Goudsche Courant, woensdag 31 januari 1883

en 1609 besloot dien schat aan bet Bijkaarchief te schenken overtuigd dat die daar zorgvuldig bewaard en op zijne waarde zon geschat worden Met dankbaarheid is dit ed elmoedig aanbod aanvaard Moge bet andere bezitters van historische bescheiden tol navolging opwekken Dinsdag was het voor den heer C C v d Berg adjudantvaandeldrager bij het 4de regiment infanterie te Leiden een ware feestdag Hem werd nl voor het front der troepen met de stafmuziek aan het hoofd door den kolocel commandant met een hartelijke toespraak de zilveren medaille np de borst gehecht voor 24 jarigen trouwni dienst Ook de leden van de slafmuziek hadden gemeend deze onderscheiding niet ongemerkt voorby te moeten laten gaun zg toch hebben hem een pendule aangeboden voor de vele diensten door hem aan de slafmuziek bewezen ♦ Getrouwd te Wuddinnween W 3 VAN DSE BREGGEN N E M MOLENAAR Princenhageh Breda l j De heer J Bochane eigenaar van huizen te Ainaterdam heeft opeen midilehje gedacht om huurders te verkrijgen die zijne huizen netjes bewonen en op tijd de huur betalen Hg meent het gevonden Ie hebben Met acht huurders buiten de Muiderpoort wil hij het dit jaar beproeven Hg is nl voornemens onder deze acht huurders na verloop van een jaar ƒ 120 te verdeelen nl 4 prg zea van f 25 en 4 premien van ƒ 6 door het lot aan te wijzen Zijn er nu onder die acht huurders die in den loop van het jaar reden tot klachten gaven hetzij door wanbetaling hetzg door niet nette bewoning der huizen dan kannen dezen die voordeelen niet deelachtig worden Ten einde voor dat doel ook iets bij te dragen moeten alle huurders elke week 5 els storten Hij die binnen het jaar de woning verlaat ontvangt deze gelden niet meer terug I Aan de Comités der Véreeniginjg IfilUm Barent en aan allen die bereid zgn Enip te biedetf is door het Bestuur der Vereeniging de Willem Barenti de volgende circulaire gericht Hel Bestuur der Vereeniging daartoe aangemoedigd door den wentch der onlanga gehouden nlgemeene vergaderiog heeft besloten de Willem Sarente in het aanstaande voorjaar voor de zesde maal naar het Noorden Ie zenden doch n u niet alleen om de waarnemingen voort te zetten welke noodig zgn om tot eenig wetenaohnppelijk resultaat te leiden maar meer bepaald met hel doel om in geval de opvarenden van de Varna het schip moeten hebben verlalei en niet ov r het ijs gered zg n dan in open water Ie gaan zoeken aan welke kust zij land gehaald hebbeu en alle pogingen in het werk gesteld hebben om hen ail den nood te redden waarin zij zouden kunnen verkeeren Zonder uwe krachtige medewerking ja zonder jéb krachtige raedewerjiing van allen die een warm 4iirt toedragen aan Nederlanders die uitblinken door stouten ondernemingsgeest tot bevordering der wetenschap én die van ons wellicht hulp zonden kunnen behoeven ia onze Vereeniging niet bü mnchie hulp te verleenen Helpt ons dus dit jaar op ruimere wijze dan gewoonlijk en helpt oits spoedig lisat u daarvan niet ternghonden door hen die de pogingen onzer Veraeniging niet waardeeren omdat daaraan gevaren verbonden zgn want zonder die gevaren zonden tochten naar de Ijszee in het belang der wetenschap gemaakt geen stoutheid en qpTersohrokkenheid vorderen De wakkere landgenooten die zich daarheen begeven hebben recht op onze sympathie om uit den nood gered te worden In Ket afgeloopen jaar ia hel aan de iFaiem Barenli mogen gelukken de bemanning van het stoomachip Eira dat bij FransJosephland vergaan was het eerst Ie vinden Zoo God het wii zou datzelfde scheepje dit jaar Nederlandera aan hunne Hbtrekkingen en vrienden kunnen terug voeren Wanneer eene gewone overwint ting midden in zee plaats heeft moet men zich het ergste voorstellen om daarna de te verleenen hulp in te richten Aan redding over ijs kan de Willem Barenti niets bijdragen maar wel om in open water onze landgenooten op te sporen 1 f hen aan eene onherbergzame kust op te nemen Zendt dus zoo spoediff mogdyk u e bijdragen aan het plaatselijk Comité zoo er een is en anders aan den algemeenen penningmeester mr E N Rahuzen te Amsterdam opdat wij de handen aan hel werk kunnen alnan Ëo gy allen die deze circulaire zult lezen zonderlid of donateur onzer vereeufging te ijn lendl ookuwe gave groot of klein flan hem of aau een onzer Elk bijdrage voor het doel wordt dankbaar aanvaard Welk eene voldoening zou het voor onze vereeniging zou het voor u zijn ieta te hebben bijgedragen om zoovele uitstekende landgenooten in den I nood hulp te bieden en beroofden in het vaderland j te doen terugkeeren nadat andere redduigamiddelen I Ie vergeeh aangewend werden Het ajiteem waarnaar dus het automatitoli nur werk door den aittiuder den heer Charles TiUière t Brussel RéguUile r perpetnel Dordetnt genaamd en thapi op bet station Zandroort en sedert eeuige dagen ook op het Centraalstation te Amsterdam aangebracht is TerTaardigd schqnt das niet oo nieuw als ook wy aanrankelijk dachten en daar naar wq Tcrnemen de heer Tillière fbornemens is die uurwerken op de aanstaande lentooustetling te Amsterdam te brengen aohteu wg in terband daarmede de bovenstaande medelleMing niet fan belang ontbloot De Haagsche Gemeenteraad heeft thans eene basliuing nomen io lake het Badhuis te Schereuingen Met 24 tegen 10 stemmen is namelgk besloten het Qemeente Badhuis met inbegrip an us buitenbaden Toor 75 jaren in erfpacht uit te geyen aan de heertn Coblgn Neist Sonnaville en üytenhooTen op nader Tast te stellen voorwaarden In de gisteren gehouden buitengewone algeme ene vergadering van aandeelhouders in de Kon Fabriek van Waskaarsen Ie Amsterdam is besloten tot liquidatie van de taak over te gaan en alle roerende en onroerende eigendommen in publieke veiling te doen brengen Tot liquidateuren lija benoemd de directeuren onder toetioht v an de commissarissen en van den reohtsgeleeiJeu consulent der Maaliohappq Het Comité uit de Handelsbeurs ie New York heeft rapport uilgebraoht betreffende het verbod van invoer van Amerifcaansch varkenavleesch in Europa met name Frankryk en Duitschland Volgens dit rapport is alleen vrees aanleiding geweest van het verbod en die vrees werd veroorzaakt door een in vier talen verspreide brochure waar n over de vleesch inspeolie cooon die in Chicago wordt gebonden de staf wordt gebroken en aangeraden dat al het voor export bestemde vleesoh te NewTork gemspeoleerd worde vóór de vertending naar buitenlaudsche havens De Amerikaaosche verpakkers zoo zeggen de rapporteurs hebben sedert zg de ervaring opdeden dat meer voorzorgen noodig ign in de laatste jaren han methode van prepareeren en verpakken van het vleesoh aanmerkelglj verbeterd Wg durven bgna venekeren dat geen vleesoh op de buitenlandsche mraklen hel tegenwoordig hier toebereide overtreft Het feit mag ook wel overwogen worden dat een leer groot deel van de in 1881 en 1882 geslach e varkens in Amerika zelf verbruikt werd en in al dien tijd geen eokel geval van Iriohinoae ia geconstateerd Verder beweren wij dat in de gehee e wereld nooit een geval van trichinose zich heeft voorgedaan dat niet het gevolg was van het elen van ongekookt varkensvleesoh Besloten werd het rapport naar de autoriteiten in Europa Ie icndrti Wederom bedekt tneenw de velden en wederom is dus de Iqd d r voor eene bede aan welke men slechts even herinnerd behoeft te worden om haar te verhooren eene bedv voor de hongerende vogels Zij vragen niet veel slechts wat kruimkens door den stedeling op het veusterkozgn gestrooid door den buitenman in tgnen tuin Het is een offer dat niemand iels kosi en dat duizenden hupache diertjes even nuttig als bevallig behoedt voor den hongerdood Te Montreal wordt carnaval op hel ga gitbouden Dinsdag ving het aan bij risch en helder weder onder een onlta lgken toevloed van mensohen nietalleen uit Canada maar ooit uit de M nie Met eenoptocht van 200 sleeden en een diner opende het Toen werd een prachtig gspaleis van ijsblokken mlden Si Iiaurens opgetrokken op een hSogle in hetcentrum der alad op plechtige wijze geopend Ditpaleis meet bqna 100 voel in het vierkant aande binnenzijde en is 25 voet hoog Aan d vierhoeken verrijren torens 30 voet hoog en 16 voetin het vierkant en in het centrum verheft zicheveneens een toren honderd voet hoog en 32 inhet vierkant De blokken sgn 40 duim langen 14 tot 20 breed De daken zijn van balken waarover oederlakken zijn gelegd die met water zijn begoten zoodat zij een solide bevroren massa vormen vanwaar ijskegels afhangen De aanblik van dit paleis wanneer de zou het beachynt of by den avond het electrischlicht de wanden doet schilleren moet looveracht gzijn De feeslelgkheden bestaan overigens in wedstrijden op schaatsen in het echte Canadeesche spelvan het afglijden van hooge heuvels op sleeden enandere wintervermaken t Het Rgk archief ontving dezer dagen een bijzonder merkwaardig en belangrgk geschenk De familie van Limburg SiirHif Noordwijk die in bezii was gekomen van de origineele briefwissejing van den gezant Fran oi8 ersaens met Oldenbarnevell afkomst g I van de familie van der Does en bevattende 26 $ 1 brieven nit de jaren 1698 1599 1602 1606 1608 1 Buitenlandsch OverzlchU Volgens een fieuter telegram uit Plrfla heeft de I oommiasie van de Fransche Kamer der Afgevaardigden met 6 tegen 4 stemmen het voorstel aangenomen om aan alle leden der familiën die vroeger o er Frankrijk geregeerd hebben bet verblijf in Frankrijk en zijne koloniën te ontzeggen Tevens zonden zy daarby van alle burgerschapsrechten en vau alle graden by bet Fransche leger uitgesloten verklaard worden Hoewel tot uu toe alle stellige berichten aangaande eene miniaterieele crisis in Frankrijk ontbreken meent de correspondent van de K Z toch met zekerheid Ie kunnen meldao dal zij een feit is in weerwil dat de zaak van verschillende zijden nog wordt tegengesproken De minieters van oorlog en marine kunnen volgeus hem bezwaarlyk aanblijven daar zg elk vergelgk met het voorstel Floquet afwijzen Grévy en Duclero zijn echter bevreesd voor de gevolgen van hun aftreden en den verkeerden indruk dim liet op leger en vloot zal maken Zg geven zich alle moeite om Billot en en Jauréguiberry tot blijven over Ie halen Enkele bladen spreken in dien geest van den plicht der miniatera om in den tegenwoordigen toestand zich niet overijld terug te trekken De aftreding van Billot wor t door niemand meer betwyfcid De gewezen keizerin Eugéuie ia te Parijs geweest Zij is volgens Figaro gekomen om getuigenis af te leggen van haar recht om vrijelijk zich in Frankrijk op te houden en ook om door hare verschijning als het ware verzet aan te leekenen tegen de wille keurige gevangenneming van prins Jéróme en om aan prinses Mathilde haar leedwezen te betuigen over de beproevingen die haar treffen Wenden wij ons van deze bewegingen in Frankrijk naar de lersche woelingen dan bemerken wij dat eindelijk hei moordverbond het genootschap fan sluipmoordenaars is ontdekt Een van de Iwinlij leden Robert Farrell is de verrader en de wereld ia door ïem bekend gemaakt met het feil dat de geheimzinnige moorden in de l atale twintig maanden in Ierland gepleegd de wijzen zyn van de werkzaamheid der vereeniging Hare organisatie was zoo voortreffelijk dat de vervolgingen der politie steeds verijdeld werden Het was ruist de vroegere eerste dwangwel die vrachten van het bbnd deed rijp worden Zij toch was vooreerst niet streng genoeg en ten andere wei hare toepassing zoo onpraetiach dat de loenemiuff der MBenzwering werd bevorderd Farrel tond reeda zeven jaren in betrekking tot de feiiani en wat zulk een uitstekend medelid dat hy 18 n oanden geleden bevorderd werd tol lid van de Inner circle waarin fifchts de knappe koppen werden toegelaten en di zich voornamelijk toelegde op het vermoorden van regeeringslieambteu Toen deze pogingen initlukten gebruikte men in t geheim het moordataal tegen Éngelsohe ambtenaren en men weet met welke gevolgen I Farrell gaf diaarenboven aan het Oablinsoba gereohlahof allerlei bijzonderheden en ontkende ten stelligste dal de feniant in eenige belrekking staan tot den dubbelen moord in het Fhoenii park Men begrijpt welk een indruk deze onlhullingeD in het geheele Brilsche rijk teweei brengen Gladstone maakt het te Oanaes goed en doet steeds groote wandelingen Zgn vrienden trachten hem te bewegen om eerst na Pasohen terug lekeeren maar de premier heeft daar weinig lost in omdat hij zooder bezigheden en zouder zijn bibliotheek zich verveelt De belangrijke qoaestie van het bi metallisme tal eerlang in den Duilsohen Rgksdag worden bisbandeld Men weet dat Duitsohtand het beginsel van het monometalHsme heeft aangenomen In den laatalen lyd echter heeft zich een grnote beweging Ier guoate van het bimetalliame geopenbaard loodat de daartoe strekkende wet spoedig aan de orde moet kora D De clericale bladen verzekeren dat bet centrum geheel gewonnen is voor de meening der biraetallisleD bijgevolg zou hun ontwerp veel kans van slagen hebben Deze bewering schijnt minst genomen eenigszina voorbarig te zijn Wel is waar zoeken de dericalen overal ateon om in ruil daarvoor hun medewerking Ie schenken inzonderheid woar bet economi che en financieelt vraagstukken geldt zooals onlangs weder duidelgk bleek by de behandeling van bet wetaontwerpWedell Malchow doch van den anderen kant beslaat er in Duitachland een sterk verzet tegen het btmelalliame zoodal het nog niet onmogelgk zou zijn eene meerderheid onder de verschillende partijeD te vinden ten eiude een hervorming in den eoonomiacben loeatand van Duitachland Ie beletten die een gevaarlijke verwarring zon kunnen doen ontstaan Weder ia de regeling der Bftyptiscbe quaestie een slap verder gekomen door de benoeming van een financieel adviseur Nptnnrlijlf is de vroegere En gelache ooutrSleur Sir Auckland Colvin de aangewezen peraoon en zijn Franache collega Brédif is getroost met de Medjidieh orde naar Frankrgl I teruggelrokken De dubbele contrdie ia dood en de pijügale nitingen der Ftansohe bladen zullen haar niet meer in het teven terugroepen Burgerlijke Stand Gouda OEBOBËN M Ua Jobinna iduii oudira W A ZiileoiiD CD C F vsD HemiDi en 25 Coroelis oodari J Granael n C Bijweg 26 W illrm Gijibertiii ouden i vDQ der Siaeede sd J blook OVERLEDEN 25 ian I I Hoadgli i a it H vaD Kleef 3 w H Broer 8 m ONUKRTKOUWU 36 Jan J Weilermaii 21 j en E Venckoor te IJaMlmoode 20 j J ao der Kraati 22 j eu J M ülricb te Colemborg 20 j J F F J Boon 10 üitade 35 j en W J C Koot 36 j Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 18 tot 26 Jan 1883 Moordrecht GEBOKEN oaders C Knoop en E den Onden liPDB onderi M Vil en A an Leeuwen Ane ouders € Bootertgn en J Mes Qouderak GKBOREN Jsn ooderi G Visser en A Versnel GerriM onderi 6 Patigraaf en T lao Erk Ane onderi D Spekimjder en J lan VVingerdeo OVERLEDEN T van Ëgl 18 m Haastrecbt GEBOREN Johaani Cornells onden A Jittenbogurd eo E den tloed Adrianna onderi A an der Linden en A an Aoeooij Adrianul oodrri A de Graaf en A an der Wal Margaretha WiUemgntje ondera F Sloot en A van Dam Aartje onden J van Deltt en A van Sebijndel Cornelia ouden D tergeer en G Jansen Reeuwijk GEBOREN I Gerrit onderi I N van Spengen en C Voordouw OVERLEDEN L keribeagen 19 m W Walra d 72i Waddinxveea GEBOREN I Marinai ouders 1 Nienweiteeg ea J Vreeimjk Adrianna onderi J van Leetwcn en G Groeneweg Neettje onden A Scbtsp en H Hoogendoorn Corneha ouderf i den I5ner en C Droog Gerardni oudera A W van Lange en C van Lange OVERLKDEN i P van der l sn 88 j GEÜ WD J van der Sprong en M Mitae W J va n der Breggen co E M Molenaar ADVÏBRTENT t Bevsllen Van eenen dooden Zoon J VAN ZUTPHEN Hekman dk Gboot Qouda 26 Januari 1888 onze geliefde Ouders WILLEM COENRAAD REUHL CORNELIA HENDRIKA db HONDT hunne 40JARIGE ECHT VEB EEyjGING te herdenken Hunne dankbare Kinderen Behawden Kleinkinderen rOouda 27 Jan 1883 Oeen Receptie Ondertrouwd JONATHAN FRANgOIS FREDHIK JACOB BOON VAN OSTADE XN WIJNANDA JOZINA CATHARINA KOOT Gouda den 26 Januari 1883 Geen receptie Getrouwd GERARDÜS HENDRIKU8 taji BEREEL van Gouda El CORNELIA ANTHONIA ADRIANA DRIESEN die ook namens wederzgdsche familie hunnen hartelgken dank betuigen voor de vele blpen van belangstelling bg hun Hnwelgk ondervonden Rotterdam 25 Januari 1883 De ondergeteekende geeft door deze kennis dat haar Echtgenoot JOHANNES TRIBT gisterenavond in den ouderdom van 68 jaren is overleden Zg kan echter niet nalaten velen zgner Stadgenooten beleefdelijk te bedanken voor de wekelflksche giften aan hem geschonken CATHARINA LENS Wed J Tmbt Gouda 27 Januari 1883 oor de vele blgken van belangstelling ondervonden bg onze 12Vs JARIGE ËCHT VEREENIGING betuigea wg onzen hartelgken dank Corn B SMELT J C M 8MELT DB Mol Gouda V Januari 1883 ♦ De fleer en Mevrouw vam dbe BREGGEN MoLBNAAB betuigen hiermede hun hartelgken dank voor de vele bl fc n van belangstelhng bg hun huwelgk ondervonden Princenhage 26 Jannari 1883 ♦ Mevrouw de Wed A N MOLENAAR VAN DEB Poort betuigt hiermede haar hartelgken dank voor de vele blgken van belangr stelling bg het huwelgk harer Dochter cmdervonden Gouda 26 Jannari 1883 De Heer en Mevrouw van deb BREGGEN van DEB Poort betuigen hiermede hun hartelgken dank voor de vele blgken van belangstelling bg het huwelgk van hnu Zoon ondervonden Waddirueveen 26 Januari 1883 Zg die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan de Nalatensqhap van TEÜNTJE HULSTMAN Weduwe Abraham Recovbt gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den 15u FEBRUARI aanstaande opgaaf of betaling te doen ten kaniore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLBEVER te Gouda Een Gfeliuwd FEESOOU 32 jaren oud zonder Kinderen ZOEKT eene BhTREKKINGm eenPAKHÜIS of WINKEL hg is van de beste getuigschriften voorzien Adres onder No 793 aan het Bureau dezer Courant Mevrouw GO ü MANS IJ sndoorn den Haag VRAAGT tegen MEI eene KEUKENMEID genegen huiswerk te verrichten Da IJSCLVB tot ondersteuning van minvermogenden alhier heeft de eer ter kennis te brengen van belangstellenden dat de FEESTDAG voor de behoeftige Kinderen zal plaats hebben in de Sociëteit ONS GENOEGéN alhier op Woensdag 31 Januari 1883 Aanvang van den FEESTDAG des voormiddag ten 11 uren Aanvang van den MAALTUD des namiddags ten 3 ure NB De toegang tot de zalen der Sociëteit is voor dezen dag behalve voor HH Leden der Sociëteit ook opengesteld voor allen die iets tot bovengenoemd doel hebben bggedragen Namens het Bestuur E L E van DANTZIG Preeident J L VAN EIJK Secretaris Mevrouw POST van der BURG FLÜWEELEN SINGEL VRAAGT tegen half FEBRUARI eene TWEEDE MEID tevens gewoon met Kindereu om te gaan niet beneden 18 jaren P G Adres in persoon des avonds tusschen 7 en 8 uur In een stillen dienst wordt tegen half MAART een DIENSTBODE GEVRAAGD Brieven franco onder letters A E aan het Advertentie Bnreau van A KOK Comp Boek en Eantoorhandel te Gouda De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 1 FEBROARI a B Gouda met zgne Artikelen zal bezoeken enalsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bgden Heer F X HARDIJZER Café cVredebest op de Mabkt s Haoe OmciKK J M GELISSENp TUINIER Bleekerssing el R 244 Flanten en Bloemen Groote voorraad van 8TAMR0ZEN op hotel MÜLTIFLORA en KANEEL hoog en half stam Verder sterke STRUIK doorbloeiende en MAANDROZEN THEE en andere soorten zwaar van stam en kroon Mooie pyramied DEK SIER BLOEMen STRUIKHEESTERS CONIFJIREN in soorten Beplanting van voorjaars bloemperken sterke verspeende planten SILENE PENDULA ROZEA VERGEETMIJ NIETJES blauwe lage en witte VIOLA TRICOLOR MAXIMA inde prachtigste soorten VERONICA REPENS blgft zeer laag lichtblauw overdekt Voor het maken en onderhouden van Tuinenblglt hg zich eveneens op het minzaamst aanbevelen WEILAND TE lüUR De Wed ANNAARS Jaagpad Q 65 te Gouda zal op WOENSDAG 31 JANUARI 1883 bg gesloten hrie ea verhuren een stuk uitmuntend best WEILAND liggende aan het Jaagpad bij Gouda groot ruim 2 Hectaren voor den tgd van 6 jaren Conditiën van verhuring en nadere inlichtingen zgn te bekomen aan bovenstaand adres