Goudsche Courant, vrijdag 26 januari 1883

de kraehtcn dei gewone erkiten tgnde in de school onder de leiding der onderwjjeem lallen worden nitgeToeid Het dames comité der afdeeling toor kunstnaaldwerk bestaat uit de dames Ottilie SchöSerBunge Jel e de Bosch Kemper Sophie EltibacherRaffsdoTioh en Arenline C Werthcim Bioker Het eerste spaarbankboekje dat roor 14 dagen in Oostenrijk Toor de Rgksposlspaarbank is nitgegeren stond op naam ran keiler Frans Jozcf De keiter heeft er naroelgk prijs op gesteld om lelf het roorbeeld te geren in het gebruik rau deie heillame instelling en een klein bedrag gestort loodat ign handteekening boreuaac staat op de Igst der deelnemers Te Luik heerscht eene typhus epidemie waarschijnlijk ten gerotge ran de orerstrooming der Maas Het aantal lieken is too groot dat uit Brussel tiekenoppaasers eu pleegzusters uaar Luik gegaan lijn omdat daar de noodige hnlp ontbreekt Naar het heet heeft de minister ran oorlog berel gegeren dat Ondanks het jaargetijde het garnisoen zoo spoedig mogelijk naar het kamp ran Bererloo moet uitrukken ten einde aan de besmetting te ontkomen In de SotraiaytcHe Courant na den 13 Deo 188S leeat men het rolgende Een ran de kearigsie ineendingen op de Amsterdamsohe Tentoonstelling zal zeker zijn die ran de werkplaats der Staatsspoorwegen alhier Wg waren heden in de gelegenheid se te bezichtigen eu het was wel de moeite waard De inzending bestaat in drie wagons een Ie 2e en 3e klasse op een ry fde der ware grootte gemaakt nauwkeurig volgens het op onze Staalasporeu gebruikt model ran hetzelfde hout met hetzelfde onderwerk tot in de kleinste dAailsj remtoesiel indrukkende butlers aanhaaktoe stellen enz De sierlijkheid dier miniatuur wagonne is werkelijk boren ailen lof rerheren een kteis stukje rails ia er bijgevoegd insgelijks op t der re grootte om ze te exposeereu Voorts wordt gezonden een zeer kunstig ingelegde ster ran de 15 soorten op de werkplaats gebruikt hout aan de eene zijde gepolitoerd aan de andere zyde geschaafd De bekwaamste werklui eiju roor dit doel gebruikt onder toezicht van den wagenmakersbaas Rosel roor het houtwerk n den instrumentmaker Trebela Toor bet koperen onjerwerk Zij hebben gezamenlijk ille eer ran hun arbeid en zullen er in patria een goed figuur mee maken De Ftmmeling roor de posterijen berat de mededeeling dat briefkaarten waarbij de ontrangst van gelden bericht wordt mogen voorzien worden ran een plakiege met gesohreien han I en dagleekeaiog Ook de vasthtchling van een plakzegel opgedrukte kaartof andere formulieren mits geen andere schrifteiyie bijvoeging bevattende dan de hand en dagleekeuing op het plakzegel is geoorloofd Ter bevordering eener eenparige wijze van handelen ten aantien van duplicaal kenuisgeringeu wpgens aangeteekende brieven wordt bepaald dat deze moeten worden afg eveir indien de brief niet binnen 24 uren na de eerste bestelling is gehaald BIgft ook de duplicaatkennisgeving zonder gerolg dan wordt na verloop van vier dagen een derde kennisgeving afgegeven onder mededeeling dat de brief na verloop van tieu dagen niet afgehaald zgnde aan den afzender nl warden tuegezonden Dinsdagochtend had te Muiden de teraardebesteliing ran t ovenohot der slachtoffers plaats Den geheelen dag luiden de kerkklokken Met tusschenpooeea warden de lijken weggebracht Ten negen nar trok de eerste stoet door de straten van het kerkhof aan den Weesperweg even buiten de Amsterdamsche poort waar de weg rechts naar de fabriek en de ander links naar den doodenakker leidt t Was de 19jarige J Vis Zgn vader volgde het Ijjk met twee kleine broertjes van den overledene Ten 10 uur volgde dal van Jongkind een 35jarig ra n Bij het graf sprak de predikant Den Boer Hij zeide o a dat deze Jongkind geen lust had gehad on op de fabriek te werken en er eerst op aansporing van zgn vrouw s morgens toe overgegaan was Om 12 uur had de begrafenis plaata van den kruitbaas die aan de gevolgen rau sckdk is overleden Aan het graf werd het woord Kevoerd door lien predikant Den Boer en den heer Brrdius directeur der fabriek die den begravene roeade om zijn gver plichtsbetrachting en godsdienstiitheid Op nitnoodigiog van den heer Karsemeger evangelist te Loosdrecht en bloedverwant van den overledene werd een godsdienstig lied gezongei en daarmede was ook deze plechtigheid afgtloopeii In den namiddag waa nog de beurt aan wijlen Klok en Van der SInis nog werd eene kist met onherkenbare overblijfselen grafwaarls gedragen en toen eerst was de doodenakker voor heden voldaan De vijf gewonden die te Muiden worden verpleegd zgn gelukkig beterende eu ook de vronwvan den kniitbaas is herstellende Jmti Deelde wg dezer dagen den landaard en den leeftijd der invalieden op Bronbeek mede wg laten hier eene opgave volgen waaruit huune militaire loopbaan en hunne krijgsmansverdiensten blijken kan Eén verwierf de Militaire Willemsorde 9 het Metalen Kruis 58 de Zilveren medaille S3 de Bronzen medaille 12 ontvingen het Expeditiekruis roor Boni 1869 18 voor Atjeh 1878 76 voor Aljeh 1873 74 1 voor Borneo 1860 61 3 voor Borneo 1864 8 voor Borneo 1869 2 voor Borneo 1861 6 roor Bali 1849 1 roor Deli 1872 2 wegens het beleg der citadel van Antwerpen 2 dragen de medaille voor den veldtocht in Baden 1848 49 1 de medaille roor den veldtocht op Java Van de 192 zijn er alzoo 187 in het bezit ran een ondersoheidiugsteekeu ra Behalve het reeds vrij gewone vervoer van land verhuizers naar New York dat van Amsterdam nu sedert twee jaren geregeld plaats viudt komen van lijd tot tgd ook landverhuizers van Amerika terug die daarna ran hier naar hun geboorteland warden leruggezoudeu t Zgu meestal Italianen die eenige jaren in de nieuwe wereld hebben doorgebracht reien daarvan in Californié en nu van een Hinken riem met goud om t lijf voorzien huiswaarts keeren Van de meestep zou men oordeelen dat ze nog armer terugkwamen dan zij vertrokken hunne havelooze plunje en vuil uiterlgk behoudens zeer enkelen heeft er opperrlakkig allen schijn ran Het tegendeel is waar Zoo rerlrok Zondag ochtend vroeg het stoomschip hno Iiapt T Bakker met 28 manneu4 u een rrouw allen Italianen om ze te Napels aan wal te zetten Van het rerongelukte stoomschip dmiria dat 348 passagiers en 110 manschappen beratte zijn slechts 66 personen gered Volgens d berichten rsn geredden was Donderdag de dmiria wegens zvraren mist reeds aan den uitgang ran de Elbe aangevaren Nadat de mist opgeklaard waa stoomde het schip rerder Vrijdagmargen kwam weder een zware mist op zoodat eerst met halre kracht en later nog zachter roortgesloomd werd Eensklaps hoorde men de stoomfluit ran een rreemd schip en het rolgende oogenblik zag men op een afstand ran nog geen 160 passen een groen licht Hierop rolgde een rr elgk gekraak en de dmiria was aan attturboordzgyA aangefaren Het lek was oo grool dat het schip onmiddellijk begon te zinken Het Eogelsche schip Sidlaii waarmede de dmiria in aanvaring is geweest heeft een groot lek bekomen boven den waterspiegel De manschappen en de kapitein van het Eogelsche stoomschip weigerden voor den Engelsohen consul eerst elke inlichting te verschaffen Kapitein Hansen van de dmiria bleef volgens ooggetuigen met de loo lseo op de brug van het schip t t het zonk Blijkens een later bericht tijn de 16 passagiers en de stoker gisteren te Hamburg aangebracht De boot waarmede eg het schip hadden verlatem was omgeslagen Toen waren zij gevlucht in de takellage van de masten die nog uit het water opstaken Tien aren hebben zij aldaar in doodsangst doorgebraoht Verstijfd van koude hielden zg tich boven totdat eene boot van de Diamant redding bracht Er zgn er echter velen rerdronkeu doordien zij toen de boot der dmiria voor de tweede maal omsloeg te water geraakten velen ook doordien bij het vastklemmen aan de masten hunne krachten hen begaven Hartroerend zijn de verhalen der ooggetuigen Allen spreken met den grootslen lof van den kapitein en de manschappen der dmiria die niet van hun post weken voordat alles was gedaan wat maar eenigszins mogelijk was totdat sg zelren in de golren omkwamen Zg rerhalen ook dat men aan boord van het lichtschip Sultan duidelgk de masten heeft ipoeteii zien en hulpgeroep moet hebben gehoord maar dat de Sultan reeds haar stoom bad uitgelaten De geredden zien er akelig uit Zg hebben alles verloren en worden nu verpleegd terwijl eenigen naar huis worden terugrervoerd en eenige anderen gisteren de reis zouden voortzetten Alma Tadema heeft in de Grosvenor Galerij te Londen een schilderij tentoongesteld dat aller bewondering opzoekt en waarvan hel onderwerp Marcus Antonius en Cleopatra is De schilder der onde wereld stelt de terugkomst van Marcus Antonius voor na deo slsg aan den Cydnns De Bomeinsohe veldheer vaart de haven van Alexaudrie waar Cleopatra hem in haar boot opwacht Sommigen beweren dal dit tot de voornaamste stukken van dezen meester behoort Men herinnert zich misschien nog wel het geruchtmakend proces waarvan de Farijsche aetriee Marie Bière de heldin was verlaten door haar minnaar schoot zg op dezen tweemaal een rerclrer af en doodde hem op de plaats zelve Dank zij een welsprekende pleitrede van baar adrocaat werd zjj rrijgfsproken Eenige dagen later onliing zij het rolgend hrieQe Mejuffrouw Ik ken u niet ik heb u nooit gezien zelfs niet op een portret toch bemin ik u De geestkracht die gg getoond hebt uwe moederliefde uw ongeluk heeft een diepen indruk op mg gemaakt Wilt gij mijne vrouw worden Prins Constantin Boudesko Mej Biére had meer ran die zonderlihge brieijts ontrangen en sloeg er dus geen acht op Maar prins Boudesko kwam zelf naar Pargs liet zich roorslellen en gisteren is hei huwelijk afgekondigd De sneltrein ran San Fransiico naar New Tork is door t breken ran een ketting niet ver ran Los Angeles ran een steile hoogte met sleet s toenemende snelheid naar beneden gegleden en rerbrjjzeld Verscheidene wagens geraakten door de wrijving reeds in de snelle vaart in brand Het aantal menschen dat werd gedood is nog niet op te geven Verscheidenen daarran zgn rerbrand reertig personen werden gewond Zeventien Igkeo zijn gevonden doch waren onkenbaar Twee slaapwagens en drie gewone wagens zjja verbrand De personen die daar in zaten waren tusschsn de gedeeltelgk verbrijzelde wagens zoo vastgeklemd dat zg voor de oogen hunner medereizigers die gered werden langzaam moesten verbranden zonder dat men hun Ie hulp kon komen De Uaagsch oorr van de Zat Ct bericht dat de Minister van binneulandsche zaken waarschijnlijk nóg een derde wetsontwerp zal indienen tol wgzigiog van enkele bepalingen der kieswet O a zou dit strekken om de kunstmatige kiezersteelt roor t vervolg tegen te gaan Dezer dagen schreef men uil Milaan Het sneeuwt hier zoo vreeselijk dat geen enkele tram meer rgdi en alleen de omnibussen zich met groole moeite door de hoofdstraten bewegen Vier duizend negenhonderd werklieden zijn dagelgks bezig de bergen sneeuw weg te ruimen die in de afgeloopen week gevallen is en nog valt Beeds ign wy in de helft van het carneval maar van feestelijkheden is bgna geen sprake Alle leiephoniiche gemeenschap is eveneens door de sneeuw afgebroken Uit Turgn luiden de berichten ongunstig Ook daar zijn de draden der telephooen voor de grootste helft gebroken en heeft het gewicht der sneeuw verscheidene daken ran huizen doen instorten Zoo o a bg den beeldhouwer Costa wiens standbeeld van Victor Emanuel dat reeda geheel gemodelleerd was op verscheidene plaatsen brak zoodat het werk onverragdelgk vertraging moet onderrinden In het lokaal ran het Initiluto induttrittle e prqftiiionalt heeft de ingedrongen sneeuw groote schade toegebracht aan de scboone physisohe en chemische rerzamelingen ook het militair magazijn heeft reel geleden Een ran de stoutste bouwwerken zal in het kamende vooigaar het verkeer opengesteld worden de groote brug lussohen New Tork en Brooklijn over de EastHirer Oogereer 13 jaar is aan dat werk besteed en circa 13 400 000 dollars zal het hebben gekost De ingenieur John A Röbling die de bruggen met de grootste spanningen welke tot nu toe hadden bestaan had gebouwd werd belast met het opperbeheer Met de grootste zorg werd zijn plan ook van regeeringawege onderzocht en onder het werken in nsnig opzicht gewgzigd en verbeterd De brug is gebouwd naar het systeem van de hangbruggen De 2 torens aan beide oevers slaan 1695 voet van elkander een spanningsafstand die 60 grooler is dan eenige andere bestaande De zijden der rerankeringen aan welke de einden van de kabel bercstigd zg n liggen elk 930 voet van het middelpunt der brugtorens zoodat de brug drie spanning heeft ongeveer 3460 voet te zamen Met inbeitrip van de toegangen is de geheele brug lang 6 00 0 voet De torens zp 283 voet hoog boven hoogwater of 846 en S12Vi voet boren de fundamenten De verankeringen zijn 89 voet hoog en beneden 129 voet lang en 119 breed zij bevatten 66 000 Ie torens 86 000 knb yrads muurwerk De brug is breed 86 voet en wordt gedragen door door 4 kabels die elk lè i duim is doorgesneden zijn en uil 6 435 afzonderlgk draden beslaan die te zamen een lengte hebben van 14 060 Eng mijlen De draden zgn van staal en weged te samen 3 600 tons Het eigen gewicht van het middengedeelte der brug bedraagt 6 740 tons dat ran den grootsten pasaeereiideu last wordt op 1 380 tons geschat zoodat het totale gewicht van hetbelaste middenste gedeelte der brug in maximum bedraagt 8 120 tons Een hoedenmaker te Pargs heeft het volgende manifest als parodie op dat van Prins Napoleon op de muren laten aanplakken Manifest Aan mgne medeburgers De hoedemakerskunst is ingeslapen Eenigen van hen die een zenuwachtig leven leiden steken hel hoofd op De groote meerderheid der natie ondervindt malaise aan zijne hoeden Zander vertrouwen in het tegenwoordige schg nt men eene toekomst te verwachten waarin het niet meer regent Men heeft bun een bevalligen en lichten vorm van hoeden beloofd Bedrieglijke voorspiegelingen Alle zijn zouder gerolg gsbleren Og hebt geen hoedemaker meer De klanten afzetten dat heet tegenwoordig hun hooiden dekken Uwe financiën zjju rerspild Erfgenaam ran een grooteu naam Bene Pincesu ben ik de eenige man in Frankrijk wiens naam zeren millioen driemaalhonderd duizend klanten heeft aangetrokken Sedert de oproeping die ik io 1882 aan de mannen ran smaak gericht heb bewaarde ik het stilzwggen Bedroefd wachtte ik totdat de gebeurtenissen mg het woord zouden geven Roerloos zag ik de vruchtelooze pogingen mijner mededingers aan Men heeft van afata nd gesproken dat zal niet zijn Oeeu dubbelzinnigheid Mijn beginsel is bet recht des volks zijn hoofd te dekken Dit recht Ie loochenen is een aanslag op ds souvereinileit van het volk Fransoben be enkt wel de grootste concurrentie van den dag is de hoed Bene Pincean rue Kiohelien 94 Ongelooflijke prgs 18 francs Zich niet het hoofd te dekken met een René Pincean is met andere woordeu de erkenning dat men in zgn zak niet meer heeft dan een enkelen Napoleon k = Baitenlandscb Overzicht Aller oogen zgn in Frankrijk gericht op den strgd der partijen op de wetsontwerpen der ministers en op de voorstellen der afgevaardigden Flo uet en Ballue Het zou wel eens kannen gebeuren dat het kabiuetDuclerc een nederlaag leed want bet schijnt zeer twgfelaohlig of zijne ontwerpen de meerderheid der kamers zullen winnen De openbare meening spreekt zich er tegen uit men mist in deze het logische karakter dat door ds omstandigheden vereischt wordt men acht het éene vaag zelfs onnoodig het andere eenvoudig reaotionnair Onnoodig is het eerste zegt men want elk gouvernement heefi het reoht hem Ie bannen die de vaan van oproer opsteekt Thiers liet den heer Blohard en prins Napoleon eenvoudig door den beer Clement over de grenzen zetten De ontwerpen van wet tegen de vrijheid der pers meent men hebben allgd hunne uitwerking gemist Daarentegen hebbeu de roorstellen ran de heeren Floquet en Ballue meer kans ran slagen De graden die de prinsen ran Orleans in het leger bekleeden hebben niet hetzeffde karakter als die der gewone officieren Aan de eenen zijn te toebedeeld door een koninklgk besluit aan de anderen door eene buitengewone wet bij wijze ran uitzondering Dat de prinsiin van Orleans een gevaar kunnen zijn voor de repui liek is niet meer twijfelachtig daarom is t op zgn zaohlst uitgedrukt vreemd dat zg dienst doen voor den staal Aldus spreekt men vrij algemeen en un het gouvernement wordl verweten dat hel na energie getoond te hebbeu door de inhechtenisneming ran prins Napoleon niet wil door zetten en allen treffen die door den titel welken ij dragen verdacht voorkomen Men ziet welke moeilijke gevolgen het verijdelde oomplot der royalisten roor ministerie en parlement na zich sleept Voor het ministerie dat bij rerwerpiug zgner weisontwerpen een crisis in het leven zal roepen voor het parlement waarin zich reeds eene belangrijke beweging der groepen vertoont De democratische unie toch de groep die zich geconstiueerd heeft den dag na de algemeene verkiezingen en die samengesteld is uit geavanceerde eu kalme liberalen is niet eenstemmig over de door het gouvernement voorgestelde maatregelen tegen de monarchis ten Een gedeelte onder aanvoering van den heer I Ribot aarzelt om onrechtvaardig alle prinsen te straffen het andere vindt het rerslandig handelend op te treden eu daar het niet talrijk genoeg is om eene partg afzonderlijk Ie rormen zal hel waarschijnlgk zich in den schoot werpen van de republikeinsohe unie d e dan in plaats ran na den dood ran Gambetta te rerdwijnrn zooals men voorspelde wederom de kern zou worden der republikeinsche parlij Ook op de beurs vreest men eene ministerleele crisis zij was Maandag zwak verscheidene verkoopers bleken beangst door de naderende debatten over de bonaparlische en royslistische woelingen Hierbij komt nog dat het ministerie niet eenstemmig is en dat er van aftreding ran het kabinet of een deel daarran reeds sprake is róór de ontwerpen Ml behandeling komen De discussie welke in de sfdeelingen aun het benoemen der commissie rau onderzoek voorafging was zeer levendig en zooals bleek was de meerderheid niet gunstig gestemd roor de Begeeringsroorslellen Van de 11 leden waaruit de commissie beslaat zgn 4 roor de ontwerpen doch roet eenige beperking 6 onderslennnen het roorstel Floquet en 1 zal stemmen roor het roorstel Ballue Ongereer 80 stemmen badden zich roir het kabinet 122 voor Floquel verklaard De Engelsche Begeering laat uasporiugen doen ook in Engeland naar vertakkingen van de lersche moordenaarsvereeniging Men verzekert dal het onderzoek reeds gewichtige resultaten heeft opgeleverd De Standard is van meening dat hel protest der Fransche regeering tegen hel opheffen van de tiiiancieele oontrile in Egypte de benoeming van den beer Calvin tot finaucieelen raadsman der Egyptische regeering zal doen verdagen Volgens een telegram van Havat zou het proleet van Frankrijk in de Eiyptiaehe staalkundige kringen gunstig zijn opgenomen Oeigk men weet hebben in de Vereenigde Stalen het comité voor de middelen uit het Huis en de oommissie van financiën in den Senaat elk een tarief ontwerp gereed gemaakt Dientengevolge schijnt de strgd over het tarief zich op te zullen lossen in een strijd tusschen beide lakken der Vertegenwoordiging De republikeinen toch uil de Volksvertegenwoordiging hebben in een vergadering door 136 hunner bg gewoond besloten zoo spoedig mogelijk het tarief aan de orde te stellen en het den voorrang te geven boven alle wellen begrootingswetlen uitgezonderd met het doel dèi Senaat voor te zijn Zij betwisten nameiyk k t M ht van den Senaat om het initiatief te nemen tdt een wetsontwerp van dezen aard blijkbaar op grond van art 1 sectie 7 1 der constitutie luidend Alle wetsontwerpen voor de heffing der njks inkomsten moeten hun oorsprong nemen in t Huif der Volksvertegenwoordigers maar de Senaat mag daarop amendementen voorstellen als op andere wetten Het gevolg zal nu waarschijnigk zgn dat elk Huis zijn eigen wet aanneemt en die naar het andere Hnis zendt waar zij dan door de in Amerika lol hooge ontwikkeling gekomen middelen van ohstractie blijven hangen tot hel einde der zitting Men vreest das dat er vooreerst niets wordt beslislt INGEZONDEN Landgenooten Een ontzettende ramp heeft de stad Maiden getroffen Tal van weduwen en weezen betreuren het verlies van hunne kostwinners Hun nood is dringend Ondanks bet voornemen dat bg H H Directearen der Buskruitfabriek bestaat om aau de achteiblijveuden steun te verleenen tieu wij ons toch verplicht de liefdadigheid onzer landgenooten in te roepen voor die achterblijrendeu alsmede roor de rele rerminkten Laat onze bede niet te rcrgeefs liJn Elk der ondergeteekenden is bereid giften in ontrangst Ie nemen terwijl wij verder dringend verzoeken om door het vortaen van Sub Comité s buiten Muiden onze pogingen te steunen G C FABIUS Burgemeester Voorzitter Naarden A GREVE Majoor der Artillerie J H DENNIG Wethouder L D TAUNAT Dgkgraaf Ie Penningmeester H SCHOUTEN Scheepabouwm 2e Penningmeester A N J FABIUS Ie Luit Adj der Art Secretaris Naarden S ALBTRINü Koopman Muiden F W A BARON VAN ASBECK 2e Luitenant der Artillerie C TER BEEK Wethouder Muiderberg Hilversum Muiden Amsterdam Weesp Amsterdam Naarden Muiden Naarden Weesp Mr W K BANGA Kantonrechteri s A H DEN BOER BREDIUS Directeur der Buskruitfabriek W BBUIJN Jzn Bnrgsmeester A W VAN EEGHEN Ds J L J HALLO J G HENKEN8 Pastoor I VAN HINTE Koopman F H P HOLLAND Pastoor G G HONIG Pastoor Ds H H DEKLERCK H KROESEN Lid van den Ge Muiden Haarlem Muiden Amsterdam Muiden meenteraad Mr A A LAND Commies ter Prov Griffie F PAUW Lid van den Gemeenteraad PRONCK Directeur der Buskruitfabriek C SLAGTER Koopman H STEENMAN Lid van den Gemeenteraad Muiderberg Muiden Amsterdam JOH STILLMANN Architect F DE VRIES Lid van den Gemeeuteraad A C WEETHEIM RECLAME Het Ilop BitUr gaat boven alles om het verlies van kracht en geheugeu te herstellen Geloof dit Eene fraaie huid rozen op de wangen een geurigen adeöi en opgeruimd gemoed verkrggt men door Hop Bitter Het geneest steeds de aandoeningen der nieren eu der waterloozingsorganen Een natuurlijk geneesmiddel in den waren zin van het woord is noodig om de door onrein bloed ontstane smarten en pijnen ala daar zgn huiduitslag builen zweren puisten open wonden kliergezwellen enz te genezen en dat middel is de Zwilsersche pillen van Rich Brandt welker werking nimmer gefaald heeft Men vindt de Zwitsersohe pillen van Rich Brandt in alle goede apotheken Ie Gouda bij Apotheker Hoefhamer a 70 cis de doos zoadat de dogelijksche kosten op slechts 2 ets te slaan komen INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEBOOBZAKEN BüBGEMEESTERen WETHOUDERS vanGoada G let op art 6 en 7 der wet van deu ïn Jlinl 1876 Staattilad no 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter sie is gelegd een verzoek met bijlagen van G J D Arends om vergunning tot hel plaitsen van een stoomwerktuig in hel perceel gelegen aan de Nieuwe Haven Wgk N No 120 Kadaster Sectie B No 1783 en 1784 Dat op Woensdag den 7 Febrnari 1883 des n middags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren legen de gevraagde vergunning in je brengen en dal gedurende drie dagen véór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 24 Januari 1883 Burgemeester en Wethouders vooraoemd VAN BERGEN IJZKNDOORN De Secretaris BROUWER KENNISGEVING De BURGEMEESTER der Gemeente Gouda brengt ter algemeene kennis dat bet Kohier voor de Grondbelasting op de Gebouwde en Ongebouwde Eigendommen dezer Gemeente over het jaar 1883 op den 22 Januari 1883 door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam execotoir verklaard is gesteld in handen van den Heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier en dat Teder belastingschuldige verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen alsmede dat ten deze geene bezwaarschriften tullen warden aangenomen die niet binnen den tgd van drie maanden na dato deter zullen tjjn ingeleverd en waarbij moet worden overgelegd een dubbel r het a iuslagbiljet De BURGEMEESTER voornoemd acht het nfet onnoodig den grondbeiitters te herinneren dat om in het genot te kunnen worden gesteld van de bü artt 26 81 der Wet van den 26n Mei 1870 5 aa ilad No 82 bepaalde vrijstellingen wegens stichting herbouwing bijof opbouw ing of gedeeltelijke vernieuwRig de belsnghebbenden volgens art 88 dier Wel frerplioht tijn bg het Bestuur der Gemeente eene aangifte in te dienen binnen drie maanden na de geheele of gedeeltelgke ingebruikstelling der perceelea waarvoor aan hen een schriflelgk bewgs tal warden afgegeven en dat van alle raornoemde Gebouwen met betrekking tot welke binnen gezegden n