezen De Fransche Republiek is nog allgd eene proefneming voor welker welslagen te midden van groote moeilijkheden veel zelfbeheersching eu burgerdeugd vereisohl volden en deze laatste bezitten slechts weinigen De DaUy Neiei meent dat de inhecbtenisneniing ounoodig was omdat prins Napoleon een belachelijke tegenstander is De SUndard acht de arrettalie onverstandig omdat de Prins daardoor noodelooa tot martelaar wordt gemaakt De heer Oladalone Is met zjjne familie tot herstel zgner geiondheid naar Cannes in het zuiden van Frankrijk vertrokken De hertog en hertogin van Edinburg veriielen Engeland om eenigen Igd in Berlijn te vertoeven Daar tal namelgk den 26en dezer het kroonprinselgk paar t j is eene Engelsche prinses zilveren bruiloft vieren Er worden reeds groote toebereidselen gemaakt In den Pruisisohen Landdag is het wetsontwerp tot reorganisatie van het provinciaal en disiriclsbesluur vertonden naar een conmissie van 28 leden De Minister Puttkamer beloogde dat velen ten onrechte in het ontwerp een politieke strekking zagen het doel waa alleen het bnlDur te vereenvoudigen De rechterzijde gaf teekenen van instemming met dele verklaring de linkertyde het tegenovergestelde De Landdag is voor onbepaalden tyd naar buis om den Ryksdag gelegenheid te geven om Ie arbeiden De commissie tol onderzoek van het bekende ontwerp tot opheffing van de laagste klassen der klastenbelast ng in verband WÊtt een nieuwe belasting op den verkoop van tabak en brandewgn beeft dit aequivalent verworpen Maandag is te Straatsburg de tilting geopend van da provinciale oommiasie voor EItat Lothariogen Op een banket hield de plaatsvervanger des keiters maarschalk ron Manteuffel eene redevoering waaruit een vertoenende geest sprak H j wekte t jue medeleden op met hem mede ie werken en den nieuwen door het verdrag van Frankfort geschapen staat van taken Ie doen erkennen door hunne medeburgers Hy telf beloofde de politiek van viede en verdraagzaamheid te zullen volhouden En deze woorden doen zeker den maarschalk eer aan Maar er valt een zeker onderscheid op te merken tusschen deze taal en de maatregelen die door hel Duitsche gouvernement worden genomen Des maarschalks beloften klinken vreemd aan deu aanvang eener titting waarin voor het eerst het gebruik der Fransche taal verbodeu zal zgn I Twee dagen lang hebben da oud miniiler van ook bg den garnitoens kommandani is geweest doch dat dete hem tot den Burgemeester heeft gezonden De Voorzitter brengt in rondvraag bet voorstel om afwgzend op het adres te beschikken Dit wordt mv wvten met 13 tegen 1 stem die van den heer Samsom 6 Een adres van den heerM J Uengeveld K N ZU aria te Haterswoude vertoekende benoemd Ie worden to gemeenlegeneesheer Ter visie Adressen van F G Tgbont en B Oroenoveld vertoekende benoemd te worden tot brugwachteraan het Amsterdamsche veer Ter visie Adres van den heer A L Schmidt Jr eervol optslag vertoekende ala leeraar aan het progjmuMioro uMioroWordt eervol verieend Daarop worden tonder discussiën en tonder hoofde Igke stemming aangenomen de voorstellen tol verkoop van populieren staande langt hetDraafpad wijtiging van Art 16 der Verordening van Politie oprichting van eenen cursus ter opleiding vanonderwijzers en onderwyteressen voor de hoofdonderwgzersacte Aan de orde is Het ontwerp reglement voor het Progymnaaium Daar geen der leden het woord verUngt over het reglement in het algemeen wordt terstond overgegaan tol de behandeling der artikelen Art 1 6 worden zonder disonssie en tonder hoofdelgke stemming goedgekeurd I Art 7 De vacantién zgn a van 23 December tot en mei 6 Januari b van Donderdag jóót tol en met den eeratenMaandag na Paschen c van den tweeden Maandag in Juli tot eo metdeu eersten Maandag in September De heer Kist vraagt bg dil artikel hel woord en tegt het niet goed Ie vinden dal de vacantién langer worden gemaakt dan strikt noodig ia Werd dit artikel onveranderd aangenomen w j tonden door dit reglement achteruitgaan daar tonder dit reglement de vaoantie korter duurde daar het Pro iymnasiura dil jaar reeds den len werkdag in Januari weder geopend werd Zoo moet hel dan ook z i bigven en er is geen enkele gegronde reden om de vaoantie langer te maken Tegen de groote vacaatie tooals die is voorgesteld heeft spr geen beswaar maar de Kerstvacantie wil hg stdien van 24 December tot eu met 2 Januari en de Paaaehvacanlie van Vrgdag ró6r tot en met den ééralen Zaterdag na Paseken Men behoort de jongelieden geen slecht voorbeeld Ie geven Hel jaar ia toch al too gauw om en nemen wg hel den werkman kwalgk als hg sa de gabniikelgke eealdagen nog eeuige extradagen luiert bg de jongelieden moeten wg dit evenmin in de hand werken Ook voor de leeraren is het niet noodig véór en na de feestdagen een geheelen dag vry te hebben voor de reia van bier en hierheen moesten z j nit Pargs Berlgu of Hamburg komen het ware iets anders maar om uit Leiden den Haag of Woerden te komen heeft men geen heelen dag noodig Zaterdagsmiddogs kunnen z j op reis gaan Na 4 uur tgn er nog verscheidene treinen in alle richtingen en op den dog dat de school aanvangt kunnen z j iu de meeste gevallen vóór 9 uur hier zgn Bovendien tegen het reizen op Zondag rien weinigen op immers jnist opdien dag zgn de treinen hel volst Die lange vacanties zgn nadeelig voor de jongelieden en lastig voor de ouders wgl zij althans des winters niet weten hoe hen bezig te houden Des zomers is dal een ander geval Spr ringt er dus op aan dat de vaeanties bekort wordeii in den boven aangegeven zin De Voorzitter deelt mede dat de duur van de vacanties is voorgesteld in overleg mei den Inspecteur Tot leiddraad is genomen de regeling die op anden gymnasien is gevolgd en aan spr komen de vacanties looalt tg iu dit ontwerp reglement tgn opgenomen niet te lang voor noch met het oog op de leerlingen noch met het oog op de leeraren die b j gelegenheid dier vacantiea dikwgls hn ne familièn wenschen te betoeken welke vaak Wq ii meest verwijderde gedeelten van het Itimiy u Wat de voorgestelde w jt tU l bepaling sub i betreft wyst spr er op i ir dan genoodzaakt lou zyn op Goeden Vrqdag te reizen lerwyl velen er prys op stellen dien dag godsdienstig te vieren zoodat spr zich legen het voorstel moet verklaren De heer van Itersou veteenigi zich evenmin met het voorstel van den heer Kist Wat toch ia het geval f Jongelui die moeielgk meJ kunnen gebruiken vaak die vacantién om door middel van privaallessen bg te komen terwgl dan sommige leeraren looveel belangstellen iu de jongelui om hen voort te helpen toodat tg daardoor bg de overgangsexamens nog kunnen slagen Wat de andere jongelui betreft die goed op de hoogte tgn voor hen is de vaoantie evenmin kwaad en wanneer de Inspecteur de man van ondervinding bet nuttig oordeelt de vacanties toolang Ie doen doren meent spr tioh daarby Ie moeten nederieggen De heer Fortugn Droogleever tegt sich wel te kunnen vereenigen met hel gevoelen van den heer Kist Juist met het oog op die vele vaoantiedageu werken a i de jongelieden te weinig den