Goudsche Courant, zondag 28 januari 1883

1883 ZoDdag 28 Januari m N S8W GOUDSGHE COURANT JMeifws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BINNENLAND GOUDA 27 Jauuari 1883 Bg kon bealuit ia KoiiinK CommiwarU in ZaidHolland gfemachtigd tot hrt bijeenrorprn van de Staten diet prof incie iii buiteugewone vergadering op Vrydag 3 Maart a a om daarin aau de orde te stelten lo de Terbetering an den waterweg tuaschen het IJ en de Znid Hollaiidaohe rivieren ru stroomen in verband met bet thans bg de Slaten Genrraal aanhangig rlaoiitwerp tot onteigening voor het maken van eene nienue verbinding van den Uollandacben IJael met de Gouwe 2o de vaatslelliug van een byzonder reglement voor den gecombineerden Veenpolder under Zwamluerdam rn lleeuwgk en 3o de vastafelling eener wgiiging in het byionder reglement voor den polder Eeeuwgk gemeenten Reeuvgk en Zwammerdam Dr M A N Bovera uit Haarlem hield Donder dagavond in de afdeeliug Ooada en omstreken van hel Nederlandsch Proteslautenboud de aangekondigde voordracht oi jr T ijfiS en lirgfelaucht Spr loonde aan boe twgfel allesiins koodzakelgk is om tot ten raat geloof te geraken Ieder heeft gelwgfeld voordat hg kon getuigen ik geloof Het onderscheid werd aangetoond tuaschen twgfel en Iwgfeltneht rn oi s het beelil geschetst vao de twee groote twgfelaars uit de 16e en 17e eesw de Montaigne en Pierre Bayle Ka de paitze deelde spr een en ander mede Ter de passie spelen te Ober Ammergau De jutrveddo van den gemeente ontvanger van Moordrecht ia b Koidnklgk besluit met 60 rerhoogd en alaoo gebracht op 260 Te Gouderak ia tot vroedvrouw benoemd mrj i Copper wed M Hchl te Amsterdam Uit Uudewater schrijft men ona De looneel en langgetelaohappen Onderling Oenuegea gaven II Woenidag voor de ledeu der katholieke vereeniging Tot nut en genoegen eene voorstelling in den bnitentuin rRotenburg Achtereenvolgens werden opgevoerd iSm Chritten die een Jood tod bedrogen Joaf door zijne broedere hertend en De Fruiten Imnen De zangstnkken onder directie van den heer C Galealool oitgevoerd waren de volgende Lente aolo met koor door Joh Verhubt Omhoog koor door G A Heinie Dtnk am mij koor door Joh Verhuist Ho voet koor Richard Hol Op de Donderdag te Ondewater gehouden Nutavergaderiug met dames werden de spreekbeurten vervuld dopr de dames J Romer J Baartmana en den heer H W Haanijena Dekker Terwgl de eerste Moei Elye van E Boswel voordroeg gaf de tweede Set Leidtcte wonder van Bugaera ten beste de laatstgenoemde had tot onderwerp gelfoian hel aohoone tafereel uit Willem Teil van A v d Hoop Jr getiteld De hut in het dal Voor de muzikale bg lragen zorgden ditmaal de dames IJ Zglstra en M V Praag alsmede de heer P Muntendam Eerstgenoemde speelde Osborne s llarche caracU uitique tcrwql men van mej v Praag Leibach a Let Rameau en van laatatgenoemden de Nocturne eur Noel par J HesB mochten hooren cu genieten Een en ander werd met groot genoegen door het vig talrgkd publiek aangehoord Donderdag e k zal de Redergkerskamer Borger Ie Oudewater voor hare knnstUevende leden met hunne dames opvoeren Kotzebue s welbekend drama in 6 bedrgven de Latteraar De daarin voorkomende vrouwen rollen zullen op weWillende wgze vervuld worden door de damea J H Klerk J Baartmnns P Klogn en M v Buerfen Aangezien Borger daarby uit haar eigen midden veraoheideue zeer goede elementen kan beachikken belooft ook deze uitvoering ons een genotvollen avond te bezorgen ea toegelicht en de huid der koe in bare horena de meikader Dinsdagavond trad voor de afdeeling Bodegraven der Holliindsche maatschappij van landbouw de heer L Broekema van Vageningen op Na eene isleidiug waarin de aprek r t goed recht vaa de theorie van genoemd vak deed oitkomeu en erop wees dat dit tegenwoordig meer dan fj gewaardeerd wordt hield hg t tairgk opgeEoiken publiek op onderhoudende en leerryke wgze bezig over de veeteelt de malkerg d voeding enz en eiudelgJc over t inkuilen vau t graa naar oude en nieuwe meibode Alles werd verduidelijkt door gedrukte en geteekende platen of opgrhelderd door leekeningrn op t zwarte batil Inzonderheid trokken de afbeeldingen vau t Itltfossaie Dnrbum vee de aandacht alsmeile die van t Engelsohe renpaard en t werkpaard Wg mottfii ging spreker voort in navolging van de Eogeliehen de koe tot onze fabriek makeu en dit kan twieledig omdat de melkproductie kan gepaard gaM met vleeschvorming Tot zgn eigen voordeel en bm in de oooourreut e met t buitenland niet te i vichten moet de landbouwer zijne runderen en voq lil de melkgeving zoeken te veredelen Met de mwt mogelijke duidelgkheid werd verder t same el van le nier met zijne melkklieren en melkl nielkvormiug behandeld verschillende benamtugen en de melkapiegel werden Btvoerig besproken ter wgl ook hier verder afbeeUiogen en losae schetsen de zaken zooveel mogelgl aanachouwelgk voorstelden Eiudelgk werd d voeding in verband met de bealanddeelen van hel ilierlgk lichaam in beschouwing genomen en inzonderheid gewezen op de werking van de maag eener foe en dia van een kalf Ten alotte werd met een IMrd van dank aan den apreker de vergadering gtdiPki Uit Zwammerdam meldt men Naar aanleiding van de rampvolle ontploffing op het terrein van de buakraitfabriek nabg Muiden kwam dezer dagen in een kring van bewonera der Egnstreek de ontzaglgke opeenhooping van buskruit in de uab Bodegraven gelegen Wienckenobans ter sprake Uit aanmerking van bet allgd mogelijke en een wgden omtrek bedreigende gevaar kwam het hun noodig voor dat een beweging op t getouw werd gezet om bij de Hooge Bcgeering er op aan te dringen dat er in een zoo gevaarvollen toestand verandering worde gebracht en de Wierickerschans niet langer als kruitmagazgn behouden bigve Van hetgeen er iu deze richting wordt gedaan hopen wg weldra meer te kunnen mededeelen Staton Oeneraal ëkbsts Kahib Zittingen van 26 en 26 Januari 1883 In de zitting van Donderdag bestreed bg het algemeen begrotingadebat de heer Pické krachtig het programma van den Minister Fgnacker Hordgk omtrent het onderwgs en verklaarde de overgroole meerderheid dezer Kamer zich voor de handhaving van artikel 191 der grondwet om eiken politieken invloed van de clerus te keeren De heeren van Rogen van Swindereu en de Sitter aioten zich geheel daarbg aan De Minister van Binnenlandache Zaken verklaarde uitdrukkelgk namens de Regeering dat zij volledige handhaving van art 194 der grondwet als algemeenen wensch der Kamer overneemt Zgn rede in le Tweede Kamef strekt enkel om te bestrijden de richting der jonge liberalen die dwane voor vrgheidsbeginael kiezen Zoowel deze Minister als die van Financien verklaarden dat de oploasiug der schoolquaestie nooit geataan had op het program dezer Regeering Laatstgenoemde bestreed de fioancieele bedenkingen der heeren vau de Putte en van der Oye Het algemeen debat ward gesloten en hoofdstuk 2 aangenomen Iu de zilting van gisteren is het hoofdstuk Buitenlnndache Zaken unaniem aangenomen nadat de Minister herhaald had dat in zake de Duitscbe kustvaart hg berhaaldelgk te Berlgii stappen had gedaan dat er tot dusver geen verandering in den toestand waa verkregen en dat hg niet kon mededeelen of het oogeublik thans geschikt was om nadere stappen te doen Voorls werd de handelspolitiek welke door den heer Regout wordl voor i L I LU J J ti l gestaan namelijk vrge invoer van Engeland en verhooging van het tarief voor de landen op het continentbestreden door de bieren Muller en Viraly terwgl de Minisier de zaak van te groot gewicht achtte om zich daarover nu uit te laten Hoofdstuk Justitie werd zonder discussie aangenomen Hoofdsiuk Binueul Zaken ook unaniem nadat de Minister had blijven voorstaan de regeling van het zeevaarlkundig cnderwgs met het middelbaar onderwgs welke laatste herziening binnen zeer korten tijd zou ipkomen VjTat het lager onderwgs betreft ontkende hg tegenover de heeren Pické en de Sitter da hij eene te kostbare uitvoering geeft aan Art 4 sohoolboaw of aan Art 49 subaidieii De oiiderwijsuitgaven zullen nog tot 1886 rg zeu ten behoeve van de onderwijzeratraolementen tenzg de uitvoeringstermgnen worden verlengd wat niet in de bedoeling dea etgevers lag doch door den heer Pické werd aangeraden Hoofdatuk Marine wurdt unaniem aangenomen nadat de Miniater verklaard had eene commissie te zullen benoemen tot onderzoek van den toestand en de inrichting der landswerven op wiergeheele of gedeeltelijke opheffing de heeren Storck en Regout aandrongen Hoofdatuk Financiën en Vestingbegro ting ia aangenomen met 33 tegen 1 stem Op de aanataande tentoonatelling te Amsterdamzal ook een opgezet wild zwgn prüken Dit beeat wellicht uit een of andere diergaarde ontanapt werd jongstleden Zaterdag in de onmiiidelgke nabijheid van Weert geschoten Reeds eenige dagen had men teb dflmiM WBder bet te kunnen bemacfatigaa en toen nu Zaterdag twee boeren het ouder gewoonte de Maas zwemmende zagen oversteken waagden zij met hooivorken gewapend een aanval Een hunner werd daarbij vrg erg gewond maar te rechter tgd loste een jager die den gevaarlijken sirgd zag een schot en trof het doodelijk met een kogel door t oog Het zwaar gebouwde dier is tegen betaling ter bezichtiging gesteld en de opbrenget ongeveer 200 werd ten behoeve van de algemeene armen aangewend Daar eenige dagen geleden in de dagbladen melding werd gemaakt van een nieuw uurwerk van Belgiacbe vinding op het spoorwegstation te Zandvoort dat antomatisoh door een luchtstroom wordt opgewonden achten wg het niet ongewenscht de volgende regelen uit het N e d D over te nemen In het jaar 1824 is door wglen den heer Chriatiaan van Essen te Amsterdam een pendule uitgevonden en vervaanügd die nimmer behoefde opgewonden te worden daar zulks door tksachenkoinst der buitenlucht geschiedde waardoor een gewicht van 28 pond jat hel uurwerk in beweging hield werd opgetrokken bg stormxeer sloot de klok zichzelf af zoodat gedurende dien tgd de luchtstroom ophield zgne werking er op uit te oefenen De constructie was echter zoo ingericht dat het uurwerk nimmer kon afloopen Hoewel de uitvinder er destgds geen publiciteit aan gaf werd koning Willem I met de uitvinding in kennis gesteld met het gevolg dat deze den toenmaligen Gouverneur van Noord Holland Tets van Goudriaan opdroeg de pendule in oogenschouw te nemen wat dan ook door hem in gezelschap vau een aantal leden van a Konings hofhouding geschiedde Z M zond daarop aan den heer van Essen eene gratificatie van ƒ 1000 Toen na den dood zgna vaders de zoon W H P van Essen horlogemaker in de Koinolenatreg te Amsterdam het geheim der constructie aan een Duitscher die in de zaak van den overledene werkzaam was weigerde mede te dtelen maakte deze uit wlMikzuoht van een onbewaakt oogenblik gebruik om de klok naar beneden te doen vallen en alzoo te vernietigen De heer van Essen iscvenuel theoretifoh en praciisch met het samenstel der bedoei klok bekend waarvan hg desvereischt de noodigelQivgzen kan geven terwgl er bovendien nog getuigen aanwezig zgo die de klok en hare werking hebben gezien