Goudsche Courant, woensdag 24 januari 1883

Mevrouw BASTERT huize Cromwöck bg Maarmn VRAAGT tegen 1 FEBRUARI eene flinke eenroudige 1883 Woensdag 24 Januari N S81 4 liefst van de Prot Godsdienst Hoog loon en veel verval Franco brieven adres den Boekhandelaar HEEK te Maaresen Theater Cagliostro HENEI de BEUXELLES Voorstelling 5i4 Januari 1883 IS TJITO ESTELID TOT LATER DATUM GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken SPEELDOOS TE EOOF Echt Zwitsersch fabrikaat met GITAAR groot I 60 bg 24 cM 8 prachtige AIRS spelende voor 80 gulden kort geleden heeft die 160 gulden gekost Adres onder No 788 aan het Bureau dezer Courant STALHOÏÏDEBU Er wordt te dezer stede TE KOOP aangeboden eene in volle werking zgnde STALMOV DEBT J met Annex WOONHUIS TUIN KOETSHUIZEN en PAABDENSTALLING met een stuk Open Grond daarachter ter grootte van 6 Aren 76 Centiaren alles staande op eeneder drukste straten dezer Stad Gebouwen zoowel als Inventaris zgn ook aftondtrlijk over te nemen Een gedeelte der Kooppenningen kunnen als Iste Hypotheek ophetselve gevestigd blgven Franco te bevragen onder het motto Stalhouderg bg den Uitgever van dit blad Da inzending van advertentiön kan geschieden tot 6én uur des namiddags van den dag der mtgave Groote Voorjaars Opruiming kende dia kaaues wij het inhalen Komt er dan eehter iefa Toor dtt hen helet nan dat voornemen gerolg te geTsu dan ondervinden tg het by de overgsDgsexameni en blgven litten Spr ia er dot ereneene voor de Kerst eb Pbasob raoantiee te bekorten en ion erwUa niet tegen ciju ook de groote Taoantie iets korter te maken dau is voorgesteld De Voonitter legt dat er nog een reden is waarom hg er voor Is het oorspronkelijke voorstel te handhaven nl deie dat verscheidene leeraren aan het Frogymnasium tegelijkertijd leeraar tgn aan da Hoogere Burgerschool en uu gaat het moeilgk aan hen op eerstgenoemde inrichting korter vocantie te geven dan £ ij op laatstgenoemde hebben en het gevolg zou kunnen zgn dat verscheidene dier heeren zich niet besohikbaar stelden voor het progymnasium De heer Kist wgst er op dat de Rector dit jaar de leasen toch deed aanvangen op 3 Janoari Dit vas leer toegejuicht door de ouders en het was een bewgs vau gver dat zeer op prgs was gesteld Waarom kan dat niet steeds gebeuren P Is het voor de heeren zulk een opoffering hier aanwezig te zgn Zg krijgen er immers hun bsotement voor Dit gaat ook ia 1 Januari De gemeentekas geniet geen vacantie in zake het uitbetalen der inetementeu Ware dat zoo het ware iets anders M de Toorzitler dezer vergadering is immers zegt spr ook steeds op zgn post Als ieder vacantie nam stond de g heele maatschappij stil De ouders stellen kleine vacanties op prgs dit is ióówmi dat lelfs de kosischoolhouden als recommandatie voor hunne inliebting opgeven ik geef slechts een korte vacantie Daarom zegt spr al geren zg elders lange vacanties latan Ij dan niet medegaan in die sleur op het laatst zou de vacantie duren van 1 Jannaii tol 31 December I De jongens kunnen t best uithouden met eenige dagen minder vacantie en voor de leeraren is dat oaderwijsgeren ook zoo afmattend niet Velen gaan slfc aiet uit de stad maar blgven hier om privaatlassen te geven D twee amendementen van den heer Kist worden daarop in rondvraag gebracht Het voorstel om de Kerst vaoantie te stellen van a Deoembei tot en met 2 Januari wordt aangimnw met S tegen 6 stemmen fiar itemmeB de heeren Kist Hoogenboom Oodjjk Jager Straver Samsom van Siraaten en IVirtsqo Bröogleever Kyn stammen de heeren van Iterson Prince Post Droat Noothoven van Ooor en de Voorzitter Ba heer de Rotte had de vergadering even tevorea Het voorstel om d Faasch vacautie te stellen vaa Vrgdag vódr t l en met den eersten Zaterdag na Paiolien wordt aaHfaumen met 7 tegen 6 stemmen Ftor stemmen de heeren Kist Hoogenboom Onl jk Straver Samaom van Straaten en Fortugn Sraogleever Ttfm temmen de heeren van Iterson Prince Jager Post Droat Noothoven van Goor en de Voonitter Het gewijzigd art 7 wordt daarop zoudtr hoofdelgke stemming aangenomen Art 8 S4 worden daarop zonder hoofdelgke stemming aangenomen Hst gekeele reglement wordt daarop in rondvraag gebtadit ao met algemeene stemmen vastgesteld Daarop wordt htMemd tot stadsomroeper J C van der Bruggen met 9 st lerwgl 4 stemmen werden nitgebraoht op J P van Benzekom en tot Igkdrager N van Blokland met 12 si terwijl 1 blanco biljet wordt uitgebracht Niels meer aan de orde zgude wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten INOBZONOEN Gouda 19 Januari 83 Mynieer de Redacteur I Ter aanvulling van uw bericht over de glasschilderkunst in de Omidtcke Courant van heden diene dat ook de industrie zich van dezen tak derkunst heeft meester gemaakt Er bktaat namelgk eene eenvoudige en goedkoope manier om glas als btschUderd te kragen door middel der z g Hyalotyple Dit is eene toepassing op glas van de bekende Hetachromotypie Platen met religieuse of andere voorstellingen worden eenvoudig op met glacine bestreken glas overgedrukt gevernist met smallereepjes bladtio bg w ze van looden ruitjes afgedeelden aan de binnenzijde met een dubbel glas bedekt waarna het zeer bedriegelgk beathildeid glas nabootst Naar ik meen bestaan er hier ter plaatse op deze wgze behandelde r men H KENNISQEVIMQ Belasting op de Honden BcROBMiaBTIK IM WlTBOUDIBS van GoCDA in overwegiiig nemende dat bg art der verordening op de invordering der belaaling op de handen vastgesteld door den Baad dier gemeente den 8n October 1876 aan eigenaars of beziiters dner dieren de verplichting is opgelegd om daarvan jaarlqks in de maand Januari aangiOe en betaUng der belasting te doen Herinneren den belanghebbenden aan die bepaling met uilnoodiging de gevorderde aangi fle en betaling binnen den daarvoor gestelden termgn te doeu ten einde beboeling te voorkomen Gouda 20 Januari 1883 Bnrgemeesler eu Wethouders voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN De Seoretsru BROUWER B E O L A M E Niets gaat boven Uop Bitter om het bloed Ie zuiveren en het systeem van giftige stolfen te reinigen Hel Hop Bitter verandert steeds ziekte in kracht en gezondheid Het Hop Bitter versterkt geeft krachten en geneest van af de eerste dosis Bemerkt U dat welP Burgerlijke Stand GEBOREN 17 Jan Noelljc ouden J nu dir Za4D eu C C Glasbeek 18 Johanua ouden A van Os en G Ter wat Maarten ouders P ven Leeuwen eo D de Groyl 19 Hcria Cornelia ouders C G Reuhl en G £ Gravesteyn OVERLEDEN 18 Jan W lao Eyk 1 j 1 m J L ran Rgswyk 4 j 3 m W de Brugn i j O J M Oostlander 4 d 19 P Broer 2 m M Boot huitvr an D Snelleman 41 j ONDERTROUWD 19 Jan D N Sas i j eo M J Tak ii j ADVERTENTIËN Door mgn overhaast vertrek verhinderd zulka persoonlijk te doen oaem ik bjj deze afscheid van m ne Vrienden en Bekenden en verzoek ik alle voor mg bestemde Brieven Boodschappen enz te willen opzenden naar mgn tegenwoordig adres te Yzendoorn Dk c w bollaan De ondergeteekende heeft de eer zgne geëerde Stadgenooten te berichten dat hg zich met 1 FEBRUARI a s op de Westhaven B 195 zal vestigen als Stoffeerder en Bellanger en al wat verder tot het vak behoort en beveelt zich minzaam aan belovende eene prompte en civiele bediening Met hoogachting heeft hü de eer te zgn UeI Dv Dr W VAN VLIET Deze dient ter kennisgeving dat door het bedanken van Doctor LUIJTEN voor het ZIEKENFONDS opgericht te a Gravev uige gevestigd te Gouda onder de zinspreuk Tot Nut van t Albemebn voor Z WelEd in plaats is benoemd als Doctor eu Chirurgen de WelEdele Zeergeleerde Heer S H BAKKER NIEMEUER en zyn spreekuur bepaald is volgens het reglement Dat tevens als tweede Apotheker is benoemd de Heer S F GRENDEL tot wie de leden zich naar verkiezing kunnen wenden Inschryvingen kunnen plaats hebben bg deBoden G SOETER Karnemelksloot en W CARRIÈRE Peperstraat DE DIRECTIE TERSTOND EEN DAGMEISJE benoodigd Adres Karnemelksloot wgkR 315 1 Westhaven 195 IVeteldoekeUj Witte Goederen en verdere Artikelen worden tegen VEEL VERMINDERDE prijzen opgeruimd SCHENK ZOON DRmK WATERLEIDING AANBJSSTED1 G CONCESSIONARISSEN zgn voornemens op DONDERDAG den 25 JANUARI 1888 des namiddags ten 1 uur m het Koffijhuis cde Habmoniei te Gouda aan te besteden Het maken van den Watertoren met Hoogreservoir do bezinken klaarbassins de Filters en Prise d eau benevens de grond enandere werken op het terrein aan den IJsel te Gouda Bestekken zgn togen betaling van ƒ 1 00 en de teekeningen zoover de voorraad strekt tegen ƒ dOO per stel te bekomen bg de boekvarkoopers M WIJT ZONEN te Rotterdam Bestek etf teekeningen liggen van af Dinsdag 9 Januari 1883 ter visie in faovoumnoemd Koffijhms iDe aanwflzjng in loco zal plaats hebben Maandag 22 Januari des namiddag 1 n fcInüchtingen i n te bekomen bg de n Ingenieur J SCHOTEL O ostzeedak 186 te Snelpersdruk van A Bbimikah te Gonda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia 1 25 iranco per post 1 50 BINNENLAND QOUDA 23 Jaoaari 1883 De nieuw benoemde Majoor Kommaadant der dd Schutterij alhier de heer H W G Koning ii Zondag ten 1 ure op de gebruikelyke rgte geinatallcerd Zondagmiddag ia op ile Turfmarkt tengevolge van hot gedrang dat daar ontttond bg het voorbijtrekken der Sohutterq een cekere V in het water geraakt Dank lij de welwillende hulpvaardigheid van den heer Q C van der Want die zonder aarielen in het water aprong en den drenkeling redde kwam hg met dan achrik vrg In eene vergadering der afil Gouda en Omatrekeo van het NedWUwlaeh Froteatantenbond cal Donderdag SS Januari e k aU spreker optreden dr M A S Boven uit Haarlem Zgn onderwerp ia TwijM en twgfeliucht Donderdag den Baten Februari e k lal de onlange opgerichte Onderoffioiera Oymnaatiek en Sohermvereenigiug tKraeht door oefming alhier ondrr beiohermhe raohap van den Luit I C Kroe in rie taal KunatnaiB der Sooieteit One Genoegen alhier eene nitvoering geven in Oymmutiek Sehermt en looneeliptl waarvan de opbrengat tal atrekken ten voordeele van de Ferienigiiig Hulptetoo aaneerlyke t ytige armoede Wg gelooven dat dete uitvoering ona een geielligen aangenamen avond kan veraohaffen eo wel doordat het programma vol variatie ia Bovendien lal de overweging dat de opbrengat alrekt ten bate der bekende vereenigiifg die reedaiw vele jaien achtereen nuttig werkzaam ia in one midden niet weinigen er toe doen overgaan op de ioteekenlgaten te teekeaan De entréeprga in 60 ot voor Leden van Ona Genoegen f 1 00 voor niet leden Wg bevelen de zaak aan in de welwillende aandacht onzer stadgenooten Blgkena verklaring van den inapeotenr van het Oenepikundig Slaatitoexioht beerwhen de maielen te Ammeratol epidemiaoh Dezer dagen had te Woerden een vrg druk bezochte vergadering plaata van belanghebbende werklieden die een Vereenigiug wilden opriohten tot het verleenen van onderlinge hulp in tgd van ziekte en waartoe zg Btenn en medewerking hadden verzooht aan het departement Woerden der Maataohappg Tot Xut vau t Algemeen hetwelk hieraan gevolg gaf door het benoemen eener commiaaie van 6 leden die een reglement hadden ontworpen dat aUnu door de vergaderden na voorlezing en eenige korte beaprekingen werd goedgekeard Men bealoot nu deze week Woenidag en Donderdagavond gelegenheid te geven tot definitieve toetreding Het laat zich aanzien dat deze Vereeniging hier zeer nuttig zal iforden Er wordt dan ook ruime deelneming verwacht Het beatuur van de kweekschool voor onderwjjMreaien Ie Haarlem heeft zich lot de Tweede Kamer gewend met verzoek om art 65 van de schoolwet van 1878 in dien zin te wgzigen dat onderwijzeressen ook zonder hoofdakte tot de verlichte taalexamenakunnen worden torgrlateii Het bestuur meent datmen bg het vorderen van de hoofdakte ook voormeiijes uit bet oog heeft verloren dat aan het hoofdvan bgna alle scholen mMiDen ataan en dat dus devrouw in het verkrggen cener hoofdakie geen toekomst vindt f Men bch rijft la volgt kan de L Cl Op Zondag den H dezer sdia de zon van haren opkomat lot haren ondergang aan den wolkeloozen hemel en iedereen verbaasde neh over zulk een mooien dag Het was dan ook 4 eerste dag nadeu 19 Maart 1883 die ziek to het einde toe zoo goed hield Anders werd bgnk iedere dag zonneaohgn door dikke wolken verMpord en belrokken Inoht met regen volgde De rWB verving dezen winter den mist of omgekeerd tMpcvolge waarvan de bloemkweekera dan ook bg zoovfcl vochtigheid en aanhoudend somber weer meer nrk hebben om de bloemen is dr kissen voorait t I eo dw m eene heldere vriezende lucht en daarbij evenveel verstoken Het is de zonneaohgn die de kleur van de bloem verhoogt het donkere weer dat baar verbleeken doet Het water is overal gevallen en de regen heeft vergelijkenderwijze opfekooden In geen maanden waa men tot veradeMiag gekomen Stoomgemalen staan nu wezenlgk stil poldermoiens behoeven nu bgna niet meer te malen Terwgl Delfland en Bgoland kampten met het overvloedige water had de regen in bosoh en beemd en weiland groote plaaaen gevormd Toen er veidgs kwam maakte de in het achaataeorgden nog onbedreven jeugd van die plassen een grelM gebruik Bg het verlangen naar winter die ree zoo dikwgls had teleurgeateld nam men wat men fcrggen kon Andereu begaven zich op slooten maar de sterkte van het jja overschattende zakten zg er door Het had dan ook niet van belang gevroren Ervaren sohaatsenrijders af keerig van veldgs en baantjea rgdin wachtten op de aterkte van het ga langs Vliet en Vaart met nog één nachtvorst was er kans op Maar de winter die zich zoo gunstig liet aanzien verdween miaachien wel om gaen sterk ijs meer te maken Want dat reeda op 6 Decembar te Bergambacht een ooieraar ia geiieo moet niet uit de luohl gegrepen zgn Staten Oeneraal Etisn Kameb Zitting van 22 Januari 1883 In dete zitting hebben de hh Viaser van Hazerswonde en Verheijen zitting genomen De discussie over het Maasmond outwerp ia aangevangen De heer de Voa de Wael verdedigde het De heer van Limburg Stirum bestreed het vooral met het oog op de dichting van de Heerewaardsche overlaten Heden voortzetting Aan den miniater van binnenl zaken heeft het hoofdbestuur der vereenigiug voor lijkverbranding het volgende adres gezonden dat hel met belangstelling kennis beeft genomen van de stappen door de regeering gedoan die zooals genoemd hoofdbestuur verwBoht eerlang ook hier te lande zullen leiden tot wettelijk geregelde vrgheid van lijkverbranding dat het den vrijheidszin der regeering die haar tot deze stappen heeft genoopt hoog waardeert en dat het de invoering van den bedoelden maatregel te eer durft verwachten daar immera te Gotha Milaan en elders verordeningen op het verbranden van ly ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN ken in werking zijn welker bepaling de belangen der justitie voldoende blijken te waarborgen In de StaatKourant is opgenomen een koninkigk besluit woarbg de eerste oefeningstgd voor de militieplichtigen die voorde lichting van 1883 worden ingelijfd op twaalf maanden wordt bepaald Voorhen die blijken geven vóór hunne inig ving reedseenige oefening verkregen te hebben wordt die tijd tot negen maanden verminderd wanneer zij zich dat voorrecht waardig maken door goed gedrag en eenvoldoende graad van geoefendheid Dezelfde vermindering van oefeningstijd kan ook worden toegestaanaan miliciena die ten genoegen van den ministerhet bewgs leveren dat hunne tegenwoordigheid inhet gezin waartoe zg behooreo noodzakelijk is mits zij hunne verplichtingen als milicien in alleopzichten kennen Verder worden in dit besluit weder bepalingen gemaakt ten gunste van miliciens die voor hunne io jving an een examen voldoen dat kun leokl geeft te worden ingelgfd bg het corps en geplaatst in het garnisoen hunner kenie en zooveel mogelgk bij elkander in de kazerne te warden gehuisvest waar tg deaverkiezende gezamenlijk menage kunnen honden Eindelijk worden de voordeelen geregeld die aan miliciena worden toegekenil die tot de graden van milicienkorporaal en milicien sergeant bevorderd worden Een ontzettend ongeluk heeft gisteren in de Lagge Kraneatraat te a Hage plaats gehad De loodgieter en zinkwerker V O bevond ziek met zgn bg hem in dienst zjnde broker en een 15 jarigen leerknaap op de stoep vóór zgn winkel waar hij een door hem gerepareerden gaa of luchtketel wenschte te beproeven Die ketel werd tot dat einde met zamengepersie lucht gevuld om te zien of er zich nog lekken aan bevonden Of men na de luohtpomp te sterk had aangezet of niet de noodige voorzorgen in acht had genomen weet men niet doch zooveel is zeker dat het toestel met een knal die de ramen in de geheele buurt deed rammelen uiteensprong Toen men naar buiten vloog vond men de drie bovengenoemde personen eenige passen weggeslingerd bewusteloos op den grond liggen De 20jarige broeder van den patroon was dood terwgl deze laatste een zóó ernstige verwonding heeft bekomen dat men v6or zijn leven vreest De leerknaap had minder belangrgke verwondingen bekomen doch moest toch onmiddellgk onder geneeakundige behandeling worden gesteld waartoedr van der Ven die zich in de nabgheid bevond zich welwillend aanbood De officier van justitie heeft vergezeld van densubstituut mr van Hnlstgn een onderzoek in locoingesteld Volgena L SOele heeft zich te Amsterdam met het oog op de internationale tentoonstelling ouder de Nederlandacbe pers een Commissie gevormd ten einde aan de vertegenwoordigers der buitenlandsche pers bij die gelegenheid een waardige ontvangst te bereiden De Commissie koos tot voorzitter den hnr A G C van Duyl hoofdredacteur van Bet Bandtltblad en tot vioe presideolen de hoofdredacteuren van Het NieUKi mm den Dag De Tyd en De Standaard De heer van Duyl zou voornemens zijn zich naar Pargs te begeven ten einde op ofRcicele wg n