Goudsche Courant, vrijdag 26 januari 1883

termqii geene aangifte gedaan ii de aauipraak op Trydom of rydom Tan rcrhooging ran Grondbelaating voor het geheel of ten deele Tcriallen zal Wcrdende de belanghebbenden uilgenoodigd de Toorgeeohrereu bepaling op ie lolgen ten einde chade te locrlcomen Ooada 24 Januari 1883 De Bnrgemeeater Toornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN GEVONDEN en aan het Bureau an Politie gedeponeerd Een vloerklredje een kiudernorbelletje rood met kouH een kinderoorbclletje l lauw met goud eer partemonnaie mrt U cent een achaar een achasr met lange bek eeu zilveren broohe een iwarte muta en twee tirntela een fantaaie armband een wolle Trouwen doek Ook kunnen aati het bureau Tan politie inlichtingen vorden gegeven omtrent een amouahondje een geel gladharig hondj en een trekhond twart en wit gevlekt MARKTBERICHTE M OOUda 26 Januari 1883 Met lerr geringe handel kunnen prijzen nominaal ala voren genoteerd warden Puike Tarwe 10 ii ƒ lij gewone en polder ƒ 9 25 a ƒ 10 26 Afirqkende naar qnaliteit Bogge drooge f 7 vochtige ea mindere 6 26 1 6 75 Gerat 5 26 a 6 26 Ligte Haver ƒ 3 40 a 8 80 j zware 4 a 4 60 Erwten en Boonen tonder handel De veemarkt zonder aanvoer vette varkens van 26 a 28 cl varkens geachikt voor Londen van 22 a 24 cl per half kilo mas ere v irkrns en biggen vlug biggen 1 20 a 1 50 pfr week Aangevoerd 14 partijen kaas handel vlug eerste qualiteit van ƒ 30 a 32 50 Iweede qualilcit ƒ 26 i ƒ 29 floeboter ƒ 1 70 i 1 80 Weiboler 1 60 a 1 60 Burgerlijke Stand OEBOUKN 22 Jan Ilendrika ouden H Zaatvoort en Happtl 28 Anna Marjtaretha oodrra 6 Orereynder en D A AeHiera Simoo Johaooca oudera J tbd Welseola D Ë Oenlenaar 84 WUhelmina Adrjaua oodara If an Potten en J Streng Cornelia oudera J Louner an N f kam 35 Thomaa Johannea oadera C M Kolik Ui N MO dir Pool OVBKLEDEN 22 Jan P de Jen 4 w 88 C Kooij 7 i 24 C M Terveg 2 j 4 n C Boot 8 j W JBoQWer 5 m J Beonia 1 j 5 m i DVERTENTIËN Openlare Verkoopiiig te GOUDA op MAANDAG 29 JANUARI 1888 voorm ten Elf nre in het EofBjhais Habhonie aldaar ten overslaan van Notaris Mr KIST van N 1 Een royaal hoogst soliede voor eigen gebruik zeer gemakkelijk ingericht met TUIN aan de Westhaven Wp B No 188 te Gouda ook uitgang hebbende met eeue brug op de Peperstraat Bevattende het Hnis acht Kamers ruime Gangen en Portalen Alcoven Kasten uitmuntende Kelders enz enz Te aanvaarden 1 Mei 1883 N 2 Een WOONHVIS met Loods en Tuin aan den Cattensingel Wgk Q No 157 xi Gouda Te aanvaarden 15 Februari 1883 N 3 Eene HERBLRG met vergunning en groot stuk Open Orondoi Tuin aan de Vierde Kade Wgk R No 404 te Gouda Dadelgk te aanvaarden N 4 7 Vier WOONHVIZETftMai e Boomgaardstfaat Wyk RR Nos 22 25 126 en 127 te Gouda Allen verhuurd bö de week voor 1 25 N 8 Een WOONHUIS met Schuur en grooten Moestuin in de Vierde Kade naast het Rgnspoor Wgk R No 432 te Gouda groot 1220 Vierk Ellen Te aanvaarden 15 februari 1883 Een zindelijke DIENSTBODE P Q v langt met Februari een dienst als NOODHULP tot MEI voor KEUKEN of TWEEDE MEID Adres onder No f92 aan het Bureau dezer Courant De Wed ANNAARS Jaagpad Q 65 te Gouda zal op WOENSDAG 81 JANUARI 1883 bfl gesloten hrie eB verhuren een stuk uitmuntend best WEILAND hggende aan het Jaagpad by Gouda groot ruim 2 Hectaren voor den tgd van 5 jaren Conditiën van verhuring en nadere inlichtingen zgn te bekomen aan bovenstaand adr 8 SLÜITIN8 FAS3ABE OVBB Dl Brug te Terbregge BURGEMEESTER en WETHOUDERS van HilUgertberg Overwegende dat het bestuur van den polder Prins Alexander door Heeren Gedeputeeide Staten dezer provincie blgkens mededeeling dd 22 23 Januari 1883 B N 166 1 afd G S N 15 2 is gemagtigd tot afsluiting van de passage over de brug over de Rotte onder Ttrbregge Maken bekend a dat gezegde afsluiting zal plaats hebben van af Maandag 29 Januari tot en met Vrgdag 2 Februari 1883 b dat in de passage voor voetgangef op bebooriyke wgze zal worden voorzien c dat gedurende de afsluiting de communicatie kan worden onderhouden over de pont by de Huismanskade ter eene zgde en langs Rotterdam aan de andere zgde Hillegenberg 24 Januari 1883 Burgemeester en Wethouders De Burgemeester Lb FÈVRE DB M0NTI6NY De Wethouder L S P VISSER Eau MerveUleuse is het eenigste en zekerste middel wat aan de haren zgn jeugdige kleur geeft geen verfstof Alleen verkrggbaar in flacons it 1 00 bij Louis P WELTER Parfumeur 193 Westhaven 193 Wegens het aanstaand hnwelgk harer tegenwoordige dienstbode vraagt Mevrouw SCHIM VAN DKB LOEFF tegen 1 MEI a s eene DIENSTBODE van den P G die goed kan koken ea netjes werken Bevallen ran een Dochter D A OVEBEIJNDER AiLMEs GiMÓM 2S Janaari 1883 Heden overleed plotseling onze jongste lieveling CATHARINA MARIA in den aanvalligen leeftyd van twee jaren J W VERWEIJ M C VERWEIJ Clbmkhs Qovêa 24 Jan 88 ABSHAUBBINS OF Antl RhniDatlsche Watten genezen ontw felbaar alle lyders aan maagKramp hoofd en schouderpyn of welke kwalen meer van Rhumatischen aard zgn en door konda ontstaan Pr s 30 ets per pakte met gebmikstanw zing HooMdepot te Delft bg A BREETVELT Ai en verder verkrggbaar bj r A e Taa Deth C B Verheul Oadewater A Boa Berkel J vae Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C Schlattman Bodegraren 4c Wed Bosniaii Gouda W F J deo Uljl Sohoonh A Prins Zevenhuiien M J Ooudkade Boekoop l O Hoogendgk Cappelle jK Oosterling Haastrecht g T d Kruts Bleiavyk WHI Q Wilhelmus Woerden VAK Lange Tiendeweg D 60 GOUDA Lange Tiendeweg D 60 Alle BOEKEN en TIJIiSCHBIVTEN worden binnen den kortst mogelgken tgd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billgke prgzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BUITBNLAND8CHB COURANTEN worden dadelgk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Snelpersdruk van A Bbixekah te Gorida