Goudsche Courant, woensdag 24 januari 1883

N 3875 Vrijdag 26 januari 1888 Haargroei groeimiddel Haarkleur kleurmiddel Middel tegen levend onrein Middel tegen küer worm of huidzeer enz Baard groei middel enz PRACHTIG HOOFDHAAR 788 GetuigHcbriften AFSCHRIFT M Wy hebben de Eer U deze getuigenis te schenken aangezien mgu zoon gedurende 2 jaren zgn Hoofdhaar kwyt was Welnu zgn hoofdhuid is door uw middel gebeel zuiver geworden en hü bezit thans een prachigea haartooi UEd kunt met dit Getnigschnft naar willekeur haikdeleii Amsterdam 10 Sept 1882 Ii Get G DRIESSBN uitval van Haar Koos of Schilfers dun Haar Kale plekken Pijn in de Schedelhuid Haar of Baardworm Huidzeer vroegtijdig j door den Haar 3 Gooden en 1 Zilfreren medaille GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken QrljS worden al deze onaangenaamheden worden verbannei OntwikkelingS balsem Binnen korten tgd verkrggt de vorige groeikracht en glinsterende schoonheid weder 2 de Bood grijs of wit hoofdhaar tevens baard kuni blond bruin of zwart onzichtbaar kieurhoudend e Met een flacon ƒ 2 van dit middel heeft men een gelang wat men kleurt Franco aanvraag tegen postwissel of 42 bl postzegels of twen rembours bn firma THEOPHILE Grossiers in Parfomeriën FrederikspMn No 32 Amsterdam NB Er bestaan geen Depots noch reizigers voor mgne firma n ontvangt uwe biiei terug en de bestelling wordt geheim ve akt haarde huid haie on u kleurkn in onschadelijk voldoende naar De inzending van adverteatlfin kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave Is het zuiTvratQ en m Mt goedkoop van ftUe bekende aoortoB ran Bitter Het ik umMl ttold nit Hop Buoha Almln m Leeuwentand welke de bei de otidile en kraebtdadtuU leneeiimiddolfln der vorald ifjaeo QiUtekeads gtaeBikraebuge eiKenRchapmo bMitten helfMO mat andw oortsn van Bitter met het garal U Het fi de bette reiniger van hat bloed hd regelt d hinotlM van de lover het geeft een oieaw lereo ea hentelt de geton IheM Oi ene xiekt of ilecble gevwdheid die met door iht Bitter orerwoDneD vordaD iijoe werking is ovcd rerschilleiid ali heiliaam Het geen kraotatan n an nlaaw leven aan oade of iwakke lieden Voor hen die lijden aaa fltorina ij le erkiD der nrterlDp of watertooiiDKiorganen en bij gevolg een krachtig en Terslerk ild niditGl nuodighebbea on dn eetlttitop te wekken udil Bltteruilent heiTiaani daar deïielfieigeniclnppen bij uitstek toaiicb opvekkeod en geneeikracbtig xtjn zonder te bedwelmen Wat gij ook raoojt gevoelflB of ud elke nekte 1 1 nok mongt lijden gebruikt HOP BITTER W lekt Dut totilat gij bedlegerig tijt bij de minate atonng lie gij gevoelt moet eij HOP BITTER Lelini Icn Het kan u het leven redden looala bet dat daiienden aadercji gedaan lii n Het i br eien Ut du Bitter alte uektttn geneest of verlichting aaobrengt Het ii eene ainegiiaame en Terfrlaiebende drank voor Ie xiekaa en kan met water of andere dranken vermongd gpbrnikt worden Lijdt niet en belet uwe vrienden te lijden gebruikt en raadt anderen aan bet HOPBITTER te gebroikmi VerlHtt vooral met ait het oog dat het HOP BITTER geen knoeimuldel of geheime geeitrijke irank ii Iwt II integendeel bet baste geneef middel wat ooit beslaan In efl het is de vriend en hoop van den leke Het moeet m geen een batihoaden ontbreken Neemt er van al beden de proef van VerKrt gMar MJ de voornaamste Drogisten en Apotheken HOP BITTERS MftnutaoUring C Bred n u ImIm atmrpa l w Tirfc m Tmit Depot te Gouda bij THI E EEIJTBO wqMtakkea gntufd renaskichrift op ongeiegeld Papitr onderleckend door hem die bet betwsar inbrengt welk Tenoeksohrift vóór of op den 3n Febrotri 1883 moet wordeu ingeleverd by den Bnrgemeetter deter gemeente Gouda 24 Jannan 1883 Borgemeesler en tt ethouders Toornoemd Van BERGEN IJZENDOOEN De Secretana BUOÜWKE Burgerlijke Stanjd Gouda GEBOREN 18 Jan Murten ouden P id iMuiten ra 0 de GrayL 18 Ham ouden C F Steeuwinkel en J C Tun der Sluye Cornell ouders C van Velzen en J M Kanper Franclsoui Hoibertui oudere C J Reebcen n A ao Roon 80 Willem PWir Johan ouden A L de Wolf en H M Montuu Hendrik oudrn J ran der Stam en H van Dam 21 Tbeodota ouden W anRouen eu W de Lange Baatiaons Wilhelmus ouders P eau Imu en S Veritjlenber i 82 Franciscus MatllieusJohannea ouders J J A Fratacolla en W A tan der Noot OVERLEDEN 20 Jan B Monaseb 9 m 21 C Stolk 1 j 4 m 28 J Verburg 1 m Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten ran 11 tot 18 Jan 1883 Uoordreoht GEBOREN Alida Marie ouders B Hogerbrngge en C de Jong Stolwijk GEBOREN Dirk ouders A Berger en U Baas OVERLEDEN J M Tan Schenderen 6 w ONDERTROUWD F Stoppelenburg en M de Jong Haastrecht GEBOREN lleiltje oude H ren der Vlist en H Lakkerkerker Christianus Cornells ouders A Jansen en C M Stnier Reeuwljk GEBOREN Maria Joanna ouders J Vermey en M E Sebeffen Paulina Margaretha Cornelia ouden P Uitenbroek en A E Verweij Hendnka ouders W Verme en E Tan Klteren OVERLEDEN H SInfer 1 j F Hagen 6 m E Stra er 2 j Waddinxveen GEBOREN Baltos ouders A den Hoer en G tan Baaren Plonia ouders J an Reeuwijk en F Sgs Maria ouders C Scheer eu F Hoogeodoorn PietemellaSimonia ouder H Kempke en C Maaskant Jan onders C HoUenkamp en J Voorkarap Johannea ouders A Jan mut en A Okkerse Bartas ouders N Plomp en 6 Schoorel OVERLEDEN A de Beer j iSl ONDERTROUWD W J san der Breggen en E M Molenaar J tan der Sprong en M Matse APVERTENTIfiN Bevallen van een Zoon Mevrouw M J M de WOLF MONTIJN Gouda 20 Janaari 1883 ♦ Heden overleed ons jongste Zoontje in den onderdom van vier weken W DE JEU A DE JEU Hazebboie oi4 ia 22 Jan 83 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder zacht en kalm in den onderdom van 64 jaren Hnnne Kinderen A J TERWBN Pordreck J J TBBWEN Alkmaar De MBURETTHVIZINGH te Qmtda met groeten Tuin W k R nummers 560 en 561 heeft bö 4n et slechta gerendeerd 8800 De afslag zal door Notaris MONTUN geschieden op MAANDAG 29 JANUARI a s te elf are in het Koffiehuis Di Harmonie te Oouda NETTE FATSOENLIJKE kunnen tegen goed loon het minst ƒ 3 75 vast werk bekomen bg K van der LINDE Sigarmfabriekant Alphen a d Rgn Wordt GBVRAAGD eene flinke DlE STBODE goed kunnende KO N goed loon en veel verval Adres onder No 791 aan het Bureau dezer Courant Wegens het aanstaand huwel k harer tegenwoordige dienstbode vraagt Mevrouw SCHIM VAN DEB LOKFF tegen 1 MBI a s eene DIENSTBODE van den P 6 die goed kan koken en netjes werken RIJKSZEGELS alsmede Flsulcze els zfln te bekomen in den Boekhandel van A BBINKillA te Gouda IN KTPRMPARATEN Nederland Schrjjflnkt AUzarin Kei zer Schrijfen Copieör inkt Salon en andere inktsoorten onderscheiden zich door hunne levendige kleur groote vloeibaarheid en het snelle droogen van alle andere inktfabrikatenEmmerik a a Rgn H von CUBORN Te bekomen Gouda A BRINKMAN H GORISSEN P C MAAS B H MAASKANT A KOK Co fl C ÈDAÖW BBTHff WW Volkomen genszing door DÜJU U éXJUm nie Bandaoe Bégulateumn Dr WAIB8BOBB8 gebrevetecrd Brenkmeester der Hospitalen Commandeur eu Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antwerpen van Gouda onder No 789 st nd TE HUUR op de mooiste Adres met franco brieven aan het Bureau dezer Courant EÜÜR mm TE De Wed ANNAARS Jaakad Q 65 te Gouda zal op WOENSDAG 81 JANUARI 1883 bg gesloten ino 9i ver uten eenitnkuitmuntend best WRIZANl liggende aan het Jaagpad bg Gouda groot mi n 2 Hectaren voor den tgd van 5 jaren Copditiën van verhuring en nadere inlichtingen iijn te bekomenaan bovenstaand adres Een Gemeubileerde Karnet met Alkoof te XTcniris Adres met franco brieven onder No 790 aanhet Bureaa dezer Courant ERAEPELIEN BoIM S Cigaretten tegen Asthma FrQB per Étui 80 en Sd Cents SALMIAK PASTILLES oplossend en verzachtend b $ Hoett en Verkoudheid Prgs per fleschje 20 Cent Verkrflgbaar bfl de meeste Apoth en Drogisten KBAEPEUEK k HOLH s Apoth te Ztüt ADVERTËi TIEI in alle Binnen en Buitenlandêche Couranten worden dadel k opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelp rsdmk van A BaiNKUAH te Gonda De uitgave dezer Courant geschiedt 2C0NDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 25 Jtiioiri 1883 Heden rniddig ten 1 ore werd in bel KoffiehuU tHamotAt aanbetieed het maken van den Watertorer met boogreaervoir de beiink en klaarbwaini de filtert eu ten dienate der waterleiding i Ingekomen waren 28 inaohrijringsbiljellen ala Jooat W Byl Hardiiixveld ƒ 123 500 I J Uhleuberg Rotterdam ƒ 120 000 Pb Verbruggen Waddinxreeu 118 400 C Hoogendooro Oietendam ƒ 115 600 J Knou Amaterdam 111 460 A ran der Megden Hardinxveld 111 339 U r d Santen Botterdam 109 80 O Toornvliet Gonda 109 600 Wed G Caamarie Rotterdam 107 206 O Vlaiman Amtterdam 106 930 C P W Deating Gonda ƒ 106 900 K Hollander Gouda 104 900 A Sohaafimn Harlingen 104 777 H J Na 4MhM t GMid 104 441 P Icqadm Val kenawaard ƒ 103 620 O H v d Hegden Arnhem 103 350 B Voordendag Dordrecht 103 800 Leniink Arnhem 102 976 J U Vot Sr Almelo 102 700 H Langerwaard Rotterdam ƒ 99 867 i Viaaer Papendrecht 98 669 H Rieuhoteu Schiedam 96 400 en Tom en Bergen Henegouwen a Hage 98 873 Dinsdag 80 Januari e k ui de beer F M Keiler van Hoorn uit Dordrecht alt tpreker optreden in eene vergadering van bet Dep Gouda der Maatachappü tot Nut tan t Algemeen Het onderwerp ijjner voordracht ia Itli oier J J premtr Maandagavond werd in bet koffiehnit de Harmonie alhier de Satejaarrergadering gehouden fan de Schoen makertVeiMuiging welke ten doel kerft hg lickte aan hare leden eene uitkeering Ie doen Uit hel ertla bleek dat in 1882 aan oontributi n en van 1 begonttiger wat ontvangen 242 80 en dat aan liekeogeld wu uitbetaald 178 loodat met bet oog in kat aanwetig tijnde bedrag een torn van 412 29 gedeponeerd it In de plaati ran den overleden preaident N ran der Qeeat ward gekoten M Schouten vice pretldent en tot ioe pretidenl B Beloige Het aantal leden op 31 December 1882 bedroeg 48 Een gewichtig betluit werd gitteren in de gemeente Krimpen a d IJiel genomen in eene vergadering tan de ingelanden der poldera Langland en Kortland Met meerderheid ran atemmen werd er beatolen voor gemeentchappelgke rekening etn atoomgemaal Ie nichten Daardoor tal in eene lang geroeide behoefte worden vooraien Naar de dmt rerneemt ia gitteren een ondertoek naar de oonaak van de ontploffing te Muiden ingeiteld door den officier ran Juatilieenden reeb teroommitaarit Daarbg ie gebleken dat o a op de fabriek petroleum werd gebruikt Getuigen tgn opgeroepen Staten Qeneraal EtuTiKjuna Zittingen tan 23 en 24 Januari 1883 Bg het Dintdag roorlgetet debat orer het ontwerp tot verlegging van den Uaaaraond verdedigden de heeren Smiti Heagat Saaae ran IJaielt Titter van Hazert oude en Virbcijeu hel ontwerp in hel alge j meen ririrrbelang en in het belang ran Noord Brabant De heereu de 8itter Scbimraelpenoinck van der Oye Breuoing tti van Tienboren en ran Swibdcren beatnden bet oOdai én de kollCB én de nilkomtt dexer werken eer Mucker zgn en de urgentie ran hel werk leer betwitttur ia In ar ziitiug ran iiteien ia na nitroerige rerdediging door den Miniaiei ran Wttertlaat die de dich ÏLg der Heereuwaardiche overlalen alt niramer gchadelijk kenachrttte daar tg ook niet Wten lenig deMaatdyken zgn doorgebroken die mittfkcDing onmogelgk achtte en bet financieel betwaar beatlred met de opmerking dat de tpoorwegoilgaren binnn eenige jaren ophouden ia bel ontwerp lot rerlegging der uitmonding ran de Maat nog breedvoerig bcatrcden door de heeren Boraina Hnjrdeooper eu vin Naamen en ten tlotte aangenomen met 21 tegea 18 ttemmen Beeitgit teriu aa o ie ottmnA Mimi i ttad per bulletin meiegtdteld Heden Statt rooting SJS w In ifin antwoord op het Voorl Tenlag der Eertte Kamer orer igne begnwling legt de Hinitlar van Marine dat h $ beaamt den wenicfa om bat reaaltaai van het ondenoek in de Tweede Kamer omtrent de ramp van den monitor de Jditr af te wachten alrorent daaromtrent eene betliaaing Ie nemen Br beitaat eene gewcnichie houding en ttmenwerking tutachen de drie directeuren tot één doel Hel boawen uitrutteu ea in dienttttellcn der tekepeu de toettand onier oorlogtbodemt laat niet of weinig te weniehen orer De Hi nitter icu nimmer igne medewerking rerleenen om landiwerven in handen van particulieren Ie doen oreigaan Aau opheffing of vervreemding ran de landtwerf te Amtterdam kan nimmer worden gedacht Door hel oentraal comité van het Boode Knu te Batavia worden wederom eenige kitten inhoudende vertnaperingen lectuur geteltchaptipclen ent voor I de tieken ea gewonden te Atjeb rertonden De heer Ferdinand Mager eigenaar ran hel B6ttl et Cafe Frmu au in de Kalrertlraat te Amtlerdam zal een perceel op den Singel gebeel inrichten voor de herberging van corporatien en werklieden colleget en andere pcraonengrocpen die gezamenlijk de Tentoonttelling bcfoeken Dit hnit zal daartoe op een militairen geett warden getchoeid groote alaapvertrekken geen liikamen doch niirae en Incktigt talen lot het gebruiken van tpg ten De priji per pertoon allea inbegrepen tal rolgena hel HatMMttd zgn 22 60 per week of 3 76 per dag j Aan kerkenden rereenigingen en particulieren it thana het bericht gezonden dat op de Tenloonalelling werkelgk een bijbeltent zal komen om fdaardoor op die teatoonalelling het Evangelie der genade te doen tpreken De heer L Lindeboom it voorzitter der voorbereidende eommitiie Volgen den Mwumaek de la Suim Rommtde 1 waar Prantch en Ilaliaanacb geaproken wordt it de familie ran wijlen Gambetia ran Zwittarachen ootiprong Ten weaten ran Locarno na La Maggia Ie zgn gepatieerd onlmoel men op zijn weg een klein dorpje Iniragna genaauid en ttaande op een hoogte Intachen de ralleian Ceutovalli en Outeroooe De huizen ran hel plaataje zgn geheel rerborgen in een botchags ran kaalanjeboomdn waarboven ADVËRTENTIËN worden geplaatst van l 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTSRS worden berekend naar plaatsruimte Afzouderlflke Nonuners VIJF CENTEN zich de toren der dorptkerk alt een reusachtige schooratecn rerhcfl Aan het feit dat de ingezetenen achier allen choorateenvcgert zijn tchr ft men dec eigenaardigen bouwttgl toe dien mA er riodl Een achoortteen It bun ideaal ran ichooahcid De jongent ran het dorp met zakken en bortiele uilgenitt fwerren in verren omtrek tér nitoefening ran hun traditioneel bedrijf Umilreekt 100 jaren geleden zegt de lemtnii reilde een knaapje Gambelta geheeien en wbooreude tot een familie die iieeda Ie Iniragna Woont en zich met ichoortteenvegen onledig hottdt ier naar het Zuiden tot Genua en bleef er In plaata van erenala de andere jongena li de lente tem te keeren reatigde hij zich op de kutt der Liguritche Zee alt tchoortleenregertbaaa Daar hg een ondernemenden geett had en een ordelijk lerai leidde ging het hem goed toodat hij na eenigen tgd hel achoortleenregen liet varen en kooiman werd Daarna trouwd hij en in latere jtren begaf muaqaa zaoae sicb BtK OfiM JK M werd van den Gambetia wiens zooA eenmaal aan het hoofd van Frankrijk zou ttaan De bevolking van Iniragna ia zcSozeer van de Waarheid dater legende orertnigd dat zij loen Gambelta miuitterpreaident weid een depataiie naar Parga zond om den acbter kleistoon van den tehoon enveger geluk te wentchen De weigering ran den etdielator co de deputatie te ontrangen griefde de eenvoudige dorpelingen teer Deeniettemin gclooven zg ttradt ras en alellig dat Léon Gambelti of ten mintte dient overgrootvader noch jood aoi Oenueet I maar een Zwiiaer wat Eenigen tgd geleden maakten we melding van een door een viertal dames hoofdbeatuurderetach van Arbeid adelt en Tettelecbade aan den minitter ran binnenlandtehe taken gericht request houdende rerzoek aan de R jkt School voor Kuntl Nijrerheid te Amtterdam eene afdeeling te willen roegen waar hel praclitcb onderwijs in de rertchillende tëchniekea van het hariure lieh zal aantlniten aan hel theoletitch onderwijs dal aldaar gegeven wordt iaonuh ment teekenen stijlleer kleurlerr enz In antwoord op dat reqneat heef de rq ring verklaard zich in beginsel met het roorttel Ie kunnen vereenigen onder voorwaarde dal de kosten van inrichting en het eerale jaar salaris tullen worden geaehoiikea hetgeen pa ingewonnen informatign betreffende salarii achoolbehoefien ent op pi m ƒ 4000 wordt b rekend Eene bekwame wetenaohappelijk ontwikkelde onderwijterei heltg uit de K K StickereiSohule te Weenen of uit eene der andere gunstig bekende inrichtingen uit bet buitenland moet een behoorlek honorarium ontvangen andert tal tg Zich niet naar eene haar vreemde omgering willaa VoN plaatten Kotten ran tchoolmeobelrn en ran bet intlaan van gnede grondttoffeo ter verwerking klimmen ook tpMdig tot een rrij hoog be lrag Bettnurdersiaen vaal overtuigd dat er in bet kunstlierend Amtterdam reien tullen gevonden wofdM die haar hierin willen tleanso hebben zidi per circulaire tol hare ttadgeaooten gewend lol het reis krügeu der vereiachte gelden Menige onrermograd h beschaafde vrouw tal door dit onderwijl beter bekwaam worden om in haar onderhoud te roortien en menig onafhankelijk meisje zich bierdoor kundigheden eigw maken die haar lot sieraad zgn Het dames eomilé rerklaarl zich lérens bereid bettellingen aan te nemen in hare depots die boren