Goudsche Courant, woensdag 24 januari 1883

Tan dit plan kennis te geven en met bet Syndicaat der Parqaoke pen en bet Lttterknndig Qeuootachap aldaar liob rerder in contact te stellen Aanleiding tot dit plan is de herinnering aan de hoogst aangename wgie waarop ia 1S78 het Comité der Farijaohe pers sijn baitenlandscbe collega s ontring en ban behniptaam was Dt fahritkAodt weekblad der Nederlandsohe Qisten Spiritusfabriek te Delft waartan de heer Heldt in tijn onlangs gebonden roordraoht gewaagde berat bet Tolgende Onlangs drukten wq in ons blad een brief nf van lord Wolseley den opperbeTelhebber lan het Engelsche leger in den Egyptischen oorlog ran 1882 Orer dien oorlog hebben in de geheele wereld alle couranten maanden lang geschrefen de naam ran dien orerwinnaar is in de geheele wereld op de lippen geweest ran allen die de belangrijke gebeurtenissen ran den dag rolgeu maar wat de geheele wereld nog niet weet en wat wg wel wenschten dat in de geheele wereld werd uitgebazuind is het feit dal de Delftsche gistfabrieli een werkzaam aandeel beeft genomen in dien tocht der Ëngelschen naar £ gypte Trouwens een vreedzaam een roedzaam aandeel Op een der stoomsohepen die de Bugelsche troepen nsar I ypte orerbrachlen de Pnelopt werd oBS nieuw produkt de geconurveerdt gut gebruikt en wel met zóó gunstig gerolg dat wy daaromtrent deler dagen een getuigschrift ontringen waarran de woordelijke vertaling aldus luidt Aan boord ran het stoomschip rPenelopt ran H M de Koningin van Engeland Harwich 8 Januari 1883 Gedurende onze laatste kruistochten in de Egyptische wateren uwe geconserveerde gisi gebruikt hebbende is het mg zeer aangenaam te kunnen bevestigen dat deze gist bewonderenswaardig goed werkte en volstrekt niet onderhevig was aan den inrloed der verandering van klimaat Zij geeft minder moeite en werkt in een veel korter tgd dan de gewone gist get J H Holmes Ho tuttler Zulk een getuigei ia is zeker de beate aanbeveling voor ons nieuwe artikel waarmede thans in Polen in Builand in Italië in Indiè om kort te gaan in de geheele wereld proeven genomen worden en doet ons met grond de hoop koesteren dat deze geheel nieuwe uitvinding waarvan alleen onze fabriek bet geheim bezit een nieuwe bron van winsten voor onze onderneming van welvaart voor ons allen zal worden De buskruitfabriek dt Krijgaum waar Vrqdag bet noodlottig ongeluk plaats had stond oorspronkelijk in de nabijheid van Amslerdr m aan hel Kruitmakerspad Op het einde der 17de eeuw werd zg opgeheven en in 1702 werd zg door de toenmalige eQ enaars de firma Lijnslager en van Kuyt verplaatst in de nabijheid van Muiden waar zg thaijs was Het eigendom der fabriek bleef steeds aan de nakomelingen dier heeren totdal een hunner wqlen de heer Abr Bredius alleen eigenaar werd In 1843 werd zg het eigendom der gezamenlijke buskruitmakers in Holland Utrecht en Zeeland die op deze fabriek aanvaakelgk de meeste en na 1848 alle werkzaamheden vereenigden Dientengevolge werd in 1869 de fabriek uitgebreid en levens stond ij sedert dien tijd onder bgzonder toezicht van den Minister van oorlog Gelgk te rerwachleu was schrgfl de Anuterdammer hebben duizenden personen nit den omtrek ran den Zondag gebruik gemaakt om een bezoek te brengen lan de plaats dea onheila en het stedeken Muiden De stoomtram was meer dan rol Alle roorhanden materieel luchtige open tramwagens goedereowagens alles was in gebruik en zat rol Honderden rgtuigen warsn op den weg en daarnaast bewogen neb scharen ran roetgangera nit de omliggende plaatsen t Hsd te Maiden dan ook meer ran een feest dan ran een treurlooneel Het terrein was afgesloten niemand werd toegelaten en men moest zich terreden stellen met een blik ran den straatweg af op de rernielde gebouwen Dientengevolge bleef de geheele beweging geconcentreerd op den straatweg Tan Muiden en in de nauwe atraat in t begin der stad Daar drong men been en weder vooral toen de diobtbepakte stoomtram zich een baan moest breken door de menigte werd het sr benauwd Dat eakele troepjes trachtten joelend voorwaarts te komen waa alles behalie in overeenstemming met de treurige saak die de belangstellenden derwaarta bracht t Sehgnt echter bg znlke gelegenheden niet anders te kannen lijn Of er ongelukken in het gedrang gebeurd zijn weten wy niet De regeling was moeilgk dit moet erkend en de stoomtram ia voor dergelgken aandrang niet berekend De menaohen atonden op elkudtr gedrongen en hiugen aan de wagens Nu en dan bleef men een half uurlje slaan en dat bel humeur der bezoekers er niet beter dqor werd behoeft geen betoog Em eolleotie glasscherven op de plek waar spoor en tramrails elkander snijden toonden dat er wel wat hardhandig te werk is gegaan Een file au voer uigen stond voor Muiden geschaard voerlnigen van allerlei slag Naast de schoone equipage heemeer eenvoudige hunrrqtuig en tal van vigelantes deV rijtaigmaatschappij rerder alles wat maar door een paard kan getrokken worden bandwagens waarop een paar bankjes warsn gebonden kwamen herhaaldelgk voor Ongetwijfeld een bewijs voor de algemeene belangstelling Alleen aan het Centraalstalion te Amsterdam zgn Zondag 6000 retourbiljetten naar Weesp afgegeven benevens een zeer groot aantal biljetten enkele reis terwgl uit alle richtingen via Utrecht of Amsterdam passagiers naar Weesp kwamen Er zgn gisteren alleen door den spoorweg by de 20 000 naar en Van Weesp vervoerd De Gooisohe stoomtram gaf Vrijdag en Zaterdag alleen te Amsterdam 8000 retourbiljetten en Zondag ook alleen te Amsterdam 10 467 kaartjes Hoeveel personen nog bovendien per gewoon rijtuig of te voet zgn gegaan is zelfs niet te benaderen Uit Varsseveld wordt aan De AnuUrdammer het volgende medegedeeld Tengevolge van een val uit zgne tilbury overleed hier in Maart 1881 d G A sedert 1841 praotiseerend geneesheer te dezer plaatse Als ongehuwd persoon leefde hg zeer eenvoudig met weinig behoeften voor zich zelVen bg elke weersgesteldheid was hg steeds bereid om aan lijdende natuurgenooteu hulp te bieden Was zyne hulpvaardigheid groot niet minder groot was zijne belangeloosheid bij diende nooit rekeningen in zelfs wanneer iemand kwam om te betalen werd hy lachend afgewezen met de verzekering dat er geen baast bg was of dat het later wel kon enz Van daar ook dat zijne praotgk zich uren ver in den omtrek uitstrekte Door een paar bloedrerwanten aan wie zgne nalatenaobap is ten deel gerallen zgn nu meest aan hoofden van huisgezinnon orer de 2700 rekeningen ingediend de meeste dezer rekeningen loopen orer eene tgdrnimleran 10 40jaren Met bet roldoen van deze nota s wordt bitter weinig haast gemaakt maar door het kantongerecht te Terborgh zgn reeds een aantal personen gedagvaard en veroordeeld tot betaling De gedaagden voeren echter aan dat sy wel betaald doch geen quitantie hebben bekomen dat wanneer zg voor betaling kwamen tij telkeaa werden afgeweten dat geneeskundige hnlp aan dienstboden verstrekt hun in rekening is gebracht enz In Parys is een zeer ernstig geval aan het licht gekomen dat de hospitalen aldaar raakt en naar hetwelk de geneeskundige raad een nauwkeurig onderzoek heeft ingesteld Het geldt vervalschte levensmiddelen die aan zieken zyn toegediend Men weet dat de levering aan hospitalen door middel van inaohryving wordt gegund en aldns kreeg zeker huis het privilege van de levering van quinine sultaat Het huis stond goed bekend was Fransch en had aan alle gestelde eischen voldaan Bg de laatste epidemie van lypbeuze koortsen uu toen de Paryiche hospitalen drie of vier duizend zieken bevatten ging men de uitwerking van het quininesnlfaat beproeven Het resultaat was in de meeste gevallen trenrig en doodelyk voor de zieken die bel gebruik hadden De geneesheeren ongerust en verbaasd onderzochten aanatonds de geleverde doozen en kwamen tot de ontdekking dat behalve met een bovenlaag goede quinine dezen gevuld waren met een alcaloide die eveneens uit den kinabast voortkomt maar een geheel tegenovergestelde werking heeft De leverancier was zeer verwonderd en meende zich te kunnen rechtvaardigen door de verklaring dat niet hij maar een Milaneesch hais dit geneesmiddel I vervaardigde Hy deed er slechts de Fransohe etiketten op Het bedrog sohynt reeds ongeveer twee jaren geduurd te hebben Aangezien nog steeds advertenties geplaatst worden in de Nieuwsbladen waarin zekere dr Lefries zgn eksteroogen tinctuur aanbeveelt is de ondergeteekende zoo vrij te vermelden Op 12 December von gepasseerd jaar zgn door de politie alhier aangehouden de gebroeders Eduard Mai Klinger oud 22 jaren geboren te Koningsberg en George Alexander Klinger oud 26 jaren geboren te Kakelbeck in Pruisen en laatstelijk wonende te Keulen die over de grenzen van dit Byk in de richting naar Duitschlaod verwijderd tijn geworden omdat zy zonder geld of behoorlyk middel van bestaan waren aangetroffen Eerstgenoemde schijnt zich te Rotterdam voor Dr Lefries uitgegeven te hebben terwgl laatstgenoemde die zich als diens knecht moet hebben voorgedaan in het bezit gevonden is ran een papier luidende KENNISGEVING Do r deie orerdrag ik het Generaal Depdt van mijn eksteroogentinctuur roor heai Nederland aan den heer M E Klinger te Botlerdam Delftsoberaart No 16 en gere ik den beer Klinger het regt geld enz roor myn rekening te ontvangen eo in myn naam te atletteersn Rotterdam 1 December 1882 at geieekend Ds Lbfsies Dit stuk berust by de politie te Botlerdam Genoemde personen hebben tal van bestellingen ontvangen behalve aan het gemelde adres ook aan adressen aan den Noord Singel en aan den West Zeedyk te Botlerdam en zyn bevonden in het bezit van tal van flesobjes waarin de zoogenaamde eksteroogentinotuur welke vloeistof naar azgn rook eu waaraan vermoedelijk een bruin kleurtje gegeven is Rotterdam 20 Januari 1888 De Intpeeteur van politie ViBSCBOOS Een lid van den gemeenteraad van Ooslstellingwerf ontmoette vour eenige dagen een onbezoldigd ryksveldwaohter in een herberg en bestrafte hem omdat hy s avonds geene surveillance deed De aangesprokene nam de vermaning ter harte en ging dienzelfden avond op weg waar het toeval hem gunstig was wijl hy het genoemde rsadslid moest verbaliseereu wegens openbare dronkenschap I Naar aanleiding van bet vertrek van dr Jonkman naar de Transvaal schryft de Transr Folhitemi t Is jammer dat er ioo dikwgls gif gemengd moet worden in bet uitroeren eener goede taak doeh wy gelooren vrymoedig aan dr Jonkman een hartelijke ontvangst te mogen belaren in weerwil van de verdenkingen die naar ons weten ook hier tegen hem zyn uitgestrooid Toen gedurende onzen worttelstrgd de Nederlandsohe natie voor ons in de bres sprong en met woord en schrift en beurs onten stryd medestreed en onze smarten lenigde toen vroegen wy niet naar de geloofsovertuiging of de politieke inzichten onzer wapenbroeders in zedelyken tin daar ginds in het oude moedeiland En zullen wy dan nu den man verstoeten die door een invlcedryke Vereenigiug en met zulk een aanbeveling als die rau de waardigsten onzer vrienden in Nederland tot ons gezonden wordt om den band tu schen de beide stamverwante volken nauwer toe te halen omdat hy andere godsdienstige eu politieke overtuigingen toegedaan is of gezegd wordt te zijn toegedaan dan wy f Zulk een bekrompenheid en ondankbaarheid in ons volk Ie vooronderstellen zoo beleedigend tijn De man die uitgezonden wordt heeft zelf veel voor ons gedaan Hy komt niet om rich in Ie laten mei ouze geloofsovertuiging of onze politieke inrichtingen daarvoor hebben w hel woord van onzen warmsten vriend in Nederland en rolmondig beloveq wy dr Jonkman ees hartelyk welkom wanneer hy onze Bepubliek komt bezoeken BultenlaDdscIi Overzicbt Zaterdag heeft de Fransche regeering twee ontwerpen bg de kamer ingediend die als tegenvoorstel op dat van Floquet beschouwd moeten worden Het eene ontwerp kent aan de B geering het recht toe om elk lid van een familie welke over Frankrjjk heeft geregeerd onmiddellyk het land Ie laten uitzetten wanneer door zijn tegenwoordigheid de veiligheid van den staat gevaar loopt ingeval van terugkeer wordt zulk een lid gestraft met gevangenisstraf van één tot vyf jaar Ook zullen leden van genoemde familiën die in mil tairen dienst zgn op non aoiiviteit knunenf worden gesteld Het tweede ontwerp beoogt een wgziging van de drukperswet beleedigingen van de Bepubliek worden bedreigd met gevangenisstraf van zes maanden tot i jaren verder wordt het wegnemen van officicele kenteekenen der republiek benevens het tentoonstellen en bet verknopen van alle teekenen en symbolen strekkend den geest van oproer te verbreiden gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot éen jaar Dit loatste ontwerp kan niet alleen voor de rechterzijde maar meer nog voor de niterate linkerzgde gevaarlgk worden immert de Bepubliek wordt nog meer uitgescholden door de rooden dan door de witten De a evaardigde Ballue diende onmiddellgk een nieuw wetsontwerp in dat door het grootste gedeelte van de linkerzgde daverend werd toegejuicht de prinsen van Orleans zullen volgens dit ontwerp voor zoover zy hun graad in het leger verkregen hebben ia strp met de wet terstond worden afgezet Ook dit ontwerp werd urgent verklaard en heden zal door de Kamer de commissie worden benoemd die al de verschillende ontwerpen ook dat van Floquet tal ondertoeken Ze Tempt erkent de juistheid der geruchten welke in den laatsten t d over legitimistisohe kniperyea in omloop zijn gebracht maar verzekert levelia dat de Begcering op hare hoede was en elke poging onmiddellijk zou verijdeld hebbeo De toestand in Ierland verergert weder De agrarische misdaden nemen toe en de regeering gaal met onverbiddelijke strengheid te werk Alleen in de stad Galway werden in de laatstverloopen twee maanden zeven doodvonnissen voltrokken Het oIBcieele blad bevat een proclamatie van den Onderkoning waarbij de verspreiding van den Iriih World in geheel Ierland verboden wordt Men weet dat dit blad in Noord Amcrika gedrukt een der heftigste orgonen der landleaguisten en der fenians is Te Liinerik heeft de politie eenige vrouwen in dienst genomen om als geheime agenten werktaam te zijn Aan de St Jamet Oaiette wordt uit Home gemeld dat de Pans ein cironlaire gezonden beeft aan alle lersche prelaten waarin zg worden uilgenoodigd krachtige pogingen aan Ie wenden ten einde de rust in het land Ie herstellen Deze breve van Leo XIII zon Zondag in alle kerken van Ierland warden voorgelezen De Pruisische prins Karl is overleden Dit sterfgeval zal op tyu broeder Keizer Wilhelm éen diepen indruk maken Wilhelm is vier jaren ouder dan Karl welke laatste geboren 29 Jnni 1801 den leeftijd Kreikte van bgna 82 jaar Ds rouw van het Dnitsche hof werpt zijn schaduw op het zilveren huwelijksfeest ven den Duitschen Kroonprins dat Donderdag a s tou worden gevierd en waarvoor io geheel Duitschland reeds zooveel toebereidselen waren gemaakt waarvoor vele rorstelgke gasten uit het buitenland reeds waren orergekomen De Dnitsche Byksdag zal waarschijnlijk tot 10 Febr doorwerken om dan weer plaats te maken roor den Pruisiscbeu Landdag die róór 1 April de begroottng moet afbebban waarmee nog drie weken gemoeid tullen iqn Wat er na dien tijd tal gebeuren weet men niet miiar zonder botsingen tatseben Byksdag en Landdag tal t niet gaan Bismarck tiet dit uiet ongaarne daar zoo iels ten voordeele komt van zijn voorstel tot invoering van tweejarige begrootingen De Landeeaiuchuu van Elias Lotharingen houdt deier dagen hare zittingen waarin thana de staatabegrooting aan de orde is Maar men heeft bet er ook druk over het nu eerst voelbare verbod van het gebruik der Fransche taal Negentien leden protesteerden tegen deten maatregel eerst waren ly van flan geweest om ban mandaat neer te leggen doch thans hadden tij weer besloten om tich te wyden tan de belangen ran het door hen vertegenwoordigde rolk Hoewel meu dit protest mei eenige leden een roepende stem in de woestgn noemde heeft het toch weerklank gerenden in sommige Dnitsche bladen waaronder Fran orttcie en de Kfeuileitung Het eerste blad wijst op de Suweelen handschoenen ran dc i maarschalk Mantenffel aan het banket dat men herinnert op tegenstelling ran tijne woorden met het gedrag van het Duitsche gouverDement het andere acht de woorden aan den maaltyd gesproken in de eerste plaats gericht tot den tyksdag en tot de hooge sferen der regecring De opheffing van de dubbele ooolrSIe in Egypte is een officieel feit geworden Het Egyptische gouvernement heeft baar bekend gemaakt in het Journal OJkiMl van Cairo tonder naar het schijnt gewacht te hebben op bet antwoord van de Fransche regeetitig die om advies gevraagd was Over het antwoord van de Parte op den Engelscben circulaire loopen enige geruchten het is zeker verstandig te wachten totdat het in handen is van lord Granville wal binnen eenige dngen kan worden tegemoet geiien Lord Htrtington hield te Blaokbnrn een redevoering waarin hy rerklaarde dat de Begeering besloten had Egypte te verlaten zoodra aldaar een sterk nationaal bestuur tou gevestigd tgn de bonding van Engeland tegenover Egypte vond bij voortduring de harlelyke toeslemming van alle mogendheden Frankrijk vatte het gewicht der conil Sle te ernstig op en had valsohe denkbeelden over het doel dat Engeland zich voorstelt Hartington geloofde dat deze verkeerde opvatting zou verdwgnen de Engel he liaancieele raadsman vao den Khedive tal nist slechts de Engelsobe belangen maar ook de Egyptische regeerisg en bevolking beschermen en aan de andere mogendheden nuttig zgn I OSTElK ItJBN LIJST van BBIEVEK geadresseerd aan onbekenden en door tusschenkomst van het Postkantoor terug te bekomen Vertonden gednrende de 2e helft van December 1882 Uit Oouda L J van Graas 2 E Alberts allen te Arasterdam J Jonker Baarn Van Dam Bodegraven Hendrik Vet 1 A HnizingaP Van het Hulpkantoor Moordrecht Jan van Bal Haarlem Veriuuden gedurende hel 4e kwartaal 1882 Naar België D Macs Antwerpen Mad C ran Brussel Brussel Naar froHkrijk J Monchen Farys Gouda 23 Jannari 1883 De Directeur van bet Postkantoor te Gouda SIMONS ING EZONDEN RAMP TE MUIDEN De vreeselyke ramp welke onte gemeente getroffen heeft op 19 Januari 1883 door ontploffing van de kruitfabriek heeft tal van ingezetenen in rouw en ellende gedompeld zoedat dringende hulp noodzakelijk is redenen waarom ondergeteekenden de hulp onzer landgenooten inroepen Onderstaande commissie met Jen toestand bekend tijnde verklaart tich bereid liefdegiflen in ontvangst te nemen C G Fabius Burgemeester C ter Beek Wethouders J H Denning H Steenman H Schouten 1 T Faauw Leden vanden Gemeenteraad H Kroeae I T de Vries J G Henkens Pastoor A H dea Boer Predikant G C Lassow Geneesheer Baron van Asbeck Officier der Artillerie J M Koning Bouwkundige G Slagter Scheepsraakelaar Joh Slillman Architect Muiden 21 Jan 1883 De Effectenbeurs m Amsterdam 22 Januari 1883 Staatsfondsen bleven gedurende de geheele weekin ongeanimeerde stemming de omzet wat teer gering In Amerikaansche Sporen ging het meer levendig toe zoowel door vraag nit New York als door plaatselijke ambitie Bio t werden vooral voor Newïork Wabash Nashville en Akron voor hiergekocht I BlNNtHLAHDaoHE WAAIDM Staalt Provincialeen Gemtentefondte Drieën ttegen tot 80 a doch de overige soorten ongevet j lager De 4pCt Amst obl leening verloor Vs i S ipCt do verbeterde terwgl do Leiden j prys gaf Premielteninge Amtl loten a 1000 Bolt en Gemeente crediet 1 pCt lager Paleisloten l pCt hooger SpoorKegleemnge Obl Aken Maastr verloren aand Haarl Zaudr wannen Aand Holl Sp gingen l j achteruil De 6pCl leening dier maatschappij Oosterspoturleening ging per saldo achteruit De rergadering ran aandeelhouders keurde het besluit ran dete leeaiog af te lassen goed tot groote schade om de houders die meenden dat er slechts een minimum jaarlyks mocht uitgeloot gelgk in mijn rorige staat rermeld Aand Staalssp waren do Bijo P Vj hooger do Indische sp rerbeterde 1 pCt Centraalwaardan rerbeterden roor aand l s w gsstemp obl s en roor uitg sch s Boxtel aand booger doch 6pCt obl en gesterap do i is minder TramKttyleeningen Aand Amst Omnibus my verbeterden 6 do Gooisohe tram wegena het vervoer naar Muiden 6 pCt 6pCt obl Amst Omnibns mg 1 aand Ned tram 7 do Bolt 1 l gef Induttrieel uaarde De aand Kinaal mg gingen 2 pCt achteruit na het bekend worden vaa l oonversieplan Voor iedere f 100 aandeel wordt een premielot a ƒ 50 gegeven dat m 29 jaren wordt afgelost De minste premie is ƒ 60 de hoogste aanvankelijk 40 000 doch deze laatst daalt na eenige jaren tot ƒ 20 000 De Jara Bameh Ottltuur mij is in liquidalie het lot dezer jeugdige maatschappij tal wel tot waarschuwing strekken bg de oprichting ran nieuwe maatschappijen De aand sloten 7 pCt lager die der mij Fegenoord 6 pCl Aand Harenst 11 pCt hooger do N I Handelsb l j Panopt IV i om i EuROPisKSCHB WAAEDIN Stoot foHdien Dele afd vooral kenmerkte tick door groote lusteloosheid De meeste soorten tgn enkele fraotieo lager onder de Russen zijn echter enkele soorten iets hooger looals 64 en 66 Spanje roor alle soorten lager l i buitenl Vs a lio binnenl 4pCi 2 2pCt Turken roor allen ongereer minder 4pCt Egypte 1 pCl lager 5pCt 3 hooger Premieteemngen Lager sloten Hongaren l i Oosteur 64 1 Bussen 64 4 na de loting en 66 1 Madrid l e Turken i Hooger Stuhlw 2V Oostenr 64 en Weenen en Serrische 6 pCt 70 Spoortoegleeningen Aand Warschau Weenen tijn 2 s booger wegens gunstige berichten omtrent de ontvangsten in December Alle overige soorten meerendeels iets lager met uittoudering van enkele Bussen die iets profiteerden tooals obl Brest Graj Bmk 1V Knrsk Ch At i s P TiA Vi Indutlrieele Kaarden De variatién in deze afdeeling zgn onbeteekenend AxtBiKAANScRE WAASDEN Staatt ondten De obl der V 8t 76 sluiten 1 pCt lager 111 Brazilianen herstelden zich geheel van de flauwere noteering der vorige week Florida s s hooger Louisiana s 1 pCt lager Mexicanen waren tamelijk gewild doch sluiten nagenoeg onveranderd EcuadoHs een fonds dal zeer zelden verhandeld wordt verloren 10 Columbianen V4 minder Venezuela s Vs hooger en Peruanen onveranderd SpoormegUeninge De meerdere levendigheid in dete afd kwam aan verscheidene soorten ten goede pCl of meer stegen Buff Pittsb 2 JoaqValleyl i Cao South 3 gecons obl do l Bio cert 5 do gecons obl 1 Lonisv Naabv eert 2Va Mich Centr l Miaaouri inc buda 1 pref Oregone 1 St Paul Minn cert i i obl Un Pae l t en Wabash pCt Lager sloten pref Chic N W 2 A k Ie pref St Louis S Franc 1 2e do j pref Erie s 2 j en eert Un Poe 1 Nog steeg de 3e serie der Vereen Am Spoorwegfondsen 2 pCt Indutlrieele waarde Cerl Colorado herwonnen I 41 Maxwell s verflauwden roor shares it roor obl l PKOI OMOATIE SEMTE 4I 1 a 5 pOt T PS Er was heden nogal kooplust Eurcpeesche waarden openden ferm doch sloten we£r flauwer Aand Warschau Weenen bieren stijgen en sloten 56 e Am Sporen meereudeels onreranderd Akrons stegen tot 49 e Van binnenlandsche waarden verloren Paleisloten 3 pCt stegen aand Centraal tot 36 gestemp obl tot 67 Gooisohe tram tot 106 a 110 Harenstoomb tot 101 ook deze ryziug staat in rerbandmet de ramp te Muiden Aand Kanaalray herstelden zich geheel Prolongatie rente steeg tot S ü 6V1 P OXilTIB GEVONDEN eo aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een Huiaalettlel klein soort nienwerwetsoh Suppletoire Patenten EENNISaEVING BUHGEMBESTEB en WETHOUDERS der gemeente Gouda brengen ter kennis ran alle Palentplichtige ingezetenen wier namen voorkomen op de suppletoire registert voor het diensijsar 1882 81 dat tgn tij die na Mei 1882 tich in dete Gemeente hebben gevestigd of na dien tijd tich voor het Patentrecht hebben aangegeven dat de PATENTBLADEN in gereedheid en op de Secretarie deter Gemeente verkrijgbaar lijn wanneer ly tich daartoe persoonlijk aanmelden van den 22 JANUABI 1883 tot en met den 3n FEBBUABI daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd tollende overeenkomstig Z H besluit van 17 October 1820 de binnen dien tgd door de belanghebbenden uiet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der Directe Belastingen aan hunos buiten tegen betaling van tien cent worden uitgereikt terwgl de nalatigen vervallen in eene boete van vijftien gnlden byaldien tg aangevraagd wordende hun PATENT of een nftcir ft Van hettelve niet kannen vertooneu Gouda den 20 Januari 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZKNDOORN De Secretaris BKOUWEB Nationale Militie KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gottda doen Ie weten dat het register van inschrijring met de alphabetiacbe naamlgst ran hen die in het afgeloopen jaar in deze gemeente voor de Militie ign ingeschreven van den 2Sn Januari 1883 tot en met den 2n Februari daaraanvolgende de Zond igeu uitgezonderd des voorraiddags van 10 tot dea namiddags 1 ure op de Secretarie der gemeente voor de belanghebbenden ter leting tijn nedergelegd en dat tegen register en lijst betwaar kan worden ingebracht by den Commissaris dea Koniuga in deie provincie door middel van een met de uoodige